Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»


Скачати 102.26 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Дата09.06.2013
Розмір102.26 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиДодаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3Коди
Дата (рік, місяць, число)

2013

01

01

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»

за ЄДРПОУ

35197650

Територія ___________________________________________

за КОАТУУ

8039100000

Орган державного управління __________________________

за СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання ___ТОВ_____

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Управління фондами

за КВЕД

66.30

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
V

за міжнародними стандартами фінансової звітностіОдиниця виміру : тис. грн.


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за 2012 р.


Форма № 2 Код за ДКУД

1801003


1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

580

432

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

580

432

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

-

-

Валовий:

прибуток


050

580

432

збиток

055

-

-

Інші операційні доходи

060

14

-

Доход від первісного визнання біологічних активів та

Сільськогосподарської продукції
ссссссільськогосподарської продукції

061

-

-

Адміністративні витрати

070

(588)

(413)

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

(1)

(4)

Витрати від первісного визнання біологічних активів та

сільськогосподарської продукції


091

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

5

15

збиток

105

-

-

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

-

-

Інші доходи¹

130

-

4576

Фінансові витрати

140

-

-

Втрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

-

(4561)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

-

-

1

2

3

4

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

5

30

збиток

175

-

-

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття


прибуток

176

-

-

збиток

177

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(10)

(27)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

-

3

збиток

195

(5)

-

Надзвичайні:

доходи


200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

-

3

збиток

225

(5)

-

Забезпечення матеріального заохочення

226

-

-


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

8

12

Витрати на оплату праці

240

264

179

Відрахування на соціальні заходи

250

97

66

Амортизація

260

6

4

Інші операційні витрати

270

214

156

Разом

280

589

417


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330Дивіденди на одну просту акцію

340_______________
(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) _____________

Керівник ____________________________/ Масленніков В.В.
Головний бухгалтер ____________________________/ Сарган О.П.

Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
«Компанія з управління активами «Система плюс»
Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю...
«Компанія з управління активами «Система плюс» станом на 31 грудня 2012 року
Україні статей Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, що додаються, Товариства з обмеженою відповідальністю...
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «СИСТЕМА ПЛЮС»
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ...
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАМЕЛОТ»
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка