Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 12


Скачати 59.01 Kb.
НазваЗахіднодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 12
Дата03.04.2013
Розмір59.01 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Західнодонбаський інститут

економіки і управління
Бюлетень БІЦ Випуск 12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Економіка. Економічні науки.


 1. Галушка Є., Охрімовський О., Хижняк Й. Казначейська справа: Навч. посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с. 1 екз.

 2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Пер. с англ. 11-го изд. – К.: ХаГар, 1998. – 785 с., табл., граф. 1 екз. ДАР.

 3. Пилипчук П., Оснач О., Коваленко Л. Промисловий маркетинг: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 264 с. 1 екз.

 4. Популярная экономическая энциклопедия / Под ред. А.Д. Некипелова. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 367 с., ил. 1 экз. ДАР.

 5. Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е. Современный экономический словарь. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 480 с. (Б-ка словарей “ИНФРА-М”). 1 екз. ДАР.

 6. Райкова Е.Ю., Додонкин Ю.В. Теория товароведения: Учеб. пособие. – 2-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр “Академия”, 2004. – 240 с. 1 екз.

 7. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І. Дорогунцов, Т.А. Заяць, Ю.І. Пітюренко та ін.; За заг. ред. С.І. Дорогунцова. – К.: КНЕУ, 2005. – 988 с.

 8. Савчук Л.М., Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством: Монографія. – Дніпропетровськ; ВАТ “Видавництво Зоря”, 2005. – 128 с. 2 екз. ДАР.

 9. Сирохман І., Задорожний І., Пономарьов П. Товарознавство продовольчих товарів: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 2002. – 368 с. 1 екз.

 10. Сорока К.О. Основи теорії систем і системного аналізу: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. та випр. – Харків: Тимченко А.М., 2005. – 288 с., іл., табл. 1 екз.

 11. Товароведение и организация торговли непродовольственными товарами: Учебник. – 3-е изд., стер. / А.Н. Неверов, Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева и др.; Под ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 464 с. 1 екз.

 12. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. / Сіваченко І.Ю., Козак Ю.Г., Єхануров Ю.І. та ін.; За ред. І.Ю. Сіваченка, Ю.Г. Козака, Ю.І. Єханурова. – К.: ЦНЛ, 2006. – 456 с. 1 екз.

 13. Шаповалов В.А. Маркетинговый анализ: Учеб. пособие. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. – 156 с. 1 екз.

 14. Разумовская А., Янченко В. Маркетинг услуг: Настольная книга российского маркетолога-практика. – М.: Вершина, 2006. – 496 с., ил., табл. 1 екз.


Фізика. Математика. Інформатика.
15. Андронов А., Копытов Е., Гринглаз Л. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник для вузов. – СПБ.: Питер, 2004. – 461 с., ил. 1 екз.

16. Безменов М.І. Турбо Паскаль 7.0: Навч. посібник. – Харків: НТУ “ХПІ”; Парус, 2005. – 240 с. 1 екз.

17. Бобровский С. Delphi 7: Учебный курс. – СПб.: Питер, 2006. – 736 с., ил. 1 екз.

18. Вайнман Л., Вайнман В. Web-дизайн на НТМL 4 / Пер. с англ. – К.: Изд-во «ДиаСофт», 2003. – 528 с. 1 екз.

19. Вища математика у прикладах та задачах: Навч. посібник для вузів. Ч. 3: Диференціальні рівняння. Ряди. Функції комплексної змінної. Операційне числення. – 2-е вид., доп. і доопр. / А.Д. Тевяшев, О.Г. Литвин, Г.М. Кривошеєва та ін. – К.: Кондор, 2006. – 608 с. 1 екз.

20. Гилберт С., Маккарти Б. Самоучитель Visual С + + 6 в примерах: Учебник / Пер. с англ. - К.: ООО «ТИД «ДС», 2003. – 496 с. 1 екз.

21. Гордеев А.В. Операционные системы: Учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2005. – 416 с., ил. 2 екз.

22. Ковалюк Т.В. Основи програмування: Підручник для вузів / За заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 384 с., ил. 2 екз.

23. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник / Баженов В.А., Венгерський П.С., Горлач В.М. та ін. – К.: Каравела, 2004. – 464 с. 1 екз.

24. Король А.М., Андріяшик М.В. Фізика: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрика і магнетизм. Оптика. Елементи квантової механіки, фізики атома, атомного ядра і елементарних частинок: Підручник для втузів. – К.: Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2006. – 344 с. 1 екз.

25. Коруд В.І., Гамола О.Є., Малинівський С.М. Електротехніка: Підручник. – 3-е вид., перероб. і доп. – Львів: “Магнолія плюс”; Видавець СПД ФО В.М. Піча, 2006. – 447 с. 1 екз.

26. Кравчук С.О., Шонін В.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. посібник для вузів. – К.: ІВЦ “Видавництво “Політехніка”; Каравела, 2005. – 344 с., іл. 1 екз.

27. Крижановський В.Г. Фізика: Довідник школяра і студента. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 416 с. 1 екз.

28. Михайленко В., Ванін В., Ковальов С. Інженерна та комп’ютерна графіка: 8Підручник для вузів / За ред. В.Є. Михайленка. – К.: Каравела, 2004. – 344 с. 1 екз.

29. Немнюгин С.А. Turbo Pascal. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 544 с., ил. 1 экз.

30. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов: Учебник для вузов. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 364 с., ил. 1 екз.

31. Новый политехнический словарь / Под ред. А.Ю. Ишлинского. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. – 671 с., ил. 1 екз. ДАР.

32. Павловская Т.А. С/С ++. Программирование на языке высокого уровня. – СПб.: Питер, 2006. – 461 с., ил. 1 экз.

33. Пасічник В.В., Резніченко В.А. Організація баз даних та знань: Підручник для вузів / За заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 384 с., ил. 1 екз.

34. Побегайло А.П. С/С + + для студента. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 528 с., ил. 1 екз.

35. Сявавко М.С., Пасічник Т.В. Основи економічної інформатики: Навч. посібник. Кн. 1. – Львів: Магнолія Плюс, 2006. – 236 с. 1 екз.

36. Фаронов В.В. Delphi. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. – 640 с., ил. 1 екз.

37. Фельдман Л., Петренко А., Дмитрієва О. Чисельні методи в інформатиці: Підручник для вузів / За заг. ред. М.З. Згуровського. – К.: Видав. група ВНV, 2006. – 480 с., іл. 2 екз.

38. Яблонский С.В. Введение в дискретную математику: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.А. Садовничего. – 4-е изд., стереотип. – М.: Высш. шк., 2003. – 384 с. 1 экз.
Екологія.
39. Назарян М.М. Основы экологии: Теория и практикум. – Харьков: ХИУ, 2006. – 184 с. 1 екз. ДАР.
Менеджмент. Діловодство.
40. Власова А.М., Савчук Л.М., Савінова В.Б. Організаційна поведінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 96 с. 1 екз.

41. Клоков И. Эффективное делопроизводство на компьютере. – СПб.: Питер, 2006. – 240 с., ил. 1 екз.

42. Макарова Н., Николайчук Г., Титова Ю. Компьютерное делопроизводство: Учебный курс. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006. – 410 с., ил. 1 екз.

43. Мельник А., Васіна А., Кривокульська Н. Менеджмент державних установ і організацій: Навч. посібник / За ред. А.Ф. Мельник. – К.: ВД “Професіонал”, 2006. – 464 с. 1 екз.

44. Менеджмент персоналу: Навч. посібник – 2-е вид., стереотип. / В.М. Данюк, В.М. Петюх, С.О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В.М. Данюка, В.М. Петюха. – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с. 1 екз.

45. Організаційна поведінка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Л.М. Савчук, Н.Ю. Бутенко, А.М. Власова та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 249 с. 1 екз.

46. Соболь С.М., Багацький В.М. Менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2005. – 225 с. 1 екз.

47. Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент: Навч. посібник. – 3-е вид. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 147 с. 1 екз.

48. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підручник. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с. (Альма-матер) 1 екз.
Право. Юридичні науки.
49. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с. 1 екз.

50. Правознавство: Навч. посібник / За ред. В.В. Сухоноса (мол.). – Суми: ВТД “Університетська книга”, 2005. – 909 с. 1 екз.

51. Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с. 1 екз.
Філософія. Психологія. Наука.
52. Махмадамінова Г.А. Соціалізація неповнолітніх у соціально неблагополучних сім’ях: Дис...канд. соц. наук: 22.00.04. – Дніпропетровськ, 2005. – 212 с. 1 екз.

53. Мозер К. Психология маркетинга и рекламы / Пер. с нем. – Харьков: Изд-во Гуманитарный Центр, 2004. – 380 с. 1 екз.
Філологічні науки. Художня література.
54. Бушуева Л. Поздравления с изюминкой: К семейным и корпоративным праздникам. – М.: РИПОЛ классик, 2006. – 192 с. 1 екз. ДАР.

55. В мире мудрых мыслей. Крылатые фразы и афоризмы / Сост. Т.В. Иванов. – Харьков: Кн. клуб “Клуб семейного досуга”, 2006. – 240 с. 1 екз. ДАР.

56. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80.000 слов и фразеологических выражений. – 4-е изд., доп. – М.: Азбуковник, 2002. – 944 с. 1 экз. ДАР.

55Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. – 2-е вид., доп. і доопрац. – К.: Видав. дім “СофтПрес”, 2006. – 824 с.

57. Сучасний тлумачний словник української мови: Для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів / Укл.: Олексієнко Л.П., Шумейло О.Л. – К.: Видав. дім “Калита”, 2006. – 544 с. 1 екз.
Навчально-методичні посібники видавництва ЗПІЕУ.
58. Методичні вказівки щодо вивчення дисц. “Промисловий маркетинг” для студ. 3, 4 к. д., з. ф. н. / Укл. С.С. Северін. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 10 с. 5 екз.

59. Методичні рекомендації по підготовці та написанні курс. роботи з дисц. “Промисловий маркетинг”. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 11 с. 5 екз.

60. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Інфраструктура товарного ринку” для студ-в 3 к. д., з. ф. н. / Укл.: С.Г. Панасенко. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 12 с.

61. Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Маркетингова цінова політика” для студ-в 4 к. д., з. ф. н. / Укл.: С.Г. Панасенко. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 8 с. 5 екз.

62. Навчально-методичний посібник для студ. д., з. ф. н. з дисц. “Маркетинг послуг”, спец. “Маркетинг” 4 к. / Укл.: к. п. н. Р.М. Абдулов. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 18 с. 5 екз.

63. Справочное пособие по практической грамматике английского языка для студ. І-ІІ курса / Сост. ст. преп. О.Ю. Мельникова. – Павлоград: ЗПИЭУ, 2006. – 43 с.

64. Учебно-методический комплекс по дисц. «Реклама и рекламная деятельность» для студ. 4 к. д., з. ф. об. / Сост. Е.И. Синица. – Павлоград: ЗПИЭУ, 2006. – 11 с. 5 екз.

Схожі:

Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 10
Барышева А. В. Как продать слона. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 192 с., ил. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 11
Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч посібник для вузів. – К.: ЦУЛ, 2006. – 488 с. 1 екз. ДАР
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 8
Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 351 с. 3 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 9
Здійснення підприємницької діяльності в Україні: Семінар /Уклад. О. Додукало, Д. Турецький. – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”,...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 14
Азарян Е. М., Беленький А. Ю. Стратегия сбыта на специализированных рынках: рынок товаров нефтехимии: Монография. – Донецк: ДонГУЭТ,...
Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління Кафедра економіки підприємства
Особливості створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб пособие. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 264...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління КАРТКА ЧЛЕНА «АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ»
Як ви бажаєте проявити себе в «Асоціації випускників» (можна обрати декілька варіантів відповіді)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка