«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11


Скачати 137.18 Kb.
Назва«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
Дата08.05.2013
Розмір137.18 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПРИВАТНА АУДИТОРСЬКА ФІРМА

« АУДИТ – СЕРВІС »

58029, м. Чернівці , проспект Незалежності, 106,офіс.419

тел. 57-90-01, 50-10-11

р/р. 26002060352468 у ЧФ ПАТ « Приватбанк» , м. Дніпропетровськ, МФО 356282

код ЄДРПОУ 31009808

Аудиторський висновок

про фінансову звітність повного товариства «Цибуляк і компанія «Ломбард «Бірюза» за 2012 рік.
Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг

Учасникам повного товариства
Аудиторською фірмою «Аудит-Сервіс» м. Чернівці, що діє на підставі Рішення Аудиторської палати України, занесена до реєстру аудиторських фірм - суб’єктів підприємницької діяльності України та свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ виданий 19.07.2005 р. чинний до 19.07.2015 року в особі директора ПАФ « Аудит - Сервіс» - Янчука Р.О. проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в фінансових звітах за 2012 рік повного товариства « Цибуляк і компанія «Ломбард «Бірюза» згідно з нормативними вимогами діючого законодавства України.

Аудиторську перевірку проведено відповідно до вимог розділів V та VІ Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 рік № 1591 та зареєстрованого Міністерстві юстиції України 05.02.2007 року за № 97/13364 та Положення щодо підготовки аудиторських висновків, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 року за № 53/13320.
Основні відомості про аудиторську фірму


 1. Назва аудиторської фірми: Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит - Сервіс»

 2. Номер сертифікату суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, ким видано: Сертифікат № 005978 від 19.07.2005 року виданий Аудиторською палатою України та свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторськи послуги № 2394.

 3. Код ЄДРПОУ: 31009808

 4. Місцезнаходження, код КОАТУУ:58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106 , офіс 419.

 5. Дата та номер договору на проведення аудиту : Договір № 11 від 18.03.2013 р.

 6. Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:початок – 18.03.2013 р, закінчення – 20.03.2013 р.

 7. Підстава для проведення аудиту (законодавчі акти):Чинне законодавство України, зокрема Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. №435-IV, Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. №436-IV, Закони України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. №1576-ХІІ, «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 р. №3125-ХІІ зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 14.07.2006 р. №140-V, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 996-XIV, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які підлягають обов’язковому застосуванню суб’єктами аудиторської діяльності до фінансової звітності

 8. Перелік документів для здійснення аудиторської перевірки: Статутні документи, свідоцтва, бухгалтерські регістри, фінансова звітність, окремі первинні документи

Перевірку сплановано та проведено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту: 200 «Мета та загальні принципи аудиту»; 230 «Документація»; 300 «Планування»; 320«Суттєвість в аудиті»; 330 «Аудиторські процедури відповідно до оцінених ризиків»; 500 «Аудиторські докази»; 570 «Безперервність»; 700 «Аудиторський висновок про фінансову звітність»; 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора» та 720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти».

Аудиторській перевірці були надано повний пакет фінансових звітів:

 • Баланс станом на 31.12.2012року – форма №1;

 • Звіт про фінансові результати за 2012рік – форма №2;

 • Звіт про рух грошових коштів за 2012рік – форма №3;

 • Звіт про власний капітал за 2012рік – форма №4;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2012рік – форма №5.

Крім того, в процесі перевірки було використано засновницькі документи підприємства, а також дані синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, головна книга, матеріали інвентаризації, бухгалтерська та податкова звітність даного періоду.

Відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національних нормативів та стандартів бухгалтерського обліку несе управлінський персонал повного товариства « Цибуляк і компанія «Ломбард «Бірюза»та ця відповідальність стосується:

а) розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок;

б) вибору та застосування відповідної облікової політики; та

в) подання облікових оцінок, що є відповідними в даних обставинах.

Відповідальними за надані документи та фінансову звітність за 2012 рік, були:

 • Директор – Цибуляк Орест Іванович;

 • Головний бухгалтер - Малуш Олена Григорівна;

 • Аудиторська перевірка проводилась 18-20 березня 2013 року по місцю знаходження товариства: Чернівецька область, м. Чернівці, вул. .Головна, буд.43 та в офісі аудиторської фірми: м. Чернівці, проспект Незалежності, 106 , офіс 419.


Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів, наданих аудитору, на основі результатів аудиторської перевірки, яка включає виконання наступних аудиторських процедур:

- здійснення шляхом тестування перевірку доказів, які підтверджують суми у фінансових звітах за 2012 рік та розкриття інформації;

- підтвердження показників фінансової звітності даним головної книги та відповідним журналам-ордерам, без перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації;

- оцінку принципів бухгалтерського обліку, що застосовуються при підготовці фінансових звітів;

- охарактеризування стану бухгалтерського обліку та звітності, їхня відповідність вимогам діючого законодавства;

- зазначення факту сплати в статутний капітал (повноту та своєчасність);

- визначення обґрунтованості змін в обліковій політиці підприємства, якщо вони відбулись;

- на підставі вищенаведеного, тобто перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності Товариства, висловити думку щодо її достовірності у всіх суттєвих аспектах і про відповідність вимогам законів України та положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

При укладанні договору на проведення аудиторської перевірки фінансової звітності за 2012 рік повного товариства « Цибуляк і компанія «Ломбард «Бірюза» сторонами було погоджено розмір суттєвості помилки, тобто невідповідності даних обліку даним фінансової звітності, при наявності яких видається замовнику негативний висновок. Сума такої розбіжності хоча би по одному із бухгалтерських рахунків (статей балансу) погоджена в розмірі 5 відсотків суми, однак у зв’язку з рівнем суттєвої перевірки та інших властивих аудиту обмежень, існує ймовірність, чи навіть можливість того, що будь-які помилки, що мають незначний вплив на фінансовий стан товариства, можуть залишитись незнайденими.
Основні відомості про фінансову установу
Повна назва: Повне товариство « Цибуляк і компанія » Ломбард «Бірюза»(далі – Товариство).

Скорочена назва: Ломбард « Бірюза ».

Адреса товариства /місцезнаходження за КОАТУУ: 7310136600 58000, Україна,Чернівецька обл., м. Чернівці, Першотравневий район, вул. .Головна,43.

Засновниками Товариства є фізичні особи України.

Засновницький договір про створення і діяльність Товариства зареєстровано державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міської ради народних депутатів 29.05.1996 року за номером 156-г в новій редакції зі змінами і доповненнями від 26.06.1996 р. № 235-т, від 28.03.2005 р. № 10381050001001041,від 31.05.2006 р№ 10381050002001041, від 30.08.2006 р № 10381050003001041,від 09.06.2008 р № 10381050007001041 та від 15.03.2010 р № 1038105001001041.

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Засновницького договору (нова редакція) затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 7/8 від 25.02.2010 року та зареєстрованого державним реєстратором виконавчого комітету Чернівецької міськради 15.03.2010 року за номером запису 10381050010001041.

Затверджений розмір статутного (складеного) капіталу в сумі 200000 (двісті тисяч) грн.

Свідоцтво про державну реєстрацію дата первинної реєстрації - серія ААВ № 209259 від 27.10.1992 року за номером запису 1 038 120 0000 001041 та від 10.01.2012 р. за № 10381070013001041, остання реєстраційна дія від 13.11.2012 р. за № 10381070014001041.

Товариство має на балансі без балансову філію, що затверджена рішенням зборів учасників повного товариства « Цибуляк і компанія» Ломбард « Бірюза» згідно з протоколом № 2/08 від 31 березня 2008 року, яка знаходиться за адресою 58023, Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, Першотравневий район, вул. Руська,буд.252.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21414705.

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД № 175 за реєстраційним номером 15101282 згідно рішення державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №2911 від 03.12.2004 року.

Основні види діяльності товариства за КВЕД-2010:

64.92. Інші види кредитування

Платник податків на загальній системі оподаткування. Довідка ДПІ у м. Чернівці про взяття на облік платника податків від 07.02.2012 року № 55098/29-021 , що підприємство узято на облік в органах державної податкової служби 16.04.1993 року за №360.

Змістовна частина аудиторського висновку

Стан бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в компанії заведений по журнально-ордерній формі рахівництва в облікових регістрах встановленої форми методом подвійного запису згідно діючому плану рахунків відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999року № 996-ХІУ та Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженої наказом Мінфіну України від 30.11.1999 року та зареєстрованої у Мінюсті України 21.12.1999року за № 893/4186 зі змінами та доповненнями. Облік автоматизовано.

Фінансова звітність Товариства складена в відповідно до діючих вимог до складання та подання фінансової звітності в Україні на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені з первинних бухгалтерських документів. Концептуальною основою складання фінансової звітності Товариством використано вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі – П(С)БО): П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 391/3684, П(С)БО 2 «Баланс» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 396/3689, П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 397/3690, П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 398/3691, П(С)БО 5 «Звіт про власний капітал» затверджено наказом Мінфіну від 31.03.1999 року № 87 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстровано в Мінюсті 21.06.1999 року за № 399/3692. Стан наявних первинних документів, журналів-ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

У звітному періоді Товариство дотримувалось облікової політиці згідно наказу б\н від 03.01.2012 року, а також своєчасності при складанні та поданні відповідним адресатам статистичної, податкової та фінансової звітності.

Аудит основних засобів
Облік основних засобів Товариства ведеться відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 року № 92 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.05.2000 року за №288/4509. Інформація по групам основних засобів наведена в Примітках до річної фінансової звітності. Станом на 31.12.2012 року первісна вартість основних засобів становить 48 тис. грн. (код рядка 031 Балансу ф.1); Балансова (залишкова) їх вартість становить 0 тис. грн.(код рядка 030 Балансу ф.1) Оцінка основних засобів відображена з врахуванням витрат пов’язаних з їх придбанням. У звітному періоді переоцінки основних засобів не проводилось. Сума зносу основних засобів становить 48 тис. грн.(код рядка 032 Балансу ф.1) Нарахування зносу здійснюється відповідно до наказу про облікову політику Товариства, методом та по нормам податкового законодавства. Зношеність основних засобів на кінець звітного періоду становить 100,0 %. Інвентаризація основних засобів проведена станом на 01.11.2012 року. Результати інвентаризації відображені по даним бухгалтерського обліку. На думку аудитора, дані бухгалтерської звітності Товариства відповідають даним регістрів аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Товариства та первинним документам, наданим на розгляд аудитора. Склад основних засобів, достовірність і повнота їх історичної оцінки, а також ступінь розкриття інформації в цілому відповідають вимогам П(С)БО 7 та наказу про облікову політику.

Аудит дебіторської заборгованості
Станом на 31.12.2012 року Товариством обліковується інша поточна дебіторська заборгованість (код рядка 210 Балансу ф.1) в сумі 381 тис. грн. – видані позики. В примітках до річної фінансової звітності в розділі IX. Дебіторська заборгованість за строками непогашення від 18 до 36 місяців в сумі 86,0 тис. грн.( прострочені договори по позикам № 18099 від 13.12.2010 року – Ротар В.М. в сумі 6,0 тис. грн., № 18273 від 06.01.2011 року – Ротар Л.М. в сумі 6,0 тис. грн., № 18456 від 31.01.2011 року – Ротар В.М, в сумі 6,0 тис. грн., № 18682 від 28.02.2011 року – Ротар Л.М, в сумі 6,0 тис. грн., № 18925 від 04.04.2011 року – Ротар В.М, в сумі 50,0 тис. грн. № 18926 від 04.04.2011 року – Ротар В.М, в сумі 6,0 тис. грн.,, № 18928 від 04.04.2011 року – Ротар Л.М, в сумі 6,0 тис. грн., ) , від 12 до 18 місяців в сумі 96,0 тис. грн.( прострочені договори по позикам № 19137 від 06.05.2011 року – Ротар Л.М. в сумі 20,0 тис. грн., № 19263 від 26.05.2011 року – Ротар В.М. в сумі 10,0 тис. грн., № 19264 від 25.05.2011 року – Ротар Л.М, в сумі 10,5 тис. грн., № 19478 від 27.06.2011 року – Ротар Л.М, в сумі 50,0 тис. грн., № 19479 від 27.06.2011 року – Ротар Л.М, в сумі 6,0 тис. грн. ), до 12 місяців в сумі 199,0 тис. грн. ( в т.ч прострочені договори по позикам в сумі – 46,8 тис. грн., договір № 21934 від 10.08.2012 року – Ротар Л.М. в сумі 26,8 тис. грн., № 21935 від 10.08.2012 року – Ротар Л.М. в сумі 20,0 тис. грн., та поточна заборгованість в сумі – 152,2 тис. грн.). Облік дебіторської заборгованості на протязі 2012 року відповідав вимогам П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 року №237 (із послідуючими змінами та доповненнями)та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.10.1999 року за №725/4018.

Аудит грошових коштів
Залишки грошових коштів станом на 31.12.2012 року згідно з обіговими відомостями та головної книги відсутні та підтверджені проведеною інвентаризацією.

Аудит власного капіталу
Станом на 31.12.2012 року Товариство володіє власним капіталом в сумі 340,0 тис. грн., в тому числі із сум:

- Статутного капіталу (код рядка 300 Балансу ф.1) в розмірі 200 тис. грн.,інший додатковий капітал (код рядка 330 Балансу ф.1) становить 18 тис. грн.;резервній капітал (код рядка 340 Балансу ф.1) становить 8 тис. грн.;нерозподілений прибуток (код рядка 350 Балансу ф.1) становить - 114 тис. грн.;

Облік статутного капіталу ведеться відповідно до діючого плану рахунків на рах.40 «Статутний капітал».

По результатам фінансово-господарської діяльності за 2012 рік Товариство отримало чисті прибутки в сумі 63 тис. грн.(код рядка 220) Звіт про фінансові результати ф.2)

Відповідно до вищеописаного, аудитор зазначає, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012 року достовірно.

Аудит зобов’язань
По поточних зобов‘язаннях: кредиторська заборгованість по короткострокових кредитах банку відсутня; векселі видані відсутні; за товари, роботи, послуги за даними товариства – відсутня; з бюджетом – 5,0 тис. грн.; зі страхування – 1,0 тис. грн.; з оплати праці 3,0 тис. грн.; інші поточні зобов’язання – 32,0 тис. грн. Всього – 41,0 тис. грн. за звітними даними.

Аудитором досліджено, що визнання, облік та оцінка зобов’язань Товариства відповідають вимогам П(С)БО 11 «Зобов’язання», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000року № 20 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.2000року за № 85/4306.

Аудит доходів
Дохід в бухгалтерському обліку відображається в сумі справедливої вартості активів що отримані або підлягають отриманню на підставі первинних документів відповідно до статті 9 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». За результатами аудиторської перевірки встановлено, що дані відображені в журналах-ордерах та сальдових відомостях, наданих аудитору стосовно доходів Товариства за 2012 рік, відповідають первинним документам.

Бухгалтерський облік доходів здійснюється в цілому у відповідності до П(С)БО 15 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 року за № 860/4153.

Чистий дохід від реалізації ( товарів, робіт, послуг)( код рядка 035 Звіт про фінансові результати ф.2)склав 329 тис. грн.,інші операційні доходи Товариства за 2012рік склали 10 тис. грн. (код рядка 060 Звіт про фінансові результати ф.2)В інші операційні доходи Товариством включено доходи від реалізації послуг в сумі 10 тис. грн. Бухгалтерський облік доходів здійснюється на окремих субрахунках рахунка 71 «Інший операційний дохід» в цілому у відповідності до П(С)БО 15 «Доходи».

Аудитор вважає, що Звіт про фінансові результати за 2012 рік в усіх суттєвих аспектах повністю і достовірно відображає величину і структуру доходів Товариства, а також розкриває інформацію про них.

Аудит витрат
На думку аудитора, Товариство здійснює облік витрат у відповідності до норм П(С)БО 16 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999року № 318 (із послідуючими змінами та доповненнями) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2000року за № 27/4248. Відображення витрат проводиться на відповідних рахунках бухгалтерського обліку витрат у відповідності з Планом рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцією № 291 від 30.11.1999року «Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій». Бухгалтерський облік здійснюється на підставі наявних первинних документів у відповідних регістрах (журнали-ордери, відомості).

Витрати Товариства відносяться до адміністративних витрат і за 2012рік вони склали 230 тис. грн., (код рядка 070 Звіт про фінансові результати ф.2) в тому числі: витрати по оплаті праці в сумі 119 тис. грн., витрати на соціальні заходи – 40 тис. грн., інші операційні витрати в сумі 69 тис. грн. та амортизаційні відрахування – 2 тис. грн.., Інші операційні витрати склали – 8 тис.грн.( код рядка 090).

За результатами аудиторської перевірки встановлено, що в основному дані, відображені в журналах – ордерах та оборотно-сальдових відомостях, наданих аудитору, стосовно витрат Товариства за 2012 рік, відповідають первинним документам та даним фінансової звітності.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку
По результатам звітного періоду Товариство отримало прибутки в сумі 63 тис. грн. (код рядка 220 Звіт про фінансові результати ф.2 ). В минулому звітному періоді Товариство від фінансово-господарської діяльності мало чистий збиток в сумі 4 тис. грн. (код рядка 225 Звіт про фінансові результати ф.2)


Висновок
Аудитор вважає, що отримані під час аудиту докази є достатніми для висловлення незалежної думки аудитора.

Фінансова звітність повного товариства « Цибуляк і компанія «Ломбард «Бірюза» складена у відповідності з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Показники фінансової звітності за 2012 рік відповідають даним синтетичного та аналітичного обліку Товариства, а також дані окремих форм звітності не суперечать одна одній. Бухгалтерський облік та оцінка активів здійснюється Товариством у відповідності до вимог Національних стандартів бухгалтерського обліку.

На думку аудитора, фінансова звітність повного товариства « Цибуляк і компанія «Ломбард «Бірюза» відображає достовірно і повно, в усіх суттєвих аспектах, інформацію про фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2012 року, справедливо подає інформацію про розмір активів та пасивів, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув, у відповідності до Національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності України, згідно Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

Висновок про діяльністьпідприємства є позитивним.

Аудиторський висновок складено у трьох примірниках, два з яких надано замовнику послуг.

Директор ПАФ « Аудит-Сервіс» Янчук Р.О.
Директор Цибуляк О.І.
Головний бухгалтер Малуш О. Г.

23 березня 2012 року

м. Чернівці


Схожі:

«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
«Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» за 2012 рік
План семінарського заняття №4 Маркетинг сервісної діяльності та особливості...
Сервіс. Предпродажний сервіс. Післяпродажний сервіс. Гарантийний сервіс. Прямий сервіс. Непрямий сервіс. Жорсткий сервіс м’який сервіс....
«АУДИТ ЦЕНТР» 58000, м. Чернівці, вул І. Франка, 26/18а, тел. 52-19-61, 52-69-58
Аудиторської палати України реєстр №0088 від 23. 12. 2010 р чинне до23. 12. 2015 року
Учасникам, керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС»,...
Україна, 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, 15, офіс 611, тел./факс: +38 (044) 592-73-94; 550-42-02
«АУДИТ ЦЕНТР» 58000, м. Чернівці, вул І. Франка, 26/18а, тел. 52-19-61, 52-69-58
«Альфа» Ломбард ПП «Альфа Трейд» і ТОВ «Юридична компанія «Партнер Консалтинг» за 2011 рік
Тел. 599-50-51 Тел./факс 529-30-63 тел. 529-35-51 мобільний 8-067-254-42-35
Київ вул. А. Барбюса, 9 офіс 101 (Будинок Київського геолого розвідувального технікуму)
Тел. 599-50-51 Тел./факс 529-30-63, 529-35-51 мобільний 8-067-254-42-35
Наша адреса; м. Київ вул. Анрі Барбюса,9 офіс 101 (Будинок Київського геолого-розвідувального технікуму)
АУДИТ
Компанія з управління активами „Комплексний фінансовий сервіс”, проведена аудиторська перевірка фінансової звітності Товариства з...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка