АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління Активами та Адміністрування Пенсійних Фондів «Астарта Інвест» станом на 31 грудня 2014року


Скачати 218.2 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління Активами та Адміністрування Пенсійних Фондів «Астарта Інвест» станом на 31 грудня 2014року
Дата22.02.2016
Розмір218.2 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АСБ»
18007 м. Черкаси вул. Смілянська б. 127
E-mail: office@asb.com.ua
П/рах: 26004500124037 у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", м. Київ, МФО 300614

Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555, рішення АПУ від 31.03.2005 р. № 147/3 дійсне до 17.01.20 р.

Вих. 1012 В від 23 лютого 2015р.
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління

Активами та Адміністрування Пенсійних Фондів «Астарта - Інвест»

станом на 31 грудня 2014року.
м. Черкаси 23 лютого 2015 р.
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

України
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю

«Компанія з управління активами та Адміністрування Пенсійних

Фондів «Астарта - Інвест»

1.ЗВІТ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ТОВ «КУА і АПФ «Астарта - Інвест» за 2014рік
На підставі договору № 14-09/02-15 від 09.02.2015р., укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та Адміністрування Пенсійних Фондів «Астарта - Інвест» і Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АСБ» проведено аудит доданої до цього Висновку фінансової звітності ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування пенсійних фондів «Астарта - Інвест» (далі Товариство) станом на 31.12.2014р. з метою надання висновку про достовірність статей цієї звітності , про її відповідність у всіх суттєвих аспектах вимогам національних нормативів, які регламентують порядок складання фінансової звітності.
Основні відомості про Товариство.


Повна назва


Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами та Адміністрування Пенсійних Фондів «Астарта - Інвест»

Скорочена назва

ТОВ «КУА та АПФ «Астарта - Інвест»

Код за ЄДРПОУ

33348584

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю (240)

№ запису про внесення до ЄДР та дата державної реєстрації№ 10711020000001607 від 08.02.2005р.


Орган, що видав свідоцтво

Подільською районною державною адміністрацією м. Київ

Юридична адреса

04070 м. Київ, вул. Почайнинська, буд.38/44 (в літері «А»)

Основні види діяльності згідно Статуту та довідки Державного комітету статистики України

66.30 Управління фондами;

64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові субєкти;

64.92 Інші види кредитування;

64.99 надання інших фінансових послуг;

65.30 Недержавне пенсійне забезпечення;

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг.

Свідоцтво на право ведення діяльності на ринку цінних паперів

Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, реєстраційний № 650 від 05.08.2005р.
Товариство засноване відповідно до рішення учасників протокол №1 від 24.11.2004р.Товариство створене у відповідності з Законами України «Про господарське товариство», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про інститути спільного існування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про недержавне пенсійне забезпечення», «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншим законодавчим актам України. Згідно з рішеннями засновників Товариства був створений Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Форвард» (код ЄДРІСІ – 2331632, Свідоцтво про реєстрацію ІСІ №1632 від 30.05.2011р.), затверджений його регламенти та затверджені рішення щодо випуску інвестиційних сертифікатів Фонду.

Товариство є юридичною особою, складає самостійний баланс, має поточні та інші рахунки в банківських установах, штампи та печатки зі своїм повним чи скороченим найменуванням, фірмовий бланк. Згідно з рішеннями засновників Товариства (Протокол № 74 від 23.05.2014р.) було вирішено достроково ліквідувати Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Форвард». Станом на 31.12.2014 року всі випущені інвестиційні сертифікати Фонду викуплено. Фонд знаходиться в стані ліквідації.
Опис аудиторської перевірки

Згідно умов Договору про надання аудиторських послуг № 14-09/02-15 від 09.02.2015р., підставою для надання висновку є дані перевірки, яка проводилась у період з 09.02.2014р. до 23.02.2014р. незалежним аудитором Майдебурою Н. Г.(сертифікат АПУ від 15.06.2000р. за № 4240 серії А) з відома директора Товариства Герасімової Є. С. Перевіркою охоплено період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р.

Перевірку проведено, керуючись вимогами :

 • Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.93р. № 3125-XII зі змінами та доповненнями;

 • Закону України від 16.07.1999р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

 • Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.1996р. №448/96-ВР зі змінами та доповненнями;

 • Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» від 12.07.2001р. № 2664-III;

 • Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. № 1057-IV;

 • Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» від 15.03.2001р. № 2299-ІІІ;

 • Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.10.2012р. № 1343;

 • Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішення НКЦПФР від 06.08.2013р. №1414;

 • Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА) , зокрема МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів», МАС 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності, МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 450 «Оцінка викривлень, ідентифікованих під час аудиту», МСА 505 «Зовнішні підтвердження», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 560 «Подальші події», МСА 610»Викоритсання роботи внутрішніх аудиторів», МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності»», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»);

 • Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації про результати діяльності Інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів та компаній з управління активами, затверджених рішенням НКЦПФР від 11.06.2013р. № 991;

 • Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішенням НКЦПФР від 09.01.2013р. № 1;

 • Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

 • Іншими документами, що регламентують ведення бухгалтерського та податкового обліку.

Ці нормативи вимагають від аудитора спланувати і провести аудиторську перевірку таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість того, що фінансова звітність відповідає вимогам нормативних актів і не містить суттєвих помилок. Під час аудиту проведено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації,

розкритих у фінансових звітах, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинних протягом перевіреного періоду. На думку аудитора, проведена аудиторська перевірка забезпечує достатню основу для надання аудиторського висновку.

До перевірки надані наступні документи:

 • статутні документи Товариства;

 • протоколи зборів Учасників Товариства;

 • фінансовий звіт Товариства за 2014р. у складі: форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2014р., форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014р.», форми №3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014р.», форми №4 «Звіт про власний капітал за 2014р.», форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2014р.»;

 • засновні документи Фонду;

 • фінансові звіти Фонду за 2014р.;

 • облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку Товариства;

 • облікові регістри синтетичного та аналітичного обліку Фонду.

Виходячи з прийнятої методики, аудитор може відповідати за висновок про достовірність лише тих записів, які було відображено в обліку на момент початку перевірки, і що до документів, наданих аудитору в процесі перевірки.

Масштаб перевірки :

Бухгалтерський облік, класифікація й оцінка всіх видів активів, зобов’язань, фінансових результатів; адекватність визначення власного капіталу , його структури та призначення ; повнота та відповідність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку; аналіз показників фінансового стану підприємства.
Стан бухгалтерського обліку та звітності

Ведення бухгалтерського обліку Товариства відповідає вимогам Закону України № 996-ХІV від 16.07.1999р. «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» від 15.03.2001р. № 2299-ІІІ та інших нормативних актах щодо організації бухгалтерського обліку в Україні.

Облікова політика на підприємстві у 2014р. здійснювалась згідно наказу про облікову політику підприємства. Застосування рахунків бухгалтерського обліку відповідало вимогам наказу Міністерства фінансів України від 30.11.99р. № 291 «Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій».

Первинні документи відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затверджене наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995р.

Фінансова звітність складається з форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)», форми № 4 «Звіт про власний капітал», форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності».

Дані, що відображені в зазначених формах, підтверджені даними аналітичного та синтетичного обліку.

Порівнянність показників форм річної фінансової звітності відповідає вимогам наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності» від 11.04.2013р. № 476.

Бухгалтерська та статистична та звітність складалась і подавалась вчасно.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства, або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності Товариства на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності

внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання, тобто Товариством, фінансової звітності, що надає достовірну та справедливу інформацію, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

У зв’язку з рівнем суттєвості перевірки та інших властивих аудиту обмежень, існує ймовірність того, що будь-які, навіть суттєві помилки, можуть залишитися не знайденими.
Підстава для висловлення умовно – позитивної думки

Нам не були надані управлінським персоналом докази щодо відповідності залишкової вартості основних засобів як справедливій.

Протягом 2014 року Товариство не створювало резерв сумнівних боргів, не зважаючи на високу питому вагу дебіторської заборгованості до загальної вартості активів . Такі дії не суперечать загальним принципам ведення фінансового обліку Товариства, та відповідають нормам Наказу про облікову політику Товариства від 01.04.2011р. № 1/Об. У відповідності до П(с)БО 10 «Дебіторська заборгованість» створення резерву сумнівних боргів повинно здійснюватися, якщо існує невпевненість щодо погашення заборгованості боржником. На думку аудиторів, враховуючи високу питому вагу вартості дебіторської заборгованості до загальної вартості активів, потрібно було створювати резерв сумнівних боргів, але керівництво надало нам свою високу впевненість в погашенні заборгованості на підставі домовленостей з дебіторами, підтверджених документально. Облікові записи Товариства свідчать про адекватність відображення обліку дебіторської заборгованості та інших статей фінансового обліку, тому можливе викривлення не є суттєвим та всеохоплюючим.
Умовно-позитивна думка щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю « Компанія з

управління активами та Адміністрування Пенсійних Фондів

«Астарта - Інвест» за 2014р.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться мова у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансовий звіт Товариства за 2014рік у складі: форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» станом на 31.12.2014р., форми №2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014р.», форми №3 «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014р.», форми №4 «Звіт про власний капітал за 2014р.», форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності за 2014р.», який додається, представляє достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ТОВ «Компанія з управління активами та Адміністрування Пенсійних фондів «Астарта - Інвест» станом на 31.12.2014р. та відповідають обраній обліковій політиці Товариства та вимогам нормативних актів України, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.

Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства за 2014р. нами не були виявлені питання важливі для розуміння фінансової звітності та фінансового стану Товариства за 2014р., або які можуть містити додаткову інформацію, пов’язану з таким розумінням, але не розкриті у фінансової звітності.
2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги та їх виконання ТОВ

«Компанія з управління активами та Адміністрування Пенсійних фондів

«Астарта - Інвест» за 2014р.
Статутний капітал Товариства

Статутний капітал Товариства згідно з установчих документів на момент створення складав – 2150000 (Два мільйони сто п’ятдесят тисяч) грн.. 00 коп., який розподіляється на 2150 часток розміром 1000 (Одна тисяча)грн.. 00 коп. кожна.

Станом на 31.12.2012р., згідно до протоколу зборів учасників від 19.08.2010р. №41 ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” було прийнято рішення про зміну учасників, шляхом відступлення часток у статутному капіталі та збільшення їх розміру. Державну реєстрації змін до установчих документів проведено 26.08.2010р. за номером № 1 071 105 0016 001607.

Згідно до нової редакції статуту Товариства Статутний капітал становить 8 000 000 (Вісім мільйонів) грн.. 00 коп..

Статутний капітал Товариства кожним із учасників Товариства сплачено повністю грошовими коштами, що підтверджено даними аудиторської перевірки:

Засновник

(учасник)

Перелік внесків,

унесених в оплату

частки

Сума внеску

грошових

коштів,

грн.

Сплачено статутного капіталу,

в %

1.

Компанія ЛАХОР КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД (LAHORE CONSULTANTS LIMITED)

грошові кошти

4 000 000,00

50,0

2.

ТОВ

«Агродевелопмент»

грошові кошти

4 000 000,00

50,0
Всього
8 000 000,00

100


Частка держави в статутному капіталі Товариства відсутня.

Облік Статутного фонду здійснювався на рахунку 40 «Статутний капітал». Аналітичний облік по рахунку 40 «Статутний капітал» проводився у розрізі акціонерів.

Дані синтетичного обліку відповідають даним аналітичного обліку.
Інформація про активи

Необоротні активи

Нематеріальні активи визнано і оцінено достовірно і повно, відповідно до вимог П(С)БО 8 «Нематеріальні активи», П(С)БО 7 «Основні засоби».

Облік необоротних активів ведеться на активних балансових рахунках 15 «Капітальні інвестиції», 10 «Основні засоби». Амортизація основних засобів накопичується на пасивному рахунку 13 «Знос (амортизація) необоротних активів».

Станом на 31.12.2014р. на балансі обліковувалися:


Нематеріальні активи, тис. грн.

2
Накопичена амортизація, тис. грн.
2

Основні засоби, тис. грн.

66
Накопичена амортизація, тис. грн.
60

Зміна вартості необоротних активів Товариства у порівнянні з попереднім періодом (2013р.) відбулася за рахунок збільшення накопиченої амортизації нематеріальних активів та основних засобів. Для нарахування амортизації використовується метод прямолінійний нарахування амортизації, що відповідає обліковій політики Товариства. Порушень при ведені обліку необоротних активів перевіркою не виявлено.

Оборотні активи

Визнання та оцінку дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій Товариство здійснювало відповідно до вимог П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» та П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції»

Станом на 31.12.2014р. дебіторська заборгованість підприємства складала:

Інша поточна дебіторська заборгованість, тис. грн.


3186

Поточні фінансові інвестиції, тис. грн.

4458

Формування сум дебіторської заборгованості в бухгалтерських регістрах за перевірений період підтверджено первинними документами.

Грошові кошти та їх еквіваленти, контрольовані Товариством на звітну дату, оцінюються в сумі 14 тис. грн. Перевіркою організації бухгалтерського обліку операцій з грошовими коштами підтверджено достовірність сум, відображених у фінансовій звітності.

Незначне збільшення вартості оборотних активів Товариства у порівнянні з попереднім періодом 2013р. відбулося за рахунок збільшення іншої поточної дебіторської заборгованості та поточних фінансових інвестицій, що адекватно відображено у первинних документах та фінансовому обліку Товариства.

На нашу думку, розкриття інформації за видами активів подано в фінансової звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Облік зобов’язань

Визнання та оцінка кредиторської заборгованості та інших зобов’язань Товариство здійснювало відповідно до П(С)БО 11 «Зобов’язання» .

Станом на 31.12.2014р. поточні зобов’язання Товариства складають:


Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи послуги, тис. грн.


738

Інші поточні зобов’язання,тис. грн.

2

Загальна вартість поточних зобов’язань Товариства за 2014р. не була зменшена у порівнянні з 2013 роком, що адекватно, достовірно та повно відображено у первинних документах та фінансовому обліку Товариства.

На нашу думку, розкриття інформації за зобов’язаннями Товариства подано в фінансової звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Власний капітал

Станом на 31.12.2014р. власний капітал Товариства становить - 6926 тис. грн., який складається з:

Статутний капітал, тис. грн. 8000

Непокритий збиток, тис. грн. 1074

що відповідає вимогам нормативних актів НКЦПФР та іншому законодавству, що регулює діяльність Товариства.

Бухгалтерський облік Власного капіталу ведеться на балансових рахунках 4 класу Плану рахунків. Аналітичний облік відповідає синтетичному.

В ході перевірки підтверджено правильність та адекватність визначення власного капіталу Товариства, його структури та призначення.

Вартість чистих активів

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2014р. становить 6926 тис. грн., що відповідає вимогам діючого законодавства України, що регулює діяльність Товариства.
Облік реалізації та фінансових результатів

Визнання, класифікацію та оцінку доходу Товариство здійснює відповідно до вимог П(С)БО 15 «Доходи». Доход визнається Товариством під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Визнання витрат Товариство здійснює відповідно до вимог П(С)БО 16 «Витрати». Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що оцінку витрат може бути достовірно визначено.

За 2014 рік Товариство отримало наступний фінансовий результат від звичайної діяльності - збиток у розмірі 587 тис. грн. Збільшення суми отриманого збитку за результатами діяльності звітного року у порівнянні з результатами 2013 року пов’язано з тим, що при загальному зменшенні отриманого чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), вартість витрат Товариства залишається відносно – незмінною, що адекватно підтверджено первинними документами, та повно і достовірно відображено у фінансовому обліку Товариства.

На нашу думку, розкриття інформації про фінансовий результат діяльності Товариства за 2014 рік подано в фінансової звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

Під час проведення аудиторської перевірки повноти відображення у фінансової звітності Товариства за 2014р. його господарської діяльності, ми отримали достатні докази дотримання управлінським персоналом Товариства вимог нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами, які здійснюють управління активами інституційних інвесторів та/або недержавних пенсійних фондів, та вважаємо що фінансова звітність Товариства за 2013р. повністю відповідає вимогам НКЦПФР.

Протоколом загальних зборів Товариства від 26.12.2012р. № 01/12 було затверджено Положення про створення служби внутрішнього аудиту. Під час проведення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2014р. ми отримали достатньо відповідних доказів, підтверджуючих ефективність діючої системи внутрішнього аудиту (контролю), необхідного для складання фінансової звітності Товариства за 2014р., яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок.

Допоміжна інформація

В процесі виконання процедур аудиту фінансової звітності Товариства за 2014р. були встановлені наступні пов’язані особи:


Пов’язана особа

Вид пов’язаності

Рівень пов’язаності, %

Компанія ЛАХОР КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД (LAHORE CONSULTANTS LIMITED)

Засновник

50

ТОВ

«Агродевелопмент»

Засновник

50


Нами перевірені документи Товариства на ознаки існування відносин і операцій з пов’язаними сторонами, зокрема з афілійованими особами, які можуть виходити за межи нормальної діяльності Товариства, та які управлінський персонал Товариства міг не розкривати нам та не ідентифікувати, та дісталися висновку про відсутність ознак таких операцій у нормальній діяльності Товариства протягом 2014р. Окрім того, нами отримані письмові свідчення управлінського персоналу Товариства про відсутність таких операцій за період що перевірявся.

Ми не отримали свідчень під час проведення аудиторської перевірки про існування подій після дати балансу Товариства за 2014р., які не були відображені у фінансової звітності Товариства за 2014р., та які могли би мати суттєвий вплив на розуміння фінансового стану Товариства за результатами 2014р.

Використовуючи норми Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), затвердженого рішення НКЦПФР від 09.01.2013р. № 1, розрахуємо обов’язкові до виконання пруденційні нормативи для Товариства:


Показник

Значення

Нрматив

Відповідність нормативу

Покриття зобов’язань власним капіталом (п.1.1 розд.ІІ)

0,11

Не більше 1

Відповідає

Фінансова стійкість (п.1.2 розд.ІІ)

0,9

Не менше 0,5

Відповідає

Основні відомості про аудиторську фірму.


Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АСБ»

Код ЄДРПОУ

33417982

Місцезнаходження

18007 м. Черкаси вул. Смілянська б. 127

Реєстраційні дані

Зареєстроване Виконавчим комітетом Донецької міської ради 10 березня 2005 р. № 1 266 102 0000 005386

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 3555 видане Рішенням Аудиторської палати України від 31 березня 2005 р. № 147/3

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів

Серія та номер Свідоцтва: П № 000142

Реєстраційний номер Свідоцтва 142

Строк дії Свідоцтва: з 30.07.2013р. до 25.02.2015р.

Керівник

Тохтамиш Ольга Миколаївна

Інформація про аудитора

Тохтамиш Ольга Миколаївна. Сертифікат аудитора серії А № 005874 виданий Рішенням Аудиторської палати України 17 січня 2005р. № 143, термін дії – до 17 січня 2020р.

Контактний телефон

(050) 474-64-33


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Згідно умов Договору про надання аудиторських послуг № 14/09-15 від 09.02.2015р., підставою для надання висновку є дані перевірки, яка проводилась у період з 09.02.2015р. до 23.02.2015р. незалежним аудитором Майдебурою Н. Г.(сертифікат АПУ від 15.06.2000р. за № 4240 серії А) з відома директора Товариства Герасімової Є. С. Перевіркою охоплено період з 01.01.2014р. по 31.12.2014р.


Додатки:
Додаток 1 - Фінансовий звіт за 2014р. у складі : форми № 1 «Баланс», форми № 2 «Звіт про фінансові результати», форми № 3 «Звіт про рух грошових коштів», форми № 4 «Звіт про власний капітал», форми № 5 «Примітки до річної фінансової звітності»

Аудитор

(сертифікат АПУ від 15.06.2000р.

за № 4240 серії А) Н. Г. Майдебура


Директор ТОВ «АФ «АСБ»

(сертифікат АПУ від 17.01.2005 р.

за № 5874 серії А) О.М. Тохтамиш
23.02.2015р.
18007 м. Черкаси

вул.. Смілянська б. 127

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ, фінансова...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Український капітал"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ефективний капітал"
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство...
Товариство з обмеженою відповідальністю Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка