Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31. 12. 2014 р


Скачати 401.65 Kb.
НазваРічна фінансова звітність за рік, що закінчився 31. 12. 2014 р
Сторінка1/4
Дата24.02.2016
Розмір401.65 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4

Примітки до річної фінансової звітності ТОВ “БРОК НЕОН» за рік, що закінчився 31.12.2014р.

Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31.12.2014 р.Звіт про фінансовий стан на 31.12.2014 р.
Звіт про сукупний дохід за 2014 рік
Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік
Звіт про зміни у власному капіталі за 2014 рік
Примітки до фінансової звітності:
1. Інформація про Товариство
2. Основа подання фінансової звітності
2.1.   Основа підготовки фінансової звітності
2.2.   Суттєві судження, оцінки та припущення
2.3.   Суттєві положення облікової політики
2.4.   Зміни в обліковій політиці
3. Основні засоби
4. Інвестиційна нерухомість, договори оренди як орендодавець
5. Нематеріальні активи
6. Грошові кошти та короткострокові депозити
7. Інші фінансові активи
8. Інші активи
9. Знецінення активів
10. Акціонерний капітал та інші статті власного капіталу
11. Резерви
12. Відстрочені податки
13. Фінансові зобов’язанні та інша кредиторська заборгованість
14. Умовні та договірні зобов'язання
15. Операційні доходи та витрати
16. Інші статті доходів та витрат
17. Інші статті сукупного доходу
18. Податки на прибуток
19. Управління ризиками та капіталом
20. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін
21. Події після звітного періоду


Примітки до фінансової звітності
1. Інформація про Товариство

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОК НЕОН» (надалі – Товариство).

Код за ЄДРПОУ – 32410195.

Місцезнаходження – 50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ціолковського, буд. 7/2

Зареєстровано 28.03.2003 р. № 1 227 105 0002 001913 Виконавчим комітетом Криворізької  міської ради.
Ліцензії:

 • Ліцензія ДКЦПФР на здійснення брокерської діяльності на фондовому ринку серії: серія АГ №579876 від 09.09.2011р., строк дії ліцензії: 09.09.2011р.– 09.09.2016р.;

 • Ліцензія ДКЦПФР на здійснення дилерської діяльності на фондовому ринку серії: серія АГ №579877 від 09.09.2011р., строк дії ліцензії: 09.09.2011р.– 09.09.2016р.


Основними видами діяльності Товариства є:

За Статутом:

 1. діяльність з торгівлі цінними паперами:

 • дилерська діяльність;

 • брокерська діяльність;

 • діяльність з управління цінними паперами;

 • андерайтинг;

 1. депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

а також:

 1. інформаційна, консультаційна діяльність, пов’язана з розміщенням та обігом цінних паперів;

 2. зовнішньоекономічна діяльність, пов’язана з розміщенням та обігом цінних паперів.

За КВЕД/2010:

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг,крім страхування та пенсійного забезпечення.
2. Основа подання фінансової звітності

2.1 Основа підготовки фінансової звітності

Фінансова звітність складена у відповідності до МСФЗ, що є чинними станом на 31.12.2014р. Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково.

Облікова політика за МСФЗ затверджена Наказом директора № 2 від 03.01.2014. Облікова політика у 2014році була незмінною.

Формат фінансових звітів представлений з урахуванням вимог Міністерства

Згідно з вимогами МСФЗ 1.

Ця фінансова звітність не є консолідованою фінансовою звітністю, а є окремою фінансовою звітністю Товариства, без врахування зміни чистих активів чи результатів діяльності інших підприємств.

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до принципу оцінки за первісною вартістю (з урахуванням вимог МСФЗ).

Ця фінансова звітність складена в тисячах гривень .
2.2. Суттєві судження, оцінки та припущення
Керівництво використовує ряд оцінок і припущень, що базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин, стосовно представлення активів і зобов’язань, розкриття умовних активів і зобов’язань тощо при підготовці фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ.

Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та припущення:

 1. Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.

 2. Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з припиненої діяльності не наводиться.

 3. Ознаки знецінення не фінансових активів відсутні.

 4. Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології.

 5. Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю без даних біржових курсів на останній день звітного періоду містить припущення щодо незмінності економічних умов.

 6. Зменшення корисності фінансових інструментів містить ряд припущень та оцінок (наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо). Ще одним важливим припущенням є те припущення, що фінансові інвестиції в цінні папери, в основному, можуть створити майбутні грошові потоки тільки внаслідок їхнього продажу або ліквідації емітента, а не внаслідок отримання процентів, дивідендів тощо. Керівництво припускає, що реалізація таких цінних паперів не буде довшою за 1 рік, тому майбутні грошові потоки не дисконтуються.

 7. Товариство оцінено, що договори, за якими воно виступає орендарем, не містять ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.

 8. Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал.


2.3. Суттєві положення облікової політики
В цьому розділі наведено лише ті суттєві положення облікової політики, що стосуються статей фінансової звітності за 2014 рік; інші не наведено.

Суттєвість

З метою формування показників фінансової звітності Товариства встановлено кордон суттєвості в розмірі 1 тис. грн. для всіх статей балансу, крім статей, для яких визначено окремий критерій суттєвості.

Фінансові інструменти

Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю залежно від їх класифікації. Початок та припинення визнання фінансових інструментів чітко регламентуються МСФЗ.

Фінансові інструменти первісно визнаються за справедливою вартістю, при цьому, фінансові інструменти, крім таких що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку, визнаються за справедливою вартістю плюс/мінус витрати, понесені на здійснення операції. Найкращим підтвердженням справедливої вартості при первісному визнанні є ціна угоди.

Товариство класифікує непохідні фінансові активи за наступними категоріями:

а) фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку (обліковуються за справедливою вартістю, без перевірки на зменшення корисності, зміна справедливої вартості відображається у фінансовому результаті);

б) дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги та інша монетарна ДЗ (обліковується за амортизованою вартістю, перевіряється на зменшення корисності);

в) грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти і їх еквіваленти включають готівкові грошові кошти, кошти на поточних рахунках та короткострокових депозитах в банках початковим строком погашення до 90 днів й менше.

Товариство класифікує непохідні фінансові зобов’язання за наступними категоріями:

а) фінансові зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки у прибутку чи збитку (обліковуються за справедливою вартістю, зміна справедливої вартості відображається у фінансовому результаті);

Основні засоби,

Об’єкти основних засобів, інвестиційної нерухомості та нематеріальних активів відображаються у фінансовій звітності за історичною собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. Модель обліку за переоціненою вартістю не застосовується. Амортизація нараховується прямолінійним методом. Строки корисного використання по класах наступні:

Машини та обладнання - 2 - 5 років,

Інші нематеріальні активи - 10 років.

Якщо ліквідаційну вартість основного засобу визначити заздалегідь неможливо, то вона приймається рівною «нулю».

Об’єкти основних засобів, нематеріальних активів визнаються у фінансовій звітності, якщо вони відповідають критеріям визнання.

Запаси

Запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю. Вибуття запасів оцінюється наступними методами: однорідні запаси - за собівартістю перших по часу надходження запасів (ФІФО); всі інші - за ідентифікованою собівартістю відповідної одиниці запасів. На дату балансу запаси визнаються за найменшою з оцінок: за балансовою вартістю або за чистою вартістю реалізації.

Зменшення корисності активів

Фінансові активи переглядаються на зменшення корисності у відповідності до вимог МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» із розрахунком очікуваних дисконтованих майбутніх потоків грошових коштів. Не фінансові активи, інші ніж запаси та відкладені податкові активи, аналізується на кожну звітну дату для виявлення ознак їхнього можливого знецінення; при наявності таких ознак розраховується сума очікуваного відшкодування (найбільша з двох величин: вартості при використанні, що є очікуваними дисконтова ними грошовими потоками, та справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж). По тих акціях та інструментах власного капіталу з портфелю на продаж, для яких відсутній активний ринок та справедливу вартість яких достовірно визначити не можливо, Товариством застосовується метод обліку за собівартістю із перевіркою на знецінення, без реверсування збитків від знецінення.

Оренда

Оренда майна повинна класифікуватися як фінансова, якщо всі істотні ризики і вигоди від володіння предметом оренди передані орендарю. Права на майно не обов'язково повинні бути передані. Усі інші види оренди класифікуються як операційна.

Резерви та забезпечення

Резерв відображається у звіті про фінансовий стан (балансі) у тому випадку, коли у Товариства виникає юридичне або обґрунтоване зобов’язання в результаті зобов’язуючої події та існує ймовірність того, що буде відтік коштів для виконання цього зобов’язання.

Резерв щорічних відпусток формується на основі розрахунку зобов’язання за щорічною відпусткою, виходячи з кількості днів невикористаної відпустки та середньої заробітної плати за останні 12 місяців.

Непередбачені зобов’язання не відображаються в балансі. Стислий опис таких зобов’язань, сума, інформація щодо невизначеності суми або строку погашення та сума очікуваного погашення зобов’язання іншою стороною наводяться в примітках до фінансової звітності.

Витрати з податку на прибуток та відстрочені податки

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку та суму відкладеного податку. Податок на прибуток відображається у складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком сум, що відносяться до операцій, що відображаються в іншому сукупному прибутку, або до операцій з власниками, відображаються безпосередньо на рахунках власних коштів, які, відповідно, відображаються в іі іншому сукупному прибутку або безпосередньо у складі власних коштів. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу. Відстрочені податки розраховується за балансовим методом та є відстроченими податковими активами або зобов’язаннями, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання та їх податковою базою. Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань.

Відстрочений податковий актив відображається в тій мірі, в якій існує ймовірність того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для покриття тимчасових різниць, податкових збитків і невикористаних податкових пільг.

Дохід (виручка)

Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.

Дохід від виконання послуг визнається по мірі виконання таких послуг,у разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) можна достовірно оцінити суму доходу;

б) є ймовірність надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією;

в) можна достовірно оцінити ступінь завершеності операції на кінець звітного періоду;

г) можна достовірно оцінити витрати, понесені у зв'язку з операцією, та витрати, необхідні для її завершення.

Виручка від процентів та роялті визнається за методом нарахування . Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право на їх отримання.

Доходи та витрати (склад)

У бухгалтерському обліку доходи та витрати, що включаються у звіт про сукупні прибутки та збитки, класифікуються по групах, склад їх відповідає складу доходів та витрат за національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що не суперечить МСФЗ. Склад інших сукупних доходів відповідає вимогам МСФЗ. Доходи відображаються за методом нарахування. Витрати відображаються за функцією витрат із додатковим розкриттям за характером витрат.

Призначення деяких статей Звіту про рух грошових коштів

Проценти отримані по поточних рахунках та депозитах до 3 місяців (по грошових коштах) Товариство класифікує як операційну діяльність.
  1   2   3   4

Схожі:

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
2. ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ ЗВІТНОСТІ Заява про відповідність
Фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ОПТІМАЛ»...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Товариства з обмеженою відповідальність...
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
Ння думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю,...
ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «Інтеркеш Україна» за рік 2014
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2011 р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік,...
01121, м. Київ, вул. Вербицького,13 буд. 83, тел. /044/ 284-93-55, (096) 140-97-47
Фінансова звітність: Баланс на 31. 12. 2012 р., Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік,...
1. Склад і призначенняфінансової звітності
Фінансова звітність – бухг. Звітність, яка містить інф про фін стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за...
1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ Мета і завдання звітності. Склад...
Дисципліна “Звітність підприємства” – одна із нормативних прикладних дисциплін у підготовці спеціалістів з обліку та аудиту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка