ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО О. М. І КОМПАНІЯ ЗА 201 4 РІК


Скачати 270.2 Kb.
НазваПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО О. М. І КОМПАНІЯ ЗА 201 4 РІК
Сторінка1/5
Дата22.02.2016
Розмір270.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5
ПРИМІТКИ

ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО О.М. І КОМПАНІЯ»


ЗА 2014 РІК.
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 2014 рік.

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ФРАНКО О.М. І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство»)
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим комітетом Центральної Ради народних депутатів м. Одеси 26.12.1994 р., перереєстровано в новій редакції Центральною районною адміністрацією м. Одеси 23.04.2002 року.

Рішенням загальних зборів Товариства прийнята нова редакція Засновницького договору, згідно якої, відповідно до вимог чинного законодавства, раніше існуюче ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ЛОМБАРД «КОВЧЕГ» перейменоване в ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД» «ФРАНКО О.М. І КОМПАНІЯ».

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД» «ФРАНКО О.М. І КОМПАНІЯ» стало правонаступником ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ».

Дата державної реєстрації ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» «ФРАНКО О.М. І КОМПАНІЯ» у якості фінансової установи - 31.08.2004 р. (Реєстраційний номер в Державному реєстрі фінансових установ 15100780).

Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію та запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: А01 № 171849; дата реєстрації: 23.04.2002 року.

Місцезнаходження ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» «ФРАНКО О.М. І КОМПАНІЯ»: вул. Садова, буд. 14, м. Одеса, 65023.

Код ЄДРПОУ: 22485400.

Електронна адреса Товариства: lombard_kovcheg@ukr.net.

Адреса офіційного сайту Товариства: franko.uafin.net/documents/poslugi.

Види господарської діяльності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД» «ФРАНКО О.М. І КОМПАНІЯ» згідно до КВЕД-2010:

- 64.92 - Інші види кредитування..

Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних та залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент.

Предметом діяльності Товариства є:

-здійснення виключного виду діяльності ломбарду з метою одержання прибутку шляхом надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних та залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент.

Облікова кількість працівників Товариства станом на 31.12.2014 р. складає 3 особи

Валютою звітності є гривня.

Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків.

Фінансова звітність Товариства станом на 31 грудня 2014 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ) .

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової інформації спеціального призначення, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2014 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме:

  • методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);

  • безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому).

  • зрозумілості;

  • доречності (суттєвості);

  • достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, повнота);

  • зіставності;

  • можливості перевірки, тощо.

Склад фінансової звітності:

- баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014 р., 

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2014 р., 

- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 р.,  

- звіт про власний капітал за 2014 р.,

Облікова політика, яку Товариство використовує у своєму звіті про фінансовий стан відповідає МСФЗ .

2. Використання оцінок і припущень.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

3. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про її функціонування в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності. Управлінському персоналу не відомо про будь-які події або умови, які можуть (окремо або разом) стати підставою для значних сумнівів у здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

4. Баланс (Звіт про фінансовий стан).

Облікова політика в Товаристві регламентується Законодавством України, МСФЗ та Наказом по Товариству "Про облікову політику на підприємстві" №1 уп від 01.01.2014 року .

Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю.

Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.
  1   2   3   4   5

Схожі:

ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО»
Аудиторською Палатою України, провела аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка