Керівництво "ПТ "Ломбард ПП "Каріна-стиль" і Компанія"


Скачати 130.49 Kb.
НазваКерівництво "ПТ "Ломбард ПП "Каріна-стиль" і Компанія"
Дата17.04.2013
Розмір130.49 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Інформатика > Керівництво


Приватне підприємство

аудиторська фірма

«АУДИТ-ОЛЬГА»

Житомирське Територіальне Відділення Спілки Аудиторів України

10020, Україна, м. Житомир, просп. Миру, 19, кв. 374, тел. (0412) 25-91-63


Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0482 від 26.01.2001 р., видане АПУ, дійсне до 04.11.2015 р.

Розрахунковий рахунок 26003060758739 ЖРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Житомир, МФО 311744. Код ЄДРПОУ 20425581


Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

Повного товариства "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія"

за 2011 рік

Адресат: Керівництво "ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія".

Звіт щодо фінансової звітності


Основні відомості про фінансову установу

Найменування емітента (повне)

Повне товариство "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія"

Код ЄДРПОУ

24702741

Юридична адреса та місцезнаходження

10029, Житомирська область, м. Житомир, вул. Шелушкова,95

Банківські реквізити

Р/р 26503207 в АТ "Ерсте Банк", МФО 380009

Відомості про державну реєстрацію підприємства

Свідоцтво про державну реєстрацію серія А00 № 807390 вiд 24.06.1997р. видане Виконавчим комітетом Житомирської міської Ради.

Основні види діяльності

65.23.0 - Інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угрупповань. 71.40.0 - Прокат речей особистого користування та побутових товарiв. 51.70.0 - Iнши види оптової торгiвлi.

Інформація про одержані ліцензії (дозволи)

Ліцензія Серія АВ за № 418305 Строк дії ліцензії з 01.08.2008р. по 01.08.2013р.

Статут ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія"

затверджено (у новій редакції) Загальними зборами засновників від 20.04.2006 р., протокол № 7, зареєстровано Виконавчим комiтетом Житмирської міської ради номер запису 13051050008000295 від 29.12.06 р.Зміни до засновницького договору затверджено Загальними зборами від 01.09.2007р., протокол № 13, зареєстровано Виконавчим комiтетом Житмирської міської ради номер запису 13051050008000295 від 28.12.2007р.


Аудитори незалежної аудиторської фірми ППАФ «Аудит-Ольга» провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" за 2011рік та річної звітності за 2011 рік, що подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на предмет достовірності та відповідності вимогам чинного законодавства України.

Аудит проведено та аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 705, 706 та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського висновку, з урахуванням Методичних рекомендацій, щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та фінансової звітності Товариства за рік, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 29.12.2005 р. №5224 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006 р. №6337).

Фінансова звітність, що перевірялася, додається до цього аудиторського висновку та включає:

- Баланс станом на 31.12.2011р. (форма №1);

- Звіт про фінансові результати за 2011р.(форма №2);

- Звіт про рух грошових коштів за 2011р.(форма № 3);

- Звіт про власний капітал за 2011р.(форма №4);

- Примітки до річної фінансової звітності за 2011р.(форма №5).

Річна звітність за 2011 рік, що подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, яка перевірялася, додається до цього висновку та включає:

- Загальна інформація про ломбард за 2011р. (додаток 1);

- Звіт про склад активів та пасивів ломбарду за 2011р. (додаток 2);

- Звіт про діяльність ломбарду за 2011р. (додаток 3).

Концептуальна основа фінансової звiтностi Товариства визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 - XІV від 16.07.1999 р із змінами та доповненнями, Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, внутрішньою обліковою політикою Товариства, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звiтностi в Україні.

Облікова політика на підприємстві встановлена наказом № 1 від 03.01.2011р. Зміни до облікової політики внесені наказом № 11 від 17.03.2011р.

Бухгалтерський облік здійснюється внутрішньою бухгалтерською службою Товариства на чолі з головним бухгалтером.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи , які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Документообіг підприємства регулюється відповідними організаційно-розпорядчими документами, виданими посадовими особами у межах наданих повноважень.

Інвентаризація активів та зобов’язань проводиться відповідно до вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 - XІV від 16.07.1999 р. (із змінами), Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.1994 р. №69 (із змінами).

Податковий облік ведеться згідно з вимогами Податкового кодексу України.

Пояснювальні примітки до фінансової звітності відсутні.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність


Управлінський персонал несе відповідальність:

  • за складання і достовірне подання фінансового звіту, що додається, згідно з вимогами концептуальної основи фінансової звітності, яка ґрунтується на вимогах Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999р. за № 996-ХІV із змінами та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

  • за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання такого фінансового звіту, який не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора


Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо фінансової звітності ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансового звіту внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансового звіту, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансового звіту.

Ми не несемо відповідальності за виконання аудиторських процедур або за запити щодо фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду з дати аудиторського висновку до дати опублікування фінансових звітів відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе керівництво ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" (МСА 560).

Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг та діючих нормативно-правових актів України. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає вибіркову перевірку на відповідність даних первинних документів даним синтетичного та аналітичного обліку, тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах, оцінку відповідності застосованих керівництвом ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" принципів бухгалтерського обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

В ході аудиторської перевірки використовувались дані головної книги, оборотно-сальдового балансу, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризації, статутні документи та інші джерела фінансової інформації.

Стан бухгалтерського обліку та звітності


Активи та зобов’язання

Визнання, класифікація та оцінка активів Товариства проведені відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.00 р. № 92 (із змінами та доповненнями).

Облік основних засобів ведеться відповідно до встановленого плану рахунків бухгалтерського обліку, за видами основних засобів.

Підприємство використовує власні і орендовані основні засоби. Аналітичний облік основних засобів ведеться в обігово-сальдових відомостях. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.

Інвентаризація основних засобів проведена відповідно до наказу № 21 від 30.11. 2011р.

В ході інвентаризації надлишків та нестач основних засобів не виявлено.

В бухгалтерському обліку відображення надходжень, ліквідації, продажу основних засобів здійснюється відповідно до П(С)БО №7 "Основні засоби".

Вартість основних засобів станом на 31.12.2011р. складає:

- первісна вартість – 36 тис. грн.;

- сума зносу - 24тис.грн.;

- залишкова вартість – 12 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги) обліковується відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Сума дебіторської заборгованості станом на 31.12.2011 року складає 116 тис. грн. Резерв сумнівних боргів не нараховується.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. складає 663 тис. грн. Це заборгованість по розрахункам по наданим фінансовим кредитам під заставу.

Облік операцій з готівкою в національні валюті ведеться Товариством в цілому згідно з вимогами "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", затвердженого Постановою НБУ №637 від 15.12.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 р. за №40/10320 (із змінами).

Станом на 31.12.2011 р. загальні активи Товариства складають 825 тис. грн. Станом на 01.01.2011 р. загальні активи Товариства складали 1107 тис. грн. Зміни у складі активів відбулися за рахунок зменшення залишкової вартості основних засобів на суму 259тис.грн., зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи (послуги) на 31 тис. грн.

Визнання, класифікація та оцінка зобов’язань підприємством проведені згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. №20 (із змінами).

Інвентаризація зобов’язань проведена відповідно до наказу № 21 від 30.11. 2011р.

Станом на 31.12.2011 р. загальні зобов’язання Товариства складають 44тис. грн., в тому числі поточні зобов’язання – 44тис. грн.

Станом на 01.01.2011 р. загальні зобов’язання Товариства складали 26 тис. грн., в тому числі поточні зобов’язання – 26 тис. грн.

Зміни у складі зобов’язань відбулися в основному за рахунок збільшення кредиторської заборгованості за товари, роботи (послуги) на суму 15 тис. грн., збільшення заборгованості з оплати праці на 2тис. грн.
Власний капітал

Власний капітал станом на 31.12.2011 р. складає 781 тис. грн. До складу власного капіталу входить статутний капітал у сумі 1100 тис. грн., резервний капітал у сумі 2 тис. грн., непокритий збиток у сумі 291 тис. грн., неоплачений капітал у сумі 30 тис. грн.

Кількість учасників фізичних осіб складає 1 особа, кількість учасників юрідичних осіб складає 1 особа.

Станом на 31.12.2011 року власний капітал відповідає підпункту 2.1.11 пункту 2.1 розділу 2 «Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 № 3981, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005 за № 565/10845 (із змінами).
Облік фінансових результатів

Обсяг чистого збитку у 2011 році склав 300 тис. грн. Облік фінансових результатів на підприємстві здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 «Доходи», затвердженим наказом Мінфіну України від 29.11.99 р. №290 (із змінами), та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженим Мінфіном України від 31.12.99 р. №318 (із змінами).

За 2011 рік товариством отримано доходів у сумі 494 тис. грн.

Доходи від основної діяльності складають 208 тис. грн.

Інші операційні доходи складають 26 тис. грн., інші доходи складають 260 тис. грн.

За 2011 рік витрати товариства становлять 789тис. грн.

Основними складовими витрат є витрати щодо оплати послуг для ведення основної діяльності у сумі 30 тис. грн., витрати на оплату праці у сумі 116 тис. грн., відрахування на соціальні заходи у сумі 37тис. грн., інші витрати у сумі 606 тис. грн.

Показники фінансового стану підприємства

Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 = 0,432 (за минулий період К1 = 0,885). Нормальне позитивне значення К1=0,25..0,5 з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта свідчить про достатню кількість абсолютно ліквідних активів.

Коефіцієнт загальної ліквідності К2 = 18,273 (за минулий період К2 = 32,385). Нормальне позитивне значення К2=1,0..2,0 з тенденцією до збільшення. Значення коефіцієнта знаходиться в межах діапазону позитивних значень. При умові погашення дебіторської заборгованості підприємство зможе отримати абсолютно ліквідні кошти, що забезпечить додаткові умови для подальшого розвитку.

Коефіцієнт фінансової стійкості К3 = 0,947 (за минулий період К3 = 0,977). Нормальне позитивне значення К3>0,5. Підприємство має достатню фінансову стійкість.

Коефіцієнт структури капіталу К4 = 0,056 (за минулий період К4 = 0,024). Нормальне позитивне значення К4=0,5..1,0, К4<1 з тенденцією до зменшення. Підприємство не залежить від залучених коштів.
Ми вважаємо, що докази, отримані в результаті проведеної нами аудиторської перевірки, є достатні та прийнятні для висловлення модифікованої аудиторської думки стосовно фінансової звітності ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" за 2011 рік.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки


Відповідно до п.7 і п.8 П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» підприємство повинно нараховувати резерв сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів обчислюється для визначення чистої реалізаційної вартості поточної дебіторської заборгованості на дату балансу.

ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" резерв сумнівних боргів не нараховує. Згідно розрахунку аудитора сума резерву сумнівних боргів складає 116 тис. грн. Якщо б підприємство нарахувало цю суму резерву, це б призвело до збільшення витрат і непокритих збитків та відповідно зменшення власного капіталу на суму 116 тис. грн. Це суттєво впливає на фінансову звітність підприємства.

Висловлення думки


При підготовці фінансових звітів ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" було використано концептуальну основу фінансової звітності, яка визначається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996 - XІV від 16.07.1999 р. (із змінами), Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, іншими нормативно-правовими актами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звiтностi в Україні, внутрішніми положеннями Товариства.

Під час проведення аудиту встановлено, що надані фінансові звіти складені на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та у відповідності до обраної концептуальної основи.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, достовірно і повно подає фінансову інформацію про ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" станом на 31.12.2011 року згідно із визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства України.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів


Під час перевірки річної звітності ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" за 2011 рік, яка подається до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, аудитор зібрав достатньо доказів того, що ця звітність, складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку та відповідно до вимог Порядку складання та подання звітності ломбардами, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №2740 від 04.11.2004 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2004 р. за №1482/10081.

Заборгованість за наданими фінансовими кредитами станом на 31.12.2011р. складає 646,3 тис. грн.

2011 рік підприємство закінчило збитково, отримано збитку 300тис. грн.

На протязі 2011року відрахування до резервного фонду не здійснювались.

Сума наданих фінансових кредитів протягом 2011 року становіть 1083,8 тис. грн., що у порівнянні з 2010 р. менше на 263,6 тис. грн.

Сума погашених фінансових кредитів у 2011році складає 1102,9 тис. грн.

Сума нарахованих процентів у 2011 році складає 146,2 тис. грн., що у порівнянні з 2010 р.,

менше на 40,8 тис. грн.

Загальна сума витрат у 2011р. складає 793,8 тис. грн.

Кількість наданих фінансових кредитів під заставу протягом 2011р. становить 1692, що у порівнянні з 2010 р., менше на 685 кредитів.

На нашу думку, звітність ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія"за 2011 рік, що подається до Дрежфінпослуг, є достовірною та повною.

Власний капітал Товариства відповідає вимогам, встановленим «Положенням про порядок надання фінансових послуг ломбардами», затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3981 від 26.04.2005р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.05.2005р. за №565/10845 (із змінами).

Основні відомості про аудиторську фірму.


Повна назва

Приватне підприємство аудиторська фірма “Аудит-Ольга”

Код ЄДРПОУ

20425581

Місцезнаходження

10020, м. Житомир, проспект Миру 19, кв. 374

Реєстраційні дані

Зареєстровано Виконавчим комітетом Житомирської міської ради 10 листопада 1994 р., свідоцтво про реєстрацію – серія А00 №133001

Відомості про Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги

Свідоцтво №0482, видане відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01.2001 р. №98. Рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 р. №221/3 термін дії свідоцтва продовжено до 04.11.2015 р.

Керівник

Коломійчук Віра Миколаївна

Відомості про аудитора: ПІБ, номер, серія та дата видачі сертифіката аудитора

Аудитор - Коломійчук Віра Миколаївна

Сертифікат аудитора – №001405, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України від 20.09.1994 р. №19. Рішенням Аудиторської палати України від 25.09.2008 р. №194/1 термін дії сертифікату продовжено до 20.09.2013 р.

Контактний телефон

(0412) 25-91-63


Підставою для проведення аудиту є ЗУ "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ (із змінами), Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №2740 від 04.11.2004 р., зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.11.2004 р. за №1482/10081.

Договір на проведення аудиторської перевірки №13 від 20 березня 2012 року.

Аудит розпочато – 26 березня 2012 року. Аудит закінчено - 09 квітня 2012 року.

Перевірка фінансової звітності проведена з дозволу директора ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" Мазурчук І.В. та в присутності головного бухгалтера Степура І.В.
Директор ПП АФ «Аудит-Ольга»

(Аудитор, сертифікат аудитора №001405 В.М. Коломійчук

чинний до 20 вересня 2013 року)

09 квітня 2012 року
Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках, з яких 2 примірники видано:

Директору ПТ "Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і Компанія" Мазурчук І.В.

Головному бухгалтеру Степура І.В.

Третій примірник аудиторського висновку знаходиться у справах аудиторської фірми.


Схожі:

П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Керівництво Одеська Філія№1 Повного товариства "Ломбард Чабанови і Компанія"
...
«ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ» за 2011 рік Адресат: керівництво ПТ
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №342 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
«ЛОМБАРД НЕДОЛУГА І К» за 2011 рік Адресат: Керівництво ПТ „ ЛОМБАРД НЕДОЛУГА І К ”
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №122 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка