Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ


Скачати 323.76 Kb.
НазваАудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Сторінка1/3
Дата22.02.2016
Розмір323.76 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3
аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора)

щодо РІЧНОЇ фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»

станом на 31 грудня 2013 року

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Користувачам фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами

«ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»
м. Київ 26 лютого 2014 року
Розділ «Звіт щодо фінансової звітності»
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

з/п

Показник

Значення

1

Повне найменування Товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»

2

Код за ЄДРПОУ

37954084

3

Види діяльності за КВЕД-2010

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб`єкти

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

66.30 Управління фондами

4

Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Серія АГ № 580140, яка видана Товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

Дата прийняття рішення та номер рішення про видачу ліцензії: 30 грудня 2011 року № 2

Строк дії ліцензії: з 30 грудня 2011 р. – необмежений

Дата видачі Ліцензії: 30 грудня 2011 р.

5

Перелік інституційних інвесторів, активи яких перебувають в управлінні КУА

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Глобал Капітал» (код ЄДРІСІ 23300077)

Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд «Континіум Ріел Естейт» (код ЄДРІСІ 23300118)

6

Місцезнаходження юридичної особи

03150, м. Київ, вул.. Червоноармійська, буд. 143/2


Назва Товариства, його організаційно-правова форма господарювання та види діяльності відповідають Статуту та відображені в Статуті достовірно.
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор) проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 14.09.2006 р. зі змінами та доповненнями) та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності, тощо. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» № 2299 – III від 15.03.2001 р. (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 р. (зі змінами та доповненнями), Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 991 від 11.06.2013 року «Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аудитором проведено незалежну аудиторську перевірку первинних та установчих документів, бухгалтерського обліку та річних фінансових звітів у складі:

  • Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року,

  • Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2013 рік,

  • Звіту про рух грошових коштів за 2013 рік,

  • Звіту про власний капітал за 2013 рік,

  • Приміток до річної фінансової звітності за 2013 рік

(далі по тексту – фінансові звіти) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим нормативам.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності та формування і сплати статутного капіталу Товариства на основі результатів аудиторської перевірки. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні.

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства та формування і сплати статутного капіталу.

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Товариством в процесі виконання роботи. Аудитори не виключають наявності документів та інформації, які не були їм надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи Товариства, які надали таку інформацію.

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема до МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності, тощо та відповідно до вимог до аудиторського висновку, затверджених Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 991 від 11.06.2013 року «Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та компанії з управління активами», інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією активів та зобов’язань Товариства станом на 31 грудня 2013 року, однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримали можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Товариства станом на 31 грудня 2013 року, в межах рівня суттєвості, визначеного відповідно до листа Міністерства фінансів України від 29.07.2003 р. № 04230-04108.

На думку аудитора, фінансові звіти Товариства за 2013 рік складені на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені на підставі первинних документів.
Фінансова звітність Товариства складена в усіх суттєвих умовах відповідно до вимог Національного Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року № 73, та відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати за 2013 рік у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки:

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансові звіти Товариства відображають справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

На думку аудитора, до модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі бути присутні при інвентаризації активів та зобов’язань, фінансова звітність надає правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ», справедливо та достовірно відображає результати діяльності та рух власного капіталу Товариства за 2013 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідає вимогам чинного законодавства, нормативним актам, аналітичному обліку та первинним документам Товариства

Ведення бухгалтерського обліку відповідає Національним стандартам бухгалтерського обліку, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства статутним документам. На думку аудиторів формування та сплата статутного капіталу Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам чинного законодавства. Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Розмір статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Аудитори підтверджують фактичне виконання зобов'язань з формування статутного капіталу Товариства виключно грошовими коштами відповідно до вимог чинного законодавства станом на 31 грудня 2013 року.

Вартість чистих активів більша від розміру статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Розділ «Звіт про інші правові та регуляторні вимоги»
Власний капітал
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2013 року складає суму 7 203 тис. грн. та має таку структуру:- статутний капітал - 7 200 тис. грн.;

- нерозподілений прибуток - 3 тис. грн.
Капіталу в дооцінках, додаткового капіталу, резервного капіталу, вилученого капіталу та неоплаченого капіталу станом на 31 грудня 2013 року Товариство не має.

На думку аудитора, розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 року достовірно.

Розмір власного капіталу Товариства відповідає вимогам встановленими «Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» затвердженими рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 23 липня 2013 року № 1281 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1576/24108.
Статутний капітал
Для обліку статутного капіталу Товариство використовує рахунок бухгалтерського обліку 401 «Статутний капітал».

Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2013 року зареєстрований та повністю сформований виключно грошовими коштами і становить 7 200 000 гривень 00 копійок (Сім мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).

Статут Товариства було затверджено Рішенням зборів засновників (Протокол №1 від 19.10.2011р.) та зареєстровано в Печерській районній у м. Києві державної адміністрації 26 жовтня 2011 року за № 1 070 102 0000 044904.

Розподіляється часток між Засновниками зазначено в таблиці 2:

Таблиця 2

№ з/п

Назва засновників (учасників)

Частка в статутному капіталі, грн.

Питома вага в СК, %

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Класик-Трейд”

Адреса: м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 40

Ідентифікаційний код 35372850.

7 199 280,00

(Сім мільйонів сто дев’яносто дев’ять тисяч двісті вісімдесят)

гривень 00 копійок

99,99

2.

Дмитрунь Ігор Михайлович

Адреса: Київська обл., Миронівський р-н, с. Центральне, вул. Центральна, буд.61, кв.47

Ідентифікаційний номер 2483001837

720,00

(Сімсот двадцять)

гривень 00 копійок

0,01
Разом

7 200 000,00

100,0


Відповідно висновку від 24 лютого 2012 року незалежного аудитора Деревицький І.В. (Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2929 від 30.05.2002 р.) оголошений Статутний капітал Товариства був сформований у повному розмірі виключно грошовими коштами.
Загальними зборами Учасників Товариства (Протокол № 13/04 від 13 квітня 2012 року) було змінено склад Учасників Товариства та прийнята нова редакція Статуту Товариства.

Державна реєстрація змін була проведена 25 квітня 2012 року Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією № 1 070 105 0004 044904.

Склад Учасників Товариства станом на 25 квітня 2012 року наведено в таблиці 3:

Таблиця 3

№ з/п

Назва засновників (учасників)

Частка в статутному капіталі, грн.

Питома вага в СК, %

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю “МОЛПРОМ-ЕКСПЕРТ”,

код ЄДРПОУ 33919313

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

2.

Товариство з обмеженою відповідальністю “МОЛПРОМ-ІНВЕСТОР”,

код ЄДРПОУ 33919135

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

3.

Товариство з обмеженою відповідальністю “СПЕЦПРОЕКТ-ЕКСКЛЮЗИВ”,

код ЄДРПОУ 33731892

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

4.

Товариство з обмеженою відповідальністю “СПЕЦПРОЕКТ-КАПІТАЛ”,

код ЄДРПОУ 34396541

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

5.

Товариство з обмеженою відповідальністю “СПЕЦПРОЕКТ-ПЕРСПЕКТИВА”,

код ЄДРПОУ 33731830

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

6.

Товариство з обмеженою відповідальністю “СПЕЦПРОЕКТ-СТАНДАРТ”,

код ЄДРПОУ 33731866

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

7.

Товариство з обмеженою відповідальністю “КОНТИНІУМ”,

код ЄДРПОУ 30659138

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

8.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ТОРГОВИЙ ДІМ ”ВОЛИНЬГАЗ”,

код ЄДРПОУ 32273335

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

9.

Товариство з обмеженою відповідальністю “ВВ”,

код ЄДРПОУ 31321749

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

10.

Товариство з обмеженою відповідальністю “БУХАЛЬЯНС”,

код ЄДРПОУ 34524285

712 800,00 (Сімсот дванадцять тисяч вісімсот грн.. 00 коп.)

9,9%

11.

Товариство з обмеженою відповідальністю “КОНТИНІУМ-ТРАСТ-КОМПАНІ”,

код ЄДРПОУ 13368948

72 000,00 (Сімдесят дві тисячі грн.. 00 коп.)

1%
Разом

7 200 000,00

100,0


Статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» станом на 31 грудня 2013 року складає 7 200 000 гривень 00 копійок та повністю сформований виключно грошовими коштами, що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам.

Розмір статутного капіталу Товариства відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2013 року відсутній. Частка держави у статутному капіталі Товариства відсутня.

Аудитори зазначають про відповідність розміру статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» установчим документам.
  1   2   3

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка