Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01


НазваДата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01
Сторінка1/7
Дата21.06.2013
Розмір0.92 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
  1   2   3   4   5   6   7
Коди

Дата (рік, місяць, число) 2013.01.01

Підприємство ТОВ «Надія-Інвест»  за ЄДРПОУ 23997148 

Територія Зарічний район м. Суми за КОАТУУ 5910136300 

Організаційно- Товариство з обмеженою за КОПФГ 240

правова форма відповідальністю 

господарювання

Орган державного за СПОДУ 7774

управління

Вид економічної Посередництво за за КВЕД 66.12

діяльності договорами по цінних

паперах або товарах

Середня кількість 5

працівників

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса: 40000, м.Суми, вул. Олексія Береста, 5

Складено (зробити позначку „v” у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку ___v____

за міжнародними стандартами фінансової звітності ________

Баланс на 31 грудня 2012 р.

Форма № 1 код за ДКУД 1801001


Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду
Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4
1

2

3

4

I. Необоротні активи

 


I. Власний капітал

 

 

 

Нематеріальні активи:

Статутний капітал

300

1328

1328

залишкова вартість

010

-

-
Пайовий капітал

310

-

-

первісна вартість

011

-

-
Додатковий вкладений капітал

320

1350

1350

накопичена амортизація

012

-

-
Інший додатковий капітал

330

772

772

Незавершені капітальні інвестиції

020

-

-
Резервний капітал

340

40

40

Основні засоби:

 


Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

-18

залишкова вартість

030

108

1027
Неоплачений капітал

360

-

-

первісна вартість

031

159

1090
Вилучений капітал

370

-

-

знос

032

51

63
Накопичена курсова різниця

375

-

-

Довгострокові біологічні активи:

 


Усього за розділом I

380

3490

3472

справедлива (залишкова)

вартість

035

-

-
Частка меншості

385

-

-

первісна вартість

036

-

-
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
-

-

накопичена амортизація

037

-

-
Довгострокові фінансові інвестиції:

Забезпечення виплат персоналу

400

-

-

які обліковуються за методом

участі в капіталі інших

підприємств

040

1922

1922
Інші забезпечення

410

-

-

інші фінансові інвестиції

045

-

-
Сума страхових резервів

415

-

-

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

-

-
Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

-

-

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

-

-
первісна вартість інвестиційної

нерухомості

056

-

-
Цільове фінансування

420

-

-

знос інвестиційної нерухомості

057

-

-
Усього за розділом ІІ

430

-

-

Відстрочені податкові активи

060

-

-
ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Гудвіл

065

-

-
Довгострокові кредити банків

440

-

-

Інші необоротні активи

070

-

3
Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

-

-

Гудвіл при консолідації

075

-

-
Усього за розділом І

080

2030

2952
Відстрочені податкові зобов’язання

460

-

-

II. Оборотні активи

 


Інші довгострокові зобов’язання

470

-

-

Виробничі запаси

100

-

1
Усього за розділом ІІІ

480

-

-

Поточні біологічні активи

110

-

-
IV. Поточні зобов’язання


Незавершене виробництво

120

-

-
Короткострокові кредити банків

500

-

-

Готова продукція

130

-

-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

-

-

Товари

140

-

-
Векселі одержані

150

-

-
Векселі видані

520

-

-

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 


Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

-

-

чиста реалізаційна вартість

160

124

-
Поточні зобов’язання за розрахунками:


первісна вартість

161

124

-
з одержаних авансів

540

-

-

резерв сумнівних боргів

162

-

-
з бюджетом

550

-

-

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з позабюджетних платежів

560

-

-

з бюджетом

170

5

5
зі страхування

570

-

-

за виданими авансами

180

-

-
з оплати праці

580

1

1

з нарахованих доходів

190

-

-
з учасниками

590

-

-

із внутрішніх розрахунків

200

-

-
із внутрішніх розрахунків

600

-

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

37

63
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

-

-

Поточні фінансові інвестиції

220

517

461
Грошові кошти та їх еквіваленти:

 


в національній валюті

230

778

101
Інші поточні зобов’язання

610

-

110

у тому числі в касі

231

-

-
Усього за розділом IV

620

1

111

в іноземній валюті

240

-

-
V. Доходи майбутніх періодів

630

-

-

Інші оборотні активи

250

-

-
Баланс

640

3491

3583

Усього за розділом II

260

1461

631III. Витрати майбутніх періодів

270

-

-
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) _____-____

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-
Керівник Поправко О.В.

Баланс

280

3491

3583
Головний бухгалтер не передбаченоКоди

Дата (рік, місяць, число) 2013. 01. 01

Підприємство ТОВ «Надія-Інвест»  за ЄДРПОУ 23997148 

Територія Зарічний район м. Суми за КОАТУУ 5910136300

Орган державного за СПОДУ 7774

управління

Організаційно- Товариство з обмеженою за КОПФГ 240

правова форма відповідальністю 

господарювання

Вид економічної Посередництво за за КВЕД 66.12

діяльності договорами по цінних

паперах або товарах

Одиниця виміру: тис. грн.

Звіт про фінансові результати

за 2012 рік

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ Форма № 2 код за ДКУД 1801003

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

100

57

Податок на додану вартість

015

-

-

Акцизний збір

020

-

-
025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

-

-

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

100

57

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

56

298

Валовий:

прибуток

050

44

-

збиток

055

-

241

Інші операційні доходи

060

7

-

Адміністративні витрати

070

80

71

Витрати на збут

080

-

-

Інші операційні витрати

090

65

22

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток


100

-

-

збиток

105

94

334

Доход від участі в капіталі

110

-

-

Інші фінансові доходи

120

82

211

Інші доходи

130

-

-

Фінансові витрати

140

-

-

Витрати від участі в капіталі

150

-

-

Інші витрати

160

4

155

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток


170

-

-

збиток

175

16

278

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

2

7

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток


190

-

-

збиток

195

18

285

Надзвичайні:

доходи


200

-

-

витрати

205

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

210

-

-

Чистий:

прибуток

220

-

-

збиток

225

18

285


ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

15

13

Витрати на оплату праці

240

38

34

Відрахування на соціальні заходи

250

14

14

Амортизація

260

13

10

Інші операційні витрати

270

65

22

Разом

280

145

93


ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

-

-

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

-

-

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

-

-

Дивіденди на одну просту акцію

340

-

-Керівник Поправко О.В.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2013

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 01

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка