П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"


НазваП овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Сторінка2/10
Дата19.04.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Керівник Мазурчук І. В.

Головний бухгалтер Степура І.В.
Додаток до Положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 3, затвердженого наказом

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999р. №87 і

Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999р. за №397/3690

Усього за розділом І

380

1081

781

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Частка меншості

385

-

-

Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом ІІ

430

-

-

ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

Усього за розділом ІІІ

480

-

-

ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

25

40

Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

1

-

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

-

4

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов’язання

610

-

-

Усього за розділом ІV

620

26

44

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

1107

825КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство Повне товариство "ЛОМБАРД - ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

24702741

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1810136300

Орган державного управління

за СПОДУОрганізаційно-правова форма господарювання ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

за КВЕД

65.23.0

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Звіт про фінансові результати

за рік 2011р.

Форма №2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

220

356

Податок на додану вартість

015

(12)

(28)

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

208

328

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(-)

(32)

Валови:

прибуток

050

208

296

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

26

11

у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

061

-

-

Адміністративні витрати

070

(527)

(323)

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

(10)

-

у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності

091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

-

-

збиток

105

(303)

(16)

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи

130

260

-

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

(252)

-

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

-

-

збиток

175

(295)

(16)

у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

176

-

-

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(5)

(3)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток

190

-

-

збиток

195

(300)

(19)

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

витрати

205

(-)

(-)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(-)

(-)

Частка меншості

215

-

-

Чистий

прибуток

220

-

-

збиток

225

(300)

(19)

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Керівництво "ПТ "Ломбард ПП "Каріна-стиль" і Компанія"
...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повне товариство «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Адресат: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я. В. І КОМПАНІЯ». Можливий користувач Національна комісія, що здійснює державне...
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка