РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2013 р ік ПОВНОГО ТОВАРИСТВА


НазваРІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ за 2013 р ік ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
Сторінка1/11
Дата22.02.2016
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

за 2013 рік
ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
«Малюта і компанія» - «Ломбард»
(разом з висновком незалежного аудитора)

м. Славянск

2014 рік

Фінансова звітність
За рік, закінчений 31 грудня 2013 року

Повне товариство «Малюта і компанія» - «Ломбард»


Зміст
Сторінка


Загальна інформація про Ломбард

............................................................................3-4

Заява про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності за 2013 рік............................................................................ 5.

55Фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)

...............................................................................6

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)


...............................................................................7

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом


..............................................................................8

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)


.............................................................................9

Примітки до фінансової звітності
Примітка 1 «Інформація про ломбард»

........................................................................10

Примітка 2 «Економічне середовище, в умовах яких працює ломбард»


...........................................................................10

Примітка 3 «Основи подання фінансової звітості»


............................................................................10

Примітка 4 «Принципи облікової політики»

........................................................................11-17

Примітка 5 «Первісне застосування МСФЗ»

.......................................................................17-18

Примітка 6 «Грошові кошти та їх еквіваленти»

............................................................................19

Примітка 7 «Запаси та інша дебіторська заборгованість»


.......................................................................19-20

Примітка 8 «Основні засоби та нематеріальні активи»


.......................................................................20-21

Примітка 9 «Інші зобов`язання та резерви»

.......................................................................21-22

Примітка 10 «Доходи та витрати»

.............................................................................22

Примітка 11 «Податок на прибуток»

.............................................................................23

Примітка 12 «Сегменти операційної діяльності»

.......................................................................24

Примітка 13 «Операції з пов`язаними сторонами»


........................................................................24

Примітка 14 «Управління фінансовими ризика-
ми»

........................................................................25

Примітка 15 «Потенційні зобов`язання»

.......................................................................26

Примітка 16 «Справедлива вартість фінансових
інструментів»

........................................................................27Висновок незалежного аудитора

.............................................................................29

 1. Загальна інформація.

Назва підприємства :

Повна : Повне Товариство «Малюта і компанія - Ломбард» (надалі за текстом Товариство або Ломбард)

Скорочена: ПТ «Малюта і компанія - Ломбард»

Місцезнадження: Україна, 84122, м.Слов’янськ, вул.. Юних Комунарів,64

Юридична адреса: Україна, 84122, м.Слов’янськ, вул.. Юних Комунарів,64

Організаційно-правова форма: Повне Товариство.

Назва органу управління, у віданні якого перебуває Товариство: Товариство є головною установою та не має материнської компанії. Державним органом, що здійснює контроль за діяльністю Товариства виступає Національна Комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України (надалі за текстом Нацкомфінпослуг).

Товариство зареєстровано 15.11.2005 року Виконавчим комітетом Слов’янської Міської Ради за № 12771020000000739.

Ідентифікаційний код 33705239, територія за КОАТУУ 1414100000.

Вид економічної діяльності за КВЕД — 64.92 «Інші види кредитування».

Товариство має статус фінансової установи, про що свідчить Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія ЛД № 365, що видане рішенням Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 109 від 29.01.2008 р.

За станом на 31 грудня 2013 року Товариство немає відокремлені структурні підрозділів.

Дата звітності, звітний період : на 31.12.2013, рік 2013

Валюта звітності — гривня, одиниця виміру — тисячі гривень без десяткових знаків.

У Товаристві не має служби внутрішнього аудиту, тому що не є доцільим його впровадження при тому стані господарської діяльності, яка є у Товаристві.

У своїй діяльності внутрішній аудитор керується чинним законодавством України - Законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, Національного Банку України та ін., внутрішніми нормативними документами Ломбарду.

Змін у складі засновників Товариства та розподіл їх вкладів протягом 2013 року не відбувалося.

Склад засновників (учасники) Товариства та розподіл їх вкладів на кінець дня 31.12.2013 року становить :

Фізична особа — громадянка України Малюта Євгенія Олексіївна — 10000,00 тис.грн,що скадає 3, 85 % статутного капіталу та

Фізична особа — громадянка України Юдіної Ірини Миколаївни - 90000,00 грн., що складає 38,46 % статутного капіталу.

Фізична особа — громадянин України Юдін Олександр Євгенович - 160000,00 грн., що складає 61,53 % статутного капіталу.

Учасники Товариства здійснюють підприємницьку діяльність від імені Товариства відповідно до положень Засновницького договору і несуть додаткову відповідальність за зобов’язання Товариства усім майном, що їм належить. Управління діяльністю Товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Учасники загальних зборів товариства мають право:

 • брати участь в управлінні;

 • визначення порядку використання прибутку, розподіл дивідендів;

 • визначення покриття збитків Товариства;

 • ознайомлюватися з усіма документами щодо ведення справ Товариства;

 • здійснювати відчуження часток у складеному капіталі Товариства, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законом та Засновницьким договором;

 • встановлення розміру, форми та порядку внесення учасниками додаткових вкладів до складеного капіталу;

 • учасники Товариства мають переважне право на одержання послуг, що надаються Товариством;

 • бути обраним до виборних органів управління Товариства;

 • виносити на обговорення Зборів учасників будь – які питання, що стосуються діяльності Товариства, його майна, фінансового положення розподілу прибутку і покриття збитків;

 • вимагати проведення аудиторської перевірки фінансової та господарської діяльності Товариства.

 • Вищим органом Товариства є Загальні збори.

До компетенції Директора належить:

 • Управлінням господарською діяльністю Товариства, укладати та підписувати у порядку передбаченому цим Засновницьким договором необхідні для роботи договори, угоди, контракти;

 • здійснення управління поточною діяльністю Товариства.

Предметом діяльності Товариства є виключний вид діяльності — ломбардна діяльність шляхом надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів під заставу майна та надання супутніх послуг, які є передумовою або умовою надання та обслуговування фінансових кредитів, а саме: оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства, надання посередницьких послуг зі страхування предмета застави на підставі агентського договору зі страховою компанією; реалізація заставленого майна відповідно до чинного законодавства.

Стратегічною метою діяльності Товариства є подальше насичення ринку фінансових послуг та задоволення потреб фізичних осіб, а також власна прибуткова діяльність.

Видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, Товариство у 2013 році не здійснювало. Обмежень та припинення окремих видів діяльності у Товариства не було.

Характеристика діяльності у 2013 році: у звітному році Товариство подовжило основну діяльність з надання фінансових кредитів фізичним особам під заставу.

Поточною метою діяльності було: збереження привабливих умов кредитування; утримання клієнтської бази.

За 2013 рік Ломбардом було укладено 1786 договорів про надання фінансових кредитів, в тому числі 1718 - під заставу виробів із дорогоцінних металів та 68 — під заставу побутової техніки.

Якісний склад дебіторської заборгованості розкрито далі у примітках до річної фінансової звітності.

Товариство постійно функціонує та продовжуватиме свою діяльність у найближчому майбутньому. Ломбард не має намірів або необхідності скорочення масштабів діяльності чи ліквідації. Перспективним напрямом роботи Товариства у наступному звітному році є поступове збільшення обсягів діяльності.

Результатом діяльності Товариства у 2013 році стало відсутність збитків та прибутку., сума активів склала — 7 тис.грн, сума власного капіталу — 260 тис.грн, сума зобов`язань — 5 тис.грн. Загальна сума доходів Ломбарду, що отримані від здійснення усих видів діяльності у 2013 році складає 120 тис.грн, в тому числі:

Дохід від реалізації послуг — 120 тис.грн.;

Загальна сума витрат Ломбарду у 2013 році склала 120 тис.грн, в тому числі :

Адміністративні витрати (витрати на утримання персоналу, амортизація необоротних активів; витрати на утримання та експлуатацію необоротних і нематеріальних активів, інші експлуатаційні витрати, оплата за професійні послуги, витрати на зв'язок, сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток, витрати, спрямовані на обслуговування та управління Ломбардом) — 48 тис. грн.;

Інші операційні витрати— 11 тис.грн.;

Витрати з Податку на прибуток — 6 тис.грн.

Показник загальних витрат звітного року на 1 тис.грн. більше ніж аналогічний показник минулого звітного року, що є не значним.

Середньооблікова чисельність працівників Товариства за станом на 31.12.2013 року складає 2 осіб.


Директор
І.М. Юдіна

Головний бухгалтер
О.В. Юріна

ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА

ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Станом на 31 грудня 2013 року
Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків незалежних аудиторів, які містяться в представленому висновку незалежних аудиторів, зроблено з метою розмежування відповідальності керівництва та вказаних незалежних аудиторів, щодо фінансової звітності Повного товариства «Малюта і компанія» - «Ломбард» (далі - «Підприємство»).

Керівництво Підприємства відповідає за підготовку фінансової звітності, достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Підприємства станом на 31 грудня 2013 року, а також рух грошових коштів та зміна в чистих активах, що належать учасникам, за рік, що закінчився на цю дату у відповідності до Міжнародних фінансової звітності («МСФЗ»).

При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:

• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;

• Застосування обґрунтованих оцінок і припущень;

• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх істотних відхилень у примітках до фінансової звітності;

• Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Підприємство буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком випадків, коли таке допущення неправомірно.
Керівництво також несе відповідальність за:
• Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної та надійної системи внутрішнього контролю на Підприємстві;

• Підтримання системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове становище і забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;

• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення зберігання активів Підприємства;
• Запобігання та виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.
Фінансова звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, була затверджена «28» лютого 2014 року від імені керівництва Підприємства:Директор
І.М. Юдіна

Головний бухгалтер
О.В. Юріна


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Н ЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР
Аудиторський звіт призначається для керівництва Повного товариства «Ломбард, Нікітін, Естріна», фінансовий звіт якого перевіряється...
Аудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр...
Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард», фінансовий звіт якого перевірявся, і може бути
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про фінансову звітність ПОВНОГО ТОВАРИСТВА...
Повного товариства «ЛОМБАРД ВІЛАРД» ГАЖІЙСЬКА ТА ТИТАРЕНКО» (надалі – «ЛОМБАРД ВІЛАРД»), яка включає баланс на 31 грудня 2012 р....
Аудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр...
Аудиторський звіт призначається для власників та керівництва Повного товариства «МК Ломбард Шпенюк, Шелаєва», фінансовий звіт якого...
Аудиторська фірма "Капітал-Експерт " свідоцтво про внесення в реєстр...
Аудиторський звіт призначається для власників та керівництва Повного товариства «Хрустальов та Атарінова ломбард», фінансовий звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
За фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
Звіт про фінансовий стан) станом на 31. 12. 2014 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про власний капітал,...
Н ЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР
Аудиторський звіт призначається для керівництва Повного Ломбарду «Ломбард, Нікітін, Естріна», фінансовий звіт якого перевіряється...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка