АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)


Скачати 126.79 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)
Дата14.05.2013
Розмір126.79 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПП «АФ «ТИМЛАР - АУДИТ»

Код ЄДРПОУ 24741209

м. Київ, вул. Прирічна, буд. 1, кв.52

тел./факс 581-78-55

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської

діяльності № 1747, видане Аудиторською палатою України 30.03.01

п/р 260093010446 в ПАТ «Старокиївський Банк» м .Києва

МФО 321477

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (Звіт незалежного аудитора)


щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» станом на 31.12.2012 р.
м. Київ 09 квітня 2013 р.
Аудиторський висновок незалежної аудиторської фірми ПП «АФ «ТИМЛАР-АУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА», надалі Товариство, станом на 31.12.2012 р. надається для:

 • подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг згідно Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. № 39 «Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків», яке зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23.04.2004р. за №517/9116, із змінами та доповненнями;

 • учасників та керівництва Товариства. 1. ВСТУПНА ЧАСТИНА


1.1. Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА»

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА»;

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 30415998;

Місцезнаходження: 83008, м. Донецьк, Куйбишевський р-н, вул. Умова, будинок 1;
Дата державної реєстрації: 12.05.1999 р.;
свідоцтва про державну реєстрацію та орган, що видав свідоцтво: серія А00 № 314801, видане Виконавчим комітетом Донецької міської ради;

Основні види діяльності у відповідності до установчих документів:

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

65.20 Перестрахування

66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів

66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: серія СТ № 188, реєстраційний № 11100875, видане 21.08.2004 р.
Товариство на 31.12.2012 р. має наступні філії та представництва:

 • ДОНЕЦЬКА ФІЛІЯ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА», створена 26.05.2006 р.;

 • ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА», створене 12.10.2006 р.;

 • ЛУГАНСЬКЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА», створене 12.10.2006 р.  1. 1.2. Опис аудиторської перевірки


Аудиторську перевірку фінансової звітності за 2012 р. ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» здійснено ПП «АФ «Тимлар-аудит» на основі Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих АПУ у якості Національних стандартів аудиту.
В ході перевірки було здійснено аудит наступних форм фінансової звітності Товариства, що додаються:

 • Балансу станом на 31.12.2012 р.;

 • Звіту про фінансові результати за 2012 р.;

 • Звіту про рух грошових коштів за 2012 р.;

 • Звіту про власний капітал за 2012 р.;

 • Приміток до фінансової звітності за 2012 р.


Концептуальною основою підготовки фінансової звітності Товариства в 2012 р. є Міжнародні стандарти фінансової звітності з урахуванням діючих роз’яснень МФУ.

Облікова політика Товариства в періоді, який перевірявся, визначає основні засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності з дотриманням основних принципів та забезпеченням методів оцінки та реєстрації господарських операцій, які передбачені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Міжнародними стандартами фінансової звітності, надалі МСФЗ. 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНІСТІ


Відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності, наданої для перевірки, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», МСФЗ та регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання та надання фінансової звітності, несе управлінський персонал Товариства.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал Товариства визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.


 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ


Відповідальністю ПП «АФ «Тимлар-аудит» є висловлення думки щодо фінансової звітності Товариства за 2012 р. на основі результатів аудиту.

Аудит здійснено ПП «АФ «Тимлар-аудит» на основі Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих АПУ у якості Національних стандартів аудиту.

Аудиторський висновок наданий згідно вимогам МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та з урахуванням вимог Інформаційного повідомлення, яке затверджено Протоколом засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №93 від 20.11.2012 р., яке є Додатком до Розпорядження № 2316 від 20.11.2012 р.

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

При проведенні аудиту фінансової звітності Товариства аудиторами ПП «АФ «Тимлар-аудит» були розроблені аудиторські процедури, які дозволили здійснити оцінку ризиків суттєвих викривлень даних фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Товариством фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства.

В ході аудиторської перевірки аудитором було здійснено оцінку відповідності прийнятої облікової політики Товариства, прийнятності облікових оцінок та дотримання загальних вимог складання фінансової звітності, які передбачені МСФЗ.

Аудитор отримав достатні та прийнятні аудиторські докази про те, що розкриття у фінансовій звітності Товариства інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, відповідає вимогам МСФЗ.

Аудитори при проведенні аудиторської перевірки виходили з того, що дані та інформація, які надані в первинних документах, є достовірними та такими, які відповідають суті здійснених господарських операцій.

Аудитори ПП «АФ «Тимлар-аудит» вважають, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

4. ВИСНОВОК АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА»

СТАНОМ НА 31.12.2012 р.
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» за 2012 р.

Висловлення думки.
На нашу думку, фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 р., фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, вимог Закону України № 996-XIV „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. та з урахуванням положень, які викладені в наступних регуляторних актах:

 • Спільному листі НБУ від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, МФУ від 07.12.2011 р.№31-08410-06-5/30523 та Державної служби статистики України від 07.12.2011 р. №04/4-07/702;

 • Розпорядженні ДКРРФПУ № 84 від 07.02.2012 р.5. ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ
Аудиторська думка, яка надана у попередньому розділі аудиторського висновку, не модифікується у зв’язку із включенням в аудиторський висновок даного пояснювального параграфу.

П. 5.1. пояснювального параграфу надається для роз’яснення перехідних моментів складання фінансової звітності в 2012 р. за МСФЗ, п. п. 5.2 – 5.6. надають інформацію з питань настільки важливих, що є фундаментальними для розуміння фінансової звітності Товариства.
5.1. Роз’яснення перехідних моментів складання фінансової звітності в 2012 р. за МСФЗ
Ми звертаємо увагу на той факт, що обліковою політикою Товариства визначено дату переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ 01.01.2012 р., що відповідає вимогам наведених в розділі 4 даного аудиторського висновку регуляторних актів.

Фінансова звітність за 2012 р. складена Товариством з урахуванням положень МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності», є попередньою фінансовою звітністю та не містить чіткого та беззастережного висловлення про відповідність МСФЗ у зв’язку з нижченаведеним.

Попередня фінансова звітність за 2012 р. Товариства складена з наданням порівняльної інформації за минулий звітний період наступним чином:

 • Балансові залишки на дату переходу на МСФЗ - 01.01.2012 р. визначені Товариством за результатами здійснення трансформації з урахуванням облікових політик за МСФЗ балансових даних станом на 31.12.2011 р., визначених при складанні фінансової звітності Товариства за 2011 р. згідно вимогам П(С)БО;

 • При складанні Звіту про фінансові результати та Звіту по рух грошових коштів за 2012 р. надана порівняльна інформація, яка була визначена при складанні фінансової звітності Товариства за 2011 р. згідно вимогам П(С)БО.

Товариством було здійснено трансформацію з урахуванням облікових політик за МСФЗ балансових даних, сформованих за П(С)БО станом на 31.12.2011 р.

На 01.01.2012 р. - дату переходу на складання фінансової звітності за МСФЗ в результаті здійснення трансформаційних коригувань розмір нерозподіленого прибутку Товариства зменшився на 1629 тис. грн.
5.2. Розкриття інформації за видами активів Товариства
Найбільш питома вага у складі активів Товариства припадає на:

 • довгострокові фінансові інвестиції;

 • дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги;

 • поточні фінансові інвестиції;

 • грошові кошти та їх еквіваленти.


Вартість «Довгострокових фінансових інвестицій» на Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 6604 тис. грн. та складається з вартості акцій українських емітентів, які обертаються на організованих ринках.

Зазначені фінансові інвестиції обліковані на балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. за справедливою вартістю, яка визначена з урахуванням вартості інвестицій по біржових угодах на кінець 2012 р., що відповідає вимогам МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, облікована на балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 4345 тис. грн. та складається із заборгованості страхувальників за надані послуги страхування у зв’язку з погодженими графіками надходження страхових премій, яка не має ознак сумнівності станом на 31.12.2012 р.

Вартість «Поточних фінансових інвестицій» на Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 42998 тис. грн. та складається з вартості боргових цінних паперів (векселів), придбаних Товариством в 2012 р.

Зазначені фінансові інвестиції обліковані на балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. за собівартістю придбання, яка одночасно є справедливою вартістю цих фінансових інвестицій.

Товариством здійснено перевірку наявності об’єктивних свідчень про зменшення корисності поточних фінансових інвестицій станом на 31.12.2012 р.

За результатами перевірки Товариство отримало докази відсутності таких об’єктивних свідчень про зменшення корисності поточних фінансових інвестицій Товариства.

Сума «Грошових коштів та їх еквівалентів» на Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 10327 тис. грн. в національній валюті та складається з грошових коштів Товариства на поточних та депозитних рахунках.

Аудитор підтверджує, що сума грошових коштів на Балансі Товариства станом на 31.12.2012 р. підтверджується банківськими виписками та депозитними договорами, термін дії яких не закінчився.

Аудитор підтверджує, що активи відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому очікуються економічні вигоди, пов’язані з їх використанням.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації за видами активів вимогам МСФЗ.


  1. Розкриття інформації за видами забезпечень, зобов’язань Товариства


Станом на 31.12.2012 р. на Балансі Товариства відображені забезпечення, створені у вигляді страхових резервів, сформованих згідно вимог ЗУ «Про страхування» та інших нормативних документів, які регулюють діяльність страхових компаній.

«Сума страхових резервів» Товариства, сформованих станом на 31.12.2012 р., становить 9091 тис. грн.

З урахуванням вимог МСФЗ 4 «Страхові контракти» Товариством здійснена перевірка сформованих страхових резервів на адекватність, за результатами якої адекватність сформованих Товариством страхових резервів була підтверджена.

У складі поточних зобов’язань Товариством відображені зобов’язання за векселями виданими на загальну суму 36209 тис. грн.

Аудитор підтверджує, що зобов’язання відображені на балансі Товариства за достовірно визначеною оцінкою та в майбутньому існує ймовірність їх погашення.

На підставі проведеної перевірки аудитор робить висновок про відповідність розкриття Товариством інформації про зобов’язання вимогам МСФЗ.
5.4. Розкриття інформації про власний капітал Товариства
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 18587 тис. грн., в т. ч.

 • Статутний капітал – 11000 тис. грн.;

 • Інший додатковий капітал – 237 тис. грн.;

 • Резервний капітал – 2750 тис. грн.;

 • Нерозподілений прибуток – 4600 тис. грн.


На загальних зборах учасників Товариства, Протокол №22/06-12 від 22.06.2012 р., було прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства до 11000 тис. грн.

Нова редакція Статуту Товариства зареєстрована Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 06.07.2012 р.

Грошові кошти від учасників Товариства у зв’язку із збільшенням розміру статутного капіталу надійшли в вересні 2012 р. на загальну суму 3790 тис. грн.

Аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2012 р. Статутний капітал Товариства в розмірі 11000 тис. грн. є повністю сформований згідно даним бухгалтерського обліку.

На загальних зборах учасників Товариства, Протокол №27/12-12 від 27.12.2012 р., було прийняте рішення про збільшення розміру резервного капіталу Товариства до 2750 тис. грн.

Розмір Іншого додаткового капіталу Товариства не змінювався протягом 2012 року.

5.5. Розкриття інформації про фінансовий результат діяльності Товариства
Протягом 2012 р. Товариство здійснювало страхову діяльність за видами страхування, що проводилися у відповідності до отриманих ліцензій.

Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя, становить за 2012 р. 7313 тис. грн. та складається з нарахованих страхових платежів, зменшених на збільшення резерву незароблених премій.

Інші доходи та інші витрати Товариства за 2012 р. складаються з вартості продажу та собівартості проданих фінансових інвестицій відповідно. Крім того у складі інших витрат Товариством також відображені витрати, пов’язані зі списанням цінних паперів у зв’язку з невідповідністю критеріям активу.

Аудиторська перевірка підтверджує правильність визначення доходів Товариства, відповідність даних по доходах первинній документації та даним бухгалтерського обліку.


  1. Визначення вартості чистих активів Товариства


Вартість чистих активів (нетто-активів) Товариства визначена згідно Розпорядженню Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. № 39 «Про затвердження Порядку складання звітних даних страховиків» наступним чином:

вартість нетто-активів Товариства станом на 31.12.2012 р.= загальна сума активів /рядок балансу 280/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 010/ - загальна сума зобов’язань /сума рядків балансу 430, 480, 620, 630 (для розрахунку використовуються відповідні показники балансу станом на 31.12.2012 р.), що становить суму в розмірі

64369,0- 91,0 – (9091+36691) = 18496,0 тис. грн.

Отже, вартість чистих активів (нетто-активів) Товариства станом на 31.12.2012 р. становить 18496,0 тис. грн., що перевищує на 7496,0 тис. грн. зареєстрований статутний капітал в розмірі 11000,0 тис. грн., що відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України, вимогам чинного законодавства України.
7. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ ТА ДАТА АУДИТОРСЬКОГО ВИСНОВКУ
Аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» за 2012 р. здійснено незалежною аудиторською фірмою Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ».

Місцезнаходження ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР–АУДИТ»: 04213, м. Київ, вул. Прирічна, буд.1, кв.52, тел./факс: +38 (044) 581-78-55 , e-mail: timlar@oldbank.com.

Адреса для листування ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР–АУДИТ»: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд.11.

Свідоцтво про внесення ПП «Аудиторська фірма «ТИМЛАР-АУДИТ» до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1747 від 30.03.2001р., чинне до 24.02.2016 р.

Перевірка здійснена аудитором ПП “Аудиторська фірма “ТИМЛАР-АУДИТ” Гальчук Л.М. (сертифікат №002976 сер. А, виданий Аудиторською палатою України 31.10.1996 р. на підставі рішення №49 від 31.10.1996 р., дія сертифікату продовжена на підставі рішень АПУ №95 від 31.10.2000 р., №154/2 від 10.11.2005 р. та №221/2 від 04.11.2010 р., сертифікат чинний до 31.10.2015 р. Свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, А №001872 від 08.11.2012 р., чинне до 31.10.2015 р.).

Перевірка фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «НІКА» за 2012 р. здійснена згідно Договору №3 про надання аудиторських послуг від 05.02.2013 р.

Початок проведення перевірки 11.03. 2012 р., закінчення – 03.04.2013 р.

Аудиторський висновок виданий Товариству 09.04.2013 р.


Аудитор

ПП “АФ “ТИМЛАР-АУДИТ” Гальчук Л.М.
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Україна, м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня, 15-А. Тел./ факс: (044) 253-24-64, 254-06-47, E-mail
Аудиторський висновок( звіт незалежного аудитора)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Депозит Гарант" станом на 31. 12. 2011 року
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка