АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 68.89 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата03.04.2013
Розмір68.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

повного товариства

«ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д.В. І КОМПАНІЯ»

за 2011 рікАдресат:

Засновники ПТ «Ломбард «КАРАТ» Лук’янченко Д.В. і Компанія»

Керівництво ПТ «Ломбард «КАРАТ» Лук’янченко Д.В. і Компанія»

м. Донецьк

2012 р.

Вступний параграф

Основні відомості про товариство:

Повне товариство «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д.В. І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство.

Код за ЄДРПОУ: 30531640.

Місцезнаходження: 86156, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Академічна,58 А

Дата державної реєстрації: 07.07.1999 року.

Дата внесення змін до установчих документів:

17.11.1999 — збільшення Статутного капіталу та розподіл часток у Статутному капіталі;

27.10.2003 — збільшення Статутного капіталу та розподіл часток у Статутному капіталі;

29.11.2006 — нова редакція Статуту;

19.05.2009 — збільшення Статутного капіталу .

Основні види діяльності відповідно до установчих  документів:

65.23.0 — інше фінансове посередництво.

Численність працівників: 6 осіб.

Банківські реквізити: 26000475556305 Донецька філія КБ Приватбанк, МФО 335496.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 130 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
№ 2603 від 26.10.2004.

Ліцензія: серія АВ, № 304429, надана Міністерством фінансів України на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Строк дії ліцензії з 21.02.2007р. по 21.02.2012р.

Наявність відокремлених підрозділів: відповідно довідок про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ ПТ „Ломбард „КАРАТ” Лук’янченко Д.В. і Компанія” має один відокремлений підрозділ (рішення ДФП № 1204-Д від 10.01.2007).

Засновники: Громадяни України:

Лук’янченко Дмитро Володимирович – 60% статутного капіталу;

Лук’янченко Валентина Леонідівна – 25% статутного капіталу;

Лук’янченко Валентина Петрівна – 15% статутного капіталу.

Опис обсягу аудиторської перевірки:

Незалежну перевірку проведено у відповідності до Закону України про “Аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. N 122/2 в якості національних, зокрема Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 700, 705, 706, 720. Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Незалежну перевірку проведено з урахуванням Методичних рекомендацій  щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік від 29  грудня  2005  року № 5224 у діючий редакції.

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д.В. І КОМПАНІЯ», визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності:

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

  • вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають особливостям діяльності товариства;

  • розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності:

Обов'язок аудитора полягає у висловлюванні думки про достовірність наданої фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту.

Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів у відношенні числових показників і приміток до фінансової звітності. Вибір належних процедур ґрунтується на професійній думці аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого спотворення фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і достовірністю фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, застосовних в даних обставинах, але не для цілей висловлювання думки що до ефективності системи внутрішнього контролю. Окрім цього, аудит включає оцінку доцільності вживаної облікової політики і обґрунтованості допущень, зроблених керівництвом, а також оцінку представлення фінансової звітності в цілому.

Тобто Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки


До модифікації думки аудитора призвело наступне:

Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації активів та зобов’язань, тому не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності


В процесі аудиторської перевірки, на думку аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок, що відображення та розкриття інформації щодо:

  • активів, власного капіталу та зобов’язань, наведених у балансі Товариства за 2011 рік в цілому відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс” ;

  • фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності, відповідає П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 15 „Доходи”, П(С)БО 16 „Витрати”;

  • звіту про рух грошових коштів в частині змін, що відбулися у грошових коштах Товариства та їх еквівалентах за звітний період, відповідає П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”;

  • визначення Товариством структури власного капіталу і його призначення уявляється адекватним і відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”.

Інформація наведена у примітках до річної фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д.В. І КОМПАНІЯ» достовірно та в повному обсязі відображає діяльність Товариства у 2011 році та стан на 31.12.2011 року.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.

Аудитор підтверджує, що фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д.В. І КОМПАНІЯ», за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», в цілому справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за минулий рік, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, і відповідають діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності: П(С)БО, Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV із змінами та доповненнями та відповідних Наказів Міністерства Фінансів України.

Основні відомості про аудиторську фірму


Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет - аудит”.

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3287 , видане рішенням АПУ від 27.11.2003 р. № 129.

83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.

(062) 385-98-10.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 639 серія А, виданого відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1948 від 05.08.2004.Термін дії свідоцтва розпорядженням Держфінпослуг від 15.01.2008 року № 44 продовжено по 29 січня 2013 року.

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 61-А від 02 березня 2012 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 22.03.2012 по 26.03.2012 р.

Дата видачі звіту: 26.03.2012р.

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишено в архіві аудиторської фірми.

Директор І. Ю. Захаркіна

(Сертифікат серії А № 003626 вид. Аудиторською

палатою України 29.01.99 р., термін дії до 29.01.13)
Аудитор Є.В. Подолинний

(Сертифікат серії А № 003703 вид. Аудиторською

палатою України, 26.03.99 р., термін дії до 26.03.13)
Адреса: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка