Приватне підприємство АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ДОВІРА”


Скачати 193.43 Kb.
НазваПриватне підприємство АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ДОВІРА”
Дата15.05.2013
Розмір193.43 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиГолові правління Кредитної спілки “Наші гроші” п. Мамчур Д.М.


Приватне підприємство

АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ДОВІРА”

bкод 31266919

b88000 м. Ужгород, вул. Корзо, 6/4 тел (0312) 61-37-65

b ПАТ «Укрсоцбанк», р 26006000010831, МФО 300023

bСвідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №2584 чинне до 04.11.2015 року
Аудиторський висновок ( звіт незалежної аудиторської фірми «Довіра» ) щодо фінансової звітності та річних звітних даних

Кредитної спілки «Наші гроші» станом на 31 грудня 2012 р.

Аудиторською фірмою «Довіра» проведено перевірку фінансової звітності та річних звітних даних КС «Наші гроші» за 2012 рік, яка включає:

- Баланс станом на 31 грудня 2012 р., форма №1;

- Звіт про фінансові результати за 2012 рік, форма №2;

- Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, форма №3;

- Звіт про власний капітал за 2012 рік, форма №4;

- Примітки до фінансової звітності за 2012 рік, форма №5;

- Звітні дані про фінансову діяльність КС за 2012 р.(Додатки №1 - №8 до Порядку складання та подання звітності КС до Нацкомфінпослуг);

- стислий огляд суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.
Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту: МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 540 «Аудит облікових оцінок, в тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформацій», МСА 710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 800 «Особливі міркування – аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення», вимог до складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами, затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20.11.2012 р. № 2316.

Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки наданої інформації, в результаті якої до уваги бралися тільки істотні господарські операції.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Відповідальність стосовно наданої для перевірки фінансової звітності та документації несе керівництво Кредитної спілки. Відповідальність керівництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

За правильність та достовірність складання звітності КС “Наші гроші” за період, що перевірявся несуть відповідальність:

- голова правління п. Мамчур Д.М.. – за весь період (протокол № 2 засідання Спостережної ради від 30.08.2007 р.);

- головний бухгалтер п. Прислупська М.І.– за весь період (наказ № 8-К від 15.07.2010 р.).
Відповідальність аудитора

Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум, які відображені у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, визначених управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності та річних звітних даних на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої умовно - позитивної думки щодо фінансової звітності та річних звітних даних КС «Наші гроші» за 2012 р.
Підстава для висловлення умовно – позитивної думки

Підставою для висловлення умовно – позитивної думки є результати, здобуті під час перевірки, зокрема:

- заниження резерву сумнівних боргів на 32 тис.грн.;

- відсутність нарахування резерву відпусток;

- не відображення витрат та відповідно заборгованості по орендній платі за ІУ квартал 2012 р. в сумі 4 тис.грн.

Вищезазначені порушення бухгалтерського обліку є суттєвими, однак не всеохоплюючими для фінансової звітності. Дані порушення мають вплив на фінансові результати та показники річних звітних даних.

Змістовна частина результатів перевірки додається.
Умовно – позитивна думка щодо фінансової звітності

На нашу думку, за винятком впливу питань, зазначених у параграфі « Підстава для висловлення умовно – позитивної думки» фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан КС «Наші гроші» станом на 31 грудня 2012 р., її фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Форми фінансових звітів підтверджуються та додаються.
Висловлення думки щодо річних звітних даних

Річні звітні дані про фінансову діяльність кредитної спілки за 2012 р., за винятком впливу питань, зазначених у параграфі « Підстава для висловлення умовно – позитивної думки», складені у відповідності до вимог “Порядку складання та подання звітності кредитними спілками”, які затвердженні розпорядженням ДКРРФП від 25.12.03р. за №177 із змінами та доповненнями. Форми звітних даних, що перевірялись, підтверджуються та додаються.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування - Приватне підприємство “Аудиторська фірма “Довіра”

Код за ЄДРПОУ - 31266919

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності - № 2584 від 30.03.01 р., видане рішенням Аудиторської палати України, чинне до 04.11.15р.

Cвідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ - серії А № 001794 від 20.11.12р., чинне до 19.01.17 р.

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане на підставі рішення АПУ від 24.09.2009 р. № 205/11;

Юридична адреса - 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Корзо, 6/4;

Телефон: 61-37-65

Електронна адреса: afdovira@yandex.ru
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту:

- договір на проведення аудиту № 15 від 20.03.13 р.

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

- початок перевірки – 04.04.13 р.

- завершення перевірки – 11.04.13 р.

Директор ПП АФ „Довіра” – аудитор …………..………С.В.Одінцова
Сертифікат аудитора

серії А № 006178 від 19.01.2007 р.

чинний до 19.01.2017 р.
18 квітня 2013 р.

Аудиторський висновок складено у 3-х примірниках на ____ аркушах.
Два примірники висновку отримав(ла) ________________ ________________

підпис П.І.Б.
Голові правління Кредитної спілки “Наші гроші” п. Мамчур Д.М.


Змістовна частина результатів перевірки щодо фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної спілки «Наші гроші» станом на 31 грудня 2012 р.
1. Основні відомості про кредитну спілку

Повна назва – Кредитна cпілка «Наші гроші»;

Код за ЄДРПОУ – 35335535;

Місцезнаходження - Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Корятовича, будинок 5, офіс 6.

Дата реєстрації - Статут кредитної спілки (в новій редакції ) зареєстровано 06.05.2010 року № запису 1324 105 0003 003323. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АО1 № 177243, видано виконкомом Ужгородської міської ради. Номер про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 324 102 0000 003323. Дата проведення державної реєстрації – 29.08.2007 р.

Основні види діяльності за КВЕД:

Згідно довідки Головного управління статистики у Закарпатській області №551856 від 05.04.2012 р. видами діяльності кредитної спілки за КВЕД є:

 • 64.92 – надання кредитів.

Кредитна спілка здійснює статутну діяльність на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ДКРРФПУ № 848 від 20.12.07 р.

Філії та представництва кредитною спілкою не створені.

Чисельність працівників: 3 чол.

Банківські реквізити: основний поточний рахунок №26506301079900 відкрито в філії Закарпатське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк» в м.Ужгород, МФО 312356.

У перевіреному періоді аудитором не встановлено діяльності, яка не передбачена статутом.
2. Обсяг аудиторської перевірки

Аудиторською фірмою «Довіра» проведено перевірку фінансової звітності та річних звітних даних КС «Наші гроші» за 2012 рік, яка включає:

- Баланс станом на 31 грудня 2012 р., форма №1;

- Звіт про фінансові результати за 2012 рік, форма №2;

- Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, форма №3;

- Звіт про власний капітал за 2012 рік, форма №4;

- Примітки до фінансової звітності за 2012 рік, форма №5;

- Звітні дані про фінансову діяльність КС за 2012 р.(Додатки №1 - №8 до Порядку складання та подання звітності КС до Нацкомфінпослуг);

- стислий огляд суттєвих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.
2.1. Облікова політика.

Концептуальною основою складання фінансової звітності є ПСБО.

Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до затвердженого наказу «Про облікову політику на 2012 р.» №1 від 03.01.12 р. В основу бухгалтерського обліку покладено принципи таблично – автоматизованої форми бухгалтерського обліку із застосуванням програмного комплексу автоматизованого аналітичного фінансового обліку «КС Фінанси».

Бухгалтерський облік КС «Наші гроші» ведеться у відповідності до Методичних рекомендацій щодо ведення бухгалтерського обліку кредитною спілкою, затверджених ДКРРФП розпорядженням №171 від 18.12.03 р.

Згідно наказу “Про облікову політику ” нарахування амортизації основних засобів проводиться прямолінійним методом. Амортизація інших необоротних матеріальних активів нараховується у розмірі 50 % їх вартості при вводі в експлуатацію. Формування та використання резерву забезпечення втрат від неповернених кредитів здійснюється відповідно до нормативів, встановлених Держфінпослуг.

Встановлено межу суттєвості для визнання запасів активами в розмірі 250 грн.

Протягом 2012 року прийняті методи ведення бухгалтерського обліку не змінювались.

2.2.Підтвердження реальності розміру активів

Протягом звітного року активи підприємства зменшились на 246 тис. грн., в основному за рахунок зменшення іншої поточної дебіторської заборгованості (- 248 тис. грн.) та збільшення нарахованих процентів за кредитами, які надані членам кредитної спілки (17 тис. грн.), зменшення залишків грошових коштів (- 13 тис.грн.). Однак, у структурі активів балансу змін не відбулося. Оборотні активи переважають у загальних активах підприємства - (99,51%).

У відповідності до ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, кредитною спілкою проведено інвентаризацію активів та зобов’язань станом на 31.12.12 р. Інвентаризація проведена на підставі наказу Голови правління КС № 9 від 05.10.12 р.

За результатам проведеної інвентаризації відхилень не виявлено, що підтверджено інвентаризаційними описами. Звірка розрахунків з постачальниками проводилась вибірково. Дебіторської заборгованості з терміном позовної давності, що минув, не встановлено.

Аудитор не спостерігала за проведенням річної інвентаризації основних засобів, товарно - матеріальних цінностей та інших активів, тому що дата її проведення передувала початку аудиторської перевірки. З урахуванням такого обмеження, висловлення думки щодо достовірності наявних активів та зобов’язань базувалось виключно на підставі первинної документації та регістрів синтетичного та аналітичного обліку.

Кредитною спілкою укладено письмові договори про взяття на себе працівниками повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілісності майна та інших цінностей, переданих для зберігання або для цілей, що відповідає вимогам КЗпП.
Необоротні активи

Первісна вартість нематеріальних активів становить 7 тис. грн., а залишкова вартість – 0 тис. грн. У складі нематеріальних активів обліковуються ліцензії та програмне забезпечення Турбобаланс.

Амортизація нематеріальних активів проводиться прямолінійним методом. Термін корисного використання нематеріальних активів визначається в наказі при введенні їх в експлуатацію. Протягом звітного року методи амортизації не змінювалися.

Бухгалтерський облік нематеріальних активів відповідає ПСБО №8 „Нематеріальні активи”.
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.12 р. становить 17 тис. грн. Балансова вартість основних засобів складає - 2 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів становить 88,23 %.

Із загальної суми первісної вартості основних засобів 58,82 % або 10 тис. грн. складають такі, що повністю амортизовані.

Переоцінка основних засобів у 2012 р. не проводилась.

Крім того, для здійснення господарської діяльності підприємство користується орендованими основними засобами, зокрема, нежитловим приміщенням площею 27 кв.м для розташування офісу (м.Ужгород, вул. Корятовича, 5/6 ) та транспортним засобом. Вартість приміщення, взятого в оперативну оренду договором не визначена.
Оборотні активи

Визнання, облік та оцінка дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до ПСБО № 10 “Дебіторська заборгованість”.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів по рах. 373/1 станом на 31.12.12 р. складає 188 тис .грн.

Заборгованість по виданим кредитам станом на 31.12.12 р. становить 799 тис. грн., в тому числі:

- по рах. 376/1 – 9 тис.грн. (кредити терміном погашення до 3 місяців);

 • по рах. 376/2 – 604 тис.грн. (кредити з терміном погашення від 3 до 12 місяців);

 • по рах. 376/3 – 186 тис.грн. (кредити з терміном погашення більше 12 місяців).

Всього протягом 2012 року видано кредитів на суму 359 тис. грн.., погашено – 541 тис. грн.

В балансі дебіторська заборгованість за розрахунками по виданим кредитам у відповідності до вимог ПСБО №10 відображається за мінусом резерву сумнівних боргів.

Розрахунок резерву сумнівних боргів (РСБ) для забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів проводиться відповідно до наказу про облікову політику №1 від 03.01.12 р. Для відображення РСБ в бухгалтерському обліку використовується рахунок 381 „Резерв сумнівних боргів”.

Станом на 31.12.12 р. резерв розраховано в сумі 598 тис. грн. Протягом 2012 року безнадійні кредити за рахунок РСБ не списувались. Кредитною спілкою проводяться заходи по поверненню прострочених кредитів. Таким чином, залишок дебіторської заборгованості по розрахункам за виданими кредитами, станом на 31.12.12 р. становить 201 тис. грн. (799 тис. грн..-598 тис.грн.). Однак, у додатку № 5 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Нацкомфінпослуг, необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами визначено у розмірі 630 тис.грн., що на 32 тис.грн. більше. Перевіркою встановлено, що по бухгалтерському обліку за рахунок резерву забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів у 2010-2011 р.р. списано безнадійні кредити в сумі 32 тис.грн. Списані безнадійні кредити обліковуються на позабалансовому рахунку. Однак, при списанні помилково двічі зменшено суми сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів, а саме:

 • списано безнадійний кредит проводкою Дт 381 Кт 379;

 • зменшено сформований резерв Дт 381 Кт 716.

Таким чином, КС «Наші гроші»   зменшено резерв на 32 тис.грн., що вплинуло на фінансовий результат кредитної спілки.

Крім того, у складі іншої поточної заборгованості відображено сальдо по рах.377/2 по заборгованості дебіторів із сплаченого по судовим справам держмита в сумі 6 тис. грн.

Залишок коштів у касі та на банківських рахунках станом на 31.12.12 р. складає 9 тис. грн.. Залишок коштів у касі підтверджується актом інвентаризації каси від 31.12.12 р. Залишок на рахунках у банку підтверджується виписками банківських установ.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів, за винятком окремих порушень по формуванню резерву сумнівних боргів , подано у фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до вимог та положень ПСБО.
2.3 Підтвердження реальності розміру зобов’язань

Визначення, облік та оцінка, поділ зобов’язань на довгострокові, поточні і забезпечення здійснюється відповідно до ПСБО №11 “Зобов’язання”. Всі суми, що представлені як кредиторська заборгованість, являють собою дійсні зобов’язання перед кредиторами.

Станом на 31.12.2012 р. заборгованості по забезпеченню виплат персоналу не обліковується. В порушення ПСБО №11 “Зобов’язання” резерв для виплати відпусток не створювався.
У складі поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями обліковуються вклади членів КС на строк менше 12 місяців. Сума поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями станом на 31.12.12 року становить 15 тис.грн.
Інші поточні зобов’язання станом на 31.12.12 р. складають 2 тис. грн. в т.ч. по рах. 689 «Розрахунки з особами, що припинили членство у КС – 2 тис.грн.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань, за винятком окремих порушень щодо створення резерву для виплати відпусток, подано у фінансовій звітності достовірно та повно, відповідно до вимог та положень ПСБО.

2.4. Підтвердження інформації про власний капітал

Власний капітал КС складається з пайового, резервного та додаткового капіталу, а також непокритого збитку.

Розміри пайових та вступних пайових внесків, затверджено рішенням загальних зборів (протокол №3 від 17.04.2009 р. ), розмір додаткових пайових внесків визначено у Положенні про фінансове управління КС, яке затверджено протоколом Спостережної ради № 7 від 06.10.2011 р.. , протоколом № 1 від 31.01.2012 р., протоколом № 4 від 31.05.2012 р.

Пайовий капітал КС формується за рахунок обов’язкових та додаткових пайових внесків. Станом на 31.12.12 р. пайовий капітал КС “Наші гроші” становить 483 тис. грн.

Додатковий вкладений капітал кредитної спілки сформований за рахунок цільових внесків і станом на 31.12.12 р. становить 621 тис. грн..

Протягом року за рахунок вступних внесків членів кредитної спілки направлено в резервний капітал 1 тис. грн. та за рахунок інших джерел 14 тис.грн. (членських внесків до резервного капіталу).

Станом на 31.12.12 р. розмір власного капіталу КС становить 389 тис. грн., в т.ч.:

- пайовий капітал – 483 тис. грн.;

- додатковий вкладений капітал – 621 тис.грн;

- резервний капітал – 98 тис. грн.

- непокритий збиток –813 тис. грн.

Протягом 2012 року власний капітал збільшився на 138 тис. грн. за рахунок пайового капіталу та додаткового вкладеного капіталу.

Розкриття інформації про власний капітал в балансі кредитної спілки відповідає даним обліку.
2.5.Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності КС
Кредитною спілкою у звіті про фінансові результати відображено доходи в сумі 314 тис. грн., в т.ч.:

- доходи від статутної діяльності (% за кредитами) – 201 тис. грн. ;

- зменшення сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів - 113 тис. грн.

Визначення доходів КС „Наші гроші” відповідає ПСБО №15 „Доходи”.

Витрати кредитної спілки у 2012 році складали 331 тис. грн. в т.ч. за елементами витрат:

- матеріальні витрати - 4 тис. грн.;

- витрати на оплату праці – 61 тис. грн.;

- відрахування на соціальні заходи – 22 тис. грн.;

- амортизація – 2 тис. грн.;

- інші адміністративні витрати (оренда, послуги зв”язку,

інформаційно – консультативні послуги)– 49 тис. грн.;
Разом : 125 тис. грн.
Інші операційні витрати складають:

- нараховані проценти за вкладами на депозитні рахунки

членів кредитної спілки - 28 тис. грн.

- витрати на формування резерву забезпечення покриття

витрат від неповернених кредитів - 178 тис. грн.
Разом : 206 тис. грн.

Перевіркою встановлено, що КС не відображено по бухгалтерському обліку витрати та відповідно заборгованість по орендній платі згідно договору оренди № 11/07-КЛН від 28.11.2010 р. за ІУ квартал 2012 р. на загальну суму 4 тис.грн., що призвело до заниження витрат на цю ж суму.

Формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати, за винятком заниження витрат по орендній платі на 4 тис.грн., КС дійснює згідно ПСБО №16 „Витрати”.

Фінансовий результат діяльності кредитної спілки за 2012 рік: збиток – 17 тис. грн. Станом на 31.12.12 р. непокриті збитки складають 813 тис. грн.
2.6.Підтвердження відповідності даних фінансової звітності кредитної спілки даним обліку та відповідності даних окремих форм звітності один одному
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності КС «Наші гроші» були ПСБО України, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності, внутрішні положення КС.

При перевірці фінансової звітності КС, зокрема Балансу (ф.№1) станом на 31.12.12 р. аудитором встановлено, що статті балансу відповідають критеріям, викладеним у п.10 П(с)БО №1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, тобто:

- існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

- оцінка статті може бути достовірно визначена.

Аудитором підтверджується баланс кредитної спілки станом на 31.12.12 р. у валюті балансу 406 тис. грн.

В процесі аудиторської перевірки, незалежним аудитором було отримано достатньо доказів, які дозволяють зробити висновок про правильності відображення та розкриття інформації про рух грошових коштів протягом звітного періоду, згідно з П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»,та П(С)БО№4 «Звіт про рух грошових коштів».

Чистий рух від операційної діяльності має від’ємне значення 168 тис. грн., чистий рух коштів від фінансової діяльності становить - 155 тис. грн. Отже, чистий рух коштів за звітний 2012 рік дорівнює 13 тис.грн. (від’ємне значення) і відповідає даним бухгалтерського обліку та балансу кредитної спілки на зазначену дату.

Звіт про власний капітал за 2012 р. складено кредитною спілкою у відповідності до П(С)БО №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО№5 «Звіт про власний капітал».

Фінансова звітність КС відповідає даним обліку. Ув’язку між формами фінансової звітності проведено відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності показників фінансової звітності , які затверджено наказом Мінфіну України від 22.12.08 р. №1524 із змінами та доповненнями.

2.7. Розкриття інформації щодо звітних даних

Звітні дані про фінансову діяльність (додаток №2)

Протягом 2012 р. видано кредитів членам КС на суму 359 тис. грн., погашено позик на суму 541 тис. грн. Заборгованість по виданим кредитам станом на 31.12.12 р. становить 799 тис. грн.

Заборгованість за безнадійними кредитами відсутня.

Протягом 2012 р. внесків (вкладів) на депозитні рахунки не отримано, повернуто за звітний період – 385 тис. грн., переведено до складу поточних зобов'язань - 17 тис.грн. Станом на 31.12.12 р. сума внесків на депозитних вкладах складає 15 тис. грн. (по вкладах на строк більше 12 місяців зі строком погашення в поточному році).

У 2012 р. КС „Наші гроші” не залучала кошти від членів КС на депозитний рахунок.

За користування залученими коштами членів КС сплачено процентів на суму 45 тис. грн. Заборгованість за нарахованими процентами на вклади членів КС станом на 31.12.12 р. відсутня.
Звітні дані про склад активів та пасивів ( додаток №3 )

Умови видачі кредитів членам кредитної спілки визначені:

- Положенням про фінансові послуги, яке затверджено протоколом Спостережної ради № 7 від 06.10.2011 р. та в новій редакції протоколом № 4 від 31.05.2012 р.;

- Положенням про фінансове управління, яке затверджено протоколом Спостережної ради № 7 від 06.10.2011 р.. , в новій редакції протоколом № 1 від 31.01.2012 р. та протоколом № 4 від 31.05.2012 р.

Дані положення регламентують порядок визначення загальних критеріїв та кількісних параметрів формування структури активів, капіталу та зобов’язань.

Продуктивними активами КС є:

- кредити, надані членам КС на суму 799 тис. грн.;

За мінусом резерву забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів ( 598 тис. грн.) загальна сума продуктивних активів станом на 31.12.12 р. складає 201 тис. грн. У додатку № 5 до Порядку складання та подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Нацкомфінпослуг, необхідний резерв за простроченими та неповерненими кредитами визначено у розмірі 630 тис.грн., тобто на 32 тис.грн. більше., що вплинуло на активи та пасиви КС.

Непродуктивні активи (грошові кошти, основні засоби, капітальні інвестиції) станом на 31.12.12 р. складають 17 тис. грн.

Загальна сума активів КС станом на 31.12.12 р. становить 218 тис. грн.

Загальна сума зобов’язань КС станом на 31.12.12 р. становить 17 тис. грн., в т.ч.:

- внески (вклади) на депозитні рахунки – 15 тис. грн.;

- інші зобов’язання (на які не нараховуються

проценти та сума % на вклади членів КС) – 2 тис. грн..

Капітал КС становить 201 тис. грн. , в т.ч.:

- пайовий капітал – 483 тис. грн.;

- резервний капітал –98 тис. грн.;

- додатковий капітал – 621 тис. грн.;

- нерозподілений дохід – 1001 тис. грн. (від’ємне значення).

Загальна сума пасивів КС станом на 31.12.12 р. складає 218 тис. грн.
Звітні дані про доходи та витрати (додаток №4)

Протягом 2012 р. КС отримала доходів на суму 298 тис. грн., з них:

- отримані проценти за кредитами, наданими членам КС – 185 тис. грн.;

- зменшення сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернення кредитів - 113 тис. грн.

Загальна сума витрат за 2012 р. становить 331 тис. грн., в т.ч.:

- витрати, пов’язані із залученням коштів – 28 тис. грн.;

- операційні витрати – 125 тис. грн.;

- витрати на формування резерву забезпечення покриття витрат від неповернення кредитів –178 тис. грн.;

Фінансовий результат діяльності КС за 2012 р. – збиток в сумі 33 тис. грн.

На фінансовий результат 2012 р. можуть мати вплив порушення в частині:

 • відсутності нарахування резерву відпусток;

 • не відображення витрат по орендній платі за ІУ квартал 2012 р. в сумі 4 тис.грн.

Нерозподілений дохід за 2012 р. складає 33 тис. грн. (від’ємне значення).
Розрахунок необхідної суми резерву забезпечення покриття витрат від неповернених кредитів (додаток №5)

Величина резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів розраховується за методом класифікації заборгованості за строками її непогашення. Розмір необхідного резерву визначено в сумі 630 тис. грн.

Заборгованість за простроченими кредитами складає 702 тис. грн.
Звітні дані про кредитну діяльність (додаток №6)

Заборгованість за кредитами на кінець звітного періоду становить 799 тис. грн. , які надано 178 членам кредитної спілки, в тому числі:

 • комерційні кредити – 213 тис. грн. (28 членів КС);

 • кредити, надані на ведення особистих селянських господарств – 78 тис.грн. (8 членів КС);

 • кредитами, наданими на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла – 198 тис.грн. (47 членів КС);

 • споживчими кредитами – 310 тис. грн. (95 членів КС).

Станом на 31.12.2012 р. у КС «Наші гроші» обліковуються позики, розмір яких перевищує 10% власного капіталу, на загальну суму 109 тис.грн. (3 членам КС).
Дотримання нормативів діяльності КС

Положенням про фінансові нормативи діяльності КС, яке затверджено розпорядженням ДКРРФП №7 від 16.01.04 р. із змінами та доповненнями, визначено відповідні нормативи діяльності кредитних спілок.

Окремі фактичні показники КС “Наші гроші” не відповідають нормативним значенням, зокрема:

-коефіцієнт платоспроможності дорівнює (– 27,3 %) при нормативному значенні 8,0%;

-формування розміру резервного капіталу дорівнює 9,1 % при нормативному значенні 15 %;

- прибутковість (– 201,8 %) при нормі 100%.

Нормативним значенням відповідають показники достатності капіталу, миттєвої ліквідності та короткострокової ліквідності.

Директор ПП АФ “Довіра”

Сертифікат аудитора серії А № 006178

від 19.01.2007 року

чинний до 19.01.2017р. ………………… С.В. Одінцова

18.04.2013 р.


-------------------------------------ПП АФ “Довіра”----------------------------------------------------


Схожі:

Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВО"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВо"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Україні, зокрема, Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», національні Положення (стандарти) бухгалтерського...
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА ФІРМА
Аналітік Регістратор, яка включає Баланс станом на 31. 12. 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів,...
Приватне підприємство аудиторська фірма «Аудит-ФАГ»
Свищ, Бударова, що включають баланс станом на 31 грудня 2011, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про...
Аудиторська фірма «Інсайдер» надає наступні послуги
Аудиторська група фірм «Інсайдер» містить декілька аудиторських фірм, в тому числі ТОВ "Аудиторська фірма "Інсайдер", яка працює...
2. Умови функціонування, ризики та економічна ситуація в Україні
Повне Товариство «Ломбард «РАНТЬЄ» (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІНАНСОВИЙ АЛЬЯНС РАНТЬЄ», ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка