1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 2013 рік ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»


Скачати 108.27 Kb.
Назва1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 2013 рік ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»
Дата22.02.2016
Розмір108.27 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2013 РІК

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ»

(код ЄДРПОУ - 36620970)
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 2013 рік

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців – 1 072 102 0000 024187, відповідно до чинного законодавства України.

Місцезнаходження Товариства: 03148, м. Київ, проспект Леся Курбаса, буд. 2/13.

Цілями діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством України.

Предметом діяльності Товариства є:

 • Інші види кредитування

Облікова кількість працівників Товариства складає 2 особи.

Валютою звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків.

Фінансова звітність Товариства підготовлена ​​відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). Дата переходу Компанії на МСФЗ - 01 січня 2012 року. Початок самого раннього звітного періоду, за який Компанія представила повну порівняльну інформацію – 01 січня 2013 року.
2. Основні принципи облікової політики

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової інформації спеціального призначення, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2013 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а саме:

 • методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);

 • безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому).

 • зрозумілості;

 • доречності (суттєвості);

 • достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, повнота);

 • зіставності;

 • можливості перевірки, тощо.

Склад фінансової звітності:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2013 р.,

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 р.,

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 р.,

- Звіт про власний капітал за 2013 р.

Датою переходу Товариства на облік за МСФЗ є 1 січня 2012 року. За деякими винятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакції МСФЗ при підготовці вхідного балансу по МСФЗ на 1 січня 2012 року і в наступних періодах до дати першої фінансової звітності за МСФЗ. При підготовці цієї попередньої фінансової інформації спеціального призначення Товариство застосувало тільки обов'язкові винятки.

Облікова політика, яку Товариство використовує у своєму звіті про фінансовий стан за МСФЗ на початок періоду, в окремих аспектах відрізняється від тієї політики, яку вона використовувала на цю саму дату згідно з П(С)БО. Всі коригування вважаються такими, що виникають внаслідок подій та операцій до дати переходу на МСФЗ, отже, повинні визнаватися безпосередньо в нерозподіленому прибутку на дату першого звіту про фінансовий стан за МСФЗ.

Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного законодавства України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Статуту Товариства та Облікової політики.

Протягом 2013 року облікова політика не змінювалась та застосовувалась послідовно для подібних операцій, інших подій.

Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які застосовує Товариство при складанні та поданні фінансової звітності. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міжнародних стандартах фінансової звітності та рішеннях керівництва Товариство.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України – гривнях.


 1. Основа складання фінансової звітності

  1. Використання оцінок і припущень

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

  1. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про функціонування Товариства в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань в ході звичайної діяльності.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Ця фінансова звітність Товариства вперше складена із застосуванням міжнародних стандартів повна фінансової звітності .

Особливості складання фінансової звітності Товариства за МСФЗ у перші звітні періоди визначає МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності».

Фінансова звітність Товариства за 2013 фінансовий рік є першою повною річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ.
4. Аналіз статей фінансової звітності

Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов’язання в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Суттєвість – пропуск або викривлення статей є суттєвим, якщо вони можуть (окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюється за конкретних обставин. Визначальним може бути як розмір або характер статті, так і поєднання статей.

Активи, зобов’язання та власний капітал – це елементи, які безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансового стану.

Активи – ресурси контрольовані підприємством у результаті минулих подій, від якого очікуються надходження майбутніх економічних вигід до Товариства.

Зобов’язання – теперішня заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів із підприємства, котрі втілюють у собі майбутні економічні вигоди.

Власний капітал – це залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань.

Облікова політика в Товариства регламентується Законодавством України, МСФЗ та Наказом по підприємству.
5. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

До форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», протягом року коригування та зміни не вносились.

Відомості викладені у розрізі оборотних та необоротних активів.

Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю.

Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.

5.1. Грошові кошти та їх еквіваленти


Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно «Положення про ведення касових операцій у національній валюті», затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Грошові кошти за станом на 31.12.2013 р. зберігаються на банківських рахунках та в касі. Станом на 31.12.2013 року залишок грошових коштів складає 200 тис. грн.
  1. Відомості про власний капітал


Капітал Товариства обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу Плану рахунків.

Складений капітал Товариства сформовано внесками Учасників Товариства виключно у грошовій формі. Розмір складеного капіталу зафіксовано в Статуті Товариства. Складений капітал може збільшуватися за рахунок додаткових внесків його учасників

Загальна сума власного капіталу Товариства на 31.12.2013 р. становить 200 тис. грн.

Складений капітал на 31.12.2013 р. становить 200 тис. грн.

Додатковий капітал на 31.12.2013 р. становить 2 тис. грн..

Непокритий збиток на 31.12.2013 р. становить 2 тис. грн.


 1. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що приводить до зменшення власного капіталу товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у «Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у «Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.

Звіт складено за призначенням витрат.

Товариство в 2013 році доходів не отримувало, витрат не несло.

7.Звіт про рух грошових коштів


Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

7.1.Рух коштів у результаті операційної діяльності


Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.

Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу від надання фінансових послуг.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2013 рік становить 0  тис. грн.

7.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності протягом 2013 року - відсутній.

7.3.Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті викупу власних часток, виплата процентів за залученими коштами, рух коштів за отриманими позиками, залученими коштами.

Сукупні надходження від фінансової діяльності у 2013 р. склали - 2 тис. грн.

Витрати від фінансової діяльності протягом 2013 року відсутній.

Чистий рух коштів за звітний період становить 2 тис. грн.

8.Звіт про власний капіталСкладений капітал на 31.12.2013 р. становить 200 тис. грн.

Додатковий капітал на 31.12.2013 року становить 2 тис. грн..

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. Непокритий збиток станом на 31.12.2013 р. становить 2 тис. грн. Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2013 р. 200 тис. грн.

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариства вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі

9.Вплив інфляції на монетарні статті


Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не здійснювалась.
10.Оподаткування

Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи - це суми податків на прибуток, що підлягають відшкодуванню в майбутніх періодах відповідно до:

а) тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню;

б) перенесення невикористаних податкових збитків на майбутні періоди;

в) перенесення невикористаних податкових пільг на майбутні періоди.

Тимчасові різниці - це різниці між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в звіті про фінансовий стан та їх податковою базою.

Тимчасові різниці можуть бути:

а) тимчасовими різницями, що підлягають оподаткуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають оподаткуванню, коли балансова вартість активу або зобов'язання відшкодовується чи погашається;

б) тимчасовими різницями, що підлягають вирахуванню - тимчасові різниці, які при визначенні суми оподаткованого прибутку (податкового збитку) майбутніх періодів спричинить виникнення сум, що підлягають вирахуванню, коли балансова вартість активу чи зобов'язання відшкодовується або погашається.

Податкова база активу або зобов'язання - це сума, яка використовується для цілей оподаткування цього активу або зобов'язання.

Відстрочений податок визнається у сумі, яка, як очікується, буде сплачена або відшкодована в зв'язку з наявністю різниці між балансовою вартістю активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, та відповідними податковими базами активів і зобов'язань. Відстрочені податки на прибуток розраховуються за тимчасовими різницями з використанням балансового методу обліку зобов'язань.

Відстрочені податкові активи розраховуються за податковим ставкам, які, як очікуються, будуть застосовні в періоді, коли будуть реалізовані активи або погашені на основі податкових ставок, що діяли на звітну дату, або про введення яких в дію в найближчому майбутньому було достовірно відомо за станом на звітну дату.

Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, якщо існує ймовірність того, що наявність майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалізувати відстрочені податкові активи.
11.Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

Пов’язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін». Рішення про те які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаними сторін.

Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом справедливої вартості на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.

12.Події після дати балансу


Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань Товариства - відсутні.

Директор ____________ Бєлінський А.В.
Головний бухгалтер ____________ Бєлінська К.О.

Схожі:

МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
ПРИМ І Т К И ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012р
Приватне акціонерне товариство «Кримський страховий альянс», та основа підготовки попередньої фінансової звітності
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка