ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р


Скачати 272.25 Kb.
НазваТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
Сторінка1/3
Дата24.02.2016
Розмір272.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р.


ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р.

(в тисячах українських гривень)
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ОМП-2013» (скорочено ТОВ «ФК «ОМП-2013») функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством та уставними документами.

Фінансова звітність ТОВ „Фінансова Компанія „ОМП-2013” за рік, що закінчився 31.12.2014 р., була затверджена директором 11 лютого 2014 року.

Основним видом діяльності компанії є надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у., фізичним та юридичним особам згідно з чинним законодавством України.

Інша інформація більш докладніше приведена в таблиці.

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „ОМП-2013”

Скорочена назва

ТОВ „ФК „ОМП-2013”

Код за ЄДРПОУ

36426020

Місцезнаходження

01042, м. Київ, Тверський тупик, буд. 5А. тел. (044) 207 59 52

Дата державної реєстрації

06.05.2009року

Свідоцтво про державну реєстрацію

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АВ № 150364 видана Державної реєстраційною службою України м. Києва.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

№ 231 серії ФК видано 20.08.2009р. рішення № 629 від 20.08.2009р., код фінансової установи - 13

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, ІПН

Свідоцтво № 200123833, ІПН -364260226554

Основні види діяльності за КВЕД 2010.

- 64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

- 64.19 - інші види грошового посередництва,

- 64.91 - фінансовий лізинг,

- 64.92 – інші види кредитування.

Чисельність штатних працівників на 31.12.2014р.

9

Наявність відокремлених підрозділів

Відсутні.

Ліцензії


Здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами серії АВ № 614882 строком дії: з 17.09.2012р. по 17.09.2017р. (Рішення № 1277)

На переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків № 18 від 17.09.2014 року

Станом на 31 грудня 2014 та 01 січня 2014 року частки в статутному капіталі Товариства належали наступним учасникам:


Учасники

Розмір статутного капіталу,

тис.грн.

Частка в статутному капіталі,

%

Юридична особа – нерезидент України, резидент Республіки Кипр - компанія НЕВЕН ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (NEVEN TRADING LIMITED) адреса: Нікоклеус 8, квартира/офіс 301, Каймаклі, 1037, м. Нікосія, республіка Кіпр, реєстраційний №НЕ 265015

7100

100 %

Всього:

7100

100,00


2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інші нормативні акти.

Відповідно до вимог МСФЗ повний комплект фінансової звітності ТОВ «ФК «ОМП-2013» за 2014 рік складається з наступних форм:

Форма № 1 «Баланс»;

Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)»;

Форма № 4 «Звіт про власний капітал»;

«Примітки до річної фінансової звітності».

Відповідно до вимог МСФЗ, у Примітках до річної фінансової звітності надана додаткова інформація, яка необхідна користувачам фінансової звітності для розуміння фінансового стану Товариства та результатів його діяльності за звітний період. Склад цієї інформації визначається професійним судженням керівництва Товариства, яке несе відповідальність за складання даної звітності. Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є національна валюта України (гривня). Ступінь округлення, використаний при поданні сум у фінансовій звітності - тисяча гривень.

Зазначена фінансова звітність є індивідуальною звітністю. Компанія не складала консолідовану фінансову звітність на підставі пункту 10 (b) положення МСФЗ 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність».

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності надані нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх наданим в звітності періодам, якщо не вказано інше.

Фінансова звітність складається на підставі допущення про безперервність діяльності Товариства, оскільки на дату складання фінансової звітності відсутня інформація про наміри власників Товариства ліквідувати Товариство чи припинити його діяльності. Виходячи з професійного судження керівництва, Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі, оскільки воно володіє достатніми матеріальними та трудовими ресурсами, існує постійний попит на ринку на послуги, які надає Товариство.

Фінансова звітність Товариства достовірно представляє фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів Товариства, виходячи з достовірного відображення наслідків здійснених операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, зобов'язань, доходів та витрат.

У фінансовій звітності розкрито окремо активи і зобов'язання, дохід та витрати. Згортання застосовано тільки до несуттєвих операцій (наприклад, прибутки і збитки від курсових різниць), що не вплине на спроможність користувачів розуміти операції, інші події та умови, що відбулися, і оцінювати майбутні грошові потоки Товариства. Результат суттєвих операцій у фінансовій звітності подано розгорнуто, наприклад прибутки і збитки при вибутті непоточних активів та від продажу іноземної валюти.

Товариство зберігає подання та класифікацію статей у фінансовій звітності від одного періоду до іншого.

Фінансова звітність Товариства складена на основі історичної собівартості, винятки з цього правила, передбачені вимогами МСФЗ, не використовувалися в зв'язку з відсутністю даних статей в фінансовій звітності Товариства за 2014р.
Використання оцінок та припущень. При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення сум активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття засобів від знецінення дебіторської заборгованості та справедливої вартості основних засобів та інвестиційної нерухомості, які оцінені у фінансовій звітності за історичною собівартістю. Такі оцінки можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного фінансового періоду.3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

• фінансовий актив, доступний для продажу;

• інвестиції, утримувані до погашення;

• дебіторська заборгованість;

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.
Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошовими коштами та їх еквівалентами в Товаристві вважають грошові кошти на поточних рахунках, інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в касі, грошові документи і їх еквіваленти, які не обмежуються у використанні. Фінансова звітність Товариства складається в національній валюті України - гривні.

На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, які обліковуються в іноземній валюті перераховуються і відображаються по курсу НБУ на дату складання звітності.

Грошові кошти Товариства складаються з готівки в касі, кошти на рахунках в банках, грошові кошти в дорозі.
Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій.

Після первісного визнання, якщо є об'єктивна інформація, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Для фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна і довгострокова. Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві створений резерв сумнівних боргів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначений як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків.

Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки.

Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення може бути об'єктивно пов’язане з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Суми сторнування визначається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на збитків від зменшення корисності.
Кредиторська заборгованість

Кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість за послугами. Уся кредиторська заборгованість обліковується за методом нарахування. Супутні послуги являють собою операції, які не передбачають передачу ризиків і безпосередньо відображаються у фінансовій звітності.
Оренда

Оренда класифікується як фінансова оренда, тому що за умовами оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визначених в МСБО 17 “Оренда”. Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
Кредити банків

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки висотка, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення назнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
Визнання доходів і витрат

Доходи та витрати визнані за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображений в момент виникнення, незалежно від дати надходження коштів і визначений, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.
Основні засоби

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн.

Основні засоби Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 “Основні засоби”.

Основні засоби Товариства обліковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобів класифікуються за окремими класами. Готові до експлуатації об’єкти, які планують використовувати в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються в складі класу придбання, але не введення в експлуатацію основних засобів.

Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі затрати пов’язані з доставкою і доведенням об’єкта до експлуатації.

Виготовлення об’єктів основних засобів власними силами оцінюється за фактичними прямими витратами на їх створення. Під час вводу в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.

Ліквідаційна вартість – визначається як сума грошових коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при його вибутті після закінчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку коли ліквідаційну вартість об’єкту основних засобів неможливо оцінити або сума її неістотна, ліквідаційна вартість не визначається.

Строк корисного використання по групам однорідних об’єктів основних засобів визначається керівництвом Товариства за окремим розпорядженням.

На землю амортизація не нараховується. На об’єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом з використанням таких термінів використання (років):

Будівлі - 20-37 років

Машини та обладнання - 5-15 років

Транспортні засоби - 10-20 років

інші - 4-15 років

Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, яка визначається як дата введення об’єкта в експлуатацію. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонт основних засобів списують на затрати періоду по мірі їх виникнення. Вартість суттєвих оновлень і удосконалення основних засобів капіталізується. Якщо при зміні одного із компонентів складних об’єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об’єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.

На дату звітності для оцінки основних засобів використовували історичну собівартість.

У випадку наявності факторів знецінення активів, Товариство буде відображати основні засоби за мінусом збитку від знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.
Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 “ Нематеріальні активи”.

Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від Товариства) і утримуються компанією на протязі періоду більше 1 року для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Об’єкти нематеріальних активів в ТОВ «ФК «ОМП-2013» класифікуються за окремими групами:

- права користування природними ресурсами;

- права користування майном;

- права на знаки для товарів і послуг;

- права на об’єкти промислової власності;

- авторські та суміжні з ними права;

- інші нематеріальні активи.

Нематеріальні активи оцінюються за історичною собівартістю, яка включає вартість придбання і затрати, пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.

Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається із всіх затрат на виробництво і підготовку активу до використання.

Наступні витрати на нематеріальні активи збільшують їх собівартість, якщо:

- існує ймовірність, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать його початкове оцінений рівень ефективності;

- якщо витрати можливо достовірно оцінити і віднести на відповідний актив.

Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримання первісної ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.

Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом на протязі очікуваного строку їх експлуатації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при його обліку з врахуванням морального зносу, правових і інших обмежень відносно строків використання або інших факторів, а також строків використання подібних активів.

На звітну дату матеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з врахуванням можливого знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.
Зменшення корисності активів.

Товариство відображає необоротні активи у фінансовій звітності з врахуванням знецінення відповідно до МСБО 36.

На дату складання фінансової звітності Товариство може визначати ознаки знецінення активів:

- більш суттєве зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду, ніж сподівались;

- старіння чи пошкодження активу;

- суттєві негативні зміни в технологічній, ринковій чи правовій сфері, в якій здійснює діяльність Товариство, протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;

- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;

- суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі ж очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність Товаристві.

У випадку наявності ознак знецінення активів, Товариство визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох оцінок: справедливої вартості за мінусом затрат на продаж і цінністю використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця буде визначена збитками від знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми відшкодування.
Облік витрат на позики

Товариство для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до витрат на позики згідно МСБО 23. Витрати на позики (проценти і інші витрати, понесені в зв’язку з залученням позикових коштів) визнаються витратами того періоду, в якому вони виникли, з відображенням у фінансовій звітності.
Запаси

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у відповідності з МСБО 2. Собівартість придбаних запасів складається із вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
Зобов’язання і резерви.

Облік і визнання зобов’язань і резервів в Товаристві здійснюється відповідно до МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”.

Зобов’язання Товариства класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців).

Товариство переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днів.

Товариство визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення і суми погашення, отриманої від експертів.
Винагорода працівникам.

Всі винагороди працівникам в Товаристві обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19 “Виплати працівникам”.
Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує єдиний соціальний внесок із заробітної плати працівників та з загально нарахованого фонду заробітної плати. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому була надана заробітна плата та надані працівниками послуги. Товариство визнає такі зобов’язання в період нарахування. Товариство не має недержавної пенсійної програми.
Витрати з податку на прибуток.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до вимог МСБО 12 “Податки на прибуток”.

Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із суми поточного і відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рік, який обчислюється згідно податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, коли існує ймовірність, що наявність майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або можуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов’язань.
Власний капітал.

Статутний капітал, включає в себе внески учасників.

Порядок розподілу накопиченого прибутку визначається зборами учасників.
Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості.

Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Умовні зобов'язання та активи.

Товариство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Використання стандартів

При складанні фінансової звітності підприємство застосовувало всі нові і змінені стандарти та інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які стосуються його операцій і які набули чинності на дату складання фінансової звітності 31 грудня 2014 року.
Оподаткування

Підприємство сплатило всі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
  1   2   3

Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
ТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності...
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД, ТОВ «РЄМ» І КОМПАНІЯ» (надалі – «Товариство») зареєстровано 07 вересня 2009 року, номер запису в Єдиному...
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка