АУДИТ


Скачати 222.77 Kb.
НазваАУДИТ
Дата21.05.2013
Розмір222.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > ДокументиАналіз

Бухгалтерський облік

Консультаційні послуги

АУДИТ

Товариство з обмеженою відповідальністю “АБК - АУДИТ01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 10, офіс 221, тел. 253-32-78

п/р 26006301327132 в АТ «ОТП Банк», м. Київ, МФО 300528, код 2474440315 квітня 2013 р. № 892 (12)
ТОВ «КУА «Комплексний фінансовий сервіс»

ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс»
Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)
щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

«Закритий недиверсифікований

венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс»

станом на 31 грудня 2012 року

Вступний параграф
Відповідно до договору на аудиторську перевірку № 892 від 09.10.2012 г., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит» та Товариством з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс” (надалі – ТОВ «КУА «КФС», «Підприємство»), яке здійснює управління активами Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс», проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс» (надалі – «Фонд») станом на 31.12.2012 р.

Аудиторська перевірка проводилась за період з 12.04.2012 року (дата реєстрації) по 31.12.2012 року.

Перевірка проводилась у березні-квітні 2013 року за місцезнаходженням ТОВ «КУА «КФС» за адресою: м. Київ, вул. Бакинська 37-Г, офіс 66.
Основні відомості про Фонд
Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс» створено відповідно до Законів України «Про господарські товариства» та «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».

Фонд, ідентифікаційний код № 38203737, зареєстрований Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 12.04.2012 року, запис в єдиному реєстрі № l 074 102 0000 042260.

Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. О.Гончара 57б.
Фонд має поточний рахунок:

- № 25600261800001 в ПАТ "ВіЕйБі Банк", м. Київ, МФО 380537.
Керівником ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс» є Голова Наглядової ради – Кокошинський Г. П.
Засновником Фонду є:

 • ТОВ «Квартал-Інвест» ЄДРПОУ 35136776;

 • ТОВ «Квартал-В» ЄДРПОУ 33212445.


ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс» є інститутом спільного інвестування закритого типу без зобов’язань щодо викупу емітованих ним цінних паперів до моменту його реорганізації або ліквідації.

Фонд створений на 99 років.

Мета створення Фонду: отримання прибутку від здійснення діяльності зі спільного інвестування, забезпечення прибутковості вкладень та приросту вкладених коштів учасників Фонду.
Фонд внесено до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування 04.10.2012 року, свідоцтво 00108 (реєстраційний код за ЄДРІСІ 13300108).
Управління активами ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс» здійснює ТОВ КУА «Комплексний фінансовий сервіс» згідно договір з управління активами корпоративного інвестиційного фонду - Договір № КІФ-2 від 10.05.2012 р.
Основні відомості про компанію з управління активами
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Комплексний фінансовий сервіс» створено відповідно Законів України “Про господарські товариства” та “Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)“.

ТОВ «КУА «КФС» зареєстроване Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 19.09.2007 р. (свідоцтво реєстрації серії А01 № 456176).

Статут в останньої редакції був зареєстрований Шевченківською районною у м. Києві державною адміністрацією 30.11.2012 р. (запис в реєстр № 10741050015026950).
Місцезнаходження ТОВ «КУА «КФС»: м. Київ, вул. Бакинська 37-Г, офіс 66.

Керівником ТОВ «КУА «КФС» є Генеральний директор – Кудрицький Р.В.

Код за ЄДРПОУ 35394082.
Підприємство має поточний рахунок № 26506000595101 в АТ «Аграрний комерційний банк» м. Київ, МФО 322302 (основний).
Основним видом діяльності є професійна діяльність на ринку цінних паперів, а саме:

- професійна діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).
Основні види діяльності за КВЕД:

66.30 Управління фондами

70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Ліцензії та інші дозвільні документи:

Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів від 13.02.2008 р., реєстраційний № 1267.
Ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АВ № 470651 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), прийнята рішенням від 24.01.2008 р. Строк дії з 24.01.2008 р. по 24.01.2013 р.
Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серія АЕ № 185408 Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), прийнята рішенням від 25.01.2013 р. Строк дії - з 25.01.2013 р., необмежений.
Інформація про перевірку
Ми провели аудит у відповідності до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Міжнародних стандартів аудиту, дотримуючись етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Ми провели аудит фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс», що включають:


 • Баланс станом на 31.12.2012 рік;

 • Звіт про фінансові результати за 2012 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;

 • Звіт про власний капітал за 2012 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік.


Перелік перевіреної фінансової інформації:

 • Регістри бухгалтерського обліку Фонду, а саме:

Головна книга за 2012 рік (що формує програма «1С: Підприємство 7.7»);

Журнали – ордери за 2012 рік (що формує програма «1С: Підприємство 7.7»);

Відомості аналітичного обліку за 2012 рік

 • Первинні документи за 2012 рік (вибірково);

 • Установчі документи;

 • Реєстраційні документи Фонду (свідоцтва, довідки);

 • Положення про облікову політику, яка діяла у 2012 році;

 • Договори, накази та інші документи які характеризують здійснення господарських операцій.


Облікова політика
Організація та методологія бухгалтерського обліку діяльності Фонду у періоді, що перевірявся, в цілому відповідала вимогам Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Закону України „Про акціонерні товариства” і іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.
Згідно Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” керівництвом Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс» прийнято рішення про ведення бухгалтерського обліку відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та здійснювати складання фінансової звітності згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності з моменту створення.
Наказом Голови Наглядової ради №1-05/12 від 10.05.2012 року було затверджене Положення про облікову політику на 2012 рік, яке складене на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік в 2012 році вівся у відповідності до норм, викладених в положеннях про облікову політику.

У періоді, що перевірявся, змін в обліковій політиці Фонду не відбувалось.
Бухгалтерський облік на Фонді, у періоді що перевірявся, вівся по журнально-ордерній формі рахівництва за допомогою бухгалтерської програми «1С:Підприємство 7.7.». Бухгалтерський облік згідно договору веде Компанія по управлінню активами.
Річна фінансова звітність Фонду містить:

 • Баланс;

 • Звіт про фінансові результати;

 • Звіт про рух грошових коштів;

 • Звіт про власний капітал;

 • Примітки до річної фінансової звітності, які містять опис важливих

аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки .
Річна фінансова звітність складена за єдиними формами, встановленими П(С)БО 2 «Баланс», П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати”, П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”, П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”, як того вимагає наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591.
Концептуальна основа фінансової звітності Фонду базується на нормах Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
ТОВ «КУА «КФС», що здійснює управління активами фонду була проведена інвентаризація активів та зобов’язань станом на 01.11.2012 р. (наказ № 5/12 від 26.10.2012 року). Підприємством були надані акти інвентаризації активів (основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, дебіторської заборгованості) та зобов’язань.

Оскільки ми не брали безпосередньої участі в проведенні інвентаризації, тому не мали можливості підтвердити її фактичний стан. Ми перевірили порядок та результати інвентаризації активів та зобов’язань.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначених фінансових звітів у відповідності до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників фондового ринку.

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що під час проведення аудиторської перевірки отримали достатні і незалежні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс».
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Підприємством була проведена інвентаризація активів та зобов’язань станом на 01.11.2012 року, але аудитори не приймали участі в інвентаризації і не мали можливості перевірити її фактичній стан.

Висновок

Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс» та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Інша допоміжна інформація
Вартість чистих активів розрахована з метою реалізації положень статті ст.155 Цивільного кодексу України у відповідності до Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 листопада 2004 р. N 485.
За даними річної фінансової звітності станом на 31.12.2012 р. ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс» вартість чистих активів складає 1 729 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів (1 729 тис. грн.) і скоригованим (сплаченим) статутним капіталом 1 500 тис. грн. становить 229 тис. грн.
Вартість чистих активів Фонду більша скоригованої вартості статутного капіталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України до Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс» будуть застосовуватись після закінчення другого фінансового року. Але і в першому фінансового році вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.
Крім цього, Фонд подає до Національної комісії цінних паперів та фондового ринку окремий Розрахунок вартості чистих активів Фонду, який складений відповідно до вимог викладених в Положенні про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів), затвердженого рішенням ДКЦПФР № 201 від 02.07.2002 року (з урахуванням змін) та на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Проведений аудиторами аналіз не виявив наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Фондом та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Ми вважаємо, що прийняття рішення про виконання значного правочину протягом звітного періоду здійснювалося Фондом відповідно до вимог, викладених у Законі України “Про акціонерні товариства”.
Стан корпоративного управління в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», посада внутрішнього аудитора не запроваджувалась, положення про організацію внутрішнього аудиту не затверджувалось.
Ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства не ідентифіковано – немає розбіжностей в облікових записах, не виникло суперечних або відсутніх доказів, відсутні проблемні або незвичайні стосунки між аудитором та управлінським персоналом, облікова політика відповідає виду діяльності Фонду.


Розкриття інформації за видами активів та пасивів Підприємства
Відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, надаємо інформацію щодо окремих компонентів фінансових звітів.
В висновку застосовуються наступні поняття:

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ);

- Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі – МСБО).
Під Міжнародними стандартами фінансової звітності в цьому документі слід розуміти як Міжнародні стандарти фінансової звітності, включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, та інші публікації Ради з Міжнародних стандартів фінансової звітності, надалі – «МСФЗ».
Грошові кошти
Для здійснення господарських операцій Фондом відкрито поточний рахунок в національній валюті:
- № 25600261800001 в ПАТ "ВіЕйБі Банк", м. Київ, МФО 380537.
Дані виписок по поточному рахунку відповідають даним синтетичного обліку. За всіма операціям, відображеними в виписках банку, підкладено відповідні документи.

Банківські операції ведуться згідно зі встановленим порядком.

Залишок коштів станом на 31.12.2012 р. на рахунках в національній валюті склав 41 529,99 грн., що відповідає випискам банку і оборотному балансу.

Станом на 31.12.2012 р. в Фонді є залишок по депозитним рахункам в сумі 1 680 000,00 грн.
Грошові кошти, відображені в балансі Фонду на кінець звітного періоду (рядок балансу 230), складають 1 722 тис. грн.

Розрахунки з дебіторами
Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Залишок дебіторської заборгованості на 31.12.2012 р. по рахункам розрахунків Підприємства складає 10 тис. грн.

тис. грн.

Рахунок

Дебіторська


373 „Розрахунки за нарахованими доходами” (відсотки по депозиту)

10


Аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться окремо по кожному підприємству, організації, установі, з якими здійснюються розрахунки, видами заборгованості, термінами її виникнення і погашення.

Дебіторська заборгованість має поточний характер та є реальною, заборгованості з простроченим строком позовної давності немає.

Залишок дебіторської заборгованості на 31.12.2012 р. по статтях балансу:

Дебіторська заборгованість за розрахунками із нарахованих доходів – 10 тис. грн.
Власний капітал
Згідно із статутом Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний Корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс», зареєстрованим 12.04.2012 р., статутний капітал Фонду становить 1 500 000,00 грн. (один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Статутний капітал поділяється на 15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна.

Акції випущено у бездокументарній формі.

Перше розміщення акцій для формування початкового статутного капіталу Фонду є виключно закритим (приватним) серед засновників Фонду.

Акції підлягають розміщенню виключно серед його учасників шляхом приватного розміщення.
Склад засновників та їх частки у статутному капіталі Фонду складали:


Засновник

Акції

Сума

%

ТОВ «Квартал-Інвест»

1

100,00

0,0067

ТОВ «Квартал-В»

99

1 490 000,00

99,9933
100,000


Всього:

100

1 500 000,00

100,0000


Випуск емісії у сумі 1 500 000,00 грн. був зареєстрований Національною комісією з цінних паперів на фондового ринку 04.10.2012 р., реєстраційний номер 00207.
Внесок до статутного капіталу було здійснені грошовими коштами на поточні рахунки в банку.
Станом на 31.12.2012 р. статутний капітал ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс» сформований у повному обсязі у сумі 1 500 000 грн, що підтверджується даними первинного, аналітичного, синтетичного обліку та записами на бухгалтерському рахунку 40 «Статутний капітал» та 46 «Неоплачений капітал».

Додаткової емісії акцій ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс» не здійснював.
Станом на 31.12.2012 року в розрізі статей власний капітал (1 729 тис. грн.) Фонду характеризується наступними показниками:

Статутний капітал – 1 500 тис. грн.

Нерозподілений прибуток – 229 тис. грн.
Ведення бухгалтерського обліку по вищезазначеним статтям відповідає вимогам викладеним у національних стандартах бухгалтерського обліку.


Забезпечення наступних витрат та платежів
Під час аудиторської перевірки встановлено, що станом на 31.12.2012 року Фондом не створювалися забезпечення майбутніх витрат та платежів, зокрема:

- забезпечення виплат відпусток персоналу

- витрат на проведення аудиту фінансової звітності за 2012 рік;

- витрат на проведення річних загальних зборів акціонерів.
Ми вважаємо, що Фонду доцільно створити забезпечення майбутніх витрат та платежів, але ця умова є несуттєвою, оскільки має незначний вплив на фінансову звітність Фонду в цілому.
Розрахунки з кредиторами
Визнання та оцінка реальності дебіторської заборгованості у періоді, що перевірявся, проводились відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Залишок кредиторської заборгованості на 31.12.2012 р. по рахункам розрахунків складає 3 тис. грн.
тис. грн.

Рахунок

Кредиторська


63 „Розрахунки з постачальниками”

2

65 „Розрахунки зі страхування”

-

66 „Розрахунки за виплатами працівникам”

1


Аналітичний облік розрахунків з кредиторами ведеться окремо по кожному підприємству, організації, установі, з якими здійснюються розрахунки, видами заборгованості, термінами її виникнення і погашення.

Кредиторська заборгованість має поточний характер та є реальною, заборгованості з простроченим строком позовної давності немає.
Залишок кредиторської заборгованості на 31.12.2012 р. по статтях балансу:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги – 2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість з оплати праці – 1 тис. грн.
Облік доходів та витрат
У періоді, що перевірявся, доходи (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг), визначалася згідно з МСБО № 18 «Доходи». Оцінка доходів та їх класифікація відповідають вимогам згаданого стандарту.
Доходи Підприємства за 2012 рік характеризуються наступними показниками:

тис. грн.

Найменування доходів

Сума

Інші операційні доходи

-

Доход від участі в капіталі

-

Інші фінансові доходи

298

Інші доходи

-


Всього доходів – 298 тис. грн.
У періоді, що перевірявся, облік витрат проводився відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Облікової політики Фонду. Невідповідності у формуванні складу витрат не встановлено.
Витрати Підприємства за 2012 рік характеризуються наступними показниками:

тис. грн.

Найменування витрат

Сума

Адміністративні витрати

38

Інші операційні витрати

3

Фінансові витрати

-

Інші витрати

-

Податок на прибуток

28


Всього витрат – 69 тис. грн.
За результатами фінансово-господарської діяльності за 2012 рік Фонд одержав прибуток у сумі 229 тис. грн.

Наростаючим підсумком прибуток Фонду станом на 31.12.2012 р. складає 239 тис. грн.
Інші звіти
Звіти „Про рух грошових коштів”, „Про власний капітал” складені Фондом на основі даних облікових реєстрів та журналів-ордерів. Показники цих звітів відповідають аналогічним показникам у балансі та звіті про фінансові результати.

Примітки до річної фінансової звітності розкривають основні показники фінансово-господарської діяльності Фонду в 2012 році

Події після дати балансу
На мою думку, в періоді, що відбувався після дати складання фінансової звітності (31.12.2012 р.) до дати аудиторського висновку, не сталося подій, які могли б істотно вплинути на фінансово-господарський стан Фонду та привести к значним змінам вартості його чистих активів.

Фінансовий стан
Фінансовий стан Фонду характеризується наступними показниками, розрахованими за даними звітності ПАТ «ЗНВ КІФ «Кордіс»:
Показники

Значення

на 31.12.11 р.

Значення на 31.12.12 р.

Орієнтовне позитивне значення показника

1. Коефіцієнти абсолютної ліквідності
574,00

0,25 – 0,5

2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)
577,33

1,0 – 2,0

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності
577,33

0,25 – 0,5

4. Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії)
1,00

>0,5

5. Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом
0,00

<1

6. Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
576,33

>0,1

7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу
1,00

>0


8. Коефіцієнт рентабельності активів
0,26

>0

збільшення


Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується як відношення суми коштів на поточному рахунку, інших рахунках в банках та поточних фінансових інвестицій до суми 4 розділу пасиву балансу, складає 574,00 і показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.
Загальний (коефіцієнт покриття), розраховується як відношення суми 2 розділу активу до суми 4 розділу пасиву балансу, складає 577,33 та показує достатність ресурсів Фонду, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов'язань.
Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає платіжні можливості Фонду щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами (розраховується як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до суми 4 розділу пасиву балансу), складає 577,33.
Коефіцієнт фінансової стійкості (автономії) показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у діяльність Фонду (розраховується як відношення 1-го розділу пасиву до підсумку балансу), складає 1,00.

Коефіцієнт покриття зобов'язань власним капіталом характеризує залежність Фонду від залучених засобів (розраховується як співвідношення залучених засобів та власного капіталу) і складає 0,00.
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами дорівнює 576,33 (розраховується як відношення суми чистого оборотного капіталу до величини оборотних активів).
Коефіцієнт маневреності власного капіталу дорівнює 1,00 та показує, яка частина власного капіталу вкладена в оборотні засобі, а яка капіталізована.
Коефіцієнт рентабельності активів дорівнює 0,26 (розраховується як відношення суми прибутку (збитку) до середньорічної вартості активів), та характеризує прибутковість використання активів Фонду.

Висновок про фінансовий станАналіз показників фінансового стану та платоспроможності показує, що Фонд має достатньо фінансових ресурсів, які можуть бути використані для негайного погашення його поточних зобов'язань (в межах теоретичних показників), та і в цілому таких фінансових ресурсів достатньо. В Фонді достатньо грошових коштів, що в короткий термін часу дає можливість розрахуватися із своїми кредиторами. Показники загальної ліквідності високі. Аналіз фінансової стійкості показує, що Фонд не залежний від зовнішніх джерел фінансування та достатньо фінансово стійкий та достатньо платоспроможний. В 2012 році у Фонду значний рівень рентабельності.

Фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Кордіс» станом на 31.12.2012 р. є достатньо стійким, а вірогідність подальшого безперервного функціонування – високою.

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»).

Аудиторська фірма:
Товариство з обмеженою відповідальністю «АБК-Аудит»:
Сертифікат аудитора Серії А № 002609, виданий Горбачу К.П. (рішення Аудиторської Палати України від 11.07.95 р. № 33), дійсний до 11.07.2014 р.

Свідоцтво про внесення Горбача К.П. до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ серії АБ № 000965 (розпорядження ДКРФП від 25.01.2005 р. № 3424), строк дії свідоцтва – до 11.07.2014 р.

Сертифікат Аудитора серії А № 005900, виданий Пугачову Ю.О. (рішення Аудиторської Палати України № 73 від 18.12.98 р.), подовжений рішенням Аудиторської Палати України № 261/2 від 29.12.2012 р., строк дії – до 18.12.2017 р.

Свідоцтво про внесення ТОВ “АБК-Аудит” в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 26.01.2001 р. № 1756.

Термін дії – до 30.11.2015 р., згідно рішення Аудиторської Палати України № 222/3 від 30.11.2010 р.
Свідоцтво про внесення ТОВ «АБК-Аудит» до реєстру аудиторських фірм , які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (Свідоцтво НКЦПФР - реєстраційний номер 07, серія та номер - П 000007, строк дії – з 05.02.2013 р. до 30.11.2015 р.)


Місцезнаходження: м. Київ, Балтійський провулок, 20.

Місцезнаходження фактичне: м. Київ, вул. Грушевського 10, оф.221, тел/факс 253-32-78м. Київ 15 квітня 2013 р.

Аудитор Ю.О.Пугачов

Генеральний директор К.П.Горбач


Схожі:

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
Аудиторская фирма «Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность...
«Баланс-Аудит» была основана в 1993 году. Ее деятельность под флагом BDO началась в 1997 году. С августа 2009 года АФ "BDO Баланс-Аудит"...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
АУДИТ
ДРПОУ 36969807, місцезнаходження: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, буд. 91, зареєстроване виконавчим...
Тематика рефератів з дисципліни «Аудит» та методичні вказівки до їх виконання
Реферат з дисципліни "Аудит" важливий елемент учбового процесу, спрямований на більш глибоке засвоєння студентами спеціальних питань...
«ЗАТВЕРДЖУЮ» Голова Хмельницької обласної державної адміністрації Ядуха В. С
Проведено за наказом МОЗ України від 14. 11. 11 №726 та №324-Адм, відповідним УОЗ ОДА від 28. 11. 11 №417 внутрішній аудит 28. 11....
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528) незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
ПАФ «Аудит Сервіс» Янчука Р. О. проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в...
Аспірант кафедри фінансового аналізу та контролю Київського національного...
Досліджено поняття аудит ефективності, розглянуто мету, завдання аудита ефективності формування фінансових резервів та результати...
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка