АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)


Скачати 183.55 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
Дата15.05.2013
Розмір183.55 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)

незалежної аудиторської фірми щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримський кастодіальний центр" станом на 31.12.2012р.

Учасникам ТОВ “Кримський кастодіальний центр”

Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, який складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Аудиторський звіт призначається для учасників та керівництва ТОВ “Кримський кастодіальний центр”, фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Основні відомості

Найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримський кастодіальний центр”

Код ЄДРПОУ

36869009

Місцезнаходження (юридична і фактична адреси)

95050, м. Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м. Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7

№ свідоцтва про державну реєстрацію і дата видачі свідоцтва

1 882 102 0000 016301 від 02.12.2009р.

Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комітет Сімферопольської міської Ради Автономної Республіки Крим

Основні види діяльності

(за КВЕД)

66.11 - інше фінансове посередництво;

63.11 — оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними;

64.99 — надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);

66.12 — посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

66.19 — інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

ТОВ "Кримський кастодіальний центр” здійснює свою діяльність згідно:

 • Ліцензії на брокерську діяльність. Серія АВ №507212 від 15.01.2010р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії: з 15.01.2010р. по 15.01.2015р.;

 • Ліцензії на дилерську діяльність. Серія АВ №507213 від 15.01.2010р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії: з 15.01.2010р. по 15.01.2015р.;

 • Ліцензії на андеррайтинг. Серія АВ №507214 від 15.01.2010р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії: з 15.01.2010р. по 15.01.2015р.;

 • Ліцензії на депозитарну діяльність зберігача цінних паперів. Серія АВ №507216 від 15.01.2010р., видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Строк дії ліцензії: з 15.01.2010р. по 15.01.2015р.

ТОВ "Кримський кастодіальний центр” є зберігачем — виписка з Реєстру кодів міждепозитарного обліку від 04.02.2010р. видана Національним Депозитаріем України.

ТОВ "Кримський кастодіальний центр” є членом Професійної асоціації реєстраторів і депозитаріїв — Свідоцтво № 1227 від 03.02.2010р.

ТОВ "Кримський кастодіальний центр” є членом Української фондової біржі (реєстраційний номер 294) — Свідоцтво № 707 від 23.04.2011р.

ТОВ "Кримський кастодіальний центр” включено до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів — Свідоцтво від 04.03.2010р., реєстраційний номер 1620.

Відповідальними за фінансово-господарську діяльність ТОВ "Кримський кастодіальний центр” у періоді, що перевіряється, були: Директор – Кузнєцова О.О. Головний бухгалтер - посада вакантна.

Аудиторська перевірка здійснена на підставі наступних документів:

  1. Установчих та реєстраційних документів;

  2. Фінансової і податкової звітності за період, що перевіряється;

  3. Регістрів бухгалтерського обліку;

  4. Первинних документів.

Відповідальність за достовірність і повноту наданої інформації несе керівництво ТОВ "Кримський кастодіальний центр”.

Опис аудиторської перевірки

Аудиторська перевірка здійснювалася відповідно до вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" №3125-ХІІ від 22.04.1993р., у редакції Закону України №140-V від 14.09.2006р. (зі змінами та доповненнями), "Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року", прийнятих рішенням Аудиторської Палати України №229/7 від 31.03.2011 р., «Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 р. N1283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за N 1737/22049, зі змінами та доповненнями, «Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2007 р. за N 53/13320, “Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 р. N 1360, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096, “Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії”, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2006 р. за N 890/12764, принципами і правилами ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні.

Перевірка була спланована і проведена з метою одержання достатньої впевненості, що фінансова звітність ТОВ "Кримський кастодіальний центр” не містить істотних невідповідностей. Перевірка базувалася на застосуванні загальних наукових і спеціальних методів контролю і включала аналіз проведених тестів, визначення принципів бухгалтерського обліку, на підставі яких складалася звітність, дослідження істотних оцінок, якими керувався Замовник при складанні звітності, оцінці загального розкриття звітності. Аудитори вважають, що в результаті проведеної перевірки отримано достатньо основ для висловлення своєї професійної незалежної думки по предмету перевірки.

Мета проведення аудиту — надання впевненості щодо відповідності фінансової звітності суб'єкта перевірки установленим вимогам по її складанню і розкриттю, прийнятій обліковій політиці і відображенню в ній у всіх істотних аспектах об'єктивної інформації про фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримський кастодіальний центр” станом на 31.12.2012р.: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність:

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

Відповідальність аудитора:

Відповідальністю Аудитора є висловлювання думки щодо представленої фінансової звітності на підставі результатів нашої аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка проведена відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА 210, 240, 705, 720). Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних норм, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітності не містить істотних спотворень.

Аудиторські процедури:

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо сум і їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від думки аудитора. До таких процедур відноситься і оцінка ризиків істотних спотворень фінансової звітності в результаті шахрайства або помилок. Здійснюючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає стан внутрішнього контролю, що стосується підготовки і достовірності представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки про ефективність внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, загального представлення фінансової звітності.

Фінансова звітність складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХІ від 16.07.97р. зі змінами і доповненнями і вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку по складанню фінансової звітності. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку в діяльності підприємства не використовуються. На думку аудиторів, отримані нами результати перевірки в цілому достатні для висловлення професійної незалежної думки.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки:

Представлена до перевірки фінансова звітність за станом на 31.12.2012р., відповідає даним аналітичного і синтетичного обліку, проте, існує невпевненість, викликана тим, що аудитори не приймали участі в проведенні інвентаризації, оскільки дата її проведення передувала проведенню аудиторської перевірки.

Умовна — позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливих коригувань за наслідками інвентаризації, фінансові звіти: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності справедливо та достовірно відображають фінансовий стан ТОВ "Кримський кастодіальний центр” станом на 31 грудня 2012 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до національних стандартів бухгалтерського обліку.

Додаток до аудиторського висновку

Актив балансу

Облік основних фондів, нематериальних активів і їх зносу

Представлені до перевірки документи аналітичного та синтетичного обліку основних засобів свідчать про відповідність об'єктів критеріям обліку основних засобів, установленим П(С)БО № 7 "Основні засоби".

Станом на 31.12.2012р. за даними головної книги і балансу Товариства обліковуються основні засоби за первісною вартістю 15,0 тис. грн., за залишковою – 5,0 тис. грн.

Нарахування амортизації по основних засобах здійснюється у відповідності до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями).

Станом на 31.12.2012р. нарахування амортизації склало 10,0 тис.грн.

Також за даними балансу і головної книги обліковуються нематеріальні активи за первісною вартістю 38,0 тис.грн., що представлені вартістю ліцензій на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів та вартістю комп'ютерних програм. Станом на 31.12.2012р. нарахування амортизації склало 21,0 тис.грн.

Розкриття інформації про наявність і рух основних засобів у всіх істотних аспектах відповідає аналітичним даним бухгалтерського обліку.

Фінансові інвестиції

Станом на 31.12.2012р. обліковуються поточні фінансові інвестиції на суму 8318,0 тис. грн., що придбані для подальшої реалізації. Поточні фінансові інвестиції представлені:

 • акції ПАТ “ТД “Массандра” у кількості 35032 шт. на загальну суму 3818,0 тис.грн.;

 • векселя Космачевського Ю.І. у кількості 2 шт. Загальною вартістю 4500,0 тис.грн.

Первісна вартість та подальша оцінка фінансових інвестицій визначається відповідно до П(С)БО №12 “Фінансові інвестиції”.

Облік дебіторської заборгованості

Дебіторська заборгованість є поточною. Нарахування резерву сумнівних боргів у періоді, що перевіряється, не проводилось. Визнання і оцінка реальності дебіторської заборгованості відповідає вимогам П (С) БО №10 “Дебіторська заборгованість”. Станом на 31.12.2012р. дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги складає 12,0тис. грн., інша – 761,0тис. грн. (за договором переведення боргу).

Станом на 31.12.2012р. за даними балансу обліковуються кошти в національній валюті на загальну суму 32,0 тис. грн., що представлені залишками на поточних рахунках Товариства.

Також у складі інших оборотних активів станом на 31.12.2012р. обліковуються грошові документи у національної валюті на суму 1,0 тис.грн.

Пасив

Власний капітал

Станом на 31.12.2012р. власний капітал склав 8214,0 тис. грн. і складається із:

 • статутного капіталу 7001,0 тис. грн.;

 • резервного капіталу 291,0 тис.грн.;

 • нерозподіленого прибутку 923,0 тис. грн.;

 • неоплаченого капіталу 1,0 тис.грн.

Статут ТОВ "Кримський кастодіальний центр” затверджений зборами Учасників (протокол №1 від 30.11.2009р.), зареєстрований державний реєстратором 02.12.2009р. номер запису 18821020000016301. Згідно Статуту статутний капітал зареєстрований у сумі 90000,00 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

 • Бойко О.М. -45000,00 грн., що дорівнює 50,0% статутного капіталу;

 • Космачевська Н.Ю. - 45000,00 грн., що дорівнює 50,0% статутного капіталу.

За період з дати реєстрації ТОВ “Кримський кастодіальний центр” до Статуту були внесені наступні зміни:

1. Статут ТОВ "Кримський кастодіальний центр” у новий редакції затверджений зборами Учасників (протокол №2 від 17.12.2009р.), зареєстрований державним реєстратором 21.12.2009р. номер запису 18821050002016301, згідно якого статутний капітал зареєстрований у сумі 1000000,00 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

 • Бойко О.М. -500000,00 грн., що дорівнює 50,0% статутного капіталу;

 • Космачевська Н.Ю. - 500000,00 грн., що дорівнює 50,0% статутного капіталу.

2. Згідно змін до Статуту ТОВ "Кримський кастодіальний центр”, затвердженими зборами Учасників (протокол №01-2011 від 17.02.2011р.), зареєстрованими державним реєстратором 18.02.2011р. номер запису 18821050004016301, статутний капітал зареєстрований у сумі 7000000,00 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

 • компанія “Профілекс ЛТД Ко” - 6500000,00 грн., що дорівнює 92,85% статутного капіталу;

 • Космачевська Н.Ю. - 500000,00 грн., що дорівнює 7,15% статутного капіталу.

3. Згідно змін до Статуту ТОВ "Кримський кастодіальний центр”, затвердженими зборами Учасників (протокол №02-2011 від 20.05.2011р.), зареєстрованими державним реєстратором 22.06.2011р. номер запису 18821050006016301, статутний капітал зареєстрований у сумі 7000000,00 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

 • компанія “Профілекс ЛТД Ко” - 5900000,00 грн., що дорівнює 84,29% статутного капіталу;

 • Космачевська Н.Ю. - 1100000,00 грн., що дорівнює 15,71% статутного капіталу.

4. На підставі протоколу №03-2011 від 30.11.2011р. загальних зборів учасників компанія “Профілекс ЛТД Ко” згідно укладеного договору купівлі-продажу від 20.10.2011р. частку у статутному капіталі передала Космачевському Ю.І.; були внесені зміни до Статуту ТОВ "Кримський кастодіальний центр” (зареєстровані державним реєстратором 30.11.2011р. номер запису 18821050007016301), згідно яких статутний капітал зареєстрований у сумі 7000000,00 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

 • Космачевський Ю.І. - 5900000,00 грн., що дорівнює 84,29% статутного капіталу;

 • Космачевська Н.Ю. - 1100000,00 грн., що дорівнює 15,71% статутного капіталу.

5. На підставі протоколу №04-2011 від 28.12.2011р. загальних зборів учасників Космачевська Н.Ю. згідно укладеного договору купівлі-продажу від 28.12.2011р. частку у статутному капіталі передала компанії “Стайлмарк Солюшинз ІНК”. Статут ТОВ "Кримський кастодіальний центр” (нова редакція) був зареєстрований державним реєстратором 30.12.2011р. номер запису 18821050008016301, згідно якого статутний капітал зареєстрований у сумі 14000000,00 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

 • Космачевський Ю.І. - 7000000,00 грн., що дорівнює 50,0% статутного капіталу;

 • компанія “Стайлмарк Солюшинз ІНК” - 7000000,00 грн., що дорівнює 50,0% статутного капіталу.

6. Згідно змін до Статуту ТОВ "Кримський кастодіальний центр”, затвердженими зборами Учасників (протокол №01-2012 від 10.07.2012р.), зареєстрованими державним реєстратором 27.11.2012р. номер запису 18821050010016301, статутний капітал зареєстрований у сумі 7001000,00 грн. та розподілений між учасниками наступним чином:

 • Космачевський Ю.І. - 7000000,00 грн., що дорівнює 99,99% статутного капіталу;

 • компанія “Стайлмарк Солюшинз ІНК” - 1000,00 грн., що дорівнює 0,01% статутного капіталу.

Сплата статутного капіталу підтверджується прибутковими ордерами та виписками з поточного рахунку:

1. Платник компанія “Профілекс ЛТД Ко” усього 5900000,00 грн.:

 • № 39 від 23.02.2011р. 68000,00 грн.;

 • № 43 від 24.02.2011р. 63000,00 грн.;

 • № 61 від 28.02.2011р. 85000,00 грн.;

 • № 70 від 01.03.2011р. 15000,00 грн.;

 • № 79 від 03.03.2011р. 75000,00 грн.;

 • № 80 від 04.03.2011р. 10000,00 грн.;

 • № 89 від 15.03.2011р. 51000,00 грн.;

 • № 103 від 21.03.2011р. 16000,00 грн.;

 • № 108 від 23.03.2011р. 72000,00 грн.;

 • № 110 від 24.03.2011р. 78000,00 грн.;

 • № 125 від 07.04.2011р. 2000,00 грн.;

 • № 143 від 12.04.2011р. 65000,00 грн.;

 • № 160 від 13.04.2011р. 37500,00 грн.;

 • № 163 від 14.04.2011р. 10700,00 грн.;

 • № 197 від 22.04.2011р. 131500,00 грн.;

 • № 198 від 26.04.2011р. 125000,00 грн.;

 • № 201 від 27.04.2011р. 140000,00 грн.;

 • № 202 від 28.04.2011р. 140000,00 грн.;

 • № 203 від 29.04.2011р. 135500,00 грн.;

 • № 212 від 04.05.2011р. 130000,00 грн.;
 • № 217 від 23.04.2011р. 2000,00 грн.;

 • № 220 від 30.05.2011р. 13222,00 грн.;

 • № 222 від 02.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 224 від 03.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 225 від 06.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 226 від 07.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 229 від 08.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 230 від 09.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 231 від 10.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 232 від 14.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 233 від 15.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 234 від 16.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 235 від 17.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 236 від 20.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 238 від 21.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 240 від 22.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 241 від 23.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 242 від 24.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 243 від 25.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 244 від 29.06.2011р. 240000,00 грн.;

 • № 245 від 30.06.2011р. 114578,00 грн.
 1. Космачевська Н.Ю. усього 1100000,00 грн.:

- виписка по поточному рахунку у КРФ ВАТ “Кредобанк” від 01.12.2009р. 22500,00 грн.;

- виписка по поточному рахунку у КРФ ВАТ “Кредобанк” від 17.12.2009р. 22500,00 грн.;

- виписка по поточному рахунку у КРФ ВАТ “Кредобанк” від 18.12.2009р. 455000,00 грн.;

- виписка по поточному рахунку у КФ АТ “Брокбізнесбанк” від 22.06.2011р. 600000,00 грн.

 1. Бойко О.М. усього 500 000,00 грн.:

- виписка по поточному рахунку у КРФ ВАТ “Кредобанк” від 01.12.2009р. 22500,00 грн.;

- виписка по поточному рахунку у КРФ ВАТ “Кредобанк” від 17.12.2009р. 22500,00 грн.;

- виписка по поточному рахунку у КРФ ВАТ “Кредобанк” від 18.12.2009р. 455000,00 грн.

Згідно договорів купівлі-продажу частка внеску у статутний капітал, сплачена компанією “Профілекс ЛТД Ко” у сумі 5 900 000,00грн.; сплачена Космачевськой Н.Ю. у сумі 1100000,00 грн. була придбана Космачевським Ю.І. Станом на 31.12.2012р. статутний капітал сплачений грошовими коштами Космачевським Ю.І. у сумі 7 000 000,00 грн., що відповідає вимогам “Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії”, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 р. N 345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 2006 р. за N 890/12764.

Облік зобов'язань

Для підтвердження правильності ведення бухгалтерського обліку, класифікації та оцінки всіх видів зобов’язань Товариства розглянуті наступні питання:

- визнання, облік та оцінка зобов’язань відповідно до П(С)БО №11 “Зобов’язання”;

- структура зобов’язань (за термінами погашення). Співвідношення власних та позикових коштів;

- правильність обліку довгострокових зобов’язань;

- правильність обліку та відображення в балансі поточних зобов’язань.

Облік і оцінка зобов'язань здійснюється відповідно до вимог стандарту бухгалтерського обліку №11 "Зобов'язання". На балансі Товариства станом на 31.12.2012р. обліковуються поточні зобов'язання в сумі 932,0 тис.грн., у тому числі:

 • за товари, роботи, послуги 87,0 тис.грн.;

 • з одержаних авансів 257,0 тис.грн.;

 • по розрахункам з бюджетом 11,0 тис.грн.;

 • зі страхування 5,0 тис.грн.;

 • з оплати праці 10,0 тис.грн.;

 • інша 562,0 тис. грн.

Інша заборгованість представлена заборгованістю за рахунком 685 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Облік фінансових результатів

Валові доходи Товариства формуються у відповідності до Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями), П(С)БУ № 15 "Доходи", затвердженого Наказом Мінфіну України від 14.06.2000р. № 131.

Основним видом діяльності у перевіряємому періоді є купівля і продаж цінних паперів.

Виручка від реалізації робіт і послуг основної діяльності в 2012р. склала – 725,0 тис. грн.

Витрати Товариства відображені на рахунках бухгалтерського обліку 92 "Адміністративні витрати", 94 "Інші витрати операційної діяльності", що відповідає обліку витрат до П(С)БО №16 “Витрати” та Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI (зі змінами та доповненнями).

Витрати за звітний період склали 550,0 тис. грн., у тому числі за видами витрат:

 • витрати на оплату праці – 290,0 тис. грн.;

 • нарахування у фонди – 107,0 тис. грн.;
 • амортизація —10,0 тис. грн.;

 • інші витрати – 143,0 тис.грн.
У звітному періоді Товариством нарахований податок на прибуток у сумі 9,0 тис.грн.

Фінансовим результатом діяльності Товариства в звітному періоді є прибуток у сумі 166,0 тис. грн. У сукупності з нерозподіленим прибутком минулого періоду (990,0 тис.грн.) нерозподілений прибуток склав 1156,0 тис.грн. З прибутку звітного періоду 233,0 тис.грн. було спрямовано на формування резервного капіталу. Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2012р. склав 923,0 тисс.грн. (1156,0-233,0).

Аналіз фінансового стану

Показники платоспроможності і фінансового стану ТОВ "Кримський кастодіальний центр” з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

№п

Показники

На 01.01.2012р

На 31.12.2012р

Теоретичне значення

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

4,97

8,96

0,25 – 0,5

2

Коефіцієнт загальної ліквідності

12,07

9,79

1,0 – 2,0

3

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,92

0,90

0,25 – 0,5

4

Коефіцієнт структури капіталу

0,09

0,11

0,5 – 1,0

Розраховані показники абсолютної ліквідності та фінансової стійкості за 2012р. значно більше теоретичного значення. У Товариства в наявності достатньо високоліквідних активів, що можуть бути використані для погашення поточних зобов'язань. У загальній сумі оборотних активів значну частку займають поточні фінансові інвестиції (91,1%). Залежність Товариства від постачальників не значна: на 1 грн. власних засобів притягнуто 0,11 грн. позикових.

Розрахунок вартості чистих активів ТОВ "Кримський кастодіальний центр” станом на 31.12.2012р.

АКТИВИ

Нематеріальні активи (залишкова вартість) 17,0 тис.грн.

Основні засоби (залишкова вартість) 5,0 тис.грн.;

Дебіторська заборгованість  773,0 тис.грн.;

Поточні фінансові інвестиції 8318,0 тис.грн.;

Грошові кошти  32,0тис.грн.;

Інші оборотні активи 1,0 тис.грн.

Усього 9146,0 тис.грн


ПАСИВИ

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 87,0тис.грн.;

З одержаних авансів 257,0 тис.грн.;

З бюджетом 11,0 тис.грн.;

Зі страхування 5,0 тис.грн.;

З оплати праці 10,0 тис.грн.;

Інші поточні зобов'язання 562,0 тис.грн.

Усього 9146,0 тис.грн.


Чисті активи =9146,0-932,0=8214,0 тис.грн.

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2012г. складає 8214,0 тис.грн., розрахунок вартості чистих активів проведений по встановленій формі відповідно до законодавства.

Розмір чистих активів більш розміру зареєстрованого статутного капіталу.

Стан бухгалтерського обліку і звітності

Бухгалтерський облік ведеться за журнально-ордерною системою відповідно до "Плану рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій", затвердженим Наказом Мінфіну України № 291 від 30.11.99р. Облікова політика Товариства визначена Наказом № 18 від 01.07.2011р.

Інвентаризації активів і зобов'язань станом на 30.11.2011р. проведена згідно Наказу №26 від 06.12.2011р. Матеріали інвентаризації оформлені відповідно по діючего законодавства, нестач та ізлішків не встановлено.

Фінансова звітність складена відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" № 996-ХІ від 16.07.99р. зі змінами і доповненнями і вимогами Положень (стандартів) бухгалтерського обліку по складанню фінансової звітності.

Дані головної книги станом на 31.12.2012р. відповідають даним балансу (форма №1) з валютою 8772,0 тис. грн., "Звіту про фінансові результати" (форма № 2) з балансовим прибутком за 2012р. у сумі 1171,0 тис. грн.

Відомості про аудиторську фірму

Аудиторською фірмою "Аудит - сервіс", що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №0027, виданого рішенням Аудиторської Палати України №98 від 26.01.2001р., із продовженнями від 15.12.2005р. №156/6, від 04.11.2010р. №221/3, аудитором А.Г. Жиліною (сертифікат аудитора серії А № 000077 виданий рішенням Аудиторської Палати України №8 від 23.12.1993р. із продовженнями від 26.12.2002р. Рішенням №118, від 27.09.2007р. Рішенням №182/7, від 01.11.2012р. Рішенням №260/2, чинний до 23.12.2017р.), Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ реєстраційний серійний номер А№000010 виданого 18.05.2004р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, із продовженнями згідно з Розпорядженням №8470 від 27.12.2007р., з Розпорядженням №489 від 14.02.2013р. (чинне до 23.12.2017р.), Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, виданого 15.03.2007р. Державною Комісією з Цінних Паперів та Фондового Ринку, реєстраційний серійний номер АБ №00262 (чинне до 04.11.2015р.) і фахівцями фірми відповідно до договору №7/1 від 22.02.2013р. здійснена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності "Кримський кастодіальний центр” за період з 01.01.2012р. по 31.12.2012р. з метою перевірки фінансової звітності станом на 31.12.2012р.

Аудиторська перевірка почата 22 лютого, закінчена 28 лютого 2013р.

Директор "Аудиторської

фірми "Аудит-сервіс" А.Г. Жиліна

Сертифікат серії А №000077 виданий рішенням АПУ №8 від 23.12.1993р. із продовженнями від 26.12.2002р. (Рішення №118) від 27.09.2007р. (Рішення №182/7) від 01.11.2012р. (Рішення №260/2)

Дата видачі висновку 28.02.2013р.

Адреса аудитора: м. Сімферополь, вул. К. Маркса, 44, 20


Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Повного товариства «ТОВ «СК-Будінвест», Сафронов Д. С. «Ломбард Довіра», що включають баланс станом на 31 грудня 2012р., звіт про...
Аудиторський висновок (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
«Страхова Компанія Оранта Життя» (далі – Товариство), що додається та включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ТОВ «Цінні папери КБІ», що додається, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2011р., Звіт про фінансові результати за 2011 рік, Звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«Факторингова компанія «Елегант Інвест», яка включає баланс станом на 31. 12. 2012 р. і складені за результатами діяльності у 2012...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Вікторія», яка включає баланс станом на 31. 12. 2011 р. і складені за...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство, що включають Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка