Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній сфері Сімферополь «ЧП Предприятие Феникс» 2012


Скачати 54.75 Kb.
НазваШвець І. Ю., Швець Ю. Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній сфері Сімферополь «ЧП Предприятие Феникс» 2012
Дата18.05.2013
Розмір54.75 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Швець І.Ю., Швець Ю.Ю.

Забезпечення безпеки країни в економічній сфері

Сімферополь

«ЧП Предприятие Феникс»

2012
УДК 31:339.

ББК 65.6

Ш 45
Ш 45 Швець І.Ю., Швець Ю.Ю. Забезпечення безпеки країни в економічній сфері / І.Ю. Швець, Ю.Ю. Швець. – Сімферополь: «ЧП Предприятие Феникс», 2012. – 238 с.
ISBN 978-617-671-016-5
Рекомендовано до публікації Вченою радою Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського протокол № 11 від 28 листопада 2012 р.
Раскрыты теоретические проблемы обеспечения безопасности страны в экономической сфере. Проведен анализ концептуальных положений Обеспечение безопасности страны в экономической сфере, анализ состояния обеспечения безопасности страны в экономической сфере. Определены свойства и содержание социально-экономических процессов управления в условиях рыночной экономики.

Обоснованы методы оценки эффективности защиты отечественного производителя и экономической безопасности страны. Раскрыты свойства и содержание управления в обеспечении безопасности страны в экономической сфере на уровне региона. Предложены стратегические направления обеспечения безопасности страны в экономической сфере Украины.

Рассчитано на преподавателей, аспирантов, студентов экономических вузов.
Розкрито теоретичні проблеми забезпечення безпеки країни в економічній сфері. Проведено аналіз концептуальних положень Забезпечення безпеки країни в економічній сфері, аналіз стану забезпечення безпеки країни в економічній сфері. Визначено властивості і зміст соціально-економічних процесів управління в умовах ринкової економіки.

Обґрунтовано методи оцінки ефективності захисту вітчизняного виробника та економічної безпеки країни. Розкрито властивості і зміст управління в забезпеченні безпеки країни в економічній сфері на рівні регіону. Запропоновано стратегічні напрями забезпечення безпеки країни в економічній сфері України.

Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів економічних вузів.
РЕЦЕНЗЕНТИ:

Бузні А.Н. д.е.н., проф., професор кафедри менеджменту підприємницької діяльності.

Новик Л.І. д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджменту і соціально-гуманітарних дисциплін Ялтинського філіалу ПВНЗ «Європейський університет».

Пашенцев О.І. д.е.н., проф., завідувач кафедри менеджмент природоохоронної діяльності та маркетинг, декан факультету економіки та менеджменту, Національної академії природоохоронного та курортного будівництва.

ISBN 978-617-671-016-5

ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

………………………………...…………………………………….…….…….210

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………………..212

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………232

ВСТУП
Економічна безпека України є однією з життєво важливих завдань як в плані існування та розвитку країни у вигляді суверенної єдиної держави, так і в аспекті напрямів наукових досліджень.

Всі сфери життєдіяльності людини в тій чи іншій мірі містять свого роду індикатори, що сигналізують про можливі небезпеки, які необхідно враховувати при визначенні висунутих суспільством, корпораціями та особистістю цілей і при їх здійсненні. Значення поняття «безпека» посилюється через зростання багатоваріантності і альтернативності цілепокладання і способів здійснення цілей. Не можна віддавати перевагу тим чи іншим варіантам прогнозування розвитку економіки, здійснення інвестицій, формування бюджету країни без оцінки їх соціально-економічних наслідків у вигляді критеріїв та індикаторів безпеки. Без оцінки безпеки таких реформ для існування людини, суспільства і держави вони можуть вести до руйнування держави і житєзабезпечуючих систем суспільства: продовольство, транспорт, енергетика, житлово-комунальне господарство і т.д.. Провідне значення безпеки в системі ключових понять людської діяльності, а не тільки у філософському, економічному, соціологічному і політичному аспектах особливо чітко проявляється у війнах, техногенних катастрофах, кризах, терористичних актах. Деякими фахівцями з міжнародних відносин європейських країн ставиться питання про створення спеціального органу Ради Безпеки ООН - Комітету з економічної безпеки. В якості аргументу проти поняття «економічна безпека» висувається точка зору, що ринкова економіка сама по собі містить достатню кількість інструментів, які забезпечують економічну безпеку особистості і держави. З цим можна погодитися лише частково, тому ринкова економіка не забезпечує довготривалий економічне зростання, підвищення конкурентоспроможності виробництва та якості життя.

Вагомим теоретико-методологічною базою дослідження забезпечення безпеки країни в економічній сфері є праці таких зарубіжних вчених, як Л. Абалкін, В. Абрамова, Ю. Алтухова, Дж. Барбер, Л. бирки, В. Богомолова, Г. Вечканова, А. Горбунова , К. Гудвіл, К. Девіс, П. Друкера, Р. Леонард, Т. Лоурі, Ф. Найта, П. Самуельсона, А. Сміта, У. Семюелс, Ф. Хайєка, та ін. Проблеми економічної безпеки країни в економічній сфері, досліджуються в роботах таких вітчизняних вчених, як В. Андрійчук, Г. Андрощук, А. Барановський, В. Бегма, Т. Блудова, З. Варналій, О. Власюк, В. Воротін, А. Гальчинський, В. Геєць, А. Ємельянов, М. Єрмошенко, А. Качинський, Т. Клебанов, Т. Ковальчук, Б. Кравченко, П. Крайнєв, В. Кузьменко, І. Мазур, О. Малиновська, А. Мельник, А. Мокій, В. Мунтіян, Г. Пастернак-Таранушенко, Д. Прейгер, А. Сухоруков, Л.Федулова, Є. Хлобистов, В. Шлемко та ін.

Незважаючи вагомий внесок названих вчених існує об'єктивна необхідність установлення взаємозв'язків в економічній безпеці країни, що потребує удосконалення теоретико-методологічних основ та прикладних механізмів зміцнення в забезпечення безпеки країни в економічній сфері. Цим актуалізується потреба обгрунтування основ економічної безпеки країни, а також розробки стратегічних і операційних засобів формування ефективних механізмів, інституційного громадського та державно-правового регулювання розвитку.

Метою дослідження є розробка методологічних підходів до забезпечення безпеки країни в економічній сфері

Відповідно до зазначеної мети в монографії поставлені наступні завдання:

- Проведення аналізу теоретичних аспектів, концептуальних положень забезпечення безпеки країни в економічній сфері;

- Проведення аналізу стану забезпечення безпеки країни в економічній сфері;

- Обгрунтування методичних підходів до оцінки ефективності захисту вітчизняного виробника та економічної безпеки країни;

- Визначення властивостей і змісту забезпечення безпеки країни в економічній сфері;

- Підготовка стратегічних напрямків забезпечення безпеки країни в економічній сфері.

Логічна конструкція і архітектоніка монографії виходить з пропонованої трактування національних інтересів, і тому економічна безпека розглядається як основа національної безпеки, при цьому не применшується значимість інших видів і підвидів безпеки (інформаційної, продовольчої, енергетичної, валютно-фінансової і т.д.).

Безсумнівно, обсяг монографії не дає можливості розкрити всі грані теоретичних і практичних методів формування системи інфраструктури ринку, тому ряд питань носять стислий характер. Проведені дослідження представлені в наступних розділах: розділ 1 «Теоретичні аспекти забезпечення країни в економічній сфери» - Швець І.Ю., розділ 2 розділ «Методи оцінки ефективності захисту вітчизняного виробника та економічної безпеки країни» - Швець Ю.Ю., розділ 3 «Аналіз та оцінка безпеки країни в економічній сфери» - Швець Ю.Ю., розділ 4 «Властивості і зміст управління в забезпеченні безпеки країни в економічній сфері на рівні регіону» - Швець Ю.Ю., розділ 5 «Стратегічні напрямки забезпечення безпеки країни в економічній сфері в Україні» - Швець І.Ю..

Схожі:

Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку...
Ш 45 Швець І. Ю., Швець Ю. Ю. Формування системи інфраструктури ринку / І. Ю. Швець, Ю. Ю. Швець. – Сімферополь: «ЧП Предприятие...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Швець Алла Валеріївна – головний суддя «Конкурсу привітань», «Туристична газета»
«Погоджено» Голова профкому Швець Є. С. Протокол № від Посадова інструкція класного керівника
Класний керівник призначається і звільняється з посади відповідним органом управління освітою за поданням директора школи
А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства...
А. А. Радько // Теория и практика экономики и предпринимательства / Матеріалі Х Международной научно – практической конференции....
Реферат Тема: Правове ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ екологічної безпеки 1 Юридична...
Екологічна безпека гарантується громадянам України здійсненням широкого комплексу взаємопов’язаних політичних, екологічних, технічних,...
Звернення учасників V Міжнародної науково-практичної конференції НАЕК «Енергоатом»
Сумки п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції «КУЛЬТУРА БЕЗПЕКИ НА АЕС УКРАЇНИ», відзначаємо, що розуміння культури безпеки,...
УДК: 339. 9 (477) ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Надійне забезпечення країни продовольством має стратегічне значення, оскільки від цього залежать її не лише продовольча, але й національна...
План-конспект уроку Тема: Поняття конфігурації
...
План-конспект уроку Тема: Одержання звітності
...
План-конспект уроку Тема: Види конфігурацій
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка