Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»


Скачати 87.75 Kb.
НазваКерівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Дата21.04.2013
Розмір87.75 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Банк > КерівництвоАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(Звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

повного товариства

«ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД»

за 2011 рікАдресат:

Засновники ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД»

Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД»

м. Донецьк

2012 р.
Вступний параграф

Основні відомості про товариство:

Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство.

Код за ЄДРПОУ: 30335876.

Місцезнаходження: 83110, м. Донецьк, вул. Раздольна, б. 2Б.

Дата державної реєстрації: 17.02.1999 року.

Дата внесення змін до установчих документів:

21.06.2006 — нова редакція Засновницького договору;

16.02.2009 — нова редакція Засновницького договору;

21.05.2009 — нова редакція Засновницького договору;

23.07.2010 — нова редакція Засновницького договору;

18.10.2010 — нова редакція Засновницького договору;

04.04.2011 — нова редакція Засновницького договору;

26.07.2011 — нова редакція Засновницького договору

Основні види діяльності відповідно до установчих  документів:

65.23.0 — інше фінансове посередництво

52.12.0 — роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту

Численність працівників: 5.

Банківські реквізити: 2600630557164 в ТВБВ № 10004/043 філ. ДОУ АТ «Ощадбанк», МФО 335106, ЄДРПОУ 30335876.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 138 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
№ 2720 від 04.11.2004.

Наявність відокремлених підрозділів: відповідно до наданої інформації про відокремлені підрозділи ломбарду ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» на кінець звітного періоду має два відокремлених підрозділи.

Учасники та їх частка статутного капіталу:

Шпакова Ольга Володимирівна – 50 % статутного капіталу;

Овчаренко Дмитро Володимирович – 50 % статутного капіталу

Опис обсягу аудиторської перевірки:

Незалежну перевірку проведено у відповідності до Закону України про “Аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. N 122/2 в якості національних, зокрема Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 700, 705, 706, 720. Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Незалежну перевірку проведено з урахуванням Методичних рекомендацій  щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік від 29  грудня  2005  року № 5224 у діючий редакції.

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності:

 • Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2011 року.

 • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2011 рік.

 • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2011 рік.

 • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2011 рік.

 • Примітки до фінансової звітності за 2011 рік.

Облікова політика Товариства:

Питання організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Товаристві регламентуються чинним законодавством та Наказом про облікову політику Товариства № 11 від 04.04.2011 р., згідно якому зокрема передбачено:

 • активи вартістю до 1000,00 грн. і терміном користування більше року, враховуються як малоцінні необоротні активи (МНМА);

 • амортизація основних засобів та нематеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених окремо для кожного об’єкт;

 • амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об'єкту у розмірі 100% його вартості;

 • матеріальні активи з терміном використання до року враховувати як МБП. Балансова вартість таких предметів при переданні в експлуатацію списується на відповідні статті витрат;

 • оцінка вибуття запасів здійснюється по методу ідентифікованої собівартості;

 • резерви забезпечення майбутніх витрат не створювати.

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ», визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності:

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

 • вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають особливостям діяльності товариства;

 • розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності:

Обов'язок аудитора полягає у висловлюванні думки про достовірність наданої фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту.

Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів у відношенні числових показників і приміток до фінансової звітності. Вибір належних процедур ґрунтується на професійній думці аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого спотворення фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і достовірністю фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, застосовних в даних обставинах, але не для цілей висловлювання думки що до ефективності системи внутрішнього контролю. Окрім цього, аудит включає оцінку доцільності вживаної облікової політики і обґрунтованості допущень, зроблених керівництвом, а також оцінку представлення фінансової звітності в цілому.

Тобто Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки


До модифікації думки аудитора призвело наступне:

Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації активів та зобов’язань, тому не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності


В процесі аудиторської перевірки, на думку аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок, що відображення та розкриття інформації щодо:

 • активів, власного капіталу та зобов’язань, наведених у балансі Товариства за 2011 рік в цілому відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс” ;

 • фінансових результатів діяльності Товариства, відображених у фінансовій звітності, відповідає П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 15 „Доходи”, П(С)БО 16 „Витрати”;

 • звіту про рух грошових коштів в частині змін, що відбулися у грошових коштах Товариства та їх еквівалентах за звітний період, відповідає П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”;

 • визначення Товариством структури власного капіталу і його призначення уявляється адекватним і відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”.

Інформація наведена у примітках до річної фінансової звітності ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» достовірно та в повному обсязі відображає діяльність Товариства у 2011 році та стан на 31.12.2011 року.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.

Аудитор підтверджує, що фінансова звітність ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД», за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», в цілому справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за минулий рік, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, і відповідають діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності: П(С)БО, Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV із змінами та доповненнями та відповідних Наказів Міністерства Фінансів України.

Висловлення думки щодо відповідності показників розміру та структури власного капіталу встановленим вимогам


Статутний капітал товариства сформований відповідно до установчих документів і відповідає чинному законодавству.

Неоплачений капітал на кінець звітного періоду склав 33000 грн.

Вилученого капіталу Товариство не має.

Власний капітал на кінець року перевищує статутний капітал Товариства.

На думку аудитора, надана інформація про власний капітал ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» достовірно та в повному обсязі відображає його наявність станом на 31.12.2011 року. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо розміру та структури власного капіталу, що відповідає встановленим вимогам до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.03  № 170 у редакції розпорядження Держфінпослуг від 02.10.08  № 1140.

Висловлення думки щодо відповідності діяльності Товариства чинному законодавству та встановленим нормативним вимогам


У Товаристві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку, яка, в цілому, відповідає вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 , № 996-ХІV із змінами і доповненнями, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Інструкції “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, інших законодавчих та нормативних актів України з питань організації бухгалтерського обліку, а також ухваленій у Товаристві обліковою політикою по питаннях, делегованих господарським суб’єктам.

Бухгалтерський облік у Товаристві в цілому здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 07.05.2004 р. № 531, з урахуванням принципу безперервності діяльності з дня реєстрації.

Коштів та майна, переданого в управління, Товариство немає.

Основні відомості про аудиторську фірму


Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет - аудит”.

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3287 , видане рішенням АПУ від 27.11.2003 р. № 129.

83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.

(062) 385-98-10.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 639 серія А, виданого відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1948 від 05.08.2004.Термін дії свідоцтва розпорядженням Держфінпослуг від 15.01.2008 року № 44 продовжено по 29 січня 2013 року.

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 54-А від 28 лютого 2012 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 29.03.2012 по 02.04.2012 р.

Дата видачі звіту: 02.04.2012р.

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишено в архіві аудиторської фірми.

Директор І. Ю. Захаркіна

(Сертифікат серії А № 003626 вид. Аудиторською

палатою України 29.01.99 р., термін дії до 29.01.13)
Аудитор Є.В. Подолинний

(Сертифікат серії А № 003703 вид. Аудиторською

палатою України, 26.03.99 р., термін дії до 26.03.13)
Адреса: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.


Схожі:

6. Окремі види кредитних операцій банку Особливості банківського кредитування фізичних осіб
Бланковий кредит, контокорентний кредит, овердрафт та кредит під заставу цінних паперів
КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗМІСТ
Ключові слова: КРЕДИТ, ВИДИ КРЕДИТУ, БАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ, ФОРМИ КРЕДИТУ, УМОВИ КРЕДИТУ, КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОЗИЧАЛЬНИКА, СПОНТАННЕ...
Керівництво визначає загальні цілі розвитку підприємства і основні способи їх досягнення
У процесі формування стратегії діяльності підприємства беруть участь вище керівництво, команда плановиків, керівники та спеціалісти...
Навчально-методичний посібник для студентів напрямів підготовки 030508 «Фінанси і кредит»
«Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
1. Основи фінансів підприємств
Робоча програма вступного іспиту за спеціальністю 0305081 «Фінанси і кредит», 0305081 «Фінанси і кредит», освітньо-кваліфікаційний...
ЗАТВЕРДЖУЮ: Керівник напряму «Фінанси і кредит», д е. н., проф
Визначення рейтингу студентів та магістрантів напряму підготовки «Фінанси і кредит»
ЗАТВЕРДЖУЮ: Керівник напряму «Фінанси і кредит», д е. н
Визначення рейтингу студентів та магістрантів напряму підготовки «Фінанси і кредит»
Quilling, паперокручення або паперова філігрань простий і доступний вид рукоділля
Квілінг (quilling), паперокручення або паперова філігрань простий і доступний вид рукоділля
Керівництво проведенням змагань та суддівство Загальне керівництво...
Місце проведення змагань у розділі «нокдаун»: гімназія №257 м. Київ, пр-т. Георгія Гонгадзе 7б
Керівництво оглядом Загальне керівництво та проведення огляду здійснює...
Про проведення огляду-конкурсу виховної роботи в таборах відпочинку системи освіти
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка