ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» Примітки До першої фінансової звітності за 12 місяців 2013 ріку


Скачати 293.6 Kb.
НазваТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС» Примітки До першої фінансової звітності за 12 місяців 2013 ріку
Сторінка1/3
Дата23.02.2016
Розмір293.6 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»
Код ЄДРПОУ: 35075436

Адреса: Украина, м. Київ, вул. Солом’янська, б. 5

Телефон: +38 (044) 377 74 55

Факс +38 (044) 377 74 56


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФЕНІКС»

Примітки

До першої фінансової звітності за 12 місяців 2013 ріку

1. Інформація про Товариство.

Товариство було створено у березні 2007 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Зареєстрована Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією 04.04.2007 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 695347, за яким номер запису про включення відомостей про Товариство є 1 073 102 0000 013086. ідентифікаційний код Товариства 35075436.

Основні види діяльності за КВЕД-2010:

64.99 - надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного убезпечення);

63.99 - надання інших інформаційних послуг;

64.19 - інші види грошового посередництва;

64.91 - фінансовий лізинг;

64.92 - інші види кредитування:

66.19 - інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Порядок вчинення значних правочинів затверджено.
2. Основа надання інформації.

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства за 2013р. є першою фінансовою звітністю яка складена за МСФЗ датою переходу було визначено 01.01.2012р. Фінансова звітність за 2012р. була складена за міжнародними стандартами шляхом трансформації фінансової звітності, складеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(с)БО). Для цього були проведені необхідні коригування для забезпечення подання інформації у відповідності з МСФЗ, а саме: припинення визнання окремих старих активів та зобов'язань, визнання окремих нових активів та зобов’язань, пере класифікація, оцінка визнаних активів та зобов'язань за правилами, передбаченими МСФЗ.

Відповідно до вимог МСФЗ повний комплект фінансової звітності ТОВ «ФК «ФЕНІКС» за 2013 рік складається з наступних форм: Форма № 1 «Баланс»; Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»: Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»: Форма № 4 «Звіт про власний капітал»; «Примітки до річної фінансової звітності».

Відповідно до вимог МСФЗ, у Примітках до річної фінансової звітності надана додаткова інформація, яка необхідна користувачам фінансової звітності для розуміння фінансового стану Товариства та результатів його діяльності за звітний період. Склад цієї інформації визначається професійним судженням керівництва підприємства, яке несе відповідальність за складання даної звітності. Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є національна валюта України (гривня). Ступінь округлення, використаний при поданні сум у фінансовій звітності - тисяча гривень .

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю на дату першого застосування МСФЗ у відповідності до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», та МСБО 16 «Основні засоби», інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», фінансових інструментів та фінансових активів , первісне визначення яких здійснюється за справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків.

Зазначена фінансова звітність є індивідуальною звітністю. Компанія не складала консолідовану фінансову звітність на підставі пункту 10 (b) положення МСФЗ 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність».

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності надані нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх наданим в звітності періодам, якщо не вказано інше.

Фінансова звітність складається на підставі допущення про безперервність діяльності підприємства, оскільки на дату складання фінансової звітності відсутня інформація про наміри власників Товариства ліквідувати підприємство чи припинити його діяльності. Виходячи з професійного судження керівництва підприємства Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі, оскільки воно володіє достатніми матеріальними та трудовими ресурсами, існує постійний попит на ринку на послуги, які надає Товариство.

Фінансова звітність Товариства достовірно представляє фінансовий стан, фінансові результати та рух грошових коштів підприємства, виходячи з достовірного відображення наслідків здійснених операцій, інших подій та умов у відповідності з критеріями визнання активів, зобов'язань, доходів та витрат.

У фінансовій звітності розкрито окремо активи і зобов'язання, дохід та витрати. Згортання застосовано тільки до несуттєвих операцій (наприклад, прибутки і збитки від курсових різниць), що не вплине на спроможність користувачів розуміти операції, інші події та умови, що відбулися, і оцінювати майбутні грошові потоки підприємства. Результат суттєвих операцій у фінансовій звітності подано розгорнуто, наприклад прибутки і збитки при вибутті непоточних активів та від продажу іноземної валюти.

Товариство зберігає подання та класифікацію статей у фінансовій звітності від одного періоду до іншого.

Перша фінансова звітність Товариства, що відповідає МСФЗ складена за 2013 рік. Товариство обрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 року. Подання та розкриття інформації відповідає вимогам МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». При складанні фінансової звітності за звітний період 2013 року Товариство керувалося МСФЗ та роз'ясненнями, що наведені у спільному листі Національного банку України від 07.12.2011 № 12-208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 04/4-07/702.

Фінансова звітність Товариства складена на основі історичної собівартості, винятки з цього правила, передбачені вимогами МСФЗ, не використовувалися в зв'язку з відсутністю даних статей в фінансовій звітності Товариства за 2013р.
3. Використання оцінок та припущень.

При підготовці фінансової звітності Товариство робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення сум активів та зобов'язань, визначення доходів та витрат подвійного періоду, розкриття умовних активів та зобов'язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з питань міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятись від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття засобів від знецінення дебіторської заборгованості та справедливої вартості основних засобів та інвестиційної нерухомості, які оцінені у фінансовій звітності за історичною собівартістю. Такі оцінки можуть стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов'язань протягом наступного фінансового періоду.
4. Основні принципи бухгалтерського обліку.

Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі тоді, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Підприємство визнає такі категорії фінансових інструментів:

  • фінансовий актив, доступний для продажу;

  • інвестиції, утримувані до погашення;

- дебіторська заборгованість

- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою вартістю - кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо стосуються придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які можуть бути замінені на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення три місяці або менше з дати їх придбання. Вони обліковуються по вартості придбання з урахуванням накопичених відсотків, що складає їх справедливу вартість. Грошові кошти, на які має місце обмеження щодо їх використання, відображаються в обліку окремою статтею, якщо їх сума виходить за межу суттєвості.

Грошові кошти Товариства складаються з готівки в касі, кошти на рахунках в банках, грошові кошти в дорозі та електронні кошти.
Дебіторська заборгованість та займи

Дебіторська заборгованість визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій.

Після первісного визнання, якщо є об'єктивна інформація, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Методикою оцінки фінансового стану клієнта та формування Товариством резерву для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками. придбаними цінними паперами, іншими видами заборгованості, визнаними нестандартами, встановлено порядок оцінки фінансового стану клієнта та формування резервів.

Критерії оцінки фінансової діяльності клієнтів визначаються на підставі аналізу їх балансів і звітів про фінансові результати, а також на підставі інших фінансових документів, в динаміці за три останні звітних періоди та не є вичерпними.

Оцінку стану обслуговування заборгованості Товариство здійснює щомісяця.

Зобов'язання за придбаними цінними паперами оцінюються залежно від звичайної вартості таких цінних паперів, визначеної відповідно до вимог чинного законодавства України та їх (не)обертання на організованому ринку цінних паперів на день укладання поговору щодо надання фінансової послуги та щомісяця.

Відповідно до здійсненої здійсненної оцінки фінансовою стану клієнта та визначення групи фінансових операцій за станом обслуговування клієнтом заборгованості із застосуванням відповідних критеріїв здійснюється класифікація портфеля Товариства щодо укладених договорі з надання кредитів, надання гарантій, порук, придбання цінних паперів та надання інших фінансових послуг за ступенем ризику та визначається категорія фінансової операції.

При визначенні величини заборгованості для розрахунку резерву сума зобов'язань дебіторів Товариства за кожною операцією окремо зменшується на вартість прийнятого забезпечення (гарантій та застави майна і майнових прав) та зважується на відповідний коефіцієнт резервування.

До загальної суми зазначених зобов'язань не включаються зобов'язання дебіторів, які виникають під час здійснення операцій, що не належать до основної діяльності Товариства.

Сума збитків визначається у прибутку чи збитку. Якщо у наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується, і це зменшення може бути об'єктивно пов’язане з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Суми сторнування визначається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на збитків від зменшення корисності.
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість.

Заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість враховується за амортизованою вартістю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки відсотка.
Авансові платежі та передоплата.

Передоплата відображається в звітності за первісною вартістю за вирахуванням резерву від знецінення. Передоплата класифікується як довгострокова, якщо очікує мий термін отримання товарів або послуг, , які відносяться до неї , складає вище ніж 1 рік, або якщо передоплата відноситься до активу, який буде відображатись в обліку як необоротний актив при первісному визначенні. Сума передоплати за придбання активу включається в його балансову вартість при отриманні Компанією контролю над цим активом та наявності вірогідності того, що майбутні економічні вигоди , пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, які відносяться до передоплати, не будуть отримані, балансова вартість передоплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік.
Фінансові активи, утримувані до погашення

До фінансових активів, утримуваних до погашення, підприємство відносить облігації та векселі, що їх підприємство має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного визнання підприємство оцінки їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення, якщо вони є.

Фінансові активи, що утримуються з метою продажу

До фінансових активів, що утримують з метою продажу Компанія відносить цінні папери як інвестиції, призначені для торгівлі якщо має намір реалізувати їх протягом короткого періоду часу з дати їх придбання у в зв’язку із невизначеністю термін необхідністю погашення зобов’язань.
Кредити банків

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов'язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки висотка, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення назнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.
Згортання фінансових активів та зобов’язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо підприємство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
Основні засоби

Підприємство визнає матеріальний актив як об'єкт основних засобів, якщо він утримується з метою використання його у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) якого більше одного року та вартість якого більше 2500 грн.

Первісно підприємство оцінює основні засоби за собівартістю. Керівництво вирішило застосувати історичну собівартість як доцільну собівартість основних засобів.

У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.

Підприємство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом з врахуванням терміну корисного використання кожного окремого об'єкта основних засобів.

Нарахування амортизацію активу починається, коли він стає придатним до використання, і припиняється на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують, як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Подальші витрати.

Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на витрати поточного періоду. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті , коли вони понесені. Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні тих, що підлягають заміні частин.

На кінець кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює суму відшкодування актива, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж актива та вартість, яка отримується від його використання. Балансова вартість активу зменшується до суми відшкодування; збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік.

Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік в складі іншого операційного доходу або витрат.
Амортизація.

На землю амортизація не нараховується. На об’єкти незавершеного будівництва амортизація не нараховується.

Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом з використанням таких термінів використання (років):

Будівлі - 20-37 років

Машини та обладнання - 5-15 років

Транспортні засоби - 10-20 років

інші - 4-15 років

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання, яка визначається як дата введення об’єкта в експлуатацію. Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Нематеріальні активи

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.

Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу з врахуванням терміну корисного використання кожного окремого об’єкта нематеріальних активів.

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів

На кожну звітну дату підприємство оцінює, чи є ознаки того, що корисність активу може зменшитися. Підприємство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо вона менша його балансової вартості. Таке зменшення визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, підприємство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація необоротних активів коригується у майбутніх періодах з метою розподілу переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу

Підприємство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за найменшою з двох вартостей: балансовою, або справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується.

Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому коригуванні вартості активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у прибутках чи збитках.

Станом на 31 грудня 2012 року та на 31 грудня 2013 року необоротних активів, утримуваних для продажу не було.
Оренда

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив фактично залишаються у орендодавця, класифікуються як операційна оренда.

Орендні платежі за угодами про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за такими угодами визнається на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються підприємством як витрати.

При визначенні терміну використання основних засобів, отриманих в фінансову оренду оцінюється вірогідність переходу права власності до орендаря по завершені терміну дії договора. Якщо відсутня ймовірність обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності до кінця терміну фінансової оренди, актив повністю амортизується на протязі самого короткого з двух термінів: оренди або корисного використання. Якщо така впевненість існує, то актив амортизується на протязі терміну корисного використання . Угоди на оренду, за якими орендодавець зберігає за собою всі ризики та вигоди , пов’язані з правом власності на активи, класифікується як операційна оренда.
Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається, як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподатковуваного прибутку (збитку) за звітний період. Поточні виграти підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням ймовірності у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату балансу і зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній, щоб використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися у періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або доходи та включає в прибуток або збиток звітного періоду, крім випадків, коли податки виникають від операцій чи подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Підприємство визнає поточні та відстрочені податки в капіталі, якщо податок залежить від статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи винному періоді.
Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли підприємство має теперішню заборгованість (юридичну чи конструктивну) внаслідок минулої події, і існує ймовірність, що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, які втілюють в собі економічну вигоду, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства підприємство утримує внески із заробітної плати працівників до Державного пенсійного фонду та Міністерства доходів та зборів. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому була зароблена відповідна заробітна плата та надані працівниками послуги. Підприємство визнає такі зобов'язання в періоді нарахування. Підприємство не має недержавної пенсійної програми.
Доходи і витрати

Доходи і витрати визнаються за методом нарахування. Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що і відповідні доходи.
Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Підприємство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
Операції з іноземною валютою

Операції з іноземною валютою обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операції.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату здійснення операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості.

Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються у прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Умовні зобов 'язання

Підприємство не визнає умовні зобов'язання. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.

Підприємство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.
Використання стандартів

При складанні фінансової звітності підприємство застосовувало всі нові і змінені стандарти та інтерпретації, затверджені РМСБО та КМТФЗ, які стосуються його операцій і які набули чинності на дату складання фінансової звітності 31 грудня 2013 року.
Оподаткування

Підприємство сплатило всі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.
Економічне середовище

Підприємство здійснює свою діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, часто змінюються. Подальший економічний розвиток перебуває поза зоною впливу підприємства. Зміни в економіці країни можуть мати вплив на реалізацію активів підприємства, а також на здатність погашати заборгованості з дотриманням строків погашення, що може вплинути на фінансовий стан підприємства.
6. Події після балансу

Подій, які мали би суттєвий вплив на фінансовий результат діяльності підприємства за 2013 рік не було.


  1   2   3

Схожі:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2013 р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31ГРУДНЯ 2013р
ТОВ «Фінансова компанія «Власний Дім» за 2013 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Власний Дім» (далі «Товариство») є юридичною особою, створеною відповідно...
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 201 4р
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Т ОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОМП-2013» ЗА РІК, ЩО ЗАКОНЧІВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014р
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
Примітки до річної фінансової звітності ТОВ «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» за 2012 рік
Товариство з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс – Гарант»» засновано шляхом об’єднання грошових вкладів...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) До фінансової звітності за МСФЗ ТОВАРИСТВА...
ВА КОМПАНІЯ «№1» (надалі – «Товариство») зареєстровано 22 жовтня 2013 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та...
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНОВАЦІЙНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» станом на 31. 12. 2011р у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка