МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ


Скачати 144.52 Kb.
НазваМетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Дата22.02.2016
Розмір144.52 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

КАФЕДРА міжнародних ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
ЗАТВЕРДЖУЮ”

ПРЕЗИДЕНТ _________ Б.І. ХОЛОД

____”___________ 2015 р.

методичнІ матеріали

до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗДОБУЛИ КВАЛІФІКАЦІЮ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТАза напрямом підготовки 6.030508

Фінанси і кредит”

Дніпропетровськ

2015

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули кваліфікацію молодшого спеціаліста / Колектив авт. (Кузнецова С.А., Вареник В.М., Євтушенко О.А.) під кер. док. екон. наук, проф. С.А. Кузнецової. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 11 с.
Укладачі:

С.А. Кузнецова, доктор економічних наук, прфесор

В.М. Вареник, кандидат економічних наук, доцент

О.А.Євтушенко, старший викладач


Методичні матеріали обговорено і ухвалено на засіданні кафедри міжнародних фінансів та банківської справи, протокол № 7 від 03.02.2015 р.

Відповідальний за випуск: С.А. Кузнецова, д.е.н., проф., зав. кафедри міжнародних фінансів та банківської справи.


зміст
1. Загальні положення.................................................................................. 3

2. Змістовна програма співбесіди................................................................ 3

3. Критерії оцінювання результатів вступних випробувань..................... 6

4. Література.................................................................................................. 7
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – з’ясування рівня їх теоретичних знань та практичних навичок осіб, а також виявлення схильності до ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.

Випробування проходить у формі співбесіди з фахових дисциплін та передбачає з’ясування рівня теоретичних знань та відповідності цих знань вимогам освітньо-професійної програми за напрямом підготовки «Фінанси і кредит».

Програма співбесіди охоплює дисципліни:

 1. Фінанси.

 2. Гроші та кредит.

Під час підготовки до вступного випробування рекомендується користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу матеріалів.

Під час проведення вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування програмного матеріалу на основі оцінювання якості відповідей на поставлені питання під час співбесіди з членами екзаменаційної комісії.

Співбесіда проводиться з усіма претендентами стосовно зарахування на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Під час співбесіди члени екзаменаційної комісії ставлять запитання, на які вступник повинен дати максимально повні відповіді. Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи своє рішення письмово.
2. ЗМІСТОВНА ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ
Розділ 1. „Фінанси”


 1. Економічна сутність фінансів.

 2. Розподільний характер фінансових відносин.

 3. Історія української фінансової думки.

 4. Взаємозв’язок фінансів з іншими категоріями: заробітною платою, ціною і кредитом.

 5. Сутність, призначення і роль фінансової інфраструктури.

 6. Функції фінансів.

 7. Історія української фінансової думки.

 8. Грошово-кредитна фінансова політика.

 9. Бюджетна фінансова політика.

 10. Податкова фінансова політика.

 11. Інвестиційна фінансова політика.

 12. Соціальна фінансова політика.

 13. Фінансове забезпечення відтворювального процесу.

 14. Зміст, завдання і вимоги до фінансової політики.

 15. Сутність і функції податків.

 16. Елементи системи оподаткування.

 17. Державний бюджет: суть та призначення.

 18. Бюджетна система та державний устрій держави.

 19. Економічна сутність і склад доходів державного бюджету.

 20. Видатки державного бюджету, їх сутність, склад і класифікація.

 21. Бюджетний процес в Україні.

 22. Міжбюджетні відносини та їх регулювання.

 23. Соціальне-економічні наслідки бюджетного дефіциту.

 24. Форми державного кредиту.

 25. Державний борг: сутність та соціально-економічні наслідки.

 26. Сутність, функції та принципи організації місцевих фінансів.

 27. Склад доходів місцевих бюджетів.

 28. Структура видатків місцевих бюджетів.

 29. Види податків. Елементи системи оподаткування.

 30. Класифікація фондів цільового призначення.

 31. Сутність та структура фінансів суб'єктів господарювання.

 32. Теоретичні основи фінансів домогосподарств.

 33. Функції і принципи страхування. Класифікація страхування.

 34. Суб’єкти фінансового ринку.

 35. Сутність, мета та завдання фінансового менеджменту.

 36. Міжнародний кредитний ринок.

 37. Економічна безпека як багаторівнева система: поняття та базові елементи.

 38. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки.

 39. Етапи економічної інтеграції в Європі.

 40. Фінансова політика у контексті поглиблення європейської інтеграції.


Розділ 2. “Гроші та кредит”1. Природа грошей. Форми вартості.

2. Сутність грошей і кредиту. Функції грошей.

3. Види фінансових інструментів грошового ринку.

4. Види грошового обігу. Закон грошового обігу.

5. Сутність та призначення фінансового посередництва на грошовому ринку.

6. Грошова маса. Швидкість обігу грошей.

7. Поняття грошової системи.

8. Елементи грошової системи.

9. Види грошових знаків.

10. Визначення ринку грошей.

11. Металева та номіналістична теорії грошей..

12. Форми та методи стабілізації грошового обігу.

13. Кількісна теорія грошей. Сучасний монетаризм.

14. Безготівковий грошовий обіг: умови, принципи організації та види.

15. Чинники впливу на попит грошей. Чинники впливу на пропозицію грошей.

16. Сутність інфляції. Види інфляції.

17. Державне регулювання інфляції.

18. Форми і методи антиінфляційної політики.

19. Світова валютна система і її еволюція.

20. Баланси міжнародних розрахунків.

21. Міжнародні валютно-кредитні організації.

22. Котування та конвертованість валют. Валютний курс.

23. Валютне регулювання: суть і необхідність. Механізм регулювання валютного курсу.

24. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути.

25. Класифікація видів інфляції. Причини інфляції.

26. Складові системи НБУ. Функції НБУ.

27. Бреттон-Вудська валютна система.

28. Ямайська валютна система.

29. Сутність, функції і види кредиту.

30. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх відмінності від банків, економічне призначення, види, функції, роль.

31. Функції і операції центрального банку.

32. Активні операції комерційного банку.

33. Пасивні операції комерційного банку.

34. Інструменти грошово-кредитної системи.

35. Стійкість банківської системи та механізм її забезпечення.

36. Міжнародний валютний фонд (МВФ). Загальна характеристика програм співпраці МВФ з Україною.

37. Типова організаційна структура універсального комерційного банку. Класифікація комерційних банків залежно від діапазону операцій.

38. Ресурси комерційного банку.

39. Основні елементи національної і світової валютної систем.

40. Сутність і види грошових реформ.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
3.1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки або на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста спорідненого напряму конкурсний бал обчислюється шляхом додавання:

– балів фахового вступного випробування, яке проводиться у формі співбесіди відповідно до програм вступних випробувань

– середнього балу документа про освіту (додатка до диплому).

3.2. Фахове вступне випробування має на меті визначити рейтинг вступника, за яким визначається претендент на навчання на підставі виявлення відповідності рівня їх теоретичних знань та практичної підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця та освітньо-професійної програми за напрямом підготовки «Фінанси і кредит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».

В процесі співбесіди комісія повинна оцінити:

 1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи частини явища в єдине ціле.

 2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.

 3. Обсяг знань з теоретичних основ фінансів, грошей та кредиту.

Оцінка виставляється членами екзаменаційної комісії за відповіді на поставлені запитання з переліку питань, що складає змістову частину програми.

Оцінка за результатами співбесіди виставляється за 100-бальною шкалою.

3.3. Середній бал документа про освіту (додатка до диплому) розраховується за середньою арифметичною до десятих та переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його помноження на 20.

Наприклад,

4,4 × 20 = 88 балів.

3.4. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького характеру, що відповідають напряму підготовки.

За участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах з професійно орієнтованих дисциплін або спеціальності, наявність опублікованих праць науково-дослідницького характеру вступник отримує 5 додаткових рейтингових балів за кожну працю чи участь у конкурсі (олімпіаді), в яких вступник приймав участь. Факт наявності та відповідність змісту публікацій напряму підготовки встановлюється членами екзаменаційної комісії в процесі розгляду наданих вступником оригіналів або

завірених ксерокопій друкованих видань. У випадку, коли надається ксерокопія, копіюванню підлягають усі сторінки, на яких розміщена публікація, а також титульна сторінка і сторінки змісту видання.

4. ЛІТЕРАТУРА


за окремими дисциплінами

Розділ 1. Фінанси


 1. Бюджетний кодекс України. Ухвалений Верховною Радою України із змінами, внесеними згідно із Законами від 10 лютого 2015 року № 176-VIII. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

 2. Finance: workshop: student’s textbook / S. Kuznetsova, V. Varenik, M. Vakulich, Z. Pestovska, O. Prihod’ko, O.Shtanko, O. Evtushenko. – Dnepropetrovs’k: Alfred Nobel University Dnepropetrovs’k, 2012. - 124 p.

 3. The Oxford Dictionery for the Business World. – Oxford University Press, 1993. – P.303.

 4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Державні фінанси: Навч. Посібник. / В.Д. Базилевич, Л.О. Баластрик. - К.: Атіка, 2002. – 368 с.

 5. Боди З. Финансы: Уч. пос. / Пер. с англ. / З. Боди, Р. Мертон — М.: Издательский дом «Вильямс», 2008. — 592 с.

 6. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. / О.Д. Василик. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

 7. Загорський В.С., Вовчак О.Д., Благун І.Г., Чуй І.Р. Фінанси. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. - К.: Знання, 2008. - 247с.

 8. Захарченков С. Фінанси. UA. / С. Захарченков. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Х.: Фактор, 2008. —256 с.

 9. Карлін М.І. Фінанси Украни та сусідніх держав: Навч. посіб. / М.І. Карлін. – К.:Знання, 2007. – 589 с.

 10. Мочаліна З.І., Склярук Н.І. Фінанси: Навчальний посібник. / З.І. Мочаліна, Н.І. Склярук. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 392 с.

 11. Мочерний С.В. Сутність фінансів у контексті економічних відносин / С. В Мочерний, Я. С. Ларіна, О. Я. Плахотнюк // Фінанси України. — 2005. — № 3. — С.16-22.

 12. Опарін В. М. Фінансова система України. (теоретико-методологічні аспекти). Монографія. / В.М. Опарін. - К.: КНЕУ, 2006.- 240 с.

 13. Опарін В.М. Фінанси: (загальна теорiя). Навч. посiбник / В. М. Опарiн; Київ. нац. екон. ун-т iм. В. Гетьмана. — 4-те вид. — К. : КНЕУ, 2007. — 240 с.

 14. Офіційний сайт Агенції з розвитку підприємництва. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ade.kiev.ua.

 15. Офіційний сайт ВТО. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.wto.org.

 16. Офіційний сайт журналу «Бізнес». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.business.kiev.ua.

 17. Офіційний сайт журналу «Бюджет». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.bujet.ru.

 18. Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org.

 19. Офіційний сайт Організації економічного розвитку. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oecd.org

 20. Офіційний сайт Світового банку. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.worldbank.org

 21. Офіційний сайт статистики України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://www.ukrstat.gov.ua.

 22. Пушкарева В. М. История финансовой мысли и политики налогов: Учеб. пособие для студ. экон. спец. вузов. / В.М. Пушкарева. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 256 с.

 23. Розвиток державних фінансів в умовах хаотичного структурування економіки [текст]: монографія / (С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, М.О. Кохан та ін.); за заг. Наук. Ред.. С. А. Кузнецової. – Київ: Центр учбової літератури, 2014. – 200 с.

 24. Розвиток фінансових відносин в Україні: монографія / авт. кол. ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Р. Ф. Пустовійта і канд. екон. наук, доц. Л. С. Мартюшевої. – К. : УБС НБУ, 2012. – 314 с.

 25. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. / О.Р. Романенко. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 312 с.

 26. Сайт по управлінню фінансами. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.management.com.ua.

 27. Сервер Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

 28. Теорія фінансів: Підручник / За ред. проф. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 576 с. (базовий підручник)

 29. Фiнанси: пiдручник / За ред. С. I. Юрiя, В. М. Федосова. — Київ : Знання, 2008. —611 с.

 30. Фiнанси: пiдручник / За ред. С. I. Юрiя, В. М. Федосова. — Київ : Знання, 2008. —611 с.

 31. Федосов В. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями / B. Федоров, В. Опарін, С. Льовочкін. - К.: КНЕУ, 2002. - 387 с.

 32. Финансы / Под ред. Проф. С.И.Лушина, проф. В.А.Слепова.  М.: Изд-во Рос. Экон. Акад., 2000.- 384 с.

 33. Финансы: Учеб. Пособие / Под ред. проф. А. М. Ковалевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. — 384 с.

 34. Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» Под ред. Г. Б. Поляка. — 3-е изд., перераб. и доп. ― М: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 703 с. — (Серия Золотой фонд российских учебников).

 35. Фінанси: збірник завдань для самостійної роботи та контролю знань / Г.О. Крамаренко, В.М. Вареник, Ю.В. Горячкіна, З.С. Пестовська, Б.Г. Філатов. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 92 с.

 36. Фінанси: курс для банкірів: підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Тридіда, д-ра екон. наук, проф. О. Б. Жихор. – К. : УБС НБУ, 2012. – 507 с.

 37. Фінанси: навчальний посібник / С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, М.М. Вакулич; за заг. ред.. С.А. Кузнецової. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 384 с.

 38. Фінанси: практикум: навчальний посібник / С.А. Кузнецова, В.М. Вареник, З.С. Пестовська, О.М. Приходько, О.Д.Штанько, О.А. Євтушенко, М.М. Вакулич. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. – 132 с.

 39. Фінансово-економічні механізми інноваційно-інвестиційного розвитку України: Колективна наукова монографія / О. А. Кириченко, С . А. Єрохін та ін.; Під наук. ред. д.е.н., проф. О. А. Кириченко. - К.: Національна академія управління, 2008. - 252 с.

 40. Фінансово-монетарні важелі економічного розвитку: у 3 т. Т. 1: Фінансова політика та податково- бюджетні важелі її реалізації. / За ред. А. І. Даниленко. - К.: Фенікс, 2008. - 467 с.

 41. Формування і функціонування бюджетної системи України: Монографія / C. О. Булгакова, О. Т. Колодій, Л. В. Єрмошенко, Л. І. Василенко, Т . О. Масленнікова. / За заг. ред. А. А. Мазаракі. - К.: КНИГА, 2003. - 343 с.

 42. Шмырева А.И., Колесников В.И., Климов А.Ю. Международные валютно-кредитные отношения./ А.И. Шмырева, В.И. Колесников, А.Ю. Климов. – СПб: Питер, 2002. – 272 с.: ил.


Розділ 2. Гроші та кредит 1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» із змінами, внесеними згідно із Законами від 28.12.2014 № 80-VІІІ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14.

 2. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» із змінами, внесеними згідно із Законами від 04.07.2014 № 1586-VІІ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15.

 3. Закон України «Про Національний банк України» із змінами, внесеними згідно із Законами від 28.12.2014 № 80-VІІІ. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14.

 4. Булєєв І.П., Пілецька С.Т., Коритько Т.Ю., Гаврікова А.В. Гроші та кредит. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 120 с.

 5. Гроші та кредит : підруч. / за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611 с. 

 6. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /М.І.Мирун, М.І.Савлук, І.М.Лазепко та ін. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 124 с.

 7. Гроші та кредит: Підручник / за ред. Б.С. Івасіва. –– К.: КНЕУ, 1999. – 404 с.

 8. Гроші та кредит: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. — К.: кнеу, 2002. — 598 с.

 9. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментаріях: Навчальний посібник / за ред. Б.Л. Луціва. – 2-ге видання, перероб. – Тернопіль: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

 10. Демківський А.В. Гроші та кредит – К.: Дакор, К.: Вира-Р, 2003. – 528 с.

 11. Михайленко В.С. Гроші та кредит: Навч. посібник для дистанційного навчання / К.: Вид-во "Університет "Україна", 2008. - 372 с.

 12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

 13. Офіційний сайт Кабінету міністрів України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.

 14. Офіційний сайт Міжнародного Валютного Фонду. http://www.imf.org.

 1. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

 1. Офіційний сайт Організації економічного розвитку. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.oecd.org

 2. Офіційний сайт Світового Банку. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.worldbank.org.

 3. Семко Т.В., Руденко М.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 158 с.

 4. Щетинін А.І. Гроші та кредит. – Підручник: Вид. 2-е, перероб. та доп. – Київ: ЦНЛ, 2008. -432 с.


Навчальне видання

Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за напрямом підготовки

«Фінанси і кредит»

Підписано до друку Формат 60 Х 84/16. Ум. друк. арк. 0, 5

Оперативна поліграфія. Зам. № . Тираж прим.

Університет Альфреда Нобеля.

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.

Лист погодження

Випускаючий підрозділ: кафедра міжнародних фінансів та банківської справи

Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Розробив

професор

Кузнецова С.А.


доцент

Вареник В.М.


Старший викладач

Євтушенко О.А.
Затверджено на засіданні кафедри:

Протокол №_7__від_03.02.2015 р.
Завідувач кафедри ____________________

(підпис) (П.І.Б.)

Документ узгоджено:


Посада

ПІБ

Підпис

Дата

Проректор з науково-педагогічної роботи, організації та контролю за навчально-виховним процесом

Глуха Г.Я.Начальник навчально-методичного центру

Орлова В.М.Старший методист навчально-методичного центру

Салтан М.К.Начальник департаменту організації профорієнтаційної діяльності та формування

Намлієв Є.В.

Схожі:

МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
ЗМІСТ Вступ 3 Змістовна програма вступних випробувань 3 Критерії оцінювання 7 Література 9 Вступ
Методичні матеріали до вступних випробувань з Історії України на навчання до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля...
МАРКЕТИНГУ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули кваліфікацію молодшого спеціаліста / І. В. Тараненко,...
Список абітурієнтів, які подали ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ на напрям 050502
Сума балів вступних випробувань, творчих конкурсів, та вступних випробувань з фізичної підготовки
КАФЕДРА
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 03010201, 03010201 «Психологія»...
ПРАВА
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра та спеціаліста зi спеціалъності 03040101, 03040101...
МАРКЕТИНГУ
Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за програмою магістра, спеціаліста зі спеціальності 03050701, 03050701 /...
МетодичнІ матеріали до ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
Колектив авт.(Кузнецова С. А., Вареник В. М., Євтушенко О. А., Пестовська З. С.) під кер док екон наук, проф. С. А. Кузнецової. –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка