ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»


Скачати 94.24 Kb.
НазваПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
Дата19.04.2013
Розмір94.24 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»

Річна інформація емітента


1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»

1.2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента 01010 м. Київ Iвана Мазепи, 26

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 36019681

1.5. Міжміський код та телефон 044-5316316

1.6. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента серія А01 № 646070

1.7. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію 10 вересня 2009

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://www.aust.com.ua/FinansReport.aspx?id=36019681

1.9. Розмір статутного капіталу емітента 100000000,00 грн.

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента


2.1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

249 381,2  

238 025,5  

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

  8,4

18,08  

Довгострокові фінансові інвестиції 

-  

-  

Запаси 

  -

-  

Сумарна дебіторська заборгованість 

 59 313,5 

36 620,0  

Грошові кошти та їх еквіваленти 

4,4  

2,3  

Власний капітал 

100 861,3  

  100 383,6

Статутний капітал 

  100 000,0

  100 000,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

  4,4

2,3  

Довгострокові зобов'язання 

91 499,8  

91 499,8  

Поточні зобов'язання 

148 519,9  

137 641,9  

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 

 -1,19250 

2,11485  

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 

-1,19250

2,11485  

Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 

  400000

400000  

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду 

загальна номінальна вартість 

-  

-  

у відсотках від статутного капіталу 

-

-  

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 

  -

  -

Вартість чистих активів 

 100 861 

  100 384

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників


3.1. Органом управління є: загальні збори, наглядова рада, виконавчий орган (директор) та ревізійна комісія.

3.2.Інформація про посадових осіб емітента:

1. Голова Наглядової ради: Ковальчук Оксана Олександрівна, 1975 р.н. паспорт серія СК №490035, виданий Ірпінським МВГУ МВС України в Київській обл. 18.03.1997. Освіта вища. Стаж керівної роботи – 15 років. Займає посаду директора ТОВ «ПРАВОВА ПРАКТИКА». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.       2.Члени Наглядової ради:      

Загороднюк Михайло Васильович, 1986 р.н., паспорт серія МЕ №144968 виданий Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києві 27.09.2002. Освіта вища. Стаж керівної роботи – 6 років. Займає посаду директора ПП «Сайперс». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

      Орішак Зінаїда Яківна, 1958 р.н., паспорт серія МЕ №715386, виданий ТУМ Солом’янського РУ ГУМВС України в м. Києві, 02.03.2006. Освіта вища. Стаж керівної роботи – 4 р. Займає посаду Заступника директора ТОВ «Актив-гарант». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3. Ревізор Товариства: Логгінова Катерина Тарасівна, 1984 р.н., паспорт серія СО №515976, виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 16.01.2001. Освіта вища. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

4. Генеральний директор ПАТ «ФК «АВАНГАРД»: Масляк Тетяна Анатоліївна, паспорт серія НВ №317437, виданий Шепетівським МРВУ МВС України в Хмельницькій обл., 18.05.2004. Освіта вища. Стаж керівної роботи – 6 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 5. Головний бухгалтер: Канюка Денис Валерійович,1978 р.н., паспорт серія СН №038218, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 05.12.1995. Освіта вища. Стаж керівної роботи – 10 років. Займає посаду Генерального директора ТОВ «Енерготрейд-інвест». Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

3.3. Засновники Товариства: ТОВ «ПРАВОВА ПРАКТИКА», ТОВ «Сучасні брокерські технології», Масляк Тетяна Анатоліївна

4. Інформація про цінні папери емітента


Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Акції Іменні прості. Кількість – 400000000 (чотириста мільйонів) штук. Акції ПАТ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АВАНГАРД". ЄДРПОУ 36019681.Форма існування - бездокументарна. Номінальна вартість акції - 0,25 грн. Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 26 січня 2010 року № 16/1/10, виданий Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Цінні папери емітента включені в 2 рівень лістингу біржового реєстру ПАТ "СЄФБ"

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України


Облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України веде ПАТ "ВДЦП", ЄДРПОУ - 35917889, місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г. Протягом звітного періоду реєстратор не змінювався.

6. Інформація про загальні збори
(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)


Річні Загальні збори акціонерів відбулися 29 березня 2012 року.

  1. Було обрано лічильну комісію ПАТ «ФК «Авангард».

  2. Затверджено звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ у 2011 році.

  3. Затверджено звіт Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ у 2011 році.

  4. Затверджено річні результати діяльності та балансу ПАТ за 2011 рік.

  5. Прийнято та затверджено рішення щодо розподілу прибутку ПАТ та виплати дивідендів за 2011 рік.

7. Інформація про фонд оплати праці та чисельність працівників


Показник 

Період 

Фонд оплати праці - усього (тис. грн) 

 73 000,00 

Чисельність працівників - усього 

  58. Інформація про дивіденди


На річних загальних зборах 29.03.2012 року було прийнято рішення та затверджено розподіл прибутку ПАТ наступним чином: залишити чистий прибуток у розпорядженні Товариства. Дивіденди за 2011 рік не виплачувались. 5(п’ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства направлені для створення (формування) резервного капіталу Товариства.

9. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань 

Дата виникнення 

Непогашена частина боргу
(тис. грн) 

Відсоток за користування коштами (відсоток річних) 

Дата погашення 

Кредити банку 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

Зобов'язання за цінними паперами 

Х 

  

Х 

Х 

у тому числі: 

  

за облігаціями (за кожним випуском): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за векселями (всього) 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права
(за кожним видом): 

Х 

  

Х 

Х 

  

  

  

  

  

Податкові зобов'язання 

Х 

  

Х 

Х 

Фінансова допомога на зворотній основі 

Х 

  

Х 

Х 

Інші зобов'язання 

Х 

  536

Х 

Х 

Усього зобов'язань 

Х 

536  

Х 

Х 


10. Інформація щодо аудиторського висновку


Приватне підприємство - Незалежна Аудиторська Фірма «НІКА-Аудит», код 35101565, яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3997 від 31.05.2007р., який ведеться Аудиторською Палатою України: Аудитор Семенова Н.І., Сертифікат АПУ № 003480 від 24.09.1997 р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 568 від 19.07.2007р. Місцезнаходження АФ «НІКА-Аудит»: м. Львів, вул. Миколайчука, 10/45. Тел./факс.: +38 (032) 253-15-51.

Аудиторський висновок про фінансову звітність: Згідно Угоди № 047/10 від 08.04.2010р. проведена перевірка достовірності фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2011 р. Перевірка проводилась 03.08.2010, 27.01.2011, 28.01.2011 та 12.03.2012

Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення думки. Аудитор вважає, що надана інформація дає, в цілому, дійсне і повне уявлення про реальність складу активів і пасивів балансу Товариства станом на 31.12.2011 р., а фінансові звіти сформовані у відповідності до прийнятої облікової політики та норм Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України. Аудитор вважає, фінансова звітність Товариства справедливо і достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011р. по результатах операцій з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р., в цілому відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України. На думку аудитора, Товариством, у відповідності до встановлених нормативів, зокрема до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в цілому достатньо розкрито інформацію за видами активів, зобов’язань та про власний капітал. Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2011 р. становить 100384 тис. грн. Статутний капітал станом на 31.12.2011 р. Товариства відповідає установчим документам, сформований у відповідності до законодавства України грошовими коштами в повному обсязі та становить 100.000.000,00 (сто мільйонів) гривень.

11. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації


Дата розкриття повного тексту річної інформації в Електронній системі комплексного розкриття інформації – 24.04.2012 року, Річна інформація за 2011 рік розміщена в мережі Інтернет - http://www.aust.com.ua/FinansReport.aspx?id=36019681.

12. Підпис


12.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації.

Генеральний директор Масляк Т.А.

Головний бухгалтер Канюка Д.В.

Схожі:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
Повне найменування емітента ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД»
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ЗГОДА”» ПОЯСНЮВАЛЬНІ...
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія “ЗГОДА”» (надалі ‒ «Товариство») є акціонерним товариством, яке створене за українським...
ТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ...
...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ...
...
Шановний акціонере Публічного акціонерного товариства
Відповідно до рішення Наглядової ради (протокол від 29. 11. 12 №3) «15» січня 2013 року відбудуться річні загальні збори акціонерів...
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "ВІК"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка