Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма


Скачати 185.46 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
Дата21.03.2013
Розмір185.46 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Товариство з обмеженою відповідальнiстю

Аудіторська фірма

Лікург - аудіт”

Свідоцтво про внесення в Реєстр суб”єктів аудиторської діяльності 1367

видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99
83059, м. Донецьк, пр. Ілліча, 109а, офіс 601, факс (062) 382-94-03

р\р N 26000301138394 у Відділенні № 1500 «Донецька дирекція ПАТ «БАНК ФОРУМ»

м. Донецька, МФО 322948, код ЄДРПОУ 24154073
N 7 від 29 березня 2012 р. м. Донецьк
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

БІЗНЕС-БРОК Ф

станом на 31.12.2011 р.
Керівництву

ТОВ «БІЗНС-БРОК Ф»

Основні відомості про товариство


Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БИЗНЕС-БРОК Ф»

Код ЄДРПОУ

36935521

Місце знаходження

83059, місто Донецьк, проспект Ілліча, будинок № 105

Дата державної реєстрації

Зареєстровано Виконавчим комітетом Донецької міської ради 22.01.2010 р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії А01 № 434918

Основні види діяльності за КВЕД

Інше фінансове посередництво

Біржові операції з фондовими цінностями

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

Дозвільчі документи на здійснення діяльності

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534126 від 17.06.2010 р. (рішення № 662) терміном дії до 17.06.2015 р. (дилерська діяльність)

Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АВ № 534127 від 17.06.2010 р. (рішення № 662) терміном дії до 17.06.2015 р. (брокерська діяльність)


Незалежною Аудіторською фірмою “Лікург-аудіт” у формі товариства з обмеженою відповідальністю (надалі - Аудитор) проведено аудит фінансових звітів, які складають повний комплект фінансової звітності ТОВ “БІЗНС-БРОК Ф ” (у подальшому – Товариство) на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.
Перелік фінансової звітності :


  • Баланс (Форма № 1) станом на 31.12.2011 р.,

  • Звіт про фінансові результати (Форма № 2) за 2011 рік.


Аудиторську перевірку Аудитором проведено на підставі норм Закону України «Про аудиторську діяльність» № 140-V від 14.09.2006 р., з урахуванням положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Закону України «Про господарські товариства» та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також у відповідності до вимог та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від Аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудиторський висновок (звіт) складено у відповідності до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених Рішенням ДКЦПФР № 1360 від 29.09.2011 р.
Концептуальною основою підготовки для складання фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства (Наказ № 1/у про облікову політику товариства від 01.02.2010 р.). На протязі 2011 року змін в обліковій політиці Товариства не відбувалось.
Опис відповідальності управлінськго персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює : розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Опис відповідальності Аудитора
Відповідальністю Аудитора є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Аудитором виконано аудиторські процедури для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке грунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб”єкта господарювання. Аудитором також здійснено оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, загального представлення фінансової звітності та відповідності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

Суттєвість з Товариством не обумовлювалась, розмір суттєвості стосовно встановлених відхилень показників визначено відповідно до професійної думки Аудитора з урахуванням МСА № 320.

Перевірка відповідності здійснення Товариством податкового обліку вимогам чинного податкового законодавства Аудитором не проводилась, оскільки зазначене питання знаходиться поза межами масштабу перевірки.

Достовірність фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2010 р. підтверджено висновком Аудитора № 9 від 11.02.2011 р.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитора
Часові рамки призначення Аудитора були такими, що Аудитор не був присутній на інвентаризації активів та зобов`язань, а також мав обмежений час перевірки (був застосований метод вибіркового аналізу наданої Товариством документації). Зазначені обмеження, на думку Аудитора, не призводять до наявності суттєвих коригувань фінансової звітності, які могли би виявитися необхідними за відсутності обмежень, не є суттєвими в частині відповідності національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та не мають впливу на використання управлінським персоналом Товариства припущень про безперервність діяльності Товариства.
Висловлення думки Аудитора
На думку Аудитора, за винятком впливу обставин щодо яких йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки Аудитора», фінансові звіти Товариства в усіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011 р., його фінансові результати за 2011 рік відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Інформація про активи ТоваристваОблік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації), а також довгострокових фінансових інвестицій.
В бухгалтерському обліку основні засоби, малоцінні та швидкозношувані предмети відсутні.

Нематеріальні активи представлені вартістю ліцензій на впровадження діяльності та враховані в бухгалтерському обліку Товариства за первісною вартістю у відповідності до вимог П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи”, Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції з його застосування, в складі рахунку бухгалтерського обліку № 127 “Інші нематеріальні активи”. Амортизація об”єктів нематеріальних активів нарахована Товариством у відповідності до вимог П(С)БО № 8 “Нематеріальні активи” та облікової політики – прямолінійним методом, виходячи з терміну дії ліцензій.

Дані аналітичного обліку нематеріальних активів та нарахованої амортизації відповідають даним синтетичного обліку по рахунках № 127 “Нематеріальні активи” і № 133 “Знос нематеріальних активів” та даним рядка 011 активу Балансу.

Довгострокові фінансові інвестиції на звітну дату відсутні.

Відстрочені податкові активи Товариством не обчислені.
Облік запасів


На дату складання фінансового звіту зазначена категорія активів відсутня.

Облік поточних фінансових інвестицій


Як свідчать надані Аудиторові документи, поточні фінансові інвестиції на звіт-ну дату складаються з вартості акцій, що утримуються Товариством з метою їх подальшого продажу. Бухгалтерський облік зазначених активів здійснено Товариством у відповідності до вимог П(С)БО № 12 “Фінансові інвестиції”, Плану рахунків та Інструкції по його застосуванню, за видами цінних паперів.

Оцінка фінансових інвестицій здійснена Товариством відповідно до вимог П(С)БО № 12 “Фінансові інвестиції” за собівартістю. На дату складання балансу справедлива вартість поточних інвестицій прийнята Товариством тотожньою їх собі-вартості : збільшення або зменшення балансової вартості вказаних активів в розгляну-тому періоді не відбувалось.
Облік витрат.
Відображення витрат господарської діяльності в бухгалтерському обліку в зазначеному періоді Товариством здійснено у відповідності до вимог П(С)БО № 16 “Витрати” з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку для ідентифікації витрат по видах у відповідності до вимог Плану рахунків та Інструкції по його застосуванню. В бухгалтерському обліку Товариство додержувалося принципу відповідності визнання витрат одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здійснені.
Облік коштів.
Касові операції в зазначеному періоді Товариством здійснювалися у відповідності до вимог нормативів з регулювання касових операцій. Дані первинних бухгалтерських документів відповідають даним Відомостей з рахунку № 301 “Каса” та даним фінансової звітності Товариства.
Фінансові операції Товариство здійснює через розрахунковий рахунок в установі банку у відповідності до вимог чинного законодавства. Дані первинних бухгалтерських документів відповідають даним Відомостей з рахунку № 311 “Поточні рахунки в банку в національній валюті”. Залишки коштів на розрахунковому рахунку Товариства станом на 31.12.2011 р. підтверджено виписками банку.
Облік дебіторської заборгованості.
Визнання та оцінку реальності дебіторської заборгованості Товариством здійснено у відповідності до вимог П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”.

На дату складання фінансової звітності дебіторська заборгованість представлена вартістю наданих Товариством та несплачених замовниками комісійних послуг.

Аналітичні дані по сумах дебіторських заборгованостей тотожні даним синте-тичного обліку, первинним документам та відповідним даним фінансової звітності Товариства.

Аналітичний облік заборгованостей в розглянутому періоді Товариством здійснено в розрізі окремих дебіторів.

В наслідок відсутності безнадійної дебіторської заборгованості розрахунок коефіцієнта сумнівності Товариством не здійснювався, резерв сумнівних боргів та забеспечень в розглянутому періоді не створювався.
Таким чином, виходячи з вищенаведеного, Аудитор вважає за можливе за наслідками перевірки висловити думку про відповідність розкриття Товариством інформації про активи (за видами) вимогам облікової політики, затвердженої Товариством, та національних (положень) стандартів України.
Інформація про зобов”язання.
Визнання, облік та оцінка зобов”язань Товариством в розглянутому періоді в цілому здійснено у відповідності до вимог П(С)БО № 11 “Зобов”язання”.

Зобов”язання Товариства на дату складання фінансової звітності представлені наступними поточними зобов`язаннями:

  • з виплати заробітної плати в сумі 2,5 тис.грн.,

  • з оплати податку на доходи фізичних осіб в сумі 0,4 тис.грн.,

  • з оплати єдиного соціального внеску в сумі 1,2 тис.грн.,

  • по розрахунках за відкритими угодами в сумі 4 380,5 тис.грн.


Аналітичні дані по сумах зобов`язань тотожні даним синтетичного обліку, первинним документам та відповідним даним фінансової звітності Товариства.

Аналітичний облік зобов`язань в розглянутому періоді Товариством здійснено в розрізі окремих кредиторів.
Відстрочені податкові зобов”язання Товариством не обчислені.

Непередбачені зобов”язання та непогашені в строк заборгованості за позиками банків на дату складання звітності у Товариства відсутні.
Таким чином, виходячи з вищенаведеного, Аудитор вважає за можливе за наслідками перевірки висловити думку про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов”язання вимогам облікової політики, затвердженої Товариством, та національних (положень) стандартів України.

Інформація про власний капітал
Власний капітал Товариства на звітну дату складається з суми Статутного капіталу та нерозподіленого прибутку.
Статутний капітал.
У відповідності до даних установчих документів розмір Статутного фонду (капі-талу) встановлено в сумі 300 000,00 (триста тисяч) гривень. Повноту формування Статутного капіталу Товариства підтверджено висновком Аудитора № 32 від 24.03.2010 р.

На протязі перевіреного періоду змін в сумі Статутного капіталу Товариства, складі учасників та власників акцій не відбувалось.

За даними бухгалтерських регістрів обліку розмір Статутного фонду також на протязі перевіреного періоду лишався без змін та на дату складання фінансової звітності відповідає вимогам статутних документів Товариства та є достовірним.

Дані аналітичного обліку учасника Товариства та його частки відповідають даним установчих документів, даним синтетичного обліку та відповідним показниками фінансової звітності Товариства.
Прибуток (збиток).

За наслідками фінансово-господарської діяльності в звітному періоді Товарист-вом отриманий прибуток на рівні 70,0 тис.грн., сума якого збільшує власний капітал.

Доходи в розглянутому періоді обліковані Товариством у відповідності до вимог П(С)БО № 15 “Дохід” та облікової політики з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку для їх ідентифікації по видах у відповідності до вимог Плану рахунків та Інструкції по його застосуванню.
Таким чином, виходячи з вищенаведеного, Аудитор вважає за можливе за наслідками перевірки висловити думку про відповідність розкриття Товариством інформації про власний капітал вимогам облікової політики, затвердженої Товариством та національних (положень) стандартів України.

Розкриття інформації щодо відповідності чистих активів Товариства вимогам законодавства.
Розрахунок чистих активів Товариства здійснено у відповідності з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від 17.11.2004 р. № 485. Під вартістю чистих активів згідно цього документу розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми зобов’язань Товариства, прийнятих до розрахунку. Таким чином, чисті активи розраховується як різниця між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпеченням наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів:

станом на 31.12.2010 р. : 312,0 тис.грн. (312,0 тис.грн. – 0,0 тис.грн.);

станом на 31.12.2011 р. : 370,0 тис.грн. (4 754,0 тис.грн. – 4 384,0 тис.грн.).

Таким чином, вартість чистих активів станом на 31.12.2010 р. перевищує вартість зареєстрованого статутного капіталу Товариства на 70 тис.грн., що відповідає вимогам ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.
Розкриття інформації про суттєві невідповідності
За результатами проведеного аудиту наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю, не виявлено.
Ідентифікація та оцінка ризиків шахрайства
У відповідності до вимог МСА Аудитором під час аудиту було проведено ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Чинників ризику, пов`язаних з викривлення в наслідок неправдивої фінансової звітності та обставин, які свідчать про можливість шахрайства, не виявлено.
Аналіз фінансового стану Товариства.
Основною метою аналізу є оцінка фінансового стану Товариства на останню звітну дату з урахуванням динаміки його змін, які склалися за результатами господарської діяльності між двома звітними датами: визначення факторів, що впливали на ці зміни та прогнозування майбутнього фінансового стану Товариства.

Аналіз фінансових результатів господарської діяльності Товариства передбачає дослідження динаміки та структури фінансових результатів його діяльності, дозволяє визначити фактори, що вплинули на формування величини чистого прибутку (збитку) Товариства. Цей аналіз дозволяє зробити висновок щодо прибутковості або збитковості діяльності Товариства, тенденцій змін фінансових результатів діяльності Товариства в порівнянні з попереднім періодом, основних факторів, що вплинули на формування кінцевих результатів.
Коефіцієнт загальної ліквідності визначає достатність ресурсів Товариства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов”язань. Таким чином, чим більше значення він має, тим більш вигідніше оцінюється в перспективі ступень платоспроможності Товариства. Оптимальне значення цього показника визнається на рівні 1,0 - 2,0 та вище, бо саме тоді він складає реальне забезпечення оплати кредиторської заборгованості. Значення цього коефіцієнт, не дивлячись на його зниження протягом проаналізованого періоду на звітну дату знаходиться в межах оптимального.

Проміжний коефіцієнт ліквідності повинен становити не менш, як 0,6 – 0,8, оскільки саме тоді він підтверджує можливість виконання Товариством поточних зобов”язань за рахунок поточних надходжень (своєчасного проведення розрахунків з дебіторами). За даними проведених розрахунків цей показник на дату складання фінансової звітності також знизився та знаходиться поза межами оптимального, завдяки відсутності запасів та наявності незначної суми дебіторської заборгованості, тобто активів, інших, ніж швидколіквідні.
Абсолютний коефіцієнт ліквідності свідчить про негайну готовність Товариства до погашення своєї заборгованості і його нормативне значення повинно знаходитися в межах 0,25 – 0,5, оскільки терміни платежів не приходяться на один день. Значення цього коефіцієнту на обидві звітні дати має понаднормативне значення.
Таким чином, із наведених вище даних випливає, що більшість критеріїв ліквідності Товариства станом на 31.12.2011 р., знаходяться в межах оптимальних значень. Недостатнє значення проміжного коефіцієнта ліквідності нівелюється понаднормативним значенням коефіцієнта абсолютної ліквідності, що в цілому свідчить про достатність у Товариства можливостей для досить своєчасного проведення розрахунків по своїх зобов’язаннях.

Значення показника фінансової стійкості Товариства, що відображає питому вагу власного капіталу підприємства в загальній сумі коштів, авансованих у його діяльність (норматив не менш, ніж 0,25 – 0,5) за проаналізований період часу також погіршився та на звітну дату не досягає оптимального значення.
Показник коефіцієнту структури капіталу, який характеризує залежність Товариства від залучених коштів (припустиме значення не більше, ніж 0,5 – 1,0), як свідчать наслідки розрахунків, на дату складання фінансової звітності має досить високе значення, тобто в 2011 році Товариство господарську діяльність здійснювало за рахунок позикових коштів у вигляді зобов”язань.
Показникі фінансового стану Товариства


Показники

31.12.2010

31.12.2011

1. Коефіцієнти ліквідності


    1. Загальний (коефіцієнт покриття) : ф.1 р.260 / ф.1 р.620
    1. Проміжний (коефіцієнт швидкої ліквідності) :

ф.1(р.260 – р.230 – р.240 – р.220)/ ф.1 р.620
1.3. Абсолютної ліквідності : ф.1(р.220 + р.230 + р.240) / ф.1 р.620Нескінченність
Нескінченність
Нескінченність1,08

0,02
1,07

2. Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії) : ф.1 р.380 / ф.1 р.640

1,00

0,08

3. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) :

ф.1 (р.430 + р.480 + р.620 + р.630) / ф.1 р.380

0,00

11,85


Співвідношення власних та позикових коштів на дату складання фінансової звітності Товариства дорівнює 8,44 %.
Таким чином, на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства за 2011 рік та за наслідками відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства Аудитор вважає обгрунтованим використання управлінським персоналом Товариства припущення про безперервність його діяльності.
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)


Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

Аудиторська фірма “Лікург-аудит” в формі товариства з обмеженою відповідальністю

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво № 1367, видане за рішенням Аудиторської палати України від 23.02.2001 р. № 99, терміном дії до 27.01.2016 р. (продовжено у відповідності до Рішення АПУ № 227/3 від 27.01.2011 р.)

Місцезнаходження юридичної особи

83059, м.Донецьк, проспект Ілліча, будинок № 109-а, офіс № 601

Телефон (факс) юридичної особи

Факс (062) 382 – 94 – 03

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до ре-єстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових уста-нов, що здійснюють діяльність на ринку цінних па-перів, виданого Державною Комісією з цінних папе-рів та фондового ринку України

Свідоцтво серії АБ № 000101 від 22.02.2007 р., реєстраційний № 116, терміном дії до 27.01.2016 р.

Основні відомості про умови договору на проведення аудитуДата та номер договору на проведення аудиту

Договір № 7 від 26 січня 2012 року

Дата початку проведення аудиту

23 березня 2012 року

Дата закінчення проведення аудиту

29 березня 2012 рокуГенеральный директор

Аудіторської фірми А.Г.Корицька

“Лікург-аудіт” у формі

товариства з обмеженою

відповідальністю

Сертифікат серії А № 003630


Свідоцтво серії АБ № 000101

Свідоцтво № 1367 АПУ від 23.02.2001 р. № 99
29 береня 2012 р.

83059, м. Донецьк, пр.Ілліча, будинок 109-а, офіс 601

Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАМЕЛОТ»
Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
Зареєстровано Виконавчим комітетом Донецької міської ради 23. 07. 2010 р., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Серії...
Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
Відділенні №1500 «Донецька дирекція ПАТ «БАНК ФОРУМ» м. Донецька, МФО 322948, код ЄДРПОУ 24154073
Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ №574496 від 05. 07. 2011 р
Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
Зареєстровано Виконавчим комітетом Макіївської міської ради Донецької області 27. 07. 2010 р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної...
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ...
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка