ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т


Скачати 135.93 Kb.
НазваЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Дата21.04.2013
Розмір135.93 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


Висновок незалежного аудитора

про повноту та достовірність річної фінансової звітності

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ

12.04.2012 р. м. Одеса
Керівництву

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

Т ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ

Можливі користувачі: Державна комісія

з регулювання ринків фінансових послуг України


Згідно з договором № 28/03 від 28.03.2012 року ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 2515 від 23 лютого 2001 р, видане Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі – ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ) станом на 31.12.2011 р. та пов’язаної з ним фінансової звітності за 2011 рік.

Управлінський персонал ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір і застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі результатів проведеної аудиторської перевірки.

Період, за який здійснено перевірку, - січень-грудень 2011 р.

1.1. Основні відомості про Аудиторську фірму:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”, свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №2515 від 23 лютого 2001р., видане Аудиторською Палатою України.

Код ЄДРПОУ: 25934488

Місцезнаходження: 65014, м. Одеса, вул. Базарна, буд. 27, оф. 6.

Тел. (048)716-55-22
1.2. Основні відомості про ломбард:


Назва ломбарду

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ

Скорочена назва

ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ

Код за ЄДРПОУ

20985162

Юридична адреса і місцезнаходження

65012, м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, буд. 48

Організаційно-правова

форма

260 Повне Товариство

Реквізити Свідоцтва про державну реєстрацію

Серія А01 № 172450, видане Виконавчим комітетом Одеської Міської Ради, дата проведення державної реєстрації – 23.06.1994 р., дата заміни Свідоцтва – 25.06.2007 р.


Реквізити Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

Серія ЛД № 202, видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 09.12.2004 р., реєстраційний № 15101323, код фінансової установи – 15


Основні види діяльності

65.23.0 Інше фінансове посередництво


Наявність філій (інших відокремлених підрозділів)

Відділення №001 ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (код 38110085), місцезнаходження: 83005 м. Донецьк, вул.. Купріна, буд. 42


1.3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 28/03 від 28.03.2012 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: 28.03.2012 р. - 12.04.2012 р.

Період, яким охоплено проведення аудиту – з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

1.4. Змістова частина
До перевірки надана документація:

 • статутні та реєстраційні документи;

 • оборотні та сальдові баланси;

 • відомості аналітичного обліку;

 • первинні документи господарських операцій;

 • фінансова звітність у складі: балансу на 31.12.2011 р., звіту про фінансові результати за 2011 рік, звіту про власний капітал за 2011 рік, звіту про рух грошових коштів за 2011 рік та приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік.


Перевіркою охоплені наступні питання:

 • облік необоротних і оборотних активів;

 • облік зобов’язань;

 • формування та облік власного капіталу;

 • облік коштів і розрахунків;

 • облік фінансових результатів;

 • відповідність бухгалтерського обліку вимогам законодавства.


Підтвердження правильності класифікації і оцінки активів у бухгалтерському обліку
Інформація, що надана в балансі ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ, є повною, правдивою і відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку.

Оцінка та класифікація активів по статтях балансу відповідає вимогам П(С)БО № 2 „Баланс”, П(С)БО № 7 “Основні засоби", П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи", П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість" та прийнятій обліковій політиці Товариства.

Нематеріальні активи
Нематеріальні активи відображаються у балансі ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ відповідно до П(С)БО № 8 за первісною вартістю з вирахуванням амортизації. Амортизація нараховується шляхом застосування прямолінійного методу.

Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2011 р. складає 2 тис. грн., залишкова вартість - 2 тис. грн.

Основні засоби
У статті "Основні засоби" відображається вартість необоротних активів, які відповідають визначенню основних засобів згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби".

Основні засоби оприбутковуються за первісною вартістю – історична (фактична) собівартість основних засобів чи нематеріальних активів у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобів або нематеріальних активів. Первісна вартість також включає в себе усі витрати, що пов’язані з доставкою, установкою, введенням в експлуатацію.

Залишкова вартість основних засобів ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ станом на 31.12.2011 р. дорівнює 30 тис. грн. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2011 р. складає 51 тис. грн., знос – 21 тис. грн.

Індексація та переоцінка основних засобів не проводилась.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість обліковується ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ у відповідності до П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”.

Станом на 31.12.2011 р. дебіторська заборгованість ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ складає 106 тис. грн. і включає: дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги (чиста реалізаційна вартість) – 106 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не створювався.

Грошові кошти
Облік касових операцій підприємством здійснюється згідно з Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, яке затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Облік банківських операцій ведеться відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. Усі банківські виписки з додатками, що завірені банком, є в наявності та дають повну інформацію про рух грошових коштів підприємства.

Відображені в II розділі активу балансу залишки грошових коштів у національній валюті підтверджуються первинними документами і складають на 31.12.2011 р. - 103 тис. грн.
Підтвердження розміру зобов'язань у фінансовій звітності
Облік поточних зобов’язань
Поточні зобов’язання ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ станом на 31.12.2011 р. відображені в балансі вірно та обліковується у сумі 2 тис. грн. (поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом).

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюються відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". У фінансовій звітності вони відображені в повному обсязі.

Підтвердження правильності визначення власного капіталу,

його структури та призначення
Засновницький договір ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ затверджений Зборами Учасників Ломбарду «ШАНС», протокол №1 від 05.06.1994 р., і зареєстрований Виконкомом Приморської районної Ради народних депутатів м. Одеси від 23.06.1994 р. за №1484. Перереєстрований Виконавчим комітетом Одеської міської Ради від 17.11.2004 р. за № 15561050001002542.

Угода про внесення змін в Засновницький договір від 5 червня 1994 р. ЛОМБАРДУ «ШАНС» /У ВИГЛЯДІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА/ затверджена Зборами Учасників ЛОМБАРДУ «ШАНС» /У ВИГЛЯДІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА/, протокол № 6 від 21.06.2007 р., і зареєстрована Виконкомом Одеської міської Ради від 25.06.2007 р. за № 15561050004002542.

Угода про внесення змін до Засновницького договору ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ від 25.06.2007 р. затверджена Зборами Учасників ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ, протокол №7 від 23.08.2007 р., і зареєстрована Виконкомом Одеської міської Ради від 28.08.2007 р. за №15561050007002542.

Договір про внесення змін до Засновницького договору ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ від 25.06.2007 р. затверджена Зборами Учасників ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ, протокол №8 від 19.05.2008 р., і зареєстрована Виконкомом Одеської міської Ради від 03.06.2008 р. за №15561050009002542.

Угода про внесення змін до Засновницького договору ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ затверджена Зборами Учасників ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ, протокол №9 від 27.04.2009 р., і зареєстрована Виконкомом Одеської міської Ради від 07.05.2009 р. за №15561050012002542.

Відповідно до Угоди від 07.05.2009 р. складений капітал ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ становить 200 000,00 грн. і розподіляється між Учасниками наступним чином:

 • Костюченко Елла Олександрівна – 180 000,00 грн., що становить 90% Складеного капіталу Товариства;

 • Гринюк Наталія Богданівна – 20 000,00 грн., що становить 10% Складеного капіталу Товариства.


Складений капітал ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ у розмірі 100% сплачений повністю у грошовій формі та розміщений на банківських рахунках Товариства.
Таким чином, станом на 31.12.2011 р. сума зареєстрованого та сплаченого складеного капіталу ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ становить 200 тис. грн.
Власний капітал ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ на 31.12.2011 року дорівнює 237 тис. грн. та складається із:

 • статутного капіталу – 200 тис. грн.;

 • резервного капіталу – 3 тис. грн.;

 • нерозподіленого прибутку – 36 тис. грн.


Облік фінансових результатів
ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ формує доходи та витрати відповідно до вимог П(С)БО № 15 “Дохід” та П(С)БО № 16 “Витрати”.

Ведення бухгалтерського обліку дає достовірну та повну картину витрат на виробництво, вимоги податкового законодавства в цілому дотримуються.

Облік фінансових результатів і розподілу прибутку здійснюється з урахуванням вимог положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні № 1 “Основні вимоги до фінансової звітності”, № 16 “Витрати”, № 15 “Дохід” та інших нормативних актів.

За підсумками 2011 року у ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ чистий прибуток склав 2 тис. грн. З урахуванням нерозподіленого прибутку на початок року (34 тис. грн.) нерозподілений прибуток станом на 31.12.2011 р. складає 36 тис. грн.
1.5 Аналіз показників фінансового стану
Аналіз фінансового стану проводився на основі показників платоспроможності та фінансової стабільності на початок і кінець періоду, що перевірявся.

Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу та дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнта загальної ліквідності (покриття), коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта абсолютної ліквідності, та чистого оборотного капіталу.

За період, що перевірявся, спостерігається такий рух показників:

 • коефіцієнт ліквідності (покриття) характеризує співвідношення між усіма поточними активами і короткостроковими зобов`язаннями. Даний показник на кінець звітного періоду становить 104,50 (норма 1-1,5). Це означає, що на кожну гривню поточних зобов'язань підприємство має 104,50 грн. активів, що свідчить про високу платоспроможність підприємства .

- коефіцієнт швидкої ліквідності характеризує співвідношення між поточними активами за вирахуванням матеріальних запасів і короткостроковими зобов’язаннями. Коефіцієнт становить 104,50 на кінець періоду. Економічне значення цього коефіцієнта таке ж, як і попереднього, його нормативне значення дорівнює 1.

- коефіцієнт абсолютної ліквідності характеризує негайну готовність підприємства погасити свою заборгованість. Коефіцієнт становить 51,50 на кінець періоду. Економічне значення цього коефіцієнта таке ж, як і попереднього. Нормативне значення коефіцієнту складає 0,2 - 0,35.

- чистий оборотний капітал розраховується як різниця між оборотними активами підприємства та його поточними зобов'язаннями. Його наявність та величина свідчать про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльність. На кінець 2011 року цей показник має значення 207 при оптимальному значенні більше 0.

Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості і незалежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування діяльності. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства здійснюється шляхом розрахунку таких показників (коефіцієнтів): коефіцієнт фінансової незалежності або автономії, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт структури капіталу (фінансування) та інші.

 • коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) показує питому вагу власних коштів у загальній сумі ресурсів підприємства і становить на кінець звітного періоду 0,99. Це означає, що частина власного капіталу в загальній сумі фінансових ресурсів становить 99%. Підприємство вважається фінансово стійким, якщо значення коефіцієнта не менше за 0,5.

 • коефіцієнт фінансової стійкості показує, яка частина поточних зобов’язань може бути погашена власним капіталом. Показник становить на кінець звітного періоду 119,50. Нормальне значення цього коефіцієнта повинно перевищувати 1.

 • коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Чим нижче цей показник, тим стійкіше його положення. На кінець 2011 року цей показник дорівнює 0,01.

 • коефіцієнт структури капіталу (фінансування) показує вартість залучених підприємством коштів з розрахунку на 1 гривню власних. Даний показник на кінець звітного періоду становить 0,01. Це означає, що на кожну гривню власних коштів доводиться 0,01 грн. позикових.

Аналіз фінансового стану поданий у таблиці

Показник

На 01.01.2011


На 31.12.2011

Коефіцієнти ліквідності: (коефіцієнт покриття)

57,50

104,50

Коефіцієнт швидкої ліквідності

57,50

104,50

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

14

51,50

Чистий оборотний капітал

226

207

Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності)

0,98

0,99

Коефіцієнт фінансової стійкості

59,25

119,50

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,02

0,01

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування)

0,02

0,01


Проведений аналіз фінансово-господарської діяльності за 2011 рік дозволяє зробити висновок, що фінансовий стан ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ є задовільним. Підприємство є платоспроможним, ліквідним, фінансово незалежним і стійким.

1.6. Висновок незалежного аудитора
Ми провели аудиторську перевірку наданого нижче балансу ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ станом на 31 грудня 2011 року та пов’язаних із ним звітів про фінансові результати, рух грошових коштів, зміни власного капіталу та приміток до річної фінансової звітності за 2011 фінансовий рік.

Управлінський персонал ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законодавства України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір і застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансових звітів на підставі результатів проведеної аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту та законодавства України. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю підприємства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

На нашу думку, подана нижче фінансова звітність справедливо й достовірно відображає фінансовий стан ПТ ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ станом на 31 грудня 2011 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і рух власного капіталу за 2011 фінансовий рік у відповідності до чинного законодавства України та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


Директор ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА „ЛЕГІОН”,

Аудитор А. М. Ребенко

(сертифікат серії А №004034)


Схожі:

ПТ ЛОМБАРД «ШАНС»КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ

Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА...
Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р....
Одеська філія №1 Повного товариства «Ломбард Чабанови і Компанія»

Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард Лук’янченко та Компанія»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка