«ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ» за 2011 рік Адресат: керівництво ПТ


Скачати 88.47 Kb.
Назва«ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ» за 2011 рік Адресат: керівництво ПТ
Дата03.04.2013
Розмір88.47 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Фінанси > КерівництвоЗвіт незалежного аудитора

щодо фінансової звітності

повного товариства

«ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА
І КОМПАНІЯ»


за 2011 рікАдресат: керівництво ПТ «ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ»

засновники ПТ «ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ»


м. Донецьк

2012 р.
Вступний параграф
Основні відомості про товариство:

Повне товариство «ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ» (далі — Товариство).

Код за ЄДРПОУ: 34627560.

Місцезнаходження: 83055, Донецька обл., м. Донецьк, пр. Комсомольський, 8.

Дата державної реєстрації: 29.09.2006 року.

Дата внесення змін до установчих документів:

06.06.2007 — нова редакція засновницького договору.

Основні види діяльності відповідно до установчих  документів:

65.23.0 — інше фінансове посередництво.

Численність працівників: 8.

Банківські реквізити: 26009141269 Райффайзен Банк Аваль м. Київ, МФО 380805

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД № 342 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
№ 6443 від 23.11.2006р.

Ліцензія: серія АВ, № 304197, надана Міністерством фінансів України на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння (торгівля прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінного металу та дорогоцінного каміння). Строк дії ліцензії з 22.01.2007р. по 22.01.2012р.

Наявність відокремлених підрозділів: відповідно довідок про внесення інформації про відокремлений підрозділ ломбарду до Державного реєстру фінансових установ ПТ „ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ” має два відокремлених підрозділи (№ 1401-д від 05.04.2007 та № 1440-д від 18.04.2007).
Опис обсягу аудиторської перевірки:

Незалежну перевірку проведено у відповідності до Закону України про “Аудиторську діяльність” від 14 вересня 2006 р. N 140-V, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих рішенням Аудиторської палати України від 18 квітня 2003 р. N 122/2 в якості національних, зокрема Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг 700, 705, 706, 720. Ці стандарти зобов’язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Незалежну перевірку проведено з урахуванням Методичних рекомендацій  щодо формату аудиторських висновків за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік від 29  грудня  2005  року № 5224 у діючий редакції.

Перелік фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності:

 • Баланс товариства (Форма №1) станом на 31.12.2011 року.

 • Звіт про фінансові результати (Форма №2) за 2011 рік.

 • Звіт про рух грошових коштів (Форма №3) за 2011 рік.

 • Звіт про власний капітал (Форма №4) за 2011 рік.

 • Примітки до фінансової звітності за 2011 рік.

Облікова політика Товариства:

Облікова політика Товариства базується на Національних П(С)БО в Україні та затверджена наказом № 35 від 29.12.2010 року. При цьому:

 • до основних засобів відносити матеріальні активи Товариства, що використовуються для ведення господарської діяльності, термін корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких понад 1000,00 грн. Активи вартістю до 1000,00 грн. і терміном користування більше року, враховувати як малоцінні необоротні активи (МНМА);

 • амортизацію основних засобів здійснювати прямолінійним методом, термін корисного використання встановлювати по кожному конкретному об'єкту. Ліквідаційну вартість прийняти рівною нулю. Амортизацію МНМА нараховувати у розмірі 100% вартості такого об'єкту у момент відпуску в експлуатацію;

 • первинну вартість запасів в бухгалтерському обліку формувати з урахуванням п.10-13 П(С)БО 9;

 • доходи в бухгалтерському обліку відображати з урахуванням норм, встановлених П(С)БО 15 «Доходи»;

 • витрати в бухгалтерському обліку відображати з урахуванням норм, встановлених П(С)БО 16 «Витрати».

Концептуальна основа, використана при складанні фінансової звітності ПТ «ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ», визначається Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, Законом України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV, із змінами та доповненнями, іншими нормативно-правовими актами щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні та внутрішніми положеннями Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності:

Управлінський персонал товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює:

 • вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають особливостям діяльності товариства;

 • розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з ціллю виключення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності:

Обов'язок аудитора полягає у висловлюванні думки про достовірність наданої фінансової звітності на підставі проведеного нами аудиту.

Аудит включає проведення процедур, необхідних для отримання аудиторських доказів у відношенні числових показників і приміток до фінансової звітності. Вибір належних процедур ґрунтується на професійній думці аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвого спотворення фінансової звітності внаслідок фінансових зловживань або помилок. Оцінка таких ризиків включає розгляд системи внутрішнього контролю за підготовкою і достовірністю фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, застосовних в даних обставинах, але не для цілей висловлювання думки що до ефективності системи внутрішнього контролю. Окрім цього, аудит включає оцінку доцільності вживаної облікової політики і обґрунтованості допущень, зроблених керівництвом, а також оцінку представлення фінансової звітності в цілому.

Тобто Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Підстава для висловлення умовно – позитивної думки


До модифікації думки аудитора призвело наступне:

Аудитор не приймав участі в проведенні інвентаризації активів та зобов’язань, тому не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки щодо цих статей, проте доходять висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

Думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності


В процесі аудиторської перевірки, на думку аудитора, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок, що відображення та розкриття інформації щодо:

 • активів, власного капіталу та зобов’язань, наведених у балансі Товариства за 2011 рік в цілому відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО 2 „Баланс” ;

 • фінансових результатів діяльності Ломбарду, відображених у фінансовій звітності, відповідає П(С)БО 3 „Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 15 „Доходи”, П(С)БО 16 „Витрати”;

 • звіту про рух грошових коштів в частині змін, що відбулися у грошових коштах Товариства та їх еквівалентах за звітний період, відповідає П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”;

 • визначення Товариством структури власного капіталу і його призначення уявляється адекватним і відповідає П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО 5 „Звіт про власний капітал”.

Інформація наведена у примітках до річної фінансової звітності Товариства достовірно та в повному обсязі відображає діяльність Товариства у 2011 році та стан на 31.12.2011 року.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення незалежної умовно-позитивної думки.

Аудитор підтверджує, що фінансова звітність ПТ «ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ», за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», вцілому справедливо й достовірно відображає фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за минулий рік, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, і відповідають діючому законодавству України в сфері бухгалтерського обліку та звітності: П(С)БО, Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996-XIV із змінами та доповненнями та відповідних Наказів Міністерства Фінансів України.

Висловлення думки щодо відповідності показників розміру та структури власного капіталу встановленим вимогам


Статутний капітал товариства сформований відповідно до установчих документів і відповідає чинному законодавству.

Неоплаченого або вилученого капіталу Товариство не має.

Власний капітал на кінець року перевищує статутний капітал Товариства.

На думку аудитора, надана інформація про власний капітал ПТ «ЛОМБАРД АНДРІЄВСЬКА І КОМПАНІЯ» достовірно та в повному обсязі відображає його наявність станом на 31.12.2011 року. Товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо розміру та структури власного капіталу, що відповідає встановленим вимогам до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 18.12.03  № 170 у редакції розпорядження Держфінпослуг від 02.10.08  № 1140.

Висловлення думки щодо відповідності діяльності Товариства чинному законодавству та встановленим нормативним вимогам


У Товаристві використовується журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку, яка, в цілому, відповідає вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 , № 996-ХІV із змінами і доповненнями, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Інструкції “Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, інших законодавчих та нормативних актів України з питань організації бухгалтерського обліку, а також ухваленій у Товаристві обліковою політикою по питаннях, делегованих господарським суб’єктам.

Бухгалтерський облік у Товаристві здійснюється відповідно до Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку ломбардами, затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 07.05.2004 р. № 531, з урахуванням принципу безперервності діяльності з дня реєстрації.

Питання організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Товаристві регламентуються чинним законодавством та Наказом про облікову політику Товариства, і знаходиться в компетенції Директора і головного бухгалтера.

Коштів та майна, переданого в управління, Товариство немає.

Основні відомості про аудиторську фірму


Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет - аудит”.

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3287 , видане рішенням АПУ від 27.11.2003 р. № 129.

83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.

(062) 385-98-10.

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 639 серія А, виданого відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 1948 від 05.08.2004.Термін дії свідоцтва розпорядженням Держфінпослуг від 15.01.2008 року № 44 продовжено по 29 січня 2013 року.

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 60-А від 29 лютого 2012 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит проводився з 28.03.2012 по 30.03.2012 р.

Дата видачі звіту: 30.03.2012р.

Звіт незалежного аудитора виконано у трьох оригінальних примірниках, один з яких залишено в архіві аудиторської фірми.
Директор І. Ю. Захаркіна

(Сертифікат серії А № 003626 вид. Аудиторською

палатою України 29.01.99 р., термін дії до 29.01.13)

Аудитор Є.В. Подолинний

(Сертифікат серії А № 003703 вид. Аудиторською

палатою України, 26.03.99 р., термін дії до 26.03.13)
Адреса: 83044, м. Донецьк, вул. Комуністична, 4.Схожі:

«ЛОМБАРД НЕДОЛУГА І К» за 2011 рік Адресат: Керівництво ПТ „ ЛОМБАРД НЕДОЛУГА І К ”
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії ЛД №122 видане відповідно до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків...
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
КОДИ Підприємство Ломбард «Ломбард «Пряничникова і компанія» Дата (рік, місяць, число) 13

Керівництво ПТ «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС»
Повне товариство «ЛОМБАРД КРЕДИТФІНАНС» ТОВ «ФІНАНСОВЕ СПРИЯННЯ» І КОМПАНІЯ» далі по тексту Товариство
МФО 380805 тел.: 577-36-94; 565-99-99
Звіту про власний капітал за 2011 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2011 рік (далі по тексту – фінансові звіти) Повного...
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Демаш і компанія”
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
Адресат: керівнику Повного товариства «Ломбард Лук’янченко та Компанія»
Номер та дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Адресат: керівнику Повного товариства “ Ломбард Александров В. В. і компанія”
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, термін дії
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка