Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня


Скачати 331.34 Kb.
НазваАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Сторінка1/4
Дата03.01.2014
Розмір331.34 Kb.
ТипАвтореферат
bibl.com.ua > Економіка > Автореферат
  1   2   3   4


ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК


ЖУРАВЛЬОВА МАРИНА БОРИСІВНА

УДК 65.01:334.7.012.64

ПЛАНУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ


Спеціальність 08.06.01. — економіка підприємства і організація виробництва

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Київ-2001

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Інституті аграрної економіки УААННауковий керівник:

кандидат економічних наук, доцент Парсяк Володимир Никифорович, Інститут аграрної

економіки УААН, старший науковий співробітник


Офіційні опоненти:

доктор економічних наук, Романова Лідія Василівна, Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, завідувач кафедри маркетингу і менеджменту

доктор економічних наук, доцент Зіновчук Віталій Володимирович, Інститут аграрної економіки УААН, головний науковий співробітник


Провідна установа:

Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки підприємств, м. ОдесаЗахист відбудеться "13" червня 2001 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.350.02 в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 03127, м.Київ-127, вул. Героїв оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН.


Автореферат розісланий "11 " травня 2001 р.


Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат економічних наук Пулім В.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Докорінна структурна перебудова економіки України та її аграрного сектора можлива, зокрема, за умови ефективного функціонування підприємництва. Одним з основних шляхів розбудови нового господарського середовища є створення мережі малих та середніх підприємницьких структур, здатних стимулювати розвиток конкуренції, сприяти пом’якшенню наслідків реструктуризації великих підприємств, забезпечити стабільність суспільства завдяки становленню нового соціального прошарку продуцентів-власників.

Держава докладає певних зусиль для створення сприятливих умов успішної роботи малих та середніх підприємств, і перш за все, в агропромисловому виробництві, але темпи їх розвитку поки що невисокі, особливо порівняно з країнами з розвинутою ринковою економікою. Значною мірою це є наслідком недосконалості управління на малих та середніх підприємствах (МСП) і, насамперед, планування.

Розробкою теоретичних і методологічних питань внутрішньофірмового планування займалися вітчизняні та зарубіжні вчені Р. Акофф, М.М. Алексєєва, І. Ансофф, М.І. Бухалков, Л.Я.Зрібняк, Б. Карлоф, Г. Кунц, О. Лобанова, В.М. Нелеп, С.О’Доннел, С.Ф. Покропивний, Р.Б. Тян, Р. Хаммер, інші. Проблемам становлення та розвитку, окремим сторонам діяльності МСП, в тому числі в агропромисловому комплексі, присвячені дослідження З.С. Варналія, П.І. Гайдуцького, В.Г. Герасимчука, В.В. Зіновчука, Ю.О. Клочка, Ю.С. Коваленка, В.І. Криворучка, М.Й. Маліка, В.А. Пуліма, Л.В. Романової, П.Т. Саблука, В.П. Ситника, В.В. Юрчишина та інших. Проте ряд аспектів планування господарської діяльності саме на малих та середніх підприємствах вивчено недостатньо, відсутнє його цілісне методичне обгрунтування. В сукупності перелічене зумовило своєчасність і актуальність дослідження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до реалізації положень Закону України "Про державну підтримку малого підприємництва", Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності", Цільової регіональної програми підтримки підприємництва у Миколаївській області та є складовою частиною тематичного плану науково-дослідних робіт Лабораторії економічних проблем розвитку малого (середнього) підприємництва УДМТУ.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обгрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо планування на малих та середніх підприємствах як засобу підвищення ефективності їх діяльності. Досягнення цієї мети зумовило постановку та розв’язання таких завдань:

– уточнити зміст і сутність категорії "планування" щодо малих та середніх підприємств на основі узагальнення здобутків вітчизняної та зарубіжної науки і практики, виявити особливості планування на малих та середніх підприємствах АПК;

– визначити організаційні форми та типи планування у відповідності до категорій МСП, виділених за кількісними та якісними класифікаційними ознаками;

– здійснити порівняльний аналіз наслідків використання внутрішньофірмового планування щодо динаміки та рівня розвитку малих і середніх підприємств в країнах з традиційно ринковою орієнтацією та в державах з перехідною економікою;

– визначити проблеми, що перешкоджають використанню планових важелів у системі внутрішньофірмового управління на МСП;

– удосконалити методику внутрішньофірмового планування з урахуванням специфіки малих та середніх підприємств.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження обрані вітчизняні підприємства малого та середнього бізнесу України з різним організаційно-правовим статусом, зокрема сільськогосподарські підприємницькі структури Миколаївської області.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти планування господарської діяльності малих та середніх підприємств.

Теоретичною і методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних процесів; положення економічної теорії, розробки зарубіжних та вітчизняних вчених щодо використання економічних методів управління; наукові праці, методологічні та методичні розробки з питань внутрішньофірмового планування.

У процесі дослідження використовувалися такі методи: абстрактно-логічний, системного та комплексного аналізу – при узагальненні теоретико-методологічних положень внутрішньофірмового планування на малих та середніх підприємствах; порівняльно-економічний – для визначення особливостей планування на вітчизняних та закордонних підприємствах; соціологічний аналіз й опитування – при виявленні проблем управління та планування на МСП; моделювання – з метою удосконалення методичних підходів до планування господарської діяльності; класифікації та типології, експертних оцінок тощо.

Інформаційна база дослідження. При виконанні дисертаційного дослідження були узагальнені та опрацьовані такі джерела інформації: закони України, Укази Президента України, нормативні акти міністерств та відомств; звітність Державного комітету статистики України, Євростату; матеріали Міністерства економіки України, Адміністрації Президента України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Асоціації сприяння розвитку приватного підприємництва в Україні "Єднання", Міжнародної Фінансової Корпорації, Агенції міжнародного розвитку США (USAID); результати соціологічних опитувань, соціально-економічні дані публікацій у пресі.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна полягає в опрацюванні автором теоретичних і практичних положень, спрямованих на удосконалення й підвищення ефективності внутрішньофірмового планування на малих та середніх підприємствах. Сутність наукової новизни полягає у наступному:

- обгрунтовано шляхи підвищення ефективності планування господарської діяльності малих та середніх підприємств як засобу протидії внутрішнім та зовнішнім ризикам агробізнесу в умовах ринку;

- визначені кількісні та якісні критерії розподілу невеликих аграрних господарств на категорії: присадибні господарства, присадибні господарства, мікро-, малі та середні підприємства;

- визначено соціально-економічну роль сучасного підприємця, який інтегрує риси інноватора, власника та менеджера в плануванні діяльності підприємства. У поданій постановці проблема відносно аграрної сфери залишалася малодослідженою;

- узагальнено галузеві особливості планування на малих (середніх) підприємствах АПК, які зумовлені дією природничих, економічних, організаційно-правових, технічних та технологічних факторів;

- встановлено чинники, які впливають на розвиток та господарську діяльність вітчизняних малих та середніх підприємств. Новим у цій частині є визначення пріоритету ендогенних факторів забезпечення життєздатності МСП, зокрема, розробка планових передбачень оперативних та стратегічних перспектив;

- запропоновано методику аутодіагностики малих та середніх підприємств для ідентифікації стану та напрямів поліпшення внутрішньофірмового планування. Наукова новизна цієї частини полягає в оцінці за допомогою спеціальних тестів таких складових: самостійність планування як функції менеджменту, ступінь розгалуження цілей, рівень методів та технологій планування, стан стратегічного та оперативного планування, ступінь деталізації та формалізації планування, усвідомлення ролі планування керівництвом підприємства;

- удосконалено систему планування на малих та середніх підприємствах. Новим тут є розробка алгоритму, що служить підгрунтям для впровадження управлінських інновацій у сфері планових розробок. Основними етапами алгоритму є: оцінка стану організації планування на МСП, ідентифікація типу планування, визначення напрямів модернізації організації планування.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані методичні підходи в дисертації до проблем внутрішньофірмового планування, використовуються суб’єктами малого та середнього бізнесу в АПК для удосконалення внутрішньофірмового менеджменту, державними і суспільними організаціями при формуванні програм підтримки і розвитку підприємництва, зокрема Миколаївським регіональним центром підтримки бізнесу (акт № 01/005/1 від 1.02.2000 р.).

Наукові результати дисертаційної роботи, які мають прикладний характер, апробовані на ряді підприємств Миколаївської області: ТОВ "Агролізинг" (довідка №48 від 16.03.2001 р.), СТОВ "Південь" (довідка № 78 від 20.10.2000 р.), ПП "Шліх" (акт № 117 від 15.11.2000 р.), ВАТ ВПТ "Нектар" (акт №404 від 26.01.2001 р.), ТОВ "ДІП" (акт № 01/1 від 15.01.2001 р.).

Окремі результати дослідження можуть бути використані також у навчальному процесі в учбових дисциплінах “Планування діяльності підприємств”, “Економіка підприємств”.

Особистий внесок здобувача. Сукупний внесок в досліджувану проблему полягає в обгрунтуванні та вдосконаленні методичних засад планування діяльності МСП. Зокрема, систематизовані організаційні форми та типи планування залежно від розмірів конкретних підприємств; узагальнені наслідки використання планових передбачень для ефективного розв’язання статутних та проектних завдань. Запропоновані аутодіагностична модель аналізу стану та процедури планування, що враховують вплив ресурсних обмежень.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного дослідження доповідались на міжнародній конференції "Стан та засоби підвищення ефективності підприємницької діяльності" (м. Миколаїв, 2001 р.); регіональній науково-практичній конференції "Причорномор’я: підсумки реформ і стратегія розвитку"; науково-технічній конференції "Молодь та суднобудування. Досягнення на межі тисячоліть" (Миколаїв, 1999 р.); ІІ міжнародній науково-технічній конференції "Проблеми енергозбереження та екології у суднобудуванні" (м. Миколаїв, 1998 р.); міжнародному науково-практичному симпозіумі "Проблеми суднобудування: стан, ідеї, рішення" (м. Миколаїв, 1997 р.).

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження опубліковані в 8 працях у наукових журналах і збірниках, в тому числі в 4 фахових виданнях, загальним обсягом 2,5 друк. арк., з них особисто автору належить 2,1 друк. арк.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків. Повний обсяг дисертації 169 сторінок, містить 45 таблиць та 33 рисунки, 14 додатків і список використаних джерел, який налічує 141 найменування.
  1   2   3   4

Схожі:

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ АКСІАЛЬНОКООРДИНОВАНИХ КОМПЛЕКСІВ ФТАЛОЦІАНІНУ ЗАЛІЗА
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Д 64. 605. 01 Національного фармацевтичного університету за адресою: 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 53
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
РІВНЯННЯ НЕСКІНЧЕННИХ ЛАНЦЮГІВ НЕЛІНІЙНИХ ОСЦИЛЯТОРІВ: ЗАДАЧА КОШІ, ПЕРІОДИЧНІ РОЗВ’ЯЗКИ, БІЖУЧІ ХВИЛІ
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
...
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Спеціальність: 12. 00. 08 кримінальне право та кримінологія; кримінально – виконавче право
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук
Робота виконана в Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара МОНмолодьспорту України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Робота виконана в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка, Міністерство освіти і науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка