АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 104.65 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата29.05.2013
Розмір104.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Фірм

№4028 видане рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27

Вих. № 2013-1-153 від 19.04.2013р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-ПАРТНЕР ТРЕЙДІНГ»

за 2012 рік

Учасникам

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ІНВЕСТ-ПАРТНЕР ТРЕЙДІНГ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АВ №000142, видане 16.10.2012 року відповідно до Рішення НКЦПФР від 16.10.2012 року №1475. Термін дії свідоцтва – до 06 вересня 2017 року.


Керівник з аудиту

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2017 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дата і номер договору на проведення аудиту

Договір № 69-2013-А від 28.03.2013 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту - 08.04.2013р.; Закінчення проведення аудиту- 19.04.2013р.


Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-ПАРТНЕР ТРЕЙДІНГ»


Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-ПАРТНЕР ТРЕЙДІНГ»

(далі – Товариство)

Місцезнаходження: 

49005, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вулиця Сімферопольська, буд. 21

Код ЄДРПОУ

36494258

Реєстраційні дані: 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: 08.05.2009 № 1 224 102 0000 046405

Види діяльності за КВЕД:

66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

Керівник:

Зубов Дмитро Миколайович

Контактний телефон:

(056) 7163468


ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-ПАРТНЕР ТРЕЙДІНГ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату, та примітки до фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством у звітному періоді здійснено виправлення помилок минулих звітних періодів на суму 100230 тис. грн. Документів, що підтверджують обгрунтованість здійснених Товариством виправлень, не надано.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТ-ПАРТНЕР ТРЕЙДІНГ» станом на 31 грудня 2012р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).
Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариства складено із врахуванням впливу поточного податку на прибуток у сумі 13 тис. грн., а у Декларації з податку на прибуток за результатами діяльності у 2012 року відображено 10 тис. грн. Також Товариством у фінансовій звітності не відображено вплив відстроченого податку на прибуток.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».
1. Активи
За станом на 31.12.2012р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року зменшились на 0,08% і відповідно складають 218169 тис. грн.
Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 626 тис. грн. та заборгованості за виданими авансами на 100000 тис. грн. при одночасному збільшенні сумі поточних фінансових інвестицій на 98552 тис. грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
2. Зобов'язання
Станом на 31.12.2012р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2012 року збільшились до рівня 17866 тис. грн., тобто на 1 тис. грн.
Збільшення зобов'язань відбулось за рахунок збільшення сумі кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 9 тис. грн. при одночасному зменшенні сумі поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом на 8 тис. грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
3. Власний капітал
На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

200000

Нерозподілений прибуток

303


Зменшення власного капіталу, відбулось за рахунок отримання Товариством у поточному році збитків.
4. Вартість чистих активів
Вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 144 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 200303 тис. грн.
5. Сплата статутного капіталу
На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами учасників Товариства, Протокол № 02\12-1 від 02.12.2011р., зареєстрованого 08.12.2011р., номер запису 12241050004046405).
Відповідно до зазначеної редакції Статуту статутний капітал Товариства становить 200000000,0 (Двісті мільйонів гривень 00 копійок) гривень.

Протягом звітного періоду збільшення статутного капіталу не проводилося.
6. Фінансовий результат за звітний період
За 2012 рік Товариством отримано доходів у сумі 2783 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають чисті доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 2709 тис. грн.
Витрати Товариства за 2012 рік складають 2954 тис. грн.

Основними складовими витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 1448 тис. грн., адміністративні витрати – 1469 тис. грн. та інші операційні витрати – 24 тис. грн.

Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 13 тис. грн.
На нашу думку за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2012 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. За результатами фінансово-господарської діяльності 2012 року Товариство має чистий збиток у сумі 171 тис. грн.
Інша інформація
7. Станом на звітну дату Товариством розраховано наступні показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку у відповідності до вимог Рішення ДКЦПФР від 27.12.2007р. №2381:

Показники ліквідності торговців цінними паперами

Нормативне значення показника

Розрахункове значення показника станом на 29.12.2012р.


Висновок

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність з іншими торговцями цінних паперів

не може перевищувати 10

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність

не може перевищувати 20

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність

не може перевищувати 15

0,14

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність

не може перевищувати 30

0,14

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює андеррайтинг

не може перевищувати 20

0,00

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську, дилерську діяльність та андеррайтинг

не може перевищувати 35

0,00

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення8.1. Протягом 2012 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.

8.2. Станом на 31 грудня 2012 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.
9. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.
10. Станом на 31 грудня 2012 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
11. У наслідок того, що критерій щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2012 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.

Виконавчий директор

ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Іонова
19.04.2013р.
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка