Незалежної аудиторської фірми «АУДИТ-ВІД»


Скачати 74.25 Kb.
НазваНезалежної аудиторської фірми «АУДИТ-ВІД»
Дата15.05.2013
Розмір74.25 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)


Незалежної аудиторської фірми «АУДИТ-ВІД»

щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю

«Фондова компанія “Таврія ”


за.2012рік

В Національну Комісію з цінних

паперів та фондового ринку

Директору ТОВ «Фондова компанія« Таврія»

Тоцькому С.М.
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю “АУДИТ – ВІД», яка діє на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за № 2162 від 26.01.2001р., виданого Аудиторською палатою України, продовжено до 04.11.2015р., та Свідоцтва № АБ 000183 від 27 лютого 2007 року, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку провела аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « Фондова компанія “Таврія” (надалі –Товариство) за 2012 рік, що включають Баланс (форма №1) станом на 31 грудня 2012 року, Звіти про фінансові результати (форма №2) за 2012 рік; про рух грошових коштів (ф.3), про власний капітал (ф.4) та Приміток до річної фінансової звітності на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.

Основні відомості про Товариства

Повне найменування - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія « Таврія»;

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 23792601;

Місцезнаходження - Україна, 69006, м.Запоріжжя, вул.Портова, буд.2-А, кв.3;

Дата державної реєстрації -04.06.1996 року Виконавчим комітетом Запорізької міської ради;

Статутні документи в новій редакції, зареєстровані державним реєстратором 14.10.2011р. за №1103120 0000 000738 (Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб; Серія ААБ ;№ 278881).

Види діяльності за КВЕД-2010:

--66.12 посередництво за договорами по цінних пеперах або товарах;

--66.19 інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг , крім страхування та пенсійного забезпечення;

--63.11 оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і повязана з ними діяльність.

Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до отриманих ліцензій, які видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 19.01.2012 року, строк дії необмежений. Товариство з обмеженою відповідальністю « Фондова компанія « Таврія» створено у відповідності з чинним законодавством України та є правонаступником за всіма правами та обов’ язками Товариства з обмеженою відповідальністю « Реєстратор Таврія- Фонд».

Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне

представлення фінансової звітності

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи, а також за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, що прийняті Аудиторською палатою України в якості національних стандартів аудиту, зокрема: 705 „Модифікації думки у звіті незалежного аудитора”. Аудиторська перевірка проведена у відповідності з вимогами Законів України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-ХІІ, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV. Ці стандарти та нормативні документи вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненності, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриття їх у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

В порушення вимог П(С) БО 10 « Дебіторська заборгованість» Товариством не

створено резерв сумнівних боргів, в зв’язку з цим ми не змогли підтвердити чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості та пов’язану з цим частину прибутку; крім

того: ТОВ « Фондова компанія «Таврія » не отримало повністю підтвердження сум дебіторської та кредиторської заборгованості на підставі актів звірки; у складі інших поточних

зобов’язань відображені не виплачені в строк частки учасникам в Статутному капіталі ТОВ « Реєстратор Таврія –Фонд», які вийшли зі складу учасників ТОВ « Реєстратор Таврія –Фонд» (протокол загальних зборів №7 від 19.08.2004 р.) у сумі 149877,40грн., зокрема: ЗАТ « Компанія Радіо Крок» у сумі 95 877,40грн., ТОВ « Реал» у сумі 54000 грн.

Висловлення думки

На нашу думку, фінансові звіти за виключенням обмежень, зазначених у попередньому параграфі, у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2012р., його фінансові результати за цей рік. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних первинного бухгалтерського обліку та відповідає встановленим вимогам чинного Законодавства України й прийнятої облікової політики Товариства.

Не вносячи змін до нашого висновку, розкриваємо стан активів , зобов’язань , іншої особливої інформації ТОВ «Фінансова компанія «Таврія» відповідно до Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку .

Розкриття інформації за видами активів

Облік надходження, ліквідації основних засобів здійснювався відповідно до П(С)БО № 7 "Основні засоби". Метод визначення зносу (амортизації) основних засобів відповідає П(С)БО № 7 "Основні засоби" та обліковій політиці. Дані синтетичного обліку основних засобів відповідають даним аналітичного обліку.

В балансі Товариства станом на 31.12.2012 року відображена дебіторська заборгованість у сумі 142 тис. грн. Порядок її визнання, класифікація та оцінка проведена у відповідності до П(С)БО № 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженого наказом Мінфіна України від 08.10.99р. № 237.

Основним видом діяльності Товариства є посередницька діяльність з торгівлі цінними паперами, тому із суми оборотних активів 7411 тис. грн., питому вагу складають поточні фінансові інвестиції у сумі 7268 тис.грн. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про оборотні активи визначаються згідно з вимогами встановлених національними положенями (стандартами) бухгалтерського обліку та облікової політики Товариства.

Розкриття інформації про зобов'язання

Визнання, облік та оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Товариство має поточні зобов’язання на загальну суму 263 тис.грн.,у тому числі: поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями на суму 64 тис.грн., кредиторська заборгованість за товари, послуги у сумі 13 тис. грн.,поточні зобовязання за розрахунками з одержаних авансів у сумі 5,0 тис. грн., з бюджетом – 2 тис.грн., з оплати праці та страхування у сумі 17 тис. грн., інші поточні зобов’язання у сумі 162 тис.грн.

Розкриття інформації про власний капітал

Фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відображають інформацію про власний капітал Товариства відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, який складається з статутного капіталу (7140150грн.), який відповідає розміру, затвердженому в Статуті Товариства. Формування статутного капіталу відбулося з дотриманням вимог Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» повністю, та в 2012 році не змінювався. Аналітичний облік Статутного капіталу ведеться на рахунку 40 “Статутний капітал” щодо кожного учасника Товариства. Нерозподілений прибуток визначений у сумі 29 тис.грн. Облік нерозподіленого прибутку та його використання ведеться у порядку визначеному відповідними нормативними документами з бухгалтерського обліку та Статуту.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку

Дохід від реалізації послуг та його оцінка, Товариством визначається згідно П(С)БО 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99р. № 290. Виключним видом діяльності Товариства є посередницька діяльність з торгівлі цінними паперами, дохід від якого за 2012рік становить 3716 тис.грн.

Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до вимог П(С)БО № 16 "Витрати", які складаються в основному з адміністративних витрат , сума їх становить 412 тис.грн. та витрат, пов’язаних з реалізацією фінансових інвестицій у сумі 3244 тис. грн.Прибуток виведений в звіті про фінансові результати у сумі 29 тис. грн. визначено у відповідності до П(С)БО № 3 "Звіт про фінансові результати".

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розмір чистих активів ТОВ « Фондова компанія «Таврія» становить 7169 тис. грн., та відповідає вимогам ст. 144 Цивільного кодексу України.

Система показників фінансової звітності свідчать про те, що товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Таврія », має задовільний фінансовий стан.

Аудит проводився згідно з договором за № 29 від 20.03. 2013 р. з 25 по 28 березня 2013 року.


Генеральний директор

ТОВ АФ “АУДИТ-ВІД” В.І. Драч
(Сертифікат серії “А”

№ 003660 від 14.02.99р.

дійсний до 14.02.2014р).

28.03.2013року

Аудиторська фірма «АУДИТ-ВІД»

розташована за адресою 69035,

м.Запоріжжя, пр.Леніна, б.161, оф.10,

тел/факс 213-26-43,213-26-44

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙВИСНОВО К незалежної аудиторської фірми ТОВ
Київ, пр т 40-річчя Жовтня буд. 11,кв. 222; електронна адреса:; тел. 067-7754755
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» за результатами...
Звіт надано незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ВІТА ПОШТОВА» (внесена в...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
Аудиторської фірми «НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
Аудиторської фірми «НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та...
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0027, видане рішенням Аудиторської Палати України №98 від 26. 01. 2001р., із продовженнями...
С интез-Аудит-Фінанс Аудиторська фірма
Аудиторської палати України №98 від 26. 01. 2001р., подовженого рішенням Аудиторської палати України №224/3 від 23. 12. 2010 року,...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК за наслідками незалежної аудиторської перевірки
...
АУДИТОРСЬКАФ І Р М А “Аудит-Дніпроконсульт”
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1731 від 26. 01. 2001 р
АУДИТ-ОЛЬГА >>
Свідоцтво №0482 від 26. 01. 2001 р про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності, видане АПУ, дійсне до 04. 11. 2015 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка