«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про річну фінансову звітність повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2012 року


Скачати 65.79 Kb.
Назва«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про річну фінансову звітність повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» станом на 31 грудня 2012 року
Дата15.05.2013
Розмір65.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКА ФІРМА

«АЛЧЕВСЬК-АУДИТ»

Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності № 0939 від 26 січня 2001 р. тел\факс (06442) 4-55-26

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, яким е-mail:audit_ ігіпа_ 189@uкг.пеt

надається право на проведення аудиторських перевірок

фінансових установ № 000465 від 13.07.2004 р.

ДИРЕКТОРУ

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА

«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ»

Кирилюку О.А.

ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

про річну фінансову звітність

повного товариства «ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ»

станом на 31 грудня 2012 року

Основні відомості про аудиторську фірму

Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Алчевськ-Аудит"

Номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення в

Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності

№ 0939, видане Аудиторською палатою України 26 січня 2001 р. за рішенням № 98, дійсне до 30 листопада 2015 р.

Дані про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці

аудитор Лисова Ірина Хананівна:

  • сертифікат № 000503 виданий АГІУ 30.11.1995 р., діючий до 30.11.2014 р„

  • Свід оцтво про внесення до Реєстру аудиторів, яким надається право на проведення аудиторських перевірок фінансових установ № 000465 від 13.07.2004 р., діюче до 30.11.2014 р.,

  • Телефон (06442) 2-04-80

  • Поштова адреса: м. Алчевськ, Луганська область, вул. Запорізька, 150/7,

- е-mail:audit_ ігіпа_ 189@uкг.пеt


Основні відомості про ломбард

Повна назва

Повне товариство «ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА 1 КОМПАНІЯ»

Код за ЄДРПОУ

35785143

Місцезнаходження

94204, м. Алчевськ Луганської області, вул. Леніна, 35/13

Дата державної реєстрації

09 квітня 2008 р„ свідоцтво серії А00 № 705968

Дата внесення до Державного реєстру фінансових установ

свідоцтво серії ЛД № 374, рішення Держфінпослуг від 16.11.08 р. № 1279, реєстраційний номер 15102268

Основні види діяльності

64.92-інші види кредитування

47.79-роздрібня торгівля уживаними товарами

66,19- інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення

66.22-Діяльність страхових агентів і брокерів

Чисельність працівників

2 особи

Номери, серії, дати видачі, термін

Відсутні
дії ліцензій на здійснення діяльності
Кількість відокремлених

підрозділів

Відокремлених підрозділів - 1


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту


Згідно з договором № 49 від 08.04.2013 р. аудитором Лисовою Іриною Хананівною аудиторської фірми "Алчевськ-Аудит", здійснюючої свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності № 0939. виданого Аудиторською палатою України 26 січня 2001 р. за рішенням № 98, дійсного до 30 листопада 2015 р., проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності повного товариства «Ломбард «Пряничникова і компанія» станом на 31 грудня 2012 року, розташованого за адресою: м. Алчевськ Луганської області, вул. Леніна, 35/13, за даними фінансового обліку та звітності за період з 01.01.12 р. по 31.12.12 р.

Перевірку почато 08.04.2013 р., закінчено 15.04.2013 р.

Аудитором проаналізовані представлені до висновку бухгалтерський баланс повного товариства «Ломбард «Пряничникова і компанія» станом на 31 грудня 2012 року і відповідна до нього річна фінансова звітність, яка підлягає офіційному оприлюдненню, в складі: Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва, Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.

Відповідальність за дані про фінансовий стан та підготовку фінансової звітності несе об'єкт перевірки. Обов'язком аудитора є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аналізу даних представлених звітів.

Аудиторську перевірку здійснено у відповідності до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", «Про аудиторську діяльність», ..Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ". Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента від 04.04.2003 р. № 292, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення фінансових послуг та проведення аудиту, вимог Міжнародних стандартів аудиту, зокрема МСА 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність», МСА 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора» та МСА 3000 «Завдання з надання впевненості», кодексу етики професійних бухгалтерів МФБ та вимог "Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік", затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. № 5224 в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України" від 19.10.2006 р. № 6337.

Згідно з договором масштабом аудиту передбачалося одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих перекручень і помилок. Ми планували та виконували аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень, а система внутрішнього контролю ломбарду направлена на уникнення зловживань. Аудит передбачає вивчення на вибірковій основі документів, що підтверджують суми та відомості, які розкрито у фінансових звітах. Також аудит включає вивчення принципів бухгалтерського обліку і оцінку відповідності використаної облікової політики, коректності облікових оцінок управлінського персоналу та загального оформлення фінансової звітності. Суттєвість з замовником не обумовлювалась, тому розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначався відповідно до професійної думки аудитора з урахуванням МСА 320. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлювання нашої думки.
Ми виконали аудит балансу повного товариства «Ломбард «Пряничникова і компанія» станом на 31 грудня 2012 року і відповідної до нього річної фінансової звітності, яка підлягає офіційному оприлюдненню.

Фінансова звітність ломбарду була складена відповідно вимог чинних П(С)БО та інших нормативних актів у строки, передбачені законодавством.
Бухгалтерський облік товариства ведеться з урахуванням «Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами», затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 07.05.2004 р. № 531. Проте деякі твердження, які стосуються віднесення витрат за елементами, не відповідають затвердженій обліковій політиці товариства. Тому ми не можемо дати висновок по вказаних моментах, однак ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та на стан справ в цілому.

На нашу думку, за винятком впливу коригувань, які могли б бути потрібними для нашого підтвердження обмежень, які зазначені вище, фінансові звіти подають об'єктивно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан повного товариства «Ломбард «Пряничникова і компанія» станом на 31 грудня 2012 року, а також результати його господарської діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за рік, який закінчився на закінчену дату ,у відповідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Директор АФ «Алчевськ-Аудит» І.Х.Лисова

17 квітня 2013 року

94207 Луганська область

М.Алчевськ ,вул..Леніна ,18/9

Схожі:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА...
Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р....
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю Фондовий центр Дельта-енерго” станом...
“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599
...
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка