АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА Сімферополь


Скачати 38.95 Kb.
НазваАНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ: МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА Сімферополь
Дата18.05.2013
Розмір38.95 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО

К.С. Сурніна


АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ:
МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА

Сімферополь

«ДІАЙПІ»

2011
УДК 336.225.671.33.021:001.8

ББК 65.053(4Укр)

С 90

Рекомендовано до друку Вченою радою Таврійського національного університету

імені В. І. Вернадського (протокол № 12 від 21 грудня 2011р.)


Рецензенти
І. П. Житнадоктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

С. В. Климчук - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

В. О. Шевчук - доктор економічних наук, професор, перший проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту


С
С 90
урніна К. С.


Аналітичні процедури в аудиті: методологія і практика: монографія / К. С. Сурніна. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2011. – 338 с.

ISBN 978-966-491-263-8

В монографії розглянуто теоретичні основи формування і використання аналітичних процедур в аудиті, досліждено аналітичні процедури на стадії планування аудиту, розглянуто взаємозв’язок між даними, які будуть застосовуватися під час аудиту та їх вплив на подальші події, розроблено та запропоновано методологію оцінки ризику суттєвого викривлення звітності, представлено конценсію облікової політики і стратегію формування фінансової звітності підприємства та впливу аналітичних процедур на прийняття управлінських рішень з керування підприємством і досягнення конкурентоспроможності підприємства.

Монографія розрахована на широке коло науковців, аудиторів, викладачів, аспірантів і студентів економічних вузів при вивченні питань аудиту, планування, контролю, аналізу діяльності підприємства, управлінського обліку та фінансів.
УДК 336.225.671.33.021:001.8

ББК 65.053(4Укр)
ISBN 978-966-491-263-8 © К. С. Сурніна, 2011

ЗМІСТ
ВСТУП 5

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ I ВИКОРИСТОВУВАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ 8

1.1. Аудиторські процедури як методична основа процесу аудиту 9

1.2. Зарубіжний досвід використовування аналітичних процедур в аудиті 23

1.3. Місце аналітичних процедур в процесі вітчизняного аудиту 47

1.4. Інформаційне забезпечення виконання аналітичних процедур
в аудиті промислового підприємства 58

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР
НА СТАДІЇ ПЛАНУВАННЯ АУДИТУ
73

2.1. Фактори, які мають вплив на вибір аналітичних процедур
при плануванні 74

2.2. Визначення основних показників планування аудиту
за наслідками аналітичних процедур 90

2.3. Система дослідження можливих помилок та порушень
в процесі аудиту 108

2.4. Розробка моделей складових аудиторського ризику
в ході планування аудиту 121

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР
ЯК ПРОЦЕДУР ПО СУТІ
134

3.1. Аналітичні процедури по суті та їх місце в загальному процесі аудиту 135

3.2.Методологія оцінки ризику суттєвого викривлення звітності 151

3.3.Залежність достовірних даних від джерел їх отримання 168

3.4. Аналіз отриманої величини відхилень від прогнозних даних 181

РОЗДІЛ 4. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР
НА ЗАКЛЮЧНОМУ ЕТАПІ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
201

4.1 Функції аналітичних процедур з використанням елементів
фінансового аналізу на заключному етапі аудиту 202

4.2. Дослідження облікової політики та стратегія формування
фінансової звітності підприємства 215

4.3. Методологія проведення аналітичних процедур
в аудиті конкурентоспроможності підприємств 244

4.4. Методологія дослідження впливу аналітичних процедур
на прийняття управлінських рішень з керування підприємством 253

ВИСНОВКИ 263

ДОДАТКИ 267

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 318

НАУКОВЕ ВИДАННЯСУРНІНА Катерина Станіславівна

АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ В АУДИТІ:

МЕТОДОЛОГІЯ І ПРАКТИКА

Монографія
Комп’ютерна верстка К. Сурніна

Відповідальний за випуск Д. Штогрін

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 19,65. Тираж 500 прим. Замов. № 1112516/2.

Видавництво «ДІАЙПІ»
м. Сімферополь, пр. Кирова, 17 тел./факс (0652) 248-178, 711-687.
dip@diprint.com.ua, www.diprint.com.ua

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №1744 від 8.04.2004 р.
Віддруковано з готового оригінал-макету в поліграфцентрі «CUBE»
95000, м. Сімферополь, пр. Кірова, 82. Тел. 050 4971790

Схожі:

Генезис теорії та аналіз практики застосування аналітичних процедур в аудиті Анотація
В статті досліджено визначення поняття “аналітичні процедури” в аудиті різними науковцями, визначено власне бачення необхідності...
Методика аналітичних процедур при аудиті фінансової звітності хлібопекарних підприємств України
Автор аналізує різні стадії процесу хлібопечення і рекомендує аналітичні процедури аудиту від початку виробничого процесу, до складання...
Сикорский Н. М. Теория и практика редактирования. М.: Высш шк., 1980....
Григораш Д. С. Теорія і практика редагування газети. Львів: Вид-во Львів, ун-ту, 1966. С. 11-12, 17-19
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку...
Ш 45 Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімферополь: «ЧП Предприятие...
Передумови створення агрохолдингів в УкраїнІ
Майданевич Ю. П., к е н., доцент кафедри обліку і аудиту ТНУ імені В.І. Вернадського м. Сімферополь
Гуменюк В.І. Кримські мотиви в новій українській літературі (ХІХ...

Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній...
Ш 45 Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній сфері / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімферополь: «ЧП Предприятие...
Боровський В. Н. Гроші та кредит. Навчально-методичний посібник та...

Лекція на тему: Історико-педагогічні дослідження: методологія та

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка