П овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"


НазваП овне товариство "ЛОМБАРД ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"
Сторінка1/10
Дата19.04.2013
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

2 «Баланс»КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2012

01

01

Підприємство Повне товариство "ЛОМБАРД - ПП "КАРІНА-СТИЛЬ" І КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

24702741

Територія ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

за КОАТУУ

1810136300

Організаційно-правова форма господарювання ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

260

Орган державного управління

за СПОДУВид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА, НЕ ВІДНЕСЕНІ ДО ІНШИХ УГРУПОВАНЬ

за КВЕД

65.23.0

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сумаАдреса 10029, м. Житомир, вул. Шелушкова, буд.95Баланс

на 31 грудня 2011р.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець

звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

-

-

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби
залишкова вартість

030

256

12

первісна вартість

031

295

36

знос

032

(39)

(24)

Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

-

-

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

Знос інвестиційної нерухомості

057

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

9

9

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом І

080

265

21

ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси

100

-

-

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукції

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість

160

147

116

первісна вартість

161

147

116

резерв сумнівних боргів

162

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом

170

-

-

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

1

6

із внутрішніх розрахунків

200

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

671

663

Поточні фінансові інвестиції

220

-

-

Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті

230

23

19

у т.ч. в касі

231

11

6

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом ІІ

260

842

804

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

ІV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

1107

825

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Статутний капітал

300

1100

1100

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

2

2

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

9

(291)

Неоплачений капітал

360

(30)

(30)

Вилучений капітал

370

-

-

Накопичена курсова різниця

375

-

-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Керівництво "ПТ "Ломбард ПП "Каріна-стиль" і Компанія"
...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повне товариство «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Керівництво ПТ «ПРОСТИЙ КРЕДИТ»
Повне товариство «ПРОСТИЙ КРЕДИТ» ОВЧАРЕНКО І КОМПАНІЯ-ЛОМБАРД» далі по тексту Товариство
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА"ЛОМБАРД" ФРАНКО...
Товариство створено відповідно до установчого договору про створення ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «КОВЧЕГ», зареєстровано виконавчим...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ДОСТОВІРНІСТЬ
Адресат: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ДІАМАНТ» ОПАЦЬКА Я. В. І КОМПАНІЯ». Можливий користувач Національна комісія, що здійснює державне...
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка