1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАНДЕР ФІНАНС»


Скачати 99.59 Kb.
Назва1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАНДЕР ФІНАНС»
Дата17.05.2013
Розмір99.59 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАНДЕР ФІНАНС»
м. Київ 19 березня 2013 р.
Аудиторський висновок наданий для ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАНДЕР ФІНАНС» (надалі – ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС»), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАНДЕР ФІНАНС»


1.1. Основні відомості

Загальні відомості про компанію надані в табл. 1.1.1.

Таблиця 1.1.1.

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНТАНДЕР ФІНАНС»


Скорочена назва

ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС»

Код ЄДРПОУ

38186107

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Місце, дата та номер проведення реєстраційної дії


У відповідності до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців:

05.04.2012 № 1 073 102 0000 022362

Місцезнаходження

03151, м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Ушинського, буд. 40

Банківські реквізити

р/с 2650530748701 в ПАТ "Банк "Кредит Дніпро", МФО 305749

Основна мета діяльності

Реалізація економічних, соціальних, професійних та немайнових інтересів Учасників та працівників Товариства, сприяння та участь в розвитку ринку цінних паперів та інвестицій в Україні шляхом здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів для одержання прибутку та задоволення суспільних потреб.

Види діяльності

У відповідності до Довідки Головного управління регіональної статистики Державної служби статистики України АА № 783006 основними видами діяльності Товариства за КВЕД-2010 є:

64.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

64.99. Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ

Свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 28.01.2013 р., реєстраційний номер (номер запису в Реєстрі) № 2138.

Наявність ліцензій

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) видана НКЦПФР рішенням № 1097 від 29.11.2012р. (строк дії з 29.11.2012р. необмежений);

Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність) видана НКЦПФР рішенням № 1097 від 29.11.2012р. (строк дії з 29.11.2012р. необмежений);

Найменування, місцезнаходження, телефон аудитора (№ свідоцтва, ким і коли виданий). Реквізити і термін дії договору з ним.

Аудитор - ТОВ «ААН „СейЯ-Кірш-аудит”.

Код ЄДРПОУ 24263164.

Місцезнаходження – 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64.

Внесена до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторською палатою України за № 1525.

Договір № 1403/13 від 14.03.2013 р.


Особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність компанії на дату надання аудиторського висновку є:

- Керівник на дату складання аудиторського звіту – Сорокін І.В.;

- Посада Головного бухгалтера не передбачена.
2.ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ

Нами, незалежною аудиторською фірмою ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» проведено перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування фінансової звітності ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» за 2012 рік станом на 31.12.2012р., що передбачена Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., а саме: баланс (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки до річної фінансової звітності (форма №5).

Аудиторська перевірка проводилася відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» і Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг Міжнародної федерації бухгалтерів, зокрема з урахуванням вимог міжнародних стандартів аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності».

Концептуальною основою підготовки фінансової звітності є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності здійснюється у відповідності до Наказу «Про облікову політику підприємства» № 2-б від 05.04.2012р.

Важливі аспекти облікової політики підприємства наступні:

  • Основні засоби ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» у відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 «Основні засоби» первісно оцінюються та відображаються у бухгалтерському обліку за собівартістю. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом, виходячи з корисного строку експлуатації.

  • Дебіторська заборгованість в ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» обліковується відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 10 «Дебіторська заборгованість». Дебіторська заборгованість в ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» визнається активом, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума.

_

3.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ДОСТОВІРНЕ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає за необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
4.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА НАДАННЯ ВИСНОВКУ СТОСОВНО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Ми несемо відповідальність за висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на підставі проведеної аудиторської перевірки. Аудит проведений відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення думки аудитора.
5.ВИСЛОВЛЕННЯ ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ

На нашу думку фінансова звітність та спеціальна звітність ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» за рік, що закінчився 31.12.2012р., в цілому складена у всіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та законів України.

В Додатку 1 до цього Аудиторського висновку представлена інформація щодо розкриття інформації, наданої у фінансовій звітності Товариства.
6.ІНША ДОПОМІЖНА ІНФОРМАЦІЯ

Вартість чистих активів ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» станом на 31.12.2012р. складає 1 100,0 тис. грн. Склад, структура і використання складових власного капіталу відповідає вимогам установчих документів та діючим положенням бухгалтерського обліку.
7.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ

Аудиторська перевірка виконана Товариством з обмеженою відповідальністю «ААН «СейЯ-Кірш-аудит», яка здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1525, виданого рішенням Аудиторської палати України 26 січня 2001р. за № 98.

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» зареєстрована 29.03.1996р. Московською адміністрацією м. Києва.

Місцезнаходження ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит»: 01033, м. Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5, тел./факс 289-53-80, 289-55-64.

Аудиторська перевірка здійснювалась на підставі Договору № 1403/13 від 14.03.2013 р. з 14.03.2013р. по 19.03.2013р . аудиторською групою на чолі з незалежним аудитором Зацерковною Т.М. (сертифікат аудитора 000857 від 29.02.1996р.). Період перевірки – 2012 рік.

Генеральний директор - Зацерковна Тетяна Миколаївна (сертифікат аудитора № 000857 від 29.02.96 р., виданий за рішенням АПУ № 42 від 29.02.1996р., дія сертифікату до 28.02.2015р.).

У відповідності до рішення Аудиторської палати України № 2221/4 від 04.11.2010р.

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» успішно пройшла зовнішній контроль якості професійних послуг (Свідоцтво №0065).


Генеральний директор

ТОВ «ААН «СейЯ-Кірш-аудит» Зацерковна Т.М.

ДОДАТОК 1


  1. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ


1.1. Організація бухгалтерського обліку

Організація і методологія бухгалтерського обліку в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік в ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» здійснюється у відповідності до Наказу «Про облікову політику підприємства» № 2-б від 05.04.2012р.

Підготовка та складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно у відповідності з концептуальною основою, зазначеною Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в Україні.

В результаті аудиторської перевірки фактів нестатутної діяльності організацію бухгалтерського обліку не виявлено. Бухгалтерський облік в ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» комп’ютеризований. Аналітичний і синтетичний облік порівняні між собою.

Первинні документи по обліку фінансово-господарської діяльності складені на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Складання фінансової звітності здійснювалося своєчасно.
1.2.Аудит власного капіталу

1.2.1. Статутний капітал

Для здійснення Товариством діяльності відповідно до Протоколу № 1 загальних зборів засновників від 30.03.2012р. та Статуту створено Статутний капітал у розмірі 1 100 000,00 (один мільйон сто тисяч) грн. 00 коп. На дату створення Товариства учасником Товариства було ТОВ «ЛЄМАШЕЛЬ СЕРВІС», якому належала частка у розмірі 100%.


16 травня 2012 року ТОВ «ЛЄМАШЕЛЬ СЕРВІС» були перераховані грошові кошти в оплату Статутного капіталу на загальну суму 1 100 000 грн., що підтверджено випискою Банку Національні інвестиції (МФО 300498) по рахунку № 265083019475.

30 жовтня 2012 року відповідно до Протоколу № 3 від 26.10.2012р. були внесені зміни до Статуту та проведена реєстрація змін (номер запису 10731050003022362). Відповідно до останньої редакції Статуту учасником Товариства є фізична особа, яка володіє 100% частки у Статутному капіталі.

1.2.2.Резервний та додатковий капітал

Станом на 31.12.2012р. ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» не має резервного та додаткового капіталу.
1.3.Активи ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС»
1.3.1.Необоротні активи

Необоротні активи в ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» станом на 31.12.2012р. відсутні.
1.3.2. Оборотні активи

Оборотні активи ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» станом на 31.12.2012р. представлені поточними фінансовими інвестиціями у розмірі 1 100,0 тис. грн.

1.4. Зобов’язання компанії

Зобов’язання в ТОВ «САНТАНДЕР ФІНАНС» станом на 31.12.2012р. відсутні.


Генеральний директор

ТОВ «ААН "СейЯ-Кірш-аудит" Зацерковна Т.М.

Д О Д А Т К И

Україна 01033, м.Київ, вул. Гайдара, 27, оф. 5;

Свідоцтво №1525 про включення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності.

Код ЄДРПОУ 24263164


тел./факс (044) 289-53-80; 289-55-64

email: director@seya.com.ua


Схожі:

Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність та річні...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс» (далі...
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-ТРЕЙДІНГ»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» з подальшим поданням одного з екземплярів до Державної комісії з цінних...
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
ЗА МСФЗ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОСТ ФІНАНС» (надалі – «Товариство») зареєстровано 11 липня 2012року, номер запису в Єдиному...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантіс”
Товариство з обмеженою відповідальністю Україно-Чеське спільне підприємство «Влтава-Дніпро»
31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка