№2929 від 30. 05. 2002р. ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


Скачати 134.87 Kb.
Назва№2929 від 30. 05. 2002р. ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Дата15.03.2013
Розмір134.87 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


Незалежний аудитор

Деревицький І.В.

Свідоцтво про внесення в Реєстр

аудиторських фірм та аудиторів,

які одноособово надають аудиторські

послуги № 2929 від 30.05.2002р.


ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

«ГРОШІ ТА КАПІТАЛ»

Надається Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку


Вступний параграф.

Згідно Договору № 32-12-11 від 19 грудня 2011 року Незалежно практикуючим аудитором Деревицьким Ігорем Веніаміновичем (сертифікат аудитора серії А № 004962, виданий за рішенням Аудиторської палати України № 104 від 30 листопада 2001року та продовжений згідно рішення Аудиторської палати України № 221/2 від 04.11.2010р. до 30 листопада 2015 року), який здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 2929 від 30 травня 2002 р. та продовжений згідно рішення Аудиторської палати України № 174/3 до 15 березня 2012 року, та Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів серія АБ № 001154 від 07.12.2010р. зі строком дії по 15.03.2012 р. проведено незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» (далі – “Товариство”) станом на 31.12.2011 року, а також перевірку відповідних звітів за рік, що минув на зазначену дату.
Аудит проводився з 10.01.2012р. по 24.02.2012р.
Аудит проводився що до наступної фінансової звітності:

 • баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 року;

 • звіт про фінансові результати (форма № 2) за рік 2011 року;

 • звіт про власний капітал за 2011 рік;

 • звіт про рух грошових коштів за 2011 рік;

 • примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік;


Відповідальність за достовірність та повноту відображення інформації у фінансової звітності, первинних та облікових документів несе управлінський персонал та керівництво Товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку згідно з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 200,210,315, 530, 700,705,720. Ці стандарти зобов’язують планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Згідно Міжнародних стандартів аудиту метою аудиторської перевірки фінансової звітності є висловлення аудитором думки щодо:


  • Окремих компонентів фінансових звітів відповідно до чинного законодавства України стосовно:

   • розкриття інформації за видами активів, відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку;

   • розкриття інформації про власний капітал, відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку;

   • сплати статутного капіталу (фонду) у встановлені законодавством терміни;

   • розкриття інформації про зобов’язання , відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку;

   • відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства;

   • розміру власних коштів (власного капіталу);
  • Достовірності фінансової звітності Товариства в цілому станом на 31.12.2011р., що ґрунтується на підставі даних первинного бухгалтерського обліку.

  • Економічної оцінки фінансового стану та платоспроможності на підставі розрахунку показників платоспроможності та фінансової стійкості за балансом Товариства.


Параграф, що описує обсяг.
Аудит включає перевірку виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів що до сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансових звіті внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного відображення інформації в фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійсненних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Перевірка інформації здійснювалась суцільним шляхом. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві помилки. Межа суттєвості визначена на рівні 4 відсотків до валюти балансу Товариства.

Перевірка доходів та витрат проведена шляхом тестування інформації, яка підтверджує цифрові данні, покладені в основу складання звітності. Розрахункові і касові операції, а також облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань перевірені суцільним методом. В процесі перевірки проведено звірку показників балансу з даними журналів–ордерів і форм первинного бухгалтерського обліку, а також установчих документів Товариства.

Для проведення аудиту були використані реєстраційні документи, протоколи, облікові аналітичні реєстри з обліку касових і банківських операцій, заробітної плати, розрахунково-кредитних операцій, регістри бухгалтерського обліку, оборотно-сальдові відомості.

Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.
Параграф, у якому висловлено думку аудитора.
Концептуальна основа фінансової звітності Товариства базується на нормах Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996 від 16.07.1999р. із змінами та доповненнями, вимогами положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, з врахуванням положень Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого МФУ від 30.11.1999р. № 291.

Запис господарських операцій ведеться в повному обсязі та своєчасно з використанням ПК з поєднанням аналітичного та синтетичного обліку.

Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти їх здійснення.

Аудитором визначена правильність накопичення інформації в регістрах бухгалтерського обліку.

Стан аналітичного та синтетичного обліку задовільний, бухгалтерська та статистична звітність складається своєчасно та в повному обсязі.

Основні данні про Товариство:
ТОВ “КУА “ГРОШІ ТА КАПІТАЛ” створене з метою здійснення підприємницької діяльності з управління активами інституційних інвесторів, забезпечення та реалізації за рахунок отриманого прибутку соціальних та економічних інтересів учасників Товариства.


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами “ГРОШІ ТА КАПІТАЛ”

Код за ЄДРПОУ

37954084

Місцезнаходження

03150, м. Київ, вул.Червоноармійська, буд. 143/2

Первинна державна реєстрація

Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією

26.10.2011 р.

Номер запису 1 070 102 0000 044904


Перереєстрація (зміна місцезнаходження)

Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією

16.11.2011 р.

Номер запису 1 070 105 0001 044904

Основні види діяльності

67.13.0 - Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва

65.23.0 - Інше фінансове посередництво

Розмір статутного капіталу при реєстрації

7 200 000,00 (Сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок

Засновники/Учасники Товариства на 16 листопада 2011 року

1. Товариство з обмеженою відповідальністю Класик-Трейд

Адреса:

м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 40

Ідентифікаційний код 35372850.
2. Дмитрунь Ігор Михайлович

Адреса:

Київська обл., Миронівський р-н, с.Центральне, вул. Центральна, буд.61, кв. 47

Ідентифікаційний номер: 2483001837

Поточний рахунок:

265093018932 Товариства в АТ “Банк “Національні інвестиції”, МФО 300498.

Згідно довідки з Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Товариство за КВЕД має наступні види діяльності:

 • Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва (Код 67.13.0);

 • Інше фінансове посередництво (Код 65.23.0)


Відповідальними за фінансово-господарську діяльність за період, що перевірявся:

 • Директор - Савчук Л.П. з 19.10.2011р. по 17.01.2012р.

 • Головний бухгалтер - посада відсутня.


Розкриття інформації за видами активів
Аналітичний та синтетичний облік основних засобів та необоротних активів у відповідності до облікової політики повинен відповідати критеріям П(С)БО № 7 “Основні засоби” затвердженим наказом Міністерства фінансів України 27.04.2000р., за № 92 із змінами та доповненнями. Метод амортизації (зносу) основних засобів обраний Товариством – прямолінійний та відповідає нормативам бухгалтерського обліку.

Станом на 31.12.2011р., за даними бухгалтерського обліку, основні засоби – відсутні. Оцінка товарно-матеріальних цінностей на Товаристві, їх оприбуткування та вибуття, оформлення первинними документами повинно здійснюватись відповідно до облікової політики згідно з П(С)БО 9 «Запаси», затвердженим наказом Міністерства фінансів України 20.10.99р., за № 240 із змінами та доповненнями.

Данні синтетичного обліку відповідають даним аналітичного обліку ТМЦ, порушень обліку запасів на протязі перевіряємого періоду не виявлено.

Станом на 31.12.2011р., за даними бухгалтерського обліку, виробничі запаси – відсутні.

Станом на 31.12.2011р., за даними бухгалтерського обліку, придбані товари – відсутні.
Облік довгострокових фінансових інвестицій ведеться згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Міністерства фінансів України 26.04.2000р., за № 91 із змінами та доповненнями.

Станом 31.12.2011р., за даними бухгалтерського обліку, довгострокові фінансові інвестиції – відсутні.

Інші необоротні активи станом 31.12.2011р. - відсутні.
Обсяг дебіторської заборгованості ведеться у відповідності до П(С)БО № 10 “Дебіторська заборгованість”, яка рахується на балансі, підтверджується первинними документами. Данні аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги станом на 31.12.2011р. – відсутня.

Інша поточна дебіторська заборгованість станом на 31.12.2011р. – відсутня.
Облік поточних фінансових інвестицій згідно облікової політики Товариства повинен вестись згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції», затвердженим наказом Міністерства фінансів України 26.04.2000р., за № 91 із змінами та доповненнями.

Станом на 31.12.2011р., за даними бухгалтерського обліку, поточні фінансові інвестиції дорівнюють – 7199 тис. грн.
Порядок організації готівкових розрахунків відповідає вимогам чинного законодавства України. Облік касових операцій на Товаристві в цілому ведеться у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Облік операцій на поточному рахунку відповідає чинному законодавству України, кошти з банківських рахунків списуються виключно за розпорядженням відповідних посадових осіб Товариства. Дані аналітичного обліку коштів на рахунках в банках відповідають синтетичному обліку, розбіжностей під час перевірки не встановлено.
Станом 31.12.2011р., за даними бухгалтерського обліку, грошові кошти в національній валюті на поточних та інших рахунках Товариства дорівнюють – 1 тис. грн.
Розкриття інформації про власний капітал
Облік власного капіталу ведеться у відповідності з вимогами П(С)БО № 5 “Звіт про власний капітал” затвердженим наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 р., за № 87 із змінами та доповненнями.

За даними бухгалтерського обліку власний капітал Товариства станом на 31.12.2011р. становить 7176 тис. грн., у тому числі: Статутний капітал – 7200 тис. грн., непокритий збиток – 24 тис. грн., резервний капітал – відсутній.

Додатково вкладений капітал згідно даних обліку відсутній.
Розкриття інформації про сплату статутного капіталу (фонду)
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Гроші та Капітал» створене згідно Рішення Засновників (Протокол №1 від 19.10.2011р.) та зареєстроване 26.10.2011р. Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією. Заявлений статутний капітал Товариства становить 7 200 000,00 (Сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, який розподіляється між Засновниками таким чином:


№ п/п

Назва засновників (учасників)

Частка в стат.капіталі, грн.


Питома вага в СК, %

1.

Товариство з обмеженою відповідальністю “Класик-Трейд”

Адреса:

м. Київ, вул. Анрі Барбюса, буд. 40

Ідентифікаційний код 35372850.

7 199 280,00

(Сім мільйонів сто дев’яносто дев’ять тисяч двісті вісімдесят)

гривень 00 копійок

99,99

2.

Дмитрунь Ігор Михайлович

Адреса:

Київська обл., Миронівський р-н, с.Центральне, вул. Центральна, буд.61, кв.47

Ідентифікаційний номер: 2483001837

720,00

(Сімсот двадцять)

гривень 00 копійок

0,01Разом


7 200 000,00

100,0

Оплата статутного капіталу Товариства здійснювалась наступним чином:


 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Класик-Трейд” згідно платіжного доручення №30 від 09.11.2011р. внесло 7 199 280,00 (Сім мільйонів сто дев’яносто дев’ять тисяч двісті вісімдесят) гривень 00 копійок до Статутного капіталу Товариства. Грошові кошти надійшли на поточний рахунок 265093018932 Товариства в АТ “Банк “Національні інвестиції”, МФО 300498.
 1. Дмитрунь Ігор Михайлович згідно квитанції №2051488 від 10.11.2011р. вніс 720,00 грн. (Сімсот двадцять) гривень 00 копійок до Статутного капіталу Товариства. Грошові кошти надійшли на поточний рахунок 265093018932 Товариства в АТ “Банк “Національні інвестиції”, МФО 300498.


16 листопада 2011 року прийнято рішення про затвердження нової редакції Статуту Товариства (Протокол Загальних зборів Учасників №2 від 16.11.2011р.). Нова редакція Статуту Товариства зареєстрована 16.11.2011р. Печерською районною у місті Києві державною адмінінстрацією. Внесені зміни до Статуту Товариства не пов’язані із зміною статутного капіталу Товариства.
Частка державного майна у Статутному капіталі Товариства відсутня.

Внески до Статутного капіталу Учасники проводились виключно в грошовій формі в національній валюті (гривнях).
Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2011р. у відповідності до вимог чинного законодавства, вважається сформований у повному обсязі, та складає 7 200 000,00 (Сім мільйонів двісті тисяч) гривень 00 копійок, що відповідає рядку 300 Балансу.
Розкриття інформації про зобов’язання
Облік кредиторської заборгованості відображається згідно П(С)БО № 11 “Зобов’язання” затвердженим наказом Міністерства фінансів України 31.01.2000р., за № 20 із змінами та доповненнями.

Кредиторська заборгованість станом 31.12.2011р., за даними бухгалтерського обліку дорівнює – 5 тис. грн.

Поточні зобов’язання з розрахунків зі страхування станом на 31.12.2011р. – відсутні.

Заборгованість з оплати праці станом на 31.12.2011р. - відсутня.

Інші поточні зобов’язання станом 31.12.2011р. дорівнюють – 19 тис. грн.
Розкриття інформації про доходи та витрати
Витрати виробництва та обігу визначаються у відповідності з П(С)БО № 16 “Витрати” затвердженим наказом Міністерства фінансів України 31.12.1999 р., за № 318 із змінами та доповненнями.

Дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) формується згідно з П(С)БО № 15 “Доходи” затвердженим наказом Міністерства фінансів України 29.11.1999 р., за № 290 із змінами та доповненнями.

Станом на 31.12.2011 року Товариство не має заборгованості по кредитах отриманих в банках.
Фінансові результати діяльності Товариства, які відображені у фінансовій звітності, підтверджуються первинними та обліковими документами. Данні окремих форм звітності відповідають один одному.
Загальні висновки
Керуючись власним досвідом і знанням клієнта, застосовуючи оціночний метод оцінки аудиторського ризику - ризику, що беруть на себе аудитори, даючи висновок про повну вірогідність даних зовнішньої звітності, хоча там можливі помилки та невідповідності які не потрапили в поле зору аудитора, рахуємо, що при перевірці існував певний аудиторський ризик. Дана оцінка аудиторського ризику була використана при проведені планування аудиту Товариства.

Аудитором під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації для складання висновку.

Обсяг перевірки не був обмежений.

Вся інформація для проведення перевірки була подана в сприятливому світлі, з боку керівництва спроб надати неточну інформацію не спостерігалось.
Під час перевірки виявлені помилки у веденні бухгалтерського обліку Товариства, на які звернута увага керівництва. Проте, вплив цих помилок на достовірність відображення в бухгалтерському обліку та звітності фінансового стану Товариства не суттєвий.
На нашу думку, фінансова звітність Товариства представлена об’єктивно у всіх суттєвих аспектах, та в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України та справедливо й достовірно відображає його фінансовий стан станом на 31 грудня 2011 року.
Окремий розділ:
На думку аудитора у відповідності до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку в цілому достатньо розкрита інформація за видами активів та видами зобов’язань.
На думку аудитора інформація про власний капітал Товариства достатньо розкрита у відповідності до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку.

Статутний капітал повністю відповідає Статуту Товариства та сплачений у повному обсязі у встановлені законодавством терміни.
Вартість чистих активів Товариства представляє собою величину, яка визначається шляхом вирахування із суми активів суми зобов’язань, прийнятих до розрахунку або різниці між значенням строки 280 Балансу (Форма № 1) та значень строк 430,480, 620 та 630 Балансу (Форма № 1) та дорівнює - 7176 тис. грн.

Згідно ч. 4 ст. 144 Цивільного Кодексу України, якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, Товариство підлягає ліквідації.
Згідно проаналізованих показників фінансового стану та платоспроможності можна зробити загальний висновок, про достатньо стабільне фінансове становище Товариства станом на 31.12.2011р.

Фінансово - господарська діяльність Товариства збиткова.

Зміни в організаційно-правовій структурі Товариства не відбувались. 19 січня 2012 р. відбулась зміна директора Товариства, директором Товариства призначений Котов О.С.

Іншої інформації про будь-які дії, що відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства аудитором не виявлено.

24 лютого 2012 року

Адреса аудитора: м. Київ-118, вул. Кустанайська 7 кв.6 тел. 8-067-445-59-90


Незалежний аудитор Деревицький І.В.


Схожі:

№2929 від 30. 05. 2002р. ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Товариства з обмеженою відповідальністю „Інвестиції. Поради. Консультації” (далі – “Товариство”) станом на 31. 12. 2011 року, а також...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АудиторськИЙ висновОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Аудиторської палати України від 27. 11. 03 №129, свідоцтво №3293, дійсне до 30. 10. 2013р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4532 від 27. 09. 2012 р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) за наслідками проведення...
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №2995 від 26. 09. 2002 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка