ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕГІЯ АУДИТОРІВ»


Скачати 189.96 Kb.
НазваТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕГІЯ АУДИТОРІВ»
Дата21.04.2013
Розмір189.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


infopage

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕГІЯ АУДИТОРІВ»

код ЕДРПОУ 33212231

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4498 від 22.12.11р. дійсне до 22.12.16р.

Сертифікат аудитора серії «А» № 003712 від 26.03.1999 р., чинний до 26.03.13 року

Свідоцтво ДКРРФПУ про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 001682 серія А, виданий 11.02.2010р., строк дії по 26.03.2013р.

Адреса реєстрації: м. Бровари, вул. Ст. Разіна, 3; E-mail: auditor-grom@ukr.net

Тел. 8 - 068 – 667 –27 –17


Вих. № 1 від 31 cічня 2012 року
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

Незалежної аудиторської фірми

ТОВ „Колегія аудиторів“

про фінансову звітність

та річну фінансову звітність

Товариства з обмеженовою відповідальністю

фінансова компінія „Рікас”

станом на 31.12.2011 року
Національній комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „ФК „Рікас”


Дата видачі аудиторського висновку: 31 січня 2012 року.
Загальні відомості про незалежну аудиторську фірму
Аудиторська фірма: ТОВ «Колегія аудиторів».

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4498 від 22 грудня 2011 року, чинне до 22 грудня 2016 року.

Директор, аудитор Громова Тетяна Семенівна, має сертифікат аудитора серії "А" № 003712 від 26.03.1999 року, дійсний до 26.03.2013 року, свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2067 від 18 травня 2001 року, чинне до 31 березня 2016 року, свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ видане ДКРРФПУ 11.02.2010р. за № 001682, що дійсне до 26.03.2013 р.

Місцезнаходження: Україна, 07400, м. Бровари,вул. Ст. Разіна, 3.

Телефон : (068) 667 27 17

Аудит здійснено відповідно договору № 06 /12 від 26 березня 2012 року аудиторською фірмою ТОВ «Колегія аудиторів».

Предметом договору на проведення аудиту є висловлення думки щодо того, чи відображають фінансові звіти, справедливо та в повному обсязі фінансовий стан та результат господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю „ФК „Рікас” станом на 31.12.2011 року.

Згідно затвердженої та погодженої програми аудиту, перевірка виконана працівником аудиторської фірми аудитором Громовою Тетяною Семенівною, яка має сертифікат аудитора № 003712 від 26.03.99 р. дійсний до 26.03.13 року, Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2067 видане 18.05.2001 року, дійсне до 26.03.2013 р. та Свідоцтво ДКРРФПУ № 001682 від 11.02.2010р., дійсне до 26.03.2013 р.
Аудит розпочато 17.01.2012 року - закінчено 31.01.2012 року .

Мною проведений аудит річної фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю „ФК „Рікас” ( в подальшому ТОВ „ФК „Рікас”) , що додається, яка включає


 1. Баланс станом на 31 грудня 2011 року

 2. Звіт про фінансові результати за 2011 рік.

 3. Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік.

 4. Звіт про власний капітал за 2011 рік.

 5. Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік.


Об’єктом перевірки стали первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, зведені облікові документи, що відображають господарські операції за 2011 рік.

Загальні відомості про ТОВ „ФК „Рікас”

Основні дані про товариство з обмеженою відповідальністю „ФК „Рікас”.Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Рікас”.

Код за ЄДРПОУ

35465137

Місцезнаходження

04070, м. Київ, вул. Братська, буд. 12 тел. (044) 463-74-68.

Дата державної реєстрації

25.12.2007 року

Дата та номер останньої реєстраційної дії

25 грудня 2007 року. № 1 071 102 0000 023995

Свідоцтво про державну реєстрацію

 • серія А01 095952 № 1 071 102 0000 023995 зареєстроване Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією

Основні види

діяльності за КВЕДом

 • 67.13.0 - інші допоміжна діяльність у сфері грошового посередництва.

Ліцензії

Ліцензія серії АВ № 390725 на діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю від 07.04.2008 року дійсної до 03.04.2013 року.

Чисельність працівників на 31.12.2011р.

3

Наявність відокремлених підрозділів

Відсутні.

Товариство зареєстроване як фінансова компанія на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК за номером 192 від 14.02.2008 року.

Підприємство взято на облік в державної податкової інспекції Подільського району м. Києва 26 грудня 2007 року за номером 22244. Не є платником податку на додану вартість.

Для здійснення господарської діяльності підприємством відкритий розрахунковий рахунок № 26506013888281 в Київській міській філії АКБ «Укрсоцбанк» в місті Києві, МФО 322012.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію відповідно до національних положень (стандартів) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал вважає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність та достовірність фінансової звітності за період, що перевіряється були:

Директор

 • Рубанко Ірина Володимирівна з 25.12.2007 року по даний час, призначена протоколом Загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Рікас» № 1 від 19.12.2007р.

Головний бухгалтер

 • Посада головного бухгалтера не передбачена штатним розписом ТОВ «ФК «Рікас».


Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності ТОВ „ФК „Рікас” станом на 31.12.2011 року на основі результатів проведеного нами аудиту.

Аудитор є незалежним відносно ТОВ „ФК„Рікас”, оскільки в аудиторів відсутні відносини щодо права власності, заборгованості або інший конфлікт інтересів з підприємством.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту

200 „Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту”;

700 „Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”;

706 „Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора”;

інших міжнародних стандартів аудиту та етики, практики аудиту в Україні,

Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського звіту за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27 грудня 2005 р. N 5204 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 жовтня 2006 р. N 6313).


Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також, планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансового звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансового звіту.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан ТОВ„ФК „Рікас” станом на 31 грудня 2011 року, її фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату у відповідності з застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності, передбаченою національними стандартами бухгалтерського обліку .

Не змінюючи нашої думки, ми привертаємо увагу до Звіту про фінансові результати, в якому зазначено, що ТОВ „ФК „Рікас” отримало чистий збиток в сумі 11 тис.грн. протягом року, що закінчується 31 грудня 2011 року. Ці умови вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може породити значні сумніви в здатності ТОВ „ФК „Рікас” продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Вказана думка висловлена відповідно до наступних показників фінансової звітності.

Основа бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність складена на основі даних бухгалтерського обліку товариства у відповідності до вимог чинного законодавства.

Бухгалтерський облік товариства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у відповідності із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 р. та концептуальної основи, передбаченої Національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку.

Дані бухгалтерських рахунків відображені в бухгалтерської програмі «1-С Бухгалтерія», співпадають з бухгалтерськими регістрами, фінансовою звітністю та підтверджуються первинними документами.

В ході аудиту досліджено облікову систему підприємства. Облікова політика товариства обумовлена в наказі № 1/1 від 25 січня 2008року «Про облікову політику товариства відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. №996-ХІV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Використані в товаристві принципи бухгалтерського обліку обумовлені в наказі про облікову політику, відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.


Форма № 1 "Баланс"

Зміст і форма балансу підприємства відповідає Положенню (Стандарту) бухгалтерського обліку № 2 „Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 зі змінами та доповненнями.

Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. В балансі відображені активи, зобов’язання та власний капітал.

Активи у бухгалтерському обліку, на нашу думку, класифіковано та оцінено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням.

В розділі „Необоротні активи” у статті „Нематеріальні активи”, відображена вартість об’єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів на вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 „Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за №750/4043.

Станом на 31.12.2011 р. нематеріальні активи складають:

 • первісна вартість – 62 тис. грн.;

 • знос 48 тис. грн.;

 • залишкова вартість – 14 тис. грн.


В статті „Основні засоби” відображена вартість об’єктів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №7 „Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509, зі змінами та доповненнями.
Станом на 31.12.2011 р. основні засоби складають:

 • первісна вартість –3 тис. грн.;

 • знос – 3 тис. грн.;

 • залишкова вартість – 0 тис. грн.


За 2011 рік Товариство переоцінку об’єктів основних засобів не проводило, реалізацію та списання основних засобів не здійснювало.

Згідно наказу № Iнв 01 від 29 березня 2011 року проведена інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів станом на 31.03.2011 року згідно вимог Податкового кодексу України.

Встановлені строки використання необоротних активів та затверджений метод подальшого нарахування амортизації - прямолінійний.
Згідно наказу № Інв 02 від 11 листопада 2011 року проведена інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів станом на 30.11.2011 року. Результатом розбіжностей не встановлено.
В розділі „Необоротні активи” у статті «Довгострокові фінансові інвестиції» відображена вартість довгострокових фінансових інвестицій, які віднесені до складу:

- фінансових інвестицій, що обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств; та

- інших фінансових інвестицій.

На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. Вибірковою перевіркою порядку відображення операцій з фінансовими інвестиціями порушень не виявлено.

Обсяг довгострокових фінансових інвестицій відображений у балансі станом на 31.12.2011 року як інші фінансові інвестиції в сумі 10301 тис. грн., у вигляді векселів.
Станом на 31.12.2011року ця сума відображена в балансі вірно.
Визначення первісної вартості фінансових інвестицій відповідає вимогам П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, на дату балансу інвестиції оцінені по історичній собівартості.

Загальна вартість необоротних активів, відображена в першому розділі активу Балансу вірно і складає 10314,0 тис.грн.
Дебіторська заборгованість відображена згідно з відповідним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 10 „Дебіторська заборгованість”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року N 237 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за №725/4018, зі змінами та доповненнями та прийнятої на підприємстві облікової політики. Дебіторська заборгованість підтверджена первинними документами, залишки грошових коштів підтверджені виписками банку, та включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю .

Резерв сумнівних боргів по підприємству не визначаються. Сумнівної, безнадійної заборгованості не має.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. становить 51 тис. грн.

Поточна дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2011р. становить 6 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість строк сплати якої не настав станом на 31.12.2011р. становить 45 тис. грн.

Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті станом на 31.12.2011р. складають – 1 тис. грн.
Загальна вартість оборотних активів, відображена в другому розділі активу Балансу складає 53 тис.грн.
Загальна валюта активу Балансу, відображена в рядку 280 і складає 10367 тис.грн.

Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і зобов’язань, які призводять до його змін.
Станом на 31.12.2011 р. власний капітал ТОВ„ФК „Рікас” складає:

 • статутний капітал – 10000 тис. грн.;

 • резервний капітал - 5 тис.грн.

 • непокритий збиток – - 6 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу, відображена в першому розділі пасиву Балансу в сумі 9 999 тис.грн.

Повноту сплати та формування статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю „ФК „Рікас” станом на 31.12.2010 року підтверджено аудиторським висновком 09/11 від 19 березня 2011 р. незалежним аудитором Громовою Т.С. (свідоцтво про внесення в реєстр на здійснення аудиторської діяльності за № 2067 від 18 травня 2001 року, згідно Рішення Аудиторської палати України.
Протоколом № загальних зборів учасників від 20 лютого 2008 року затверджений перерозподіл часток між учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю „ФК „Рікас”, без зміни загальної суми Статутного капіталу. Зміни зареєстровані рішенням Виконавчого Комітету Подільської міської Ради 27 лютого 2008 року. Номер запису № 1 071 105 0002 023995.

Учасниками Товариства станом на 20.08.2008р. з розподілом часток стали:


Учасники

Розмір статутного капіталу,

грн.

Частка в статутному капіталі, %

фізична особа – резидент України - Рубанка Ірина Володимирівна

1 500 000

15,0 %

фізична особа – резидент України - Донжа Тетяна Володимирівна

5 660 000

56,6%

фізична особа – резидент України - Киртель Любов Іванівна

2 840 000

28,4%

Всього:

10 000 000

100,00Частка юридичної особи нерезидента у Статутному капіталі Товариства відсутня.

Ми вважаємо, що статті першого розділу пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал товариства.
Кредиторська заборгованість відображена згідно з відповідним Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №11 „Кредиторська заборгованість», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999 року N 237 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за №725/4018, зі змінами та доповненнями.
Сума інших поточних зобов’язань станом на 31.12.2011 р. становить – 5 тис. грн. та складається з поточної непростроченої кредиторської заборгованості.

Заборгованості на кінець звітного періоду перед страхувальниками товариство не мало.

Кредитів товариство не отримувало.

Загальна вартість поточних зобов’язань, яка відображена в четвертому розділі Балансу складає 5 тис. грн., відповідає даним аналітичного обліку.

Доходи майбутніх періодів станом на 31.12.2011 року складає 363тис.грн., у вигляді дисконта по векселю.
Загальна валюта пасиву Балансу дорівнює валюті активу Балансу і складає 10367 тис. грн.
Форма №2 "Звіт про фінансові результати"
Звіт про фінансові результати товариства складено відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 3, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за № 397/3690 зі змінами та доповненнями.

У звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності товариства за 2011 рік.

Дохід у звіті про фінансові результати не відображений, тому що реалізації послуг в 2011році не здійснювалось. зобов’язання, Витрати у звіті відображені тільки адміністративні. Результати у звіті відображено реально і точно.

Адміністративні витрати – 36 тис. грн., інші операційні доходи – 25 тис.грн.

Фінансовим результатом від операційної діяльності ТОВ „ФК „Рікас” за 2011 рік є збиток в сумі 11 тис.грн.

Доходів від участі в капіталі товариство не має.

Фінансовим результатом від звичайної діяльності до оподаткування є збиток в сумі 11 тис.грн.

Податок на прибуток від господарської діяльності не нараховувався.

Результатом фінансово-господарської діяльності ТОВ „ФК „Рікас” за 2011 рік є чистий збиток в сумі 11 тис. грн.

Форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів”Звіт про рух грошових коштів товариства складено відповідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 4, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за № 398/3691.

Метою складання «Звіту про рух грошових коштів» є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах товариства та їх еквівалентах за звітний період.

У звіті наведені дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної діяльності, інвестиційної і фінансової діяльності.

За 2011 рік чистий рух коштів від операційної діяльності складає «-» 28 тис. грн.,

Чистий рух коштів результаті інвестиційної діяльності складає 25 тис. грн.,

Чистий рух коштів за звітний період склав «-» 3 тис. грн.

Залишок грошових коштів ТОВ „ФК „Рікас” станом на 31.12.2011 року складає 1 тис. грн. та відповідає даним балансу.

Форма № 4 “Звіт про власний капітал ”Звіт про власний капітал товариства складено відповідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 5, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за № 399/3692.

Метою складання «Звіту про власний капітал» є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу товариства протягом звітного періоду. Структура та призначення власного капіталу ТОВ „ФК „Рікас”, на нашу думку, визначена правильно та адекватно.

Зміни в капіталі ТОВ„ФК „Рікас” відбулися за рахунок отриманого прибутку за результатами діяльності товариства у 2011 році.

Залишок власного капіталу ТОВ „ФК „Рікас” на кінець 2011 року складає 9999 тис. грн. та відповідає даним балансу.

Форма № 5 „ Примітки до річної фінансової звітності ”
Примітки до річної фінансової звітності товариства складено відповідно вимогам Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку № 1, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. №87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.1999 р. за № 399/3692.У Примітках до річної фінансової звітності розкрита інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами), а також інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення їх зрозумілості та доречності.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 №242 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за №750/4043 (далі - П(с)БО 8), у примітках до фінансової звітності розкрита така інформація щодо кожної групи нематеріальних активів з виділенням інформації щодо створених підприємством нематеріальних активів:

 • первісна (переоцінена) вартість нематеріальних активів на початок звітного року в розмірі 102,0 тис.грн.,та сума накопиченої амортизації в розмірі 62,0 тис.грн.;

 • надходження не відбувалось;

- нарахована амортизація за 2011 рік в сумі 11,0 тис.грн.;

- вартість (первісна або переоцінена) нематеріальних активів на кінець року відображена в балансі в сумі 62,0 тис.грн.;

- сума накопиченої амортизації на кінець звітного року визначена в розмірі 48,0 тис.грн. вірно.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509, у примітках до фінансової звітності розкрита така інформація щодо кожної групи основних засобів:

- первісна (переоцінена) вартість на початок звітного року в розмірі 3,0 тис.грн та сума зносу в розмірі 3 тис.грн.;

- надходження та вибуття основних засобів не здійснювалось;

- сума нарахованої амортизації в 2011 року не здійснювалось;

- первісна (переоцінена) вартість на кінець звітного року в розмірі 3 тис.грн та сума зносу в розмірі 3 тис.грн.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за № 288/4509, у примітках до фінансової звітності розкрита така інформація щодо фінансових інвестицій товариства що складаються з:

 • інших довгострокових інвестицій підприємств в сумі 10301 тис. грн.

Разом сума фінансових інвестицій на кінець звітного періоду склала 10301 тис. грн. Довгострокові інвестиції оцінені по історичній собівартості
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 №860/415, у примітках до фінансової звітності розкритий розподіл інших доходів за групами. Відображений інший фінансовий дохід в сумі 25 тис.грн. отриманий від інвестіційной діяльності.

В розділі VI розшифровані грошові кошти товариства сума яких станом на кінець 2011 року складає 1 тис. грн.

Загальна сума коштів відповідає даним балансу.
На вимогу Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 №237 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 за №725/4018, у примітках до фінансової звітності у розділі IX розкрита така інформація:

- суму іншої дебіторської заборгованісті" в розмірі 45 тис.грн що обліковується за строком непогашення до 12 місяців;
Нарахування прибутку від господарської діяльності ТОВ „ФК „Рікас” в 2011 році не здійснювалось тому що відсутний об’єкт оподаткування.
Виконані процедури дають підставу зробити висновок, що фінансова звітність Товариства відповідає в усіх суттєвих аспектах даним бухгалтерського обліку, по якому зроблено аудит, та на підставі якого вона була складена, та відповідність даних окремих форм одна одній.

Ми вважаємо, що отримали достатні і прийняті аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки.
На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан ТОВ„ФК „Рікас” станом на 31 грудня 2011 року, її фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату у відповідності з застосовуваною концептуальною основою фінансової звітності, передбаченою національними стандартами бухгалтерського обліку.

Не змінюючи нашої думки, ми привертаємо увагу до Звіту про фінансові результати, в якому зазначено, що ТОВ„ФК „Рікас” отримало чистий збиток в сумі 11 тис.грн. протягом року, що закінчується 31 грудня 2011 року. Ці умови вказують на існування суттєвої невизначеності, яка може породити значні сумніви в здатності ТОВ „ФК „Рікас” продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

До аудиторського звіту додаються наступні форми фінансової звітності ТОВ „ФК „Рікас” за 2011 рік:


 1. Баланс.

 2. Звіт про фінансові результати.

 3. Звіт про рух грошових коштів.

 4. Звіт про власний капітал.

 5. Примітки до річної фінансової звітності.


Фінансову звітність, складену Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Рікас» на 31.12.2011 року підтверджую.

Директор ТОВ «Колегія аудиторів» Громова Т.С.

Аудитор Громова Т.С., сертифікат аудитора № 003712 від 26.03.99 р.

свідоцтво ДКРРФПУ № 001682 від 11.02.2010р.)

31 січня 2012 року


Схожі:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЕГІЯ АУДИТОРІВ»
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4498 від 22. 12. 11р дійсне до 22. 12. 16р
Звіт незалежних аудиторів
Організаційно-правова форма господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантіс”
Товариство з обмеженою відповідальністю Україно-Чеське спільне підприємство «Влтава-Дніпро»
31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Товариство з обмеженою відповідальністю
Свідоцтво №1914 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів затверджене рішенням Аудиторської Палати України №221/3 від...
М. Донецьк «01» квітня 2011 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП», назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР» (далі по тексту – «Агент»), в особі директора Крячун Ірини...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка