ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01


Скачати 174.89 Kb.
НазваТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01
Дата29.03.2013
Розмір174.89 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»
КОДИ

Підприємство

ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»

Дата (рік, місяць, число)

 2012

 01

01
за ЄДРПОУ

 35677371

Територія

 Солом’янський район

за КОАТУУ

 8038900000

Організаційно-правова форма господарювання

 Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

 240

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Вид економічної діяльності

 Інше фінансове посередництво

за КВЕД

 65.23.0

Одиниця виміру: тис. грн

 

Контрольна сума

 

Адреса

03058, м. Київ, вул.. Машинобудівна, буд.37

 

Баланс

на

31 Грудня

20

11

р.

Форма № 1 

Код за ДКУД  

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

 Нематеріальні активи:

 залишкова вартість

010

-

-

первісна вартість

011

-

-

накопичена амортизація

012

( )

( )

Незавершені капітальні інвестиції

020

-

-

Основні засоби:

 залишкова вартість

030

6

1

первісна вартість

031

8

8

знос

032

( 1 )

( 7 )

Довгострокові біологічні активи:

 справедлива (залишкова) вартість

035

-

-

первісна вартість

036

-

-

накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

 які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

-

-

знос інвестиційної нерухомості

057Відстрочені податкові активи

060

-

-

Гудвіл

065

-

-

Інші необоротні активи

070

-

-

Усього за розділом I

080

6

1

II. Оборотні активи

 Виробничі запаси

100

-

-

Поточні біологічні активи

110

-

-

Незавершене виробництво

120

-

-

Готова продукція

130

-

-

Товари

140

-

-

Векселі одержані

150

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 чиста реалізаційна вартість

160

-

-

первісна вартість

161

-

-

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 з бюджетом

170

-

1

за виданими авансами

180

-

-

з нарахованих доходів

190

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

22

35

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

19

13

Поточні фінансові інвестиції

220

51578

51326

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 в національній валюті

230

-

27

у тому числі в касі

231

-

-

в іноземній валюті

240

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-

Усього за розділом II

260

51620

51401

III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-

IV.Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-

Баланс

280

51627

51402
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 Статутний капітал

300

20000

20000

Пайовий капітал

310

-

-

Додатковий вкладений капітал

320

-

-

Інший додатковий капітал

330

-

-

Резервний капітал

340

-

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

21

( 212 )

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом I

380

20021

19788

II. Забезпечення таких витрат і платежів

 Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

Інші забезпечення

410

-

-

Сума страхових резервів

415

-

-

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

( )

( )

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї

417

-

-

Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї

418

-

-

Цільове фінансування

420

-

-

Усього за розділом II

430

-

-

III. Довгострокові зобов'язання

 Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

31600

31600

Відстрочені податкові зобов'язання

460

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

470

-

-

Усього за розділом III

480

31600

31600

IV. Поточні зобов'язання

 Короткострокові кредити банків

500

-

-

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

-

-

Векселі видані

520

-

-

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4

4

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 з одержаних авансів

540

-

-

з бюджетом

550

-

-

з позабюджетних платежів

560

-

-

зі страхування

570

-

-

з оплати праці

580

2

-

з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Інші поточні зобов'язання

610

-

10

Усього за розділом IV

620

6

14

V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Баланс

640

51627

51402
Керівник Заленська О. В.
Головний бухгалтер Не передбачено


Схожі:

ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ф'южн Капітал Партнерз"
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
КОДИ Підприємство ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал»

«Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «ЕСКО-ФОНД»...
Повне найменування українською мовою: Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "ЕСКО-КАПІТАЛ" (надалі...
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Керівництву, засновникам ТОВ...
«Компанія з управління активами «АН-Капітал» станом на 31 грудня 2011 року, яка включає баланс на 31 грудня 2011р., звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Богдан-Капітал"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка