Динамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає переорієнтації зусиль менеджменту підприємств із забезпечення поточних результатів діяльності в площину


Скачати 171.87 Kb.
НазваДинамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає переорієнтації зусиль менеджменту підприємств із забезпечення поточних результатів діяльності в площину
Дата13.03.2013
Розмір171.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ВСТУП

Динамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає переорієнтації зусиль менеджменту підприємств із забезпечення поточних результатів діяльності в площину забезпечення конкурентних переваг, формування яких є певним гарантом тривалого ефективного функціонування підприємства і залежить від якості реалізації його потенціалу. Зосередження на пошуку можливостей успішного довгострокового функціонування зумовлює необхідність, по-перше, вивчення механізму формування таких можливостей, і по-друге, здобуття практичних навичок їхньої оцінки, що визначає змістовну спрямованість даного курсу лекцій, який підготовлено відповідно до програми курсу «Потенціал і розвиток підприємства».

В сучасних вітчизняних публікаціях і виданнях питання сутності потенціалу, його структуризації, механізму формування та оцінки залишаються недостатньо висвітленими і не охоплюють усіх тем курсу, передбачених навчальною програмою.

Курс дисципліни охоплює широке коло питань, вивчення яких дозволить студентам:

- набути глибоких теоретичних знань з питань вивчення закономірностей, принципів і особливостей формування, розвитку та оцінки потенціалу підприємства;

- виробити практичні навички щодо прийомів та процедур, які застосовуються в процесі оцінювання вартості підприємства як основної характеристики його потенціалу;

- ознайомитися з методичним інструментарієм оцінки окремих складових потенціалу підприємства;

- опанувати порядок визначення змісту та сучасних концепцій розвитку підприємства.

У курсі дисципліни розглянуто питання сутності та складу потенціалу підприємства; його структуризації та формування; конкурентоспроможності потенціалу, її оцінки та стратегічного аналізу, застосування методів та прийомів якого сприяє виявленню позитивних і негативних факторів формування та розвитку елементів потенціалу у конкурентному середовищі; висвітлено концепцію вартісної оцінки потенціалу підприємства з урахуванням вартості його матеріальних (майнових) і нематеріальних елементів; визначені резерви розвитку підприємства та його потенціалу.

Мета: надання знань про закономірності й особливості забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства та його розвитку.

Завдання: вивчення новітніх методів і засобів ефективного формування потенціалу підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності в сучасних умовах господарювання; набуття практичних навичок оціночної діяльності як необхідного чинника раціонального управління розвитком потенціалу підприємства.

Предмет: процеси і методи формування та оцінювання потенціалу підприємства та його розвитку.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства.

2. Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства.

3. Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель.

4. Особливості формування виробничого потенціалу підприємства.

5. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства.

6. Теоретичні основи оцінки потенціалу підприємства.

7. Методичний інструментарій оцінки потенціалу підприємства.

8. Оцінка вартості нерухомого майна.

9. Оцінка вартості машин і обладнання.

10. Оцінка нематеріальних активів.

11. Трудовий потенціал та його оцінка.

12. Оцінка вартості бізнесу.

13. Прикладні аспекти оцінки потенціалу підприємства.

14. Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови.

15. Методичні підходи до визначення резервів розвитку підприємства та його потенціалу.

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПОТЕНЦІАЛ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА»
Тема 1: СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Потенціал як економічна категорія. Загальнонаукова сутність терміну "потенціал", еволюція його використання в економічних дослідженнях і взаємозв'язки з іншими економічними категоріями базисного рівня

Поняття, характерні риси, структура потенціалу підприємства і сучасні тенденції його розвитку. Критична оцінка методичних підходів до визначення сутності потенціалу підприємства. Відмітні ознаки та структурні елементи потенціалу підприємства. Змістовна спрямованість найбільш поширених моделей структуризації потенціалу і його складових елементів

Моделі ресурсного, науково-технічного, інноваційного, соціально-економічного і фінансового потенціалу, межі їх використання і місце в ієрархічній побудові інтегрованих потенціалів різних рівнів національної економіки.

Література [2;16;23;27;31]
Тема 2: Структура і графоаналітична модель потенціалу підприємства.
Блочно – модульна структуризація. Функціональна структуризація. Ресурсні складові потенціалу підприємства. Блок системи управління. Об’єктні та суб’єктні складові потенціалу підприємства. Графоаналітична модель аналізу потенціалу підприємства. Розподіл діяльності підприємства за функціональними блоками для оцінювання його потенціалу. Алгоритм графоаналітичного методу оцінки потенціалу підприємства. Квадрат потенціалу підприємства. Зв'язок форми та розміру квадрата потенціалу з життєвим циклом підприємства.

Література [2;16;23;27;31]
Тема 3:Формування потенціалу підприємства: поняття і загальна модель.

Термін «система». Потенціал підприємства як економічна система. Розгляд потенціалу підприємства на основі ресурсної, функціональної, ресурсно – цільового підходів. Опис потенціалу підприємства за системо утворюючими характеристиками: зовнішнім оточенням, внутрішньою структурою. Характерні риси розвитку потенціалу підприємства як економічної системи.Властивості потенціалу підприємства: цілісність, взаємозв’язок, взаємодія, складність, комуніктивність, ієрархічність, множинність, здатність до розвитку, альтернативність. Процес формування потенціалу підприємства. Основні наукові підходи: системний, маркетинговий, функціональний, відтворювальний, інноваційний, нормативний, комплексний, інтеграційний, динамічний, оптимізаційний, адміністративний, поведінковий, ситуаційний, структурний. Модель формування потенціалу підприємства за трьома рівнями: інституціональним, господарським, виробничим.

Література [16;17;23;27;30;31]
Тема 4: Особливості формування виробничого потенціалу підприємства.

Виробничий потенціал як наявні та приховані можливості підприємства. Потенціал землі та природно – кліматичні умови. Фондовий потенціал. Потенціал оборотніх фондів. Потенціал нематеріальних активів. Потенціал технологічного персоналу. Структура потенціалу підприємства. Класифікація характеристик виробничого потенціалу промислового підприємства. Завдання оцінювання виробничого потенціалу підприємства. Вимірювання величини виробничого потенціалу підприємства на базі ресурсного підходу. Вимірювання елементів виробничого потенціалу за вартістю. Елементи виробничого потенціалу: основні виробничі фонди, енергетичні ресурси – виробничий персонал, технологія, інформація. Виробничий потенціал підприємства – важливий елемент стратегії управління внутрішньовиробничими можливостями.

Література [16;21;29;30;31]

Тема 5: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Конкурентоспроможність: основні категорії та поняття. Взаємозв'язок категорій: ринок, конкуренція, конкурентоспроможність Системні властивості (характеристики) функціонального (організаційного) потенціалу, які забезпечують той чи інший рівень його ефективності та конкурентоспроможності

Сутнісне тлумачення та об'єктивна необхідність визначення конкурентоспроможності потенціалу підприємства в ринкових умовах господарювання.

Методи вимірювання конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Корисний ефект. Основні методи прогнозування корисного ефекта: нормативний, експериментальний, параметричний експертний. Параметри корисного ефекту.

Визначення кількісної оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Стратегічний аналіз конкурентоспроможності потенціалу підприємства. Оцінка конкурентного статусу фірми. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання. Можливі моделі планування у різних стратегічних зонах господарювання.

Діагностика сил конкуренції на ринках з різною галузевою структурою. Основні сили конкуренції за М. Портером. Потенційні конкуренти, аналіз ймовірності входження в галузь. Економічні можливості постачальників ресурсів і покупців (споживачів) продукції галузі. Оцінка можливостей врахування інших конкурентних сил.

Дослідження перспектив розвитку галузі. Виділення провідних чинників успіху у галузі, їх оцінка. Чинники, що грунтуються на науково-технічних перевагах, організації виробництва, маркетингових нововведеннях. Методичні проблеми визначення профілю галузі.

SWOT-аналіз підприємства. Формування переліку і якісна характеристика чинників, що визначають сильні та слабкі сторони, можливості і загрози підприємства. Стратегічний аналіз результатів.

Прикладні аспекти оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства.

Застосування прикладних прийомів і методів:

-SТЕР-аналіз; -SWОТ-аналіз; -SРАСЕ-аналіз; -GАР-аналіз; -метод аналізу LОТS; -РІМS-аналіз; -вивчення профілю об'єкта; -модель GЕ/МсКіnsey; -система 111-555.
Література [16;21;29;30;31]


Тема 6: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Оцінювання потенціалу підприємства: визначення та порядок організації. Цільові установки щодо оцінки складових частин потенціалу підприємства. Загальні підходи до оцінки вартості нерухомого та рухомого майна, а також вартості гудвілу.

Модифікації вартості підприємства і загальні принципи їх оцінки. Сутність основних модифікацій вартості, які використовуються згідно з міжнародними стандартами оцінки - ринкова, інвестиційна, споживча, ліквідаційна, страхова і податкова вартість. Структурно-логічна схема формування вартості потенціалу підприємства та його чинників.

Література [4;12;16;18;19;20;22]
Тема 7: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Основні методичні підходи до оцінки вартості потенціалу підприємства.

Шість функцій грошової одиниці, їх економічний зміст і галузь застосування при оцінці.

Доходний підхід: метод капіталізації, метод дисконтування грошових потоків. Розрахунок коефіцієнта капіталізації.

Витратний підхід: метод чистих активів, метод ліквідаційної вартості.

Порівняльний підхід: метод ринку капіталу, метод угод, метод галузевих коефіцієнтів. Вибір одиниць порівняння при оцінці.

Класифікаційна характеристика інформації, яка приймає участь в оцінюванні потенціалу підприємства. Формальні та неформальні методи збирання інформації про об'єкт оцінюванн.

Державні установи в галузі оцінювання підприємств. Вітчизняна та зарубіжна нормативна база оцінки.

Література [16;22;31]
Тема 8: ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Вартість землі та її грошова оцінка. Загальний рентний доход та його складники (диференційний рентний дохід та абсолютний рентний дохід). Порядок організації грошової оцінки землі по Україні, Автономній Республіці Крим і областях, кадастрових і адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянках. Законодавчі акти, що регулюють земельні відносини в Україні. Нормативно-правова база, організаційне забезпечення та основні методичні положення грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.

Економіка землі - теорія залишку. Використання методу залишку при оцінці нерухомості, яка приносить дохід. Метод залишку для оцінки ринкової вартості землі. Аналіз земельної ділянки і застосування принципу найкращого і найефективнішого використання. Чинники, які визначають найбільшу залишкову вартість землі: потенціал місця розташування ділянки, ринковий попит, правова обгрунтованість, ресурсна якість ділянки, технологічна і фінансова обгрунтованість інвестиційного проекту. Алгоритм розрахунків ринкової вартості землі при використанні різних методичних підходів - дохідного, витратного, порівняльного (аналогів продажу). Міжнародна практика оцінки земельних ділянок

Оцінювання вартості будівель і споруд. Особливості методу залишку для будівель, споруд і для власності в цілому. Техніка (метод) загального фізичного коефіцієнта капіталізації поточного доходу. Етапність і послідовність розрахунків ринкової вартості будівель і споруд при використанні різноманітних методичних підходів.

Література [16;22;27;31]
Тема 9: ОЦІНКА ВАРТОСТІ МАШИН І ОБЛАДНАННЯ
Необхідність і об'єкти оцінювання технічного оснащення підприємства. Завдання, які вирішують за допомогою ринкової оцінки машин, устаткування та інших технічних засобів.

Класифікація об'єктів оцінки: машинний парк підприємства в цілому та його структурних підрозділів; технологічні комплекси; функціонально самостійні машини, агрегати, прилади і механізми. Методи визначення зносу машин і устаткування.

Використання дохідного підходу при оцінюванні машин і устаткування. Етапність розрахунків вартості машин і устаткування: обчислюють чистий дохід від функціонування виробничої системи; за допомогою методу "залишку" визначають частину доходу, яка відноситься до машинного парку цієї системи; методом дисконтованих доходів чи методом капіталізації розраховують вартість усього машинного парку, з урахуванням питомої ваги одиниці (групи) обладнання (машин) у балансовій вартості машинного парку визначається її ринкова вартість.

Витратний підхід до оцінки машин та устаткування. Сутність найбільш поширених методів реалізації витратного підходу порівняно з ціною підприємства - виробника, актуалізація калькуляції, коригування калькуляції конструктивного подібного об'єкта і визначення собівартості об'єкта за збільшеними нормативами.

Порівняльний підхід в оцінюванні машин і устаткування. Методи прямого порівняння і метод статистичного моделювання ціни: сутність, сфери застосування та алгоритм розрахунків за допомогою питомих цінових показників, кореляційних моделей і експертних оцінок.

Література [1;16;31]
Тема 10: ОЦІНКА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ
Інтелектуальна власність як найважливіший вид нематеріальних активів. Поняття об'єктів виняткових прав. Класифікація охоронних результатів творчої діяльності. Секрети виробництва (ноу-хау), які використовуються для цілей бізнесу та оцінювання.

Охоронні засоби індивідуалізації (товарні знаки, знаки обслуговування та найменування міст походження товарів). Формування портфеля прав. Специфікація охоронних прав та її особливості щодо конкретних об'єктів інтелектуальної власності. Майнові права користування землею, природними ресурсами, майном та інші. Передача прав на нематеріальні активи згідно із законодавством України.

Методи оцінювання ринкової вартості нематеріальних активів. Особливості методів оцінки вартості інтелектуальної власності. Оцінювання прав інтелектуальної власності при корпоративних трансакціях. Способи оцінювання патентів і ліцензій при продажу. Оцінювання вартості ноу-хау та винаходів методом дисконтованих доходів. Використання в оцінюванні нематеріальних активів методу прямої капіталізації доходу. Сутність методу зайвої (надмірної) рентабельності, що використовується при оцінюванні вартості підприємства. Застосування витратного підходу для оцінювання деяких видів нематеріальних активів.

Література [5;9;15;16;22;31]
Тема 11: ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ І ЙОГООЦІНКА
Аналітична характеристика трудових ресурсів і кадрового потенціалу з використанням показників: склад, структура і динаміка кадрів; оцінювання кваліфікаційного рівня всіх категорій персоналу; структура, склад і якісна оцінка управлінського персоналу.

Аналітична оцінка управлінського потенціалу. Оцінювання рівня управлінської діяльності за показниками рівня організації праці, виробництва, управління, результативності роботи служб зі створення необхідних умов праці та життєзабезпечення.

Особливості та дискусійність питань визначення вартісної оцінки трудового потенціалу.

Ефективність використання трудового потенціалу (живої праці). Різноманітні підходи до визначення ефективності управління. Порівняння показників ефективності підприємницької діяльності та ефективності управління як найпоширеніша точка зору на визначення результативності управління. Основні етапи визначення узагальнюючого показника ефективності управління: визначення цілей виробничої системи й управління; вибір показників, які відображають результативність управління у досягненні цілей виробничої системи, визначення всієї сукупності витрат, пов'язаних з функціонуванням системи управління; організаційно-економічне оцінювання об'єкта що досліджується, вибір бази для порівняння витрат на управління; обчислення питомих витрат на управління; визначення співвідношення результативності управління й питомих витрат на нього за порівнювані періоди або на порівнюваних об'єктах.

Література [16;22;29;31]
Тема 12: ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ
Необхідність, функціональне призначення й методичні підходи до оцінки вартості бізнесу. Цілі і найбільш поширені випадки необхідності оцінки ринкової вартості бізнесу. Майновий, дохідний і порівняльний підходи до оцінки вартості бізнесу. Вибір і застосування їх залежно від функціонального призначення оцінки й особливостей підприємства.

Майновий метод оцінки вартості бізнесу (методи накопичення активів): сутність переваги, недоліки і сфери застосування. Балансові методи оцінки активів підприємства балансової вартості, метод замінювання і метод ліквідаційної вартості. Етапність і алгоритм розрахунків майнової цінності власних активів підприємства.

Дохідний підхід до оцінки вартості бізнесу. Вибір показників доходності підприємства і методів їх розрахунків. Прогнозування майбутніх грошових потоків, валовий дохід, динаміка витрат виробництва, інвестицій та інших фінсових показників. Способи визначення постпрогнозної (залишкової) і теперішньої вартості підприємства.

Порівняльний підхід в оцінці вартості бізнесу. Сутність і особливості методу "підприємства-аналога" за допомогою якого реалізується порівняльний та частково дохідний підхід. Ринкова вартість акцій підприємства-аналога як вихідна основа для розрахунків вартості підприємства, яке оцінюється. Поняття мультиплікатора, його різновиди та їх значення в обгрунтуванні пересічної вартості підприємства.

Література [10;16;20;22;31]
Тема 13. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Особливості оцінювання потенціалу підприємства для моніторингу поточних можливостей. Базові принципи в організації моніторингу : цілісність, оперативність, пріоритет управління, відповідність цілей мониторингу засобам його організації, націленість на прогноз, несуперечність. Основні принципи визначення поточних можливостей підприємства: динамічність, складність структури, комплексність, функціональність. Етапи процесу моніторингу поточних можливостей: визначення цілей та завдань; визначення процесів, які істотно впливають на формування та реалізацію поточних можливостей; визначення складу інформації; побудова моделі потенціалу підприємства та на її основі - моделі моніторингу.

Основні вимоги у побудові моделі потенціалу: необхідність забезпечення чіткого визначення поточних реалізованих і нереалізованих можливостей збуту, виробництва, постачання, фінансування, динаміки їх реалізації з урахуванням внутрішніх взаємозв’язків; обов’язкова наявність критеріїв, що дозволяють вивчити якість реалізованих можливостей відповідно до ринкових вимог; забезпечення можливостей вивчення причин уповільнення темпів реалізації потенціалу та відставання від запланованого рівня, рівня конкурентів; забезпечення можливості вивчення характеру внутрішніх комунікацій; наявність критеріїв раціональності функціонування окремих елементів потенціалу та їх взаємодії.

Спеціальні випадки застосування оцінювання підприємства (бізнесу): викуп паїв (акцій) закритих компаній (товариств із обмеженою відповідальністю та закритих акціонерних товариств); емісія нових акцій; підготовка до продажу підприємств, що приватизуються; обгрунтування варіантів проведення санації підприємств-банкрутів; перевірка ціни пропозиції по акціях закритих акціонерних товариств великими професійними інвесторами.

Література [12;16;31]
Тема 14: Розвиток підприємства: зміст, сучасні концепції та передумови.
Типи розвитку (зростання): перепрофілюючий (інноваційний) і модернізуючий (покращуючий). Стратегічні альтернативи розвитку бізнесу підприємства: інтенсивного, інтеграційного, диверсифікаційного, скорочення. Аспекти диверсифікації: продуктів, пунктів продажу, споживачів і постачальників, засобів фінансування, технологій, баз НДіДКР. Сценарії диверсифікаційного розвитку підприємства: концентрична, горизонтальна, конгломеративна, вертикальна диверсифікація. Внутрішній і зовнішній розвиток. Сценарії зовнішнього (інтегрованого) розвитку: зворотна вертикальна, пряма вертикальна, горизонтальна, діагональна інтеграція.

Концепція єдності життєвих циклів продукції й технології. Концепція технологічного ланцюга виробництва. Концепція раціонального поєднання властивостей цілісності й відособленості систем що розвиваються.

Література [7;14;16;31]
ТЕМА 15: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ПОТЕНЦІАЛУ.

Застосування формальних моделей та матричних методів при формуванні стратегічних альтернатив і виборі конкретної стратегії розвитку підприємства. Модель накопиченого досвіду. Модель життєвого циклу продукту, попиту. Модель життєвого циклу технологій. Модель продукт – ринок. Модель М. Портера. Діагностика «портфеля виробництва» та її стадії.

Метод BCG. Метод Мак – Кінсі. Модель хімічної компанії Шелл. Метод АDL. Матриці BCG, Мак – Кінсі (Шелл), АDL як інструменти співставлення СЗГ. Методи комплексного стратегічного аналізу: SWOT, SPACE. Проведення SWOT – аналізу. Оцінка стратегічного становища підприємства за методом SPACE.

Література [15;16;31]

ЛІТЕРАТУРА


 1. Андрианов Ю.В., Юдин А.В. Систематизация методов расчета при оценке машин и оборудования // Московский оценщик. - 2003. - №4 (23) . - С. 18-23.

 2. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. - М.: Книжный мир, 2003.

 3. Большая советская энциклопедия. Т.20. - М.: Сов. Энциклопедия, 1975.

 4. Валдайцев СВ. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 5. Власова Н.О., Краснокутська Н.С. Інвестиційна привабливість підприємств торгівлі: Навч. посіб. - X.: ХДУХТ, 2003.

 6. Джаин И.О. Оценка трудового потенциала: Монография. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002.

 7. Должанський І.З., Загорна Т.О., Удалих О.О. Управління потенціалом підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 362 с.

 8. Економіка виробничого підприємництва: Навч. посібник/За ред. Й.М. Петровича. - К.: Знання, КОО, 2001.

 9. Елисеев В.М. Оценка стоимости гудвилла. - http:// www.appraiser.ru/ info/meet/lOlet/is/eliseev.htm

 10. Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса. - СПб: Питер, 2001.

 11. Закон України «Про оцінку земель» № 1378-IV від 11 грудня 2003 року.

 12. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» від 12 липня 2001 року.

 13. Иванов Н.И. Экономические аспекты производственного потенциала: Теория и практика. - Дон. ИЭП НАН Украины, 2000.

 14. Козырев А.Н.. Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности. - М.:«Интерреклама», 2003.

 15. Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид. – Львів: “Науковий світ – 2000”, 2006,– 366 с.

 16. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2005. – 352 с.

 17. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия: Монография. -Сумы: ИТД «Университетская книга», 2002.

 18. Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002.

 19. Національний Стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав».

 20. Національні положення (Стандарти) бухгалтерського обліку (П(с)БО)№ 1,2.

 21. Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. - К.: МАУП, 2000.

 22. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). Уч. Пособие / Под ред. Н.А. Абдулаева. - М.: Изд-во «ЭКМОС», 2000.

 23. Попов Е. Рыночный потенциал предприятия. - М.: ЗАО «Экономика», 2002.

 24. Про експертну грошову оцінку земельних ділянок. Постанова Кабінету Міністрів України № 1531 від 11 жовтня 2002 року.

 25. Про затвердження Методики оцінки вартості майна: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 № 1891 // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. - 2004. - №2. - С 22-44.

 26. Про затвердження Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю Наказ Фонду Державного Майна України від ЗО липня 1999 року N 1477.

 27. Рєпіна І.М. Підприємницький потенціал: методологія оцінки та управління //Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - 1998.- №2. - С.262-271.

 28. Сивец С.А. Международные стандарты оценки - 2000. //Государственный информационный бюллетень о приватизации №3//. - К., 2001. - С.51-53.

 29. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. -М.: Изд. дом «Вильяме», 2002.

 30. Фатхутдинов РА. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. - М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.

 31. Федонін О.С., Репіна І.М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 316 с.

Схожі:

ТА СПОРТУ
Розвиток ринкових відносин, зміни в інституціональній структурі економіки України створили нове середовище для здійснення комерційних...
У сукупності ринкових процесів сучасного товарного ринку швидкими...
Проте в цьому визначенні не висвітлено багатогранності цієї діяльності, бо її необґрунтовано зводять до процесів «купівлі та продажу...
ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ
Виявлено найсуттєвіші проблеми фінансового забезпечення їх інвестиційної діяльності. Сформульовані рекомендації щодо підвищення ефективності...
ПРИМІРНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ зі спеціальності "Менеджмент організацій"
Розвиток організаційно-правових форм господарювання та адаптація підприємств до ринкових умов
Конспект на тему : «Інфляція та її види»
Проблеми (оздоровлення), подолання інфляційних процесів в Україні, в період формування ринкових відносин
МЕХАНІЗМ ЗАДОВОЛЕННЯ ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТРЕБ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ...
Анотація. Запропоновано скорочену та розгорнуту цільову функцію розрахунку поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства...
Тема Сутність, розвиток та основні поняття інноваційного менеджменту...
Нноваційний менеджмент як сукупність принципів, методів і форм управління інноваційними процесами та інноваційною діяльністю. Інноваційний...
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ...
Метою приведення показників результативності діяльності різних підприємств в порівняний вигляд запропоновано здійснювати коригування...
ПЛЕНАРНЕ
Виховання дитини – це не мила забава, а завдання, що вимагає капіталовкладень – тяжких переживань, зусиль безсонних
СУЧАСНІ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА:...
Актуальність. На сьогоднішній день оцінка фінансово-економічного стану підприємства є досить актуальною для будь-якого суб’єкта господарської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка