АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора


Скачати 132.92 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
Дата27.11.2013
Розмір132.92 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

незалежного аудитора

про фінансову звітність за 2012 рік

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Фенікс»

Надасться керівництву

ТOB «ФК «Фенікс»

м. Львів 27 березня 2012 р.

Згідно Договору № 5-13 від 04 березня 2013 р. між незалежною Аудиторською фірмою «НІКА-Аудит», та TOB «ФК «Фенікс», надалі "КОМПАНІЯ", аудитором Озоряном Володимиром Олександровичем, Сертифікат АПУ серія А № 003519 від 25.06.1998 р. дійсний до 25.06.2013 р., Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ серія А № 001504 видане Національною комісією з регулювання ринку фінансових послуг від 14.08.2012 р. дійсне до 25.06.2017 р., Аудиторської фірми «НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 003997, що ведеться Аудиторською палатою України, Рішення від 31.05.2007 р. Свідоцтво дійсне до 31.05.2017 р., проведена перевірка достовірності фінансової звітності Компанії станом на 31.12.2012 р.
Місцезнаходження АФ «НІКА-Аудит»: м. Львів, вул. Миколайчука 10/45.

Код ЄДРПОУ 35101565

Телефон/факс - +38 (067) 704-44-84
Перевірка проводилась в термін з 12.03.2013 р. по 27.03.2013 р. за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 5.
Основні відомості про Компанію наведено в додатку № 1 «Основні відомості про Компанію» до даного Висновку, який є його невід'ємною частиною.
Аудитор провів аудиторську перевірку фінансових звітів Компанії, що включають Баланс станом на 31.12.2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіт про власний капітал за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік, які показують зміни в фінансовому стані Компанії за період, що завершився 31.12.2012р.
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо фінансових звітів Компанії на підставі аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка була спланована і виконана з метою збору достовірних даних про те, що фінансові звіти Компанії не містять суттєвих помилок.
Під час аудиторської перевірки зроблені дослідження шляхом тестування доказів, отриманих по даним синтетичного бухгалтерського обліку на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності Компанії. Також у перевірку входила оцінка використаних Компанією принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка подання фінансової звітності в цілому.
Перевірка інформації здійснювалась вибірково. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві помилки. Аудитором межа суттєвості визнана на рівні 5,0 відсотки до валюти балансу Компанії.
Перевірка проводилась відповідно до Міжнародних стандартів аудиту 700, 701. 720, 800.

Аудитор в своїй діяльності керувався законодавством України у сфері господарської діяльності, встановленим порядком ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, прийнятими в Україні Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Аудиторський висновок формувався у відповідності до Положення про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 152 від 05.12.2003 р.
Для проведення аудиту були використані облікові аналітичні реєстри з обліку банківських операцій, заробітної плати, розрахунково-кредитних операцій; регістри бухгалтерського обліку; оборотно-сальдові відомості; поточна звітність за 2012 рік.
Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення думки.
Аудитор вважає, що надана інформація дає, в цілому, дійсне і повне уявлення про реальність складу активів і пасивів балансу Компанії станом на 31.12.2012 p., а фінансові звіти сформовані у відповідності до прийнятої облікової політики та норм Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.
Аудитор вважає, що фінансова звітність Компанії представлена об'єктивно у всіх суттєвих аспектах, в цілому відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та реально відображає його фінансовий стан на 31.12.2012 р. по результатах операцій з 01.01.2012р. по 31.12.2012 р.
На думку аудитора, Компанією, у відповідності до встановлених нормативів, зокрема до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, в цілому достатньо розкрито інформацію за видами активів, зобов'язань та про власний капітал.

Вартість чистих активів Компанії станом на 31.12.2012 р. становить 8046 тис. грн. і відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України.

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2012 р. сформований в повному обсязі та становить 8.000.000,00 (вісім мільйонів) гривень.
Обґрунтування думки аудитора наведено в Додатку № 2 «Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності» до даного Висновку, який є невід'ємною його частиною.


Директор АФ «НІКА-Аудит»

Аудитор, сертифікат АПУ «А» №003480

Н. Семенова
Аудитор АФ «НІКА-Аудит»

Сертифікат АПУ «А» № 003519, Свідоцтво про

внесення до Реєстру аудиторів які можуть

проводити аудиторські перевірки фінансових установ

001504 від 14.08.2012 р. В. Озеран

ДОДАТОК № 1

до Аудиторського Висновку

від 27 березня 2013 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОМПАНІЮ

станом на 31.12.2012 р.1.

Найменування емітента

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фенікс»

2.

Код ЄДРПОУ

35075436

3.

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

4.

Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Серія АВ№ 253572

5.

Орган, що видав свідоцтво

Солом'янська районна у м. Києві державна

адміністрація

6.

Юридична адреса та місцезнаходження

м. Київ. вул. Солом'янська, 5

7.

Телефон

(044) 377-74-55

8.

Розрахунковий рахунок

26506201360896

9.

МФО

300528

10.

Назва банку

АТ «ОТП Банк»

11.

Основні види діяльності

64.99 Надання інших фінансових послуг

12.

Чисельність працівників

2

13.

Наявні ліцензії

Серія АВ № 518406 на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами

Термін дії з 02.12.2010 р. по 02.12.2013 р


Додаток № 2

до Аудиторського Висновку

від 27 березня 2013 року
Розкриття інформації щодо окремих компонентів фінансової звітності

ТзОВ «Фінансова компанія «Фенікс»


 1. Загальні положення

1.1. Компанія була створена у березні 2007 року у формі товариства з обмеженою відповідальністю. Зареєстрована Солом'янською районною у м. Києві державною адміністрацією 04.04.2007 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії А00 № 695347, за яким номер запису про включення відомостей про Товариство є 1 073 102 0000 013086.

1.2. 28 вересня 2007 року Компанія зареєструвала нову редакцію Статуту. Зміни стосувалися збільшення розміру статутного капіталу.

29 серпня 2008 року Компанією було зареєстровано нову редакцію Статуту. Зміни стосувались перерозподілу часток між учасниками та ще одного збільшення розміру статутного капіталу.

29 червня 2011 року було зареєстровано нову редакцію Статуту, в якій відображено зміну учасників та директора Товариства.

У відповідності до Протоколу № 4 загальних зборів учасників Компанії від 12 квітня 2012 року відбулася зміна учасників Компанії, в зв'язку з чим,23 квітня 2012 р., було зареєстровано нову редакцію Статуту.
1.3. Компанія фінансово-господарську діяльність здійснює у відповідності до Статуту та
Законів України.

Основними видами діяльності Товариства, згідно з Державним класифікатором видів діяльності є:

 • надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

(КВЕД-2010 64.99);

 • надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. (КВЕД-2010 63.99);

 • інші види грошового посередництва (КВЕД-2010 64.19);

 • фінансовий лізинг (КВЕД-2010 64.91);

 • інші види кредитування (КВЕД-2010 64.92);

 • інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного

забезпечення (КВЕД-2010 66.19).
1.4. Компанія у 2012 році здійснювало професійну діяльність на підставі Ліцензії серії АВ №
518406 на здійснення переказу коштів небанківськими фінансовими установами від 29.11.2010 р.,
терміном дії з 02.12.2010 р. по 02.12.2013 р.

Видів діяльності непередбачених законодавством Товариство не здійснює.
1.5. Бухгалтерський облік в Компанії ведеться з використанням електронно-обчислювальної техніки.
1.6. Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Компанії здійснювалась, на протязі 2012 року, в цілому з дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999р., Положень
стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, затверджених Мінфіном та Мінстатом України.
2. Власний капітал

2.1. Власний капітал Компанії складається зі Статутного капіталу, який збільшується на суму
отриманих прибутків.

Статутний капітал Компанії станом на 31.12.2012 р. сплачений в повному обсязі і складає 8.000.000,00 (вісім мільйонів) гривень.

Статутний капітал Компанії у відповідності до Статуту було сплачено грошовими коштами.
2.2. Частка державної власності в Статутному капіталі Компанії відсутня.
2.3. Станом на 31.12.2012 р. нерозподілений прибуток складає 69 тис. грн.
2.4. Аудитор вважає, що структура власного капіталу відображена в обліку Компанії у відповідності до наявних первинних документів та чинного законодавства України.

Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться.
3. Облік активів.

3.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів, та їх зносу (амортизації)

Класифікація, оцінка та облік основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних

активів в Компанії в цілому відповідає вимогам, встановленим чинним законодавством України.

Станом на 31.12.2012 р. на балансі Компанії обліковується:

 • власних основних засобів (по залишковій вартості) 0 тис. грн.;

 • знос 73 тис. грн.;

 • власних основних засобів (по первісній вартості) 73 тис. грн.

Одиницею обліку основних засобів є окремий об'єкт.

При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод.

Перевіркою операцій щодо придбання, реалізації та ліквідації основних засобів порушень не встановлено.

Аналітичний та синтетичний обліки основних засобів пов'язані між собою. Під час аудиторської перевірки розбіжностей не встановлено.

На протязі 2012 року Компанія дотримувалась вимог незмінності методів, визначених обліковою політикою, стосовно обліку основних засобів та їх зносу.

Аудитором наголошено на необхідності проведення інвентаризації з метою визначення ринкової вартості об'єктів основних засобів та перегляду строків їх корисного використання.
3.2. Незавершені капітальні вкладення станом на 31.12.2012 р. на балансі Компанії відсутні.
3.3. Нематеріальні активи.

Станом на 31.12.2012 р. на балансі Компанії обліковується:

 • власних нематеріальних активів (по залишковій вартості) 24 тис. грн.;

 • знос 9 тис. грн.;

 • власних нематеріальних активів (по первісній вартості) 33 тис. грн.

При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод.

Перевіркою операцій щодо придбання, реалізації та ліквідації нематеріальних активів порушень не встановлено.

Аналітичний та синтетичний обліки нематеріальних активів пов'язані між собою. Під час аудиторської перевірки розбіжностей не встановлено.
На протязі 2012 року Компанія дотримувалась вимог незмінності методів, визначених обліковою політикою, стосовно обліку нематеріальних активів та їх зносу.
3.4. Облік фінансових вкладень

Станом на 31.12.2012 р. на балансі Компанії обліковуються інвестиційні сертифікати на загальну суму 1634000 тис. грн. (один мільйон шістсот чотири тисячі грн.) та прості іменні акції ПАТ "ФК "Авангард" на суму 301000 тис. грн. (триста одна тисяча грн.).

Наявність наведених фінансових вкладень витверджується наявними документами. Обмеження обігу цінних паперів відсутні.
3.5. Станом на 31.12.2012 р. на балансі Компанії виробничі запаси не обліковуються.
4. Облік коштів та розрахунків

4.1. Перевіркою відповідності фактичних залишків на банківських рахунках даним бухгалтерського обліку відхилень не встановлено.

Кошти з банківських рахунків списуються виключно за розпорядженнями відповідних посадових осіб Компанії.

Дані аналітичного обліку коштів на рахунках в банках відповідають синтетичному обліку, розбіжностей під час аудиторської перевірки не встановлено.
4.2. Дебіторська заборгованість Компанії сформована в цілому у відповідності до вимог
чинного законодавства України.

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 р. у загальному підсумку становить 6107 тис. грн. та складається із заборгованість за виданими кредитами, розрахунків з бюджетом, нарахованих доходів та іншої поточної дебіторської заборгованості.

Резерв сумнівних боргів формується у відповідності до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість».
4.3. Облік кредиторської заборгованість та оцінка зобов'язань здійснювалась у відповідності
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 «Зобов'язання».

Станом на 31.12.2011 р. на балансі Товариства обліковуються короткострокові зобов'язання на загальну суму 92 тис. гри.
5. Фінансові результати діяльності Компанії визначені.

Фінансово-господарська діяльність Компанії прибуткова. За результатами діяльності за 2012 р. Компанією отримано прибуток 2 тис. грн.
6. Стан бухгалтерського обліку та звітності

Організація і методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Компанії здійснювалась, на протязі 2012 року, в цілому з дотримання вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні» № 996-ХІУ від 16.07.1999р., Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів, затверджених Мінфіном та Мінстатом України.

Принципи ведення бухгалтерського обліку, визначені чинними законодавством України, при формуванні фінансової звітності у 2012 року було Компанією в цілому дотримано.

Аналітичний та синтетичний обліки пов'язані між собою. Розбіжностей між записами в облікових регістрах, обіговим балансом та формами звітності, під час перевірки не встановлено. Форми звітності пов'язані між собою.

На дату перевірки фінансової звітності підстав щодо виникнення застережень відносно порушення принципу безперервності діяльності Компанії не встановлено.

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31. 12. 2012 р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка