Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЛАСНИЙ ДІМ» за 2011 рік


Скачати 188.69 Kb.
НазваАудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЛАСНИЙ ДІМ» за 2011 рік
Дата20.04.2013
Розмір188.69 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиАудиторський висновок

про фінансову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЛАСНИЙ ДІМ» за 2011 рік27 березня 2012 року м. Київ

1. Основні відомості про аудиторську фірму

Назва - “Аудиторська фірма “СЕРВІС-АУДИТ”. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3090 від 26.12.2002 року, видане Аудиторською палатою України. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ №001689, Серія А №001689, виданий 23.02.2011р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Місцезнаходження – 04209 м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. Код території – 8038000000. Телефон (факс) – (044) 501-26-41. Перевірку проводив незалежний аудитор Красільніков Костянтин Рудольфович.
2. Дата видачі висновку

Перевірка проводилась з 21 березня 2012 р. по 27 березня 2012 р. Дата видачі висновку 27 березня 2012 року.

3. Основні відомості про емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЛАСНИЙ ДІМ»

Код ЄДРПОУ: 35057553

Місцезнаходження: 03062, м. Київ, вул.. Естонська, б. 120

Свідоцтво про Рішення № 1 070 102 0000 027718 від 16.04.2007 р.

державну реєстрацію: Печерська районна державна адміністрація в м. Києві.

Основні види діяльності:

  • Інше фінансове посередництво;

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність Товариства під час перевірки був:

Керівник – Побережська Г.Б.
4. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Перевірка проводилась згідно Договору на проведення аудиту за № 16/03/к від 16.03.2012 року в офісі Виконавця - м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41. Початок проведення перевірки - 21 березня 2012 року. Перевірку закінчено – 27 березня 2012 року. Дата видачі висновку – 27 березня 2012 року, в офісі Виконавця - м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 41.

5. Висловлення аудиторської думки

Перевірка проводилась вибірково з дотриманням вимог Закону України „Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-XII (із змінами і доповненнями) згідно з міжнародними стандартами аудиту 700 „Аудиторський висновок про фінансову звітність 800 «Аудиторський висновок при виконань завдань з аудиту спеціального призначення» та300 „Завдання з надання впевненості" міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії, зміни та доповнення в які затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за номером 5224 від 25 грудня 2005 року та Міжнародних стандартів аудиту. надання впевненості та етики. Ці стандарти зобов'язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою збору достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять в собі суттєвих викривлень. Розмір суттєвості з Замовником не обумовлювався, тому визначався по відношенню до виявлених під час аудиту відхилень згідно професійної думки аудитора. Перевірка проводилась з дотриманням вимог міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 720. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

Окремий розділ аудиторської думки:

5.1 Фінансовий стан засновників не розглядався;

5.2 Іпотечні облігації не випускались;

5.3 Розмір статутного капіталу (фонду) згідно перевіреним бухгалтерським документам (перевірка шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у бухгалтерських документах). Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів) відповідає установчим документам;

5.4 Станом на 31.12.2011р. заявлений Статутний капітал (фонд) Товариства складає 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень, Формування статутного капіталу (фонду) здійснювалось учасником виключно в грошовій формі. Кошти в статутний капітал (фонд) Зігора Наталія Володимирівна вносила слідуючими траншами в „Комерційний банк „Даніель” на розрахунковий рахунок №265073101601:

№ документа

Вид документа

Дата документа

Сума грн.

Призначення

1

14

Виписка банку

квитанція

13.04.2007

21000

Внески до статутного капіталу (фонду)

13

24

Виписка банку

квитанція

13.06.2007

1 000 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

14

29

Виписка банку

квитанція

13.06.2007

2 000 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

15

27

Виписка банку

квитанція

13.06.2007

2 500 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

16

28

Виписка банку

квитанція

13.06.2007

2 500 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

17

30

Виписка банку

квитанція

13.06.2007

3 000 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

18

25

Виписка банку

квитанція

13.06.2007

4 000 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

9

23

Виписка банку

квитанція

14.06.2007

21 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

10

33

Виписка банку

квитанція

14.06.2007

2 100 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

11

32

Виписка банку

квитанція

14.06.2007

2 250 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

12

31

Виписка банку

квитанція

14.06.2007

2 750 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

13

34

Виписка банку

квитанція

14.06.2007

2 900 000

Внески до статутного капіталу (фонду)

14

35

Виписка банку

квитанція

14.06.2007

4 958 000

Внески до статутного капіталу (фонду)
Всього:
30 000 000
Таким чином, станом на 31.12.2011р. сплачений статутний капітал (фонд) товариства складає 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 коп., і сплачений виключно за рахунок грошових коштів.

5.5 Цінні папери що потребують забезпечення не випускаються.
6. Перелік перевіреної фінансової інформації:

Баланс станом на 31.12.2011 р. Фінансові звіти за 2011 рік. Головна книга за 2011 рік. Оборотно-сальдові та розрахункові відомості по балансовим рахункам за 2011 рік, журнали-ордери за 2011 рік. Аналітичні дані по балансовим рахункам за 2011 рік.
7. Опис обсягу аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Ми, вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

8. Висловлення думки щодо розкриття інформації за видами активів

8.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та малоцінних необоротних матеріальних активів.


На балансі Товариства станом на 31.12.2011р. обліковуються основні засоби, вартість яких складає:

первинна - 50,0 тис. грн.,

залишкова - 8,0 тис. грн.,

знос - 42,0 тис. грн.

Бухгалтерський облік основних засобів ведеться на підставі первинних документів по фактичним витратам на їх придбання, виготовлення та установку. Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифіковані за групами передбаченими П(С)БО – 7. Дані аналітичного обліку основних засобів відповідають даним їх синтетичного обліку. На балансі Товариства станом на 31.12.2008р. нематеріальні активи не обліковуються. Порушень у веденні податкового обліку та амортизації за період, що перевірявся, перевіркою не встановлено. При розкритті інформації у примітках до фінансової звітності щодо кожної групи основних засобів і нематеріальних активів підприємство керується вимогами П(С)БО № 7 і П(С)БО № 8.

8.2. Облік фінансових інвестицій


Фінансові інвестиціїактивів, які утримуються Товариством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів, тощо), зростання вартості капітального або інших вигод для інвестора, згідно наданих до перевірки документів, на балансі Товариства станом на 31.12.2011р. обліковуються у розмірі – 8,0 тис. грн.

8.3. Запаси


Товариство визначає запаси активом, якщо існує ймовірність того, що в майбутньому буде отримано економічні вигоди, пов’язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. Вартість залишків виробничих запасів Товариства станом на 31.12.2011р. становить:

  • виробничих запасів – 42,0 тис. грн.;

  • товари – 0,0 тис. грн.;

Методи оцінки запасів Товариство здійснює у відповідності з П(С)БО – 9 “Запаси” та згідно прийнятої облікової політики. Бухгалтерський облік вищезазначених засобів відповідає вимогам та нормам П(С)БО – 9 “Запаси”. Перевіркою правильності ведення обліку придбання, руху, реалізації та списання запасів порушень не встановлено.

8.4. Дебіторська заборгованість


Визначення і оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариство проводить у відповідності до П(С)БО-10 “Дебіторська заборгованість”. Дебіторську заборгованість Товариство визнає активом, якщо існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. Товариства не обліковується. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги виникає, коли Товариство реалізує продукцію (товари, роботи, послуги) в кредит (з відстрочкою платежу). Така дебіторська заборгованість визначається активом одночасно з визначенням доходу від реалізації товарів, робіт, послуг. Станом на 31.12.2008р. поточна дебіторська заборгованість на Товаристві становить:

- За роботи, товари, послуги – 55,0 тис. грн.;

- З бюджетом – 0,0 тис. грн.;

- із внутрішніх розрахунків - 9 тис. грн.;

- з нарахованих доходів ­­­- 73,0 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість – 108,0 тис. грн.;

Поточну дебіторську заборгованість за роботи, товари, послуги Товариство включає до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Згідно обраної облікової політики величину резерву сумнівних боргів Товариство повинно визначити виходячи з платоспроможності окремих дебіторів. В перевіряємому періоді резерв сумнівних боргів не нараховувався. Наявності дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено. Порушень в веденні обліку розрахунків з дебіторами перевіркою не встановлено. Поточні фінансові інвестиції становлять – 30054 тис. грн.

9. Висловлення думки щодо розкриття інформації про зобов’язання

Визначення, облік та оцінка зобов’язань Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-11 “Зобов’язання”. Зобов’язання відображається у балансі Товариства за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його зменшення. За період, що перевірявся, довгострокові зобов’язання не обліковуються.

Станом на 31.12.2011р. поточні зобов’язання становлять:

  1. Кредиторська заборгованість за роботи, товари, послуги – 313,0 тис. грн.

  2. Поточні зобов’язання за розрахунками:

  • зі страхування – 0,0 тис. грн.;

  • з бюджетом – 4,0 тис. грн.;

  • з оплати праці – 0,0 тис. грн.;

  1. Інші поточні зобов’язання – 0,0 тис. грн.

Поточні зобов’язання відображаються в балансі Товариства за сумою погашення. Короткостроковий кредит банку відсутній. Наявності непогашеної заборгованості за позиками банків, перевіркою не встановлено. Порушень в правильності ведення обліку та відображення в балансі поточних зобов’язань, перевіркою не встановлено. Кредиторської заборгованості строк позовної давності якої минув, перевіркою не встановлено.

10. Висловлення думки щодо розкриття інформації про власний капітал

Визначення, облік та оцінка власного капіталу Товариством проводиться у відповідності до П(С)БО-5 “Власний капітал”. Власний капітал має наступну структуру:

10.1 Статутний капітал


Станом на 31.12.2011р. Статутний капітал Товариства складає 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 коп., і сплачений виключно за рахунок грошових коштів.

Аудитор підтверджує внесення Засновником до Статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЛАСНИЙ ДІМ» грошових коштів на суму 30 000 000,00 (тридцять мільйонів) гривень 00 коп., що становить 100 % внеску засновника до Статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2011р.

З використанням тестів контролю перевірено інформацію, що підтверджує сплату до статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України. Надана документація відображає реальний стан статутного капіталу суб’єкта перевірки. В бухгалтерському обліку “Статутний капітал” обліковується на рахунку 40. Порушень в веденні обліку рахунку 40 “Статутний капітал” перевіркою не встановлено.

10.2. Резервний капітал


Згідно наданих до перевірки документів на балансі Товариства станом на 31.12.2011р. резервний капітал обліковується у розмірі – 1 тис. грн. Перевіркою правильності відображення в бухгалтерському обліку резервного капіталу, порушень не встановлено.

11. Облік фінансових результатів та використання прибутку

Доходи від реалізації товарів, робіт, послуг, їх класифікацію та оцінку Товариство визначає у відповідності з вимогами П(С)БО – 15 “Доходи”. Доходи відображаються в обліку та в звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей. Дані про реалізацію є достовірними і відповідають первинним документам. З метою оподаткування отриманого прибутку валові доходи визначались згідно з вимогами Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” за № 283/97-ВР від 22.05.1997р. Вибірковою перевіркою правильності визначення валових доходів, порушень не встановлено. Визначення фінансових результатів відбувається згідно з чинним законодавством.

Чистий прибуток за 2011 р. становить 41 тис. грн. Перевіркою правильності відображення в обліку фінансових результатів порушень не встановлено.

12. Стан бухгалтерського обліку та звітності


Бухгалтерський облік на Товаристві ведеться за журнально-ордерною формою. Бухгалтерський облік відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р за № 996-ХІV, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку. В наданих звітних формах повністю відображена фінансово-господарська система Товариства за 2011 рік. Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що узагальнюючі показники звітності відповідають даним журналів-ордерів, залишкам по рахункам головної книги, не суперечать аналітичному обліку та первинним документам. Аудиторською перевіркою підтверджується відповідність даних фінансової звітності Товариства до даних обліку та відповідності даних окремих форм звітності один до одного. Аудиторська перевірка ТОВ „ФК „Власний Дім" проведена відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність", у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту № 700 „Аудиторський висновок про фінансову звітність", № 300 „Завдання з надання впевненості" міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії, зміни та доповнення в які затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України за номером 5224 від 25 грудня 2005 року, інших нормативно-правових актів та Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики. Товариство самостійно здійснювало ведення бухгалтерського, податкового і статистичного обліку та формувало звітність відповідно до вимог законодавства України. Фінансовий рік Товариства збігається з календарним роком. Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною формою. Реєстрація операцій в регістрах бухгалтерського обліку здійснювалась на підставі первинних документів.

За період, що перевірявся, Товариство відповідно до вимог чинного законодавства дотримувалось наступних принципів обліку:

автономності підприємства, за яким підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної") собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображалися в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що" приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій
підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Товариство фінансову звітність за 2011 рік складало у відповідності до вимог статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 p. № 996-XIV (із змінами і доповненнями), Положеннями (стандартами) № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 та інших нормативних документів, до контролюючих органів подавало своєчасно.

13. Розкриття інформації про забезпечення випуску цінних паперів


В звітному періоді випуску цінних паперів не здійснювалось. Протягом 2011 року ТОВ «ФК «Власний Дім» не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

14. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства.


Вартість чистих активів згідно п.4 ст.144 ЦКУ повинна бути більше статутного фонду (капіталу) товариства. К = Ф1 (р.080+р. 260 + р.270)–Ф1(р.430+р.480+р.620+р.630) = 30058,0. На кінець 2011 року цей показник складає 30058,0 тис. грн., що більше статутного капіталу товариства (відповідає вимогам п.4 ст.144 Цивільного кодексу України).
15. Аналіз показників фінансового стану

Показники фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЛАСНИЙ ДІМ», за 2011 рік

п/п


Показники


Формула розрахунку показника фінансового стану товариства


Станом на 31.12. 2011 р.Нормативне

значення


1.


Коефіцієнт абсолютної ліквідності


К1 = Грошові кошти (ряд230-240):(ІV розділ пасиву)


17,611

0,25-0,5


2


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)


К2 = (П розділ активу): (IV розділ пасиву)


95,77

1,0-2,0


3


Коефіцієнт фінансової стійкості


К3 = (І розділ пасиву): (Всього по активу)


0,99

0,25-0,5


4


Коефіцієнт покриття зобов‘язань


К4 = (Ш розділ пасиву + IV розділ пасиву) : (І розділ пасиву)


0,01

0,5-1,0


5

Коефіцієнт рентабельності активів


К5 = чистий прибуток : (ІІ розділ активу +ІІІ розділ активу)


0,00

0,10Для економічної оцінки фінансового стану Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЛАСНИЙ ДІМ», за 2011 рік використовувався Баланс підприємства (форма № 1) станом на 31.12.2011р., складений згідно П(С)БО № 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87.


Аналіз та оцінка показників фінансової стабільності проводилась з дотриманням правил проведення бухгалтерського та фінансового аналізу з використанням економічних методів, що не суперечать діючому законодавству.
Аудитором були розглянуті наступні показники:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності має високе значення і його показник свідчить про те, що короткострокові зобов'язання підприємства можуть бути швидко погашені ліквідними коштами.

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) - його показники мають нормативне значення, що свідчить про те, що підприємство має достатньо коштів для своєчасного погашення своїх поточних боргів

3. Коефіцієнт фінансової стійкості товариства вище нормативного значення, що свідчить про те, що у фінансуванні активів частка залученого капіталу менше ніж власного.

4. Коефіцієнт покриття зобов‘язань свідчить про те, що у підприємства фінансова стабільність забезпечується в цілому власними коштами.

5. Коефіцієнт рентабельності активів менше нормативного значення.

К5 = чистий прибуток : (ІІ розділ активу +ІІІ розділ активу)= 0,00.
В цілому, проведений аналіз показників фінансової звітності дає можливість характеризувати економічний стан Товариства як позитивний.Висновок


Ми провели аудиторську перевірку балансу Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЛАСНИЙ ДІМ», що додається станом на 31.12.2011р., а також відповідних фінансових звітів за 2011р.

Відповідальність за правильність наданої інформації у звітах несе управлінський персонал Товариства. Ми несемо відповідальність за висловлювання думки, щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Ми висловлюємо умовно-позитивну думку відповідно дійсного фінансового стану та результатів діяльності річній фінансовій звітності складений товариством. На нашу думку, фінансові звіти справедливо й достовірно відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ВЛАСНИЙ ДІМ», станом на 31 грудня 2011р., також результати його фінансової діяльності за 2011р., згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку і відповідають вимогам закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-XIV.
Директор Аудиторської

фірми “Сервіс-Аудит” Красільніков К.Р.
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
Ння думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю,...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”...
Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ...
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
ТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАТЕРИК-ІНВЕСТ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу та Звіту про...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія», яка включає баланс станом на 31. 12. 2011 р. і складені за...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка