Н ЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР


Скачати 135.13 Kb.
НазваН ЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР
Дата14.05.2013
Розмір135.13 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік стр.

НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма «АПОГЕЙ»

Свідоцтво Аудиторської палати України про внесення

до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності № 1272

83048, м. Донецьк, пр-т Титова, 4

Тел. (0622) 311-71-45

Факс (062) 381-37-95

E-mail: a.f.apogey@gmail.com
П/р 26005000097424 в ПАО «Укрсоцбанк», МФО 300023,

код ЕГРПОУ 24065168

Реєстраційний № 11/2013

05 квітня 2013 року

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) (УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ)
ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Повного ТОВАРИСТВА

«Ломбард, Нікітін, Естріна»

станом на 31.12.2012 р.


Донецьк-2013

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) (УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Повного товариства «Ломбард, Нікітін, Естріна»

станом на 31.12.2012 р.
1.Адресат.

Аудиторський звіт призначається для керівництва Повного товариства «Ломбард, Нікітін, Естріна», фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті річної інформації.
2.1.Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування Аудитора (з установчих документів)

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «АПОГЕЙ».

Код ЄДРПОУ

24065168

Юридична адреса

83118, м. Донецьк, вул. Стратонавтів, буд 168.

Місцезнаходження аудитора

83114, м. Донецьк, пр-т Тітова, буд 4.

Номер і дата Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України

№ 1272 від 26.01.2001 р. Продовжено Рішенням АПУ від 04.11.2010 р. № 221/3 до 04.11.2015 р.

Інформація про всіх аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці: номер, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора; номер, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ

Аудитор Переверзєва Т.В.

Сертифікат: Серія А № 000553, виданий 30.11.1995 р. рішенням АПУ від 24.09.2009р. № 205/2, продовжений до 30.11.2014 р.

Свідоцтво: Серія А № 000473, видане 03.12.2009 р., строк дії з 03.12.2009 р. по 30.11.2014 р.

Юридична адреса

83118, м. Донецьк, вул. Стратонавтів, буд 168.

Фактичне місцезнаходження аудитора

83114, м. Донецьк, пр-т Титова, буд 4.

Телефон (факс) Аудитора

(062) 381-37-95, (062) 311-71-45

Електронна адреса

a.f.apogey@gmail.com


2.2. Основні відомості про Ломбард:


Повне найменування Ломбарду

(з установчих документів)

Повне товариство «Ломбард, Нікітін, Естріна»

Організаційно-правова форма

Повне товариство

Код ЄДРПОУ

30444018

Місцезнаходження

83004, Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, 160

Дата проведення державної реєстрації

01.03.2004 р. № 1 266 105 0005 002736

Свідоцтво серія А00 № 318933

Місце проведення державної реєстрації

Виконавчий комітет Донецької міської ради

Основні види діяльності відповідно до статутних документів

64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення)

Чисельність працівників

7

Ліцензія

Серія, номер та дата видачі

Термін дії ліцензії

Ліцензія МФУ на виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорого-цінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорого-цінного каміння (торгівля прийнятими під заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння)

серія АВ № 563159 від 02.09.2010 р.

необмежений

Кількість відокремлених підрозділів (відділень, філій та представництв):

  1. Пункт № 1 Адреса: м. Донецьк, вул. Шевченко, 50

2. Пункт № 2 Адреса: м. Донецьк, вул. Шевченко, 872.3.Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:

Згідно договору № 11 від 18.03.2013 р., укладеному між Незалежним Аудитором ТОВ «Аудиторська фірма «АПОГЕЙ» (надалі - Аудитор) і Повним товариством «Ломбард, Нікітін, Естріна» (надалі – Ломбард) проводилася аудиторська перевірка фінансової звітності Ломбарду станом на 31.12.2012 р. за результатами операцій за період із 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. Аудиторська перевірка проводилася з 18.03.2013 р. по 05.04.2013 р.

2.4. Опис перевіреної фінансової інформації

Під час аудиту було перевірено повний комплект фінансової звітності:

Баланс підприємства, Форму №1 станом на 31.12.2012 року.

Звіт про фінансові результати, Форму № 2 за 2012 рік.

Звіт про рух грошових коштів, Форму № 3 за 2012 рік.

Звіт про власний капітал, Форму № 4 за 2012 рік.

Примітки до фінансової звітності, Форму № 5 за 2012 рік.

Загальна інформація про Ломбард за 2012 рік.

Звіт про склад активів та пасивів Ломбарду за 2012 рік.

Звіт про діяльність Ломбарду за 2012 рік.

Головну книгу за 2012 рік.

Журнали – ордера за 2012 рік.

Відомості аналітичного обліку за 2012 рік.

Первинні документи за 2012 рік (вибірково).

До аудиторської перевірки також надавались: Засновницький договір Ломбарду з додатковим договором, довідка статистики про включення до ЄДРПОУ, Свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення та звільнення посадових осіб, наказ «Про облікову політику» та інші документи.

2.5. Відповідальність управлінського персоналу Ломбарду за фінансову звітність.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідних принципів бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

2.6. Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не має суттєвих викривлень.

2.7. Опис аудиторської перевірки.

Аудиторський висновок зроблений згідно із вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність» та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА) міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням аудиторської палати України № 122/2 від 31.03.2011 р., в тому числі МСА 700 «Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» та з урахуванням вимог Інформаційного повідомлення «Щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами», яке є додатком до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2012 р. N 2316 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та оприлюднення інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не має суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Під час виконання робіт за договором, Аудитором був використаний принцип вибіркової перевірки інформації. Під час перевірки приймалися до уваги тільки істотні викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. Нами проводилась вибіркова перевірка Головної книги, журналів-ордерів та реєстрів аналітичного обліку.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Фінансова звітність Ломбарду підготовлена згідно формату Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Облікова політика Ломбарду відповідає вимогам П(С)БО. Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Ломбарду станом на кінець останнього дня звітного року.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності у наслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

В процесі виконання аудиторських процедур щодо виявлення судових справ та претензій, які стосуються суб’єкта господарювання, ми не отримали достатніх свідоцтв про події, що можуть свідчити про наявність судових справ та претензій і які можуть призвести до виникнення суттєвого викривлення показників фінансової звітності Ломбарду станом на 31.12.2012 р.

Нами були виконані процедури зовнішнього підтвердження згідно вимогам МСА 505 «Зовнішні підтвердження» для підтвердження сум залишків на банківських рахунках. Нами були виконані альтернативні процедури для підтвердження сум дебіторської заборгованості згідно вимогам МСА 505 «Зовнішні підтвердження».

Нами були виконані процедури, які включають розгляд і порівняння фінансової інформації суб’єкта господарювання з порівняльною інформацією за попередні роки, аналогічною інформацією для галузі та очікувальний результат підприємства з прогнозами згідно вимог МСА 520 «Аналітичні процедури».

Нами було розроблено аудиторську вибірку, згідно вимог МСА 530 «Аудиторська вибірка» враховуючи мету аудиторської процедури та характеристики генеральної сукупності, визначено розмір вибірки та відібрані статті для вибірки.

Згідно з вимогами МСА 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації» нами були отримані достатні та прийнятні аудиторські докази в контексті застосовної концептуальної основи фінансової звітності. На основі аудиторських доказів ми оцінили, що облікові оцінки у фінансовій звітності є обґрунтованими у контексті концептуальної основи фінансової звітності.

Згідно з вимогами МСА 550 «Пов’язані сторони» нами були виконані процедури та пов’язані дії для отримання інформації, необхідної для ідентифікації ризиків суттєвого викривлення у зв’язку з відносинами і операціями з пов’язаними сторонами. На підставі виконаних аудиторських процедур щодо ідентифікації пов’язаних сторін, включаючи зміни порівняно з попереднім періодом, характеру відносин з пов’язаними сторонами та здійсненню операцій з пов’язаними сторонами протягом року ми отримали достатню інформацію для висловлення нашої думки.

Згідно вимог МСА 560 «Подальші події» нами були виконані процедури, призначені для отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів того, що всі події, які відбуваються у період між датою фінансової звітності та датою аудиторського звіту і вимагають коригування або розкриття у фінансовій звітності, були ідентифіковані. На підставі отриманої інформації ми можемо висловити свою думку щодо подій після дати фінансової звітності та до дати аудиторського звіту і вимагають коригування або розкриття у фінансовій звітності.

Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що не існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

2.8. Думка аудитора

2.8.1. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитори не робили запити для зовнішніх підтверджень сум дебіторської заборгованості у зв’язку з специфікою діяльності Ломбарду. Нами були виконані альтернативні процедури для отримання доречних та достовірних аудиторських доказів згідно вимогам МСА 505 «Зовнішні підтвердження». В процесі перевірки Аудитори не змогли отримати достатні аудиторські докази, що облікові оцінки сум залишків на рахунках дебіторської заборгованості у фінансовій звітності є обґрунтованими у контексті концептуальної основи фінансової звітності, проте доходять висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим.

2.8.2. Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)

Ми провели аудит повного комплекту фінансової звітності Повного товариства «Ломбард, Нікітін, Естріна», яка включає звіт про фінансовий стан Ломбарду станом на 31.12.2012 року та звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.

Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, дiючими в Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки.

На нашу думку, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Повного товариства «Ломбард, Нікітін, Естріна» станом на 31.12.2012 року та його фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” із змінами і доповненнями від 16.07.1999р. №996-XIV та відповідних Наказів Міністерства Фінансів України).

Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових оцінок.

В ході перевірки Аудитор не отримав свідоцтв щодо існування загрози безперервності діяльності Ломбарду.

Аудитор вважає за доцільне надати:умовно - позитивний висновок.


Директор

ТОВ «Аудиторська фірма «АПОГЕЙ» Переверзєва Т. В.

Сертифікат Аудитора серія А № 000553

виданий Аудиторською палатою України 30.11.95 р.

діє до 30.11.2014 р.
Дата: «05» квітня 2013 р.

Схожі:

Н ЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР
Аудиторський звіт призначається для керівництва Повного Ломбарду «Ломбард, Нікітін, Естріна», фінансовий звіт якого перевіряється...
НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР ТАСКАЄВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА
Перевірка проводилась незалежним аудитором Таскаєвой Тетяной Василівной, ІПН 2059601122, згідно Договору від 26. 03. 2012р. №4
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Суть, структура та види аудиторських висновків
По закінченні аудиторської перевірки аудитор складає два підсумкових докумен­ти: звіт про результати аудиторської перевірки та аудиторський...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Рішенням АПУ від 30. 06. 2011 року №232/7 (у подальшому – незалежний аудитор), здійснена перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю...
НЕЗАЛЕЖНИЙ АУДИТОР ТАСКАЄВА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА Свідоцтво про внесення...
Перевірка проводилась незалежним аудитором Таскаєвой Тетяной Василівной. ІПН 2059601122, згідно Договору від 26. 03. 2012р. №4
4. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
А №001689, виданий 23. 02. 2010р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Місцезнаходження – 04209...
Малим приватним підприємством Аудиторською фірмою «Аудит-Гарант Миколаїв»
Рішенням від 23. 12. 2010 року №224/3 (у подальшому – аудитор), здійснена перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю виробничо-комерційної...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2011 року Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-Брок»
Період перевірки з 1 січня по 31 грудня 2011 року. Дата проведення аудита з 26 по 30 березня 2012 року. Перевірку фінансової звітності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка