ЗВІТ незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» за 2011 рік


Скачати 138.39 Kb.
НазваЗВІТ незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» за 2011 рік
Дата29.03.2013
Розмір138.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»

за 2011 рік

Учасникам

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Основні відомості про аудиторську фірму


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «АленАудит»

Код ЄДРПОУ 

35281710

Місцезнаходження: 

м.Дніпропетровськ, вул.Московська, 7 оф.7

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Виконавчим комітетом Дніпродзержинської міської ради Дніпропетровської області 06.08.2007р. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №659400. 

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги 

зареєстроване за №4028 згідно рішення Аудиторської палати України №182/10 від 27 вересня 2007 року. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

серії АБ №000597, видане 23.10.2007 року відповідно до Рішення ДКЦПФР від 23.10.2007 року №2070. Термін дії свідоцтва – до 27 вересня 2012 року.


Керівник 

Іонова Олена Вікторівна

Інформація про аудитора 

Сертифікат аудитора №006311 серії А, виданий згідно рішення Аудиторської палати України №181/1 від 20.07.2007р. Термін дії сертифікату – до 20.07.2012 року.

Контактний телефон 

(056)7448914, office@alenaudit.com.ua

Дату і номер договору на проведення аудиту

Договір № 41-2012-А від 12.03.2012р.

Дату початку та дату закінчення проведення аудиту

Початок проведення аудиту - 16.03.2012р.; Закінчення проведення аудиту - 30.03.2012р.


Основні відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНУ КОМПАНІЮ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»


Повна назва

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ»

(далі – Товариство)

Місцезнаходження: 

49094, Дніпропетровська область,

м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 32

Код ЄДРПОУ

20301755

Реєстраційні дані: 

19.05.1994р., Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №048706. Місце проведення державної реєстрації – Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

Основний вид діяльності за КВЕД:

67.12.0 – Біржові операції з фондовими цінностями.

65.21.0 – Фінансовий лізинг.

Керівник:

Гребенюк Сергій Миколайович

Контактний телефон:

(0562) 37 18 93


ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» (далі - Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів та власний капітал за фінансовий рік, що минув на зазначену дату та примітки до фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність незалежного аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Товариством у складі Інших операційних доходів поточного року враховані доходи від операційної курсової різниці минулих періодів на суму 327603 тис. грн.
Товариством у складі дебіторської заборгованості відображено заборгованість у сумі 9841 тис. грн., відносно якої існує суттєва невизначеність щодо її повернення. Резерв сумнівних боргів Товариством щодо зазначеної суми дебіторської заборгованості не створено.
Висловлення думки

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ «БІЗНЕС-ІНВЕСТ» станом на 31 грудня 2011р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 №996-XIV (зі змінами та доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (зі змінами та доповненнями).
Звертаємо увагу на той факт, що фінансову звітність Товариством складено без врахування впливу відстроченого податку на прибуток.
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Ми висловлюємо аудиторську думку щодо іншої додаткової інформації, надання якої обумовлено вимогами Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 «Щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до ДКЦПФР при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку».
1. Активи
За станом на 31.12.2011р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року зменшились на 19% і відповідно складають 2389588 тис. грн.
Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зменшення дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на суму 365436 тис. грн. та суми дебіторської заборгованості за виданими авансами на 99377 тис. грн.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
2. Зобов'язання
Станом на 31.12.2011р. загальні зобов'язання Товариства в порівнянні з даними на початок 2011р. зменшились до рівня 1539910 тис. грн., тобто у 1,8 рази.
Зменшення зобов'язань відбулось за рахунок зменшення кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 1080940 тис.грн. та зобов'язань за розрахунками з одержаних авансів на суму 215231 тис.грн.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
3. Власний капітал
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», у фінансовій звітності Товариства інформація про власний капітал (розмір та структура) в цілому розкрита повно та у відповідності до національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.
Складові власного капіталу наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1.

Стаття

Залишок на кінець року, тис.грн.

Статутний капітал

200000

Нерозподілений прибуток

649678


Збільшення власного капіталу відбулось за рахунок збільшення розміру статутного капіталу та отриманого прибутку.
4. Вартість чистих активів
На нашу думку вартість чистих активів відповідає вимогам чинного законодавства, а саме статті 144 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 849678 тис. грн.
5. Сплата статутного капіталу
На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2011 року сплачений повністю у встановлені законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, наведено достовірно.

Розмір статутного фонду (капіталу) Товариства відповідає установчим документам, а саме діючій редакції Статуту, затвердженого загальними зборами учасників Товариства, Протокол № 23\11-1 від 23.11.2011р., зареєстрованого 01.12.2011р., номер запису 12241050019021349).

Відповідно до зазначеної редакції статуту статутний фонд Товариства становить 200000000,0 (Двісті мільйонів) гривень.
Протягом звітного періоду відбулося збільшення розміру статутного капіталу.
Згідно протоколу загальних зборів учасників Товариства №23/11-1 від 23 листопада 2011 року учасники вирішили збільшити статутний капітал Товариства на 100000000,0 (Сто мільйонів грн. 00 коп.) гривень до 200000000,0 (Двісті мільйонів грн. 00 коп.) гривень за рахунок прийняття до складу учасників Товариства:

- компанію ФОРДІВАТ ЛІМІТЕД із вкладом до Статутного капіталу Товариства у вигляді грошових коштів у національній валюті в сумі 35000000,0 (Тридцять п'ять мільйонів) гривень, що за курсом НБУ на дату зборів (7,9888 гривень за 1 долар США) складає 4381133,59 доларів США;

- компанію РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД із вкладом до Статутного капіталу Товариства у вигляді грошових коштів у національній валюті в сумі 35000000,0 (Тридцять п'ять мільйонів) гривень, що за курсом НБУ на дату зборів (7,9888 гривень за 1 долар США) складає 4381133,59 доларів США;

- компанію МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД із вкладом до Статутного капіталу Товариства у вигляді грошових коштів у національній валюті в сумі 30000000,0 (Тридцять мільйонів) гривень, що за курсом НБУ на дату зборів (7,9888 гривень за 1 долар США) складає 3755257,36 доларів США.
Державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 1 грудня 2011 року (номер запису 12241050019021349).
Станом на 28.12.2011 року суму, на яку збільшено статутний капітал Товариства, сплачено в повному обсязі грошовими коштами. Грошові кошти внесено учасниками на поточний рахунок Товариства 26505132033001, відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 305299.

Таблиця 2.

п/п

Учасник

Частка у статутному фонді, %

Сума внеску до статутного фонду, грн. щодо збільшення статутного фонду

Порядок формування внеску

Реквізити первинного документу

щодо збільшення статутного фонду

1

Компанія МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

10%

20 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 26.12.2011р., платник Компанія МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, сума 20000000,0 грн.

2

Компанія ФОРДІВАТ ЛІМІТЕД

15%

30 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 27.12.2011р., платник Компанія ФОРДІВАТ ЛІМІТЕД , сума 30000000,0 грн.

3

Компанія РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

15%

30 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 27.12.2011р., платник Компанія РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, сума 30000000,0 грн.

4

Компанія ФОРДІВАТ ЛІМІТЕД

2,5%

5 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 28.12.2011р., платник Компанія ФОРДІВАТ ЛІМІТЕД , сума 5000000,0 грн.

5

Компанія РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

2,5%

5 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 28.12.2011р., платник Компанія РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, сума 5000000,0 грн.

6

Компанія МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

5%

10 000 000,00

Грошові кошти

Банківська виписка, платіжне доручення № 1 від 28.12.2011р., платник Компанія МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, сума 10000000,0 грн.


Розподіл часток статутному капіталі між власниками наведено в Таблиці 3:
Таблиця 3.

Учасник

Частка, %

Сума, грн.

ТОВ «ФЕРОНА»

49,995

99990000,00

Сушкова Валентина Олексіївна

0,002

4000,00

Бокова Наталя Геннадіївна

0,003

6000,00

Компанія ФОРДІВАТ ЛІМІТЕД

17,5

35000000,00

Компанія РІСТОМ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД

17,5

35000000,00

Компанія МОРАЙС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД

15

30000000,00

Всього

100

200000000,00


6. Фінансовий результат за звітний період
За 2011р. Товариством отримано доходів у сумі 2076225 тис. грн.

Найбільшу частину в доходах складають доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) –1743444 тис.грн.
Витрати Товариства за 2011 рік складають 1445062 тис. грн.
Основними складовими витрат є собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 1424068 тис. грн., адміністративні витрати – 3243 тис.грн, інші операційні витрати – 6668 тис.грн. та інші витрати – 10747 тис.грн. Сума податку на прибуток від звичайної діяльності складає 336 тис.грн.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», інформація щодо елемента фінансової звітності Товариства «обсяг чистого прибутку(збитку)» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року, у суттєвих аспектах, розкрита відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. По результатам фінансово-господарської діяльності 2011 року Товариство має чистий прибуток у сумі 631163 тис.грн.
Інша інформація
7. Станом на звітну дату Товариством розраховано наступні показники ліквідності, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку у відповідності до вимог Рішення ДКЦПФР від 27.12.2007р. №2381:


Показники ліквідності торговців цінними паперами

Нормативне значення показника

Розрахункове значення показника станом на 31.12.2011р.


Висновок

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність з іншими торговцями цінних паперів

не може перевищувати 10

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську діяльність

не може перевищувати 20

0,97

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює дилерську діяльність

не може перевищувати 15

10,9

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську та дилерську діяльність

не може перевищувати 30

11,86

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення

Показник ліквідності торговця цінними паперами, що здійснює брокерську, дилерську діяльність та андеррайтинг

не може перевищувати 35

0,0

Розрахункове значення показника не перевищує нормативне значення


8.1. Протягом 2011 року випуск власних цінних паперів Товариством не здійснювався.
8.2. Станом на 31 грудня 2011 року зобов'язання за борговими та іпотечними цінними паперами у Товариства відсутні.
9. Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.
10. Станом на 31 грудня 2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
11. У наслідок того, що критерій щодо розкриття інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 2011 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження.

Директор ТОВ АФ «АленАудит» О.В. Іонова
30.03.2012 р.
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Звіт незалежного аудитора
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» станом на 31 грудня...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка