Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»


НазваКерівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Дата28.04.2013
Розмір99 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Фінанси > Керівництво


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

повного товариства

«ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
ТОВ
«ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ»


за 2012 рікАдресат:

Засновники ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ»

Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ»

м. Донецьк

2013 р.

Вступний параграф

Основні відомості про товариство:

Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство.

Код за ЄДРПОУ: 37467288.

Місцезнаходження: 84122, Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Карла Маркса, 59.

Дата державної реєстрації: 30.12.2010 року.

Дата внесення змін до установчих документів:

10.02.2011 — нова редакція Засновницького договору;

01.09.2011 — збільшення Статутного капіталу;

14.12.2011 — збільшення Статутного капіталу;

13.01.2012 — збільшення Статутного капіталу;

03.07.2012 — збільшення Статутного капіталу

Основні види діяльності згідно КВЕД:

47.77 — роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах

64.99 — надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) н.в.і.у.

Численність працівників: 27.

Банківські реквізити: 2650537447901(980) у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» МФО 300272, код ЄДРПОУ 19357762.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 515 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
№ 60 від 03.02.2011.

Наявність відокремлених підрозділів: відповідно до наданої інформації про відокремлені підрозділи ломбарду ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» на кінець звітного періоду має вісімнадцять відокремлених підрозділи.

Учасники:

ТОВ «ЕНЕРГОСОЮЗ» – 97,67 %

ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» – відповідно 2,33%

Опис обсягу аудиторської перевірки:

Незалежну перевірку проведено у відповідності до Закону України про “Аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. N 122/2 в якості національних, зокрема Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 700, 705, 706, 720. Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Незалежну перевірку проведено з урахуванням Методичних рекомендацій  щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік від 29  грудня  2005  року № 5224 у діючий редакції.

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності:

 • Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2012 року.

 • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2012 рік.

 • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2012 рік.

 • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2012 рік.

 • Примітки до фінансової звітності (Форма №5) за 2012 рік.

Облікова політика Товариства:

Питання організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Товаристві регламентуються чинним законодавством та Наказом про облікову політику Товариства
№ 1.01 від 03.01.2012 р., згідно якому передбачено:

 • Нарахування амортизації по основних засобах здійснювати в бухгалтерському обліку по прямолінійному методу.

 • Переоцінку основних засобів здійснювати у випадку, якщо їх залишкова вартість суттєво (більш ніж на 10 %) відрізняється від справедливої вартості на дату річного балансу.

 • До малоцінних необоротних матеріальних активів (далі - МНМА) відносити матеріальні цінності, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більш за один рік і первинна вартість яких менше 2 500 грн.

 • Амортизацію по МНМА нараховувати в першому місяці використання об'єкту у розмірі 100 % його вартості, що амортизується.

 • Амортизацію нематеріальних активів здійснювати прямолінійним методом.

 • Матеріальні активи, встановлений термін використання яких менш одного року, вважати малоцінними і швидкозношуваними предметами (МБП). Балансова вартість таких предметів при передачі їх з складу в експлуатацію списується на відповідні статті витрат. Здійснювати обов'язкове ведення кількісного обліку таких предметів в розрізі матеріально відповідальних осіб до моменту їх повної ліквідації (списання з балансу).

 • Оцінку вибуття запасів в податковому і бухгалтерському обліку здійснювати по методу середньозваженої собівартості, яка визначається один раз в місяць.

 • Оцінку товарів в роздрібній торгівлі здійснювати по цінах продажі.

 • Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів, включати в собівартість придбаних запасів, відповідно до норм П(С) БУ-9.

 • Величину резерву сумнівних боргів розраховувати по методу класифікації дебіторської заборгованості (із застосуванням коефіцієнта сумнівності для кожної групи боржників).

 • Відповідно до вимог П(С)БУ-11створити резерви забезпечення наступних операційних витрат –  на виплату відпусток працівникам.

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ», визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності:

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

 • вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають особливостям діяльності товариства;

 • розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності:

Обов'язок аудитора полягає у висловлюванні думки про достовірність наданої фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту.

Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів у відношенні числових показників і приміток до фінансової звітності. Вибір належних процедур ґрунтується на професійній думці аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого спотворення фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і достовірністю фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, застосовних в даних обставинах, але не для цілей висловлювання думки що до ефективності системи внутрішнього контролю. Окрім цього, аудит включає оцінку доцільності вживаної облікової політики і обґрунтованості допущень, зроблених керівництвом, а також оцінку представлення фінансової звітності в цілому.

Тобто Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки


До модифікації думки аудитора призвело наступне:

Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації активів та зобов’язань, тому не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності


В процесі аудиторської перевірки, на думку аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок, що відображення та розкриття інформації щодо:

 • активів, власного капіталу та зобов’язань, наведених у балансі Товариства за 2012 рік в цілому відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс” ;

 • фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності, відповідає П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 15 „Доходи”, П(С)БО 16 „Витрати”;

 • звіту про рух грошових коштів в частині змін, що відбулися у грошових коштах Товариства та їх еквівалентах за звітний період, відповідає П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”;

 • визначення Товариством структури власного капіталу і його призначення уявляється адекватним і відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”.

Інформація наведена у примітках до річної фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» достовірно та в повному обсязі відображає діяльність Товариства у 2012 році та стан на 31.12.2012 року.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.

Аудитор підтверджує, що фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ», за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», в цілому справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за минулий рік, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, і відповідають діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності: П(С)БО, Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV із змінами та доповненнями та відповідних Наказів Міністерства Фінансів України.

Висловлення думки щодо відповідності показників розміру та структури власного капіталу встановленим вимогам


Статутний капітал товариства сформований відповідно до установчих документів і відповідає чинному законодавству.

Неоплаченого або вилученого капіталу Товариство не має.

Власний капітал з урахуванням суми непокритого збитку на кінець року менш за статутний капітал Товариства, але перевищує мінімально встановлений законодавством розмір.

На думку аудитора, надана інформація про власний капітал ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» достовірно та в повному обсязі відображає його наявність станом на 31.12.2012 року. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо розміру та структури власного капіталу, що відповідає встановленим вимогам до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.03  № 170 у редакції розпорядження Держфінпослуг від 02.10.08  № 1140.

Висловлення думки щодо відповідності діяльності Товариства чинному законодавству та встановленим нормативним вимогам


У Товаристві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку, яка, в цілому, відповідає вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 , № 996-ХІV із змінами і доповненнями, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Інструкції “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, інших законодавчих та нормативних актів України з питань організації бухгалтерського обліку, а також ухваленій у Товаристві обліковою політикою по питаннях, делегованих господарським суб’єктам.

Бухгалтерський облік у Товаристві в цілому здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 07.05.2004 р. № 531, з урахуванням принципу безперервності діяльності з дня реєстрації.

Коштів та майна, переданого в управління, Товариство немає.

Основні відомості про аудиторську фірму


Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет - аудит”.

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3287 , видане рішенням АПУ від 27.11.2003 р. № 129.

83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.

(062) 385-98-10.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ на ім’я Козлова А.М. № 001784 серія А, виданого відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.02.2012. Строк дії свідоцтва з 17.02.2012 по 29.01.2013, після чого продовжено відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2013 № 537.

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 28-А від 24 січня 2013 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 14.03.2013 по 20.03.2013 р.

Дата видачі звіту: 20.03.2013р.

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишено в архіві аудиторської фірми.

Аудитор              Козлов А.М.

(Сертифікат серії А № 003628 вид. Аудиторською

палатою України 29.01.99 р., термін дії до 29.01.18)

Директор І. Ю. Захаркіна

(Сертифікат серії А № 003626 вид. Аудиторською

палатою України 29.01.99 р., термін дії до 29.01.13)
Адреса: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.

Схожі:

«ЛОМБАРД НЕДОЛУГА І К» за 2011 рік Адресат: Керівництво ПТ „ ЛОМБАРД НЕДОЛУГА І К ”
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №122 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків...
Керівництво "ПТ "Ломбард ПП "Каріна-стиль" і Компанія"
...
Керівництво Одеська Філія№1 Повного товариства "Ломбард Чабанови і Компанія"
...
«ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ» за 2011 рік Адресат: керівництво ПТ
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №342 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків...
Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «Ломбард «Орнамент Соколова Новохатько» (далі – Товариство), (ідентифікаційний код 32410593)
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
Керівництво ПТ«Ломбард «Квестор»
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: №1698 від 26. 01. 2001 року, видано згідно з Рішенням Аудиторської...
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка