До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2


Скачати 160.42 Kb.
НазваДо Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Дата07.05.2013
Розмір160.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2,

затвердженого наказом Міністерства фінансів України

від 31 березня 1999 р. N 87

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 11 грудня 2006 р. N 1176)
Коди
Дата (рік, місяць, число)

2012

12

31

Підприємство ТОВ «Фінанс – трейдінг»

за ЄДРПОУ

32997097

Територія Україна, м. Миколаїв, Миколаївська область

за КОАТУУ

4810136300

Організаційно-правова форма господарювання __________________

за КОПФГ
Орган державного управління ____________________________

за СПОДУ
Вид економічної діяльності ______________________________

за КВЕД

67.12.0

Середня кількість працівників1_2__Одиниця виміру : у тисячах гривень без десяткових знаків
Адреса 54010, м. Миколаїв, вул. Фрунзе,46А тел. 360394
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС

на 31 грудня 2012 р.


Форма N 1

код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


залишкова вартість

010первісна вартість

011накопичена амортизація

012Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:


залишкова вартість

030

0

0

первісна вартість

031

3

3

знос

032

(3)

(3)

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056Знос інвестиційної нерухомості

057Відстрочені податкові активи

060Гудвіл

065Інші необоротні активи

070Усього за розділом І

080

0

0

ІІ. Оборотні активи


Виробничі запаси

100Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

8

2

первісна вартість

161

8

2

резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170за виданими авансами

180з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

790

789

Поточні фінансові інвестиції

220

1422

1422

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

11
у тому числі в касі

231в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом ІІ

260

2231

2213

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

2231

2213
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал


Статутний капітал

300

1021

1021

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330

400

400

Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

( 275 )

( 274 )

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

1146

1147

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410


415


416


417


418Цільове фінансування 2

420Усього за розділом ІІ

430ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450Відстрочені податкові зобов’язання

460Інші довгострокові зобов’язання

470Усього за розділом ІІІ

480ІV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

34

37

Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550з позабюджетних платежів

560зі страхування

570з оплати праці

580

1
з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600

1

1
605Інші поточні зобов’язання

610

1049

1028

Усього за розділом ІV

620

1085

1066

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

2231

2213

----------------

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _______-______.
Керівник Ніколенко О.М.
Головний бухгалтер Відсутній

Схожі:

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 (у редакції Наказу Міністерства фінансів України від 10 червня 2010 р. N 382)
 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами...
До положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

До Положення (стандарту) бухгалтерського обліку

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка