ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ТОВ «Регістр Інфо»


Скачати 126.56 Kb.
НазваЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності ТОВ «Регістр Інфо»
Дата14.05.2013
Розмір126.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
АУДИТОРСЬКА ФІРМА "АЛЬЯНС АУДИТОРІВ"
свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4421 видане 27.01.2011 р. Аудиторською Палатою України

---------------------------------------------------------------------------------------
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності ТОВ «Регістр Інфо»
м. Рівне


ЗМІСТ

1. Вступний параграф

1.1. Основні відомості про товариство 3
1.2.Опис аудиторської перевірки 3
1.3.Важливі аспекти облікової політики 3-4
2.Відповідальність управлінського персоналу 4
3. Відповідальність аудитора 4
4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 5
5. Висловлення думки 5
6. Допоміжна інформація

  1. Відповідність чистих активів 5
  1. Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 5


6.3. Додаткові пояснення щодо фінансової звітності 6-8

7. Основні відомості про аудитора 8

Адресат: керівництво ТОВ «Регістр Інфо».

Першим користувачем цього висновку є адресат. Подальше викриття даних положень дійсного висновку проводиться його першим користувачем. Можливим користувачем є також Національна комісія цінних паперів та фондового ринку.

1. Вступний параграф

1.1. Основні відомості про товариство :
Повне найменування : Товариство з обмеженою відповідальністю «Регістр Інфо»

Скорочене найменування: ТОВ «Регістр Інфо »
Місцезнаходження : 33028, Рівненська обл.,м. Рівне, вул. Кавказька, буд.2.

Свідоцтво про реєстрацію серія А01 №539007, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1608102 0000 006822, дата реєстрації – 12.11.2009 р.
Код ЄДРПОУ - 36837506
Основні види діяльності :
- біржові операції з фондовими цінностями,

- інше фінансове посередництво.


1.2.Опис аудиторської перевірки
Ми провели нашу перевірку у відповідності з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі- МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів , прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України №229/7 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА №705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА №706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».При складанні висновку (звіту) Аудитор дотримувався вимог рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 р. «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)».

Аудитором були виконані процедури згідно вимог МСА №500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів . У процесі виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречність інформації, що використовувалась ним як аудиторські докази.Аудиторські докази необхідні нам для обгрунтування аудиторської думки.У своїй роботі Аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінки відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягом періоду перевірки. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Аудит включав також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.
Ми провели аудиторську фінансових звітів товариства з обмеженою відповідальністю «Регістр Інфо», що включають:

 • Баланс товариства станом на 31.12.2012 р.;

 • Звіт про фінансові результати за 2012 р.;

 • Звіт про рух грошових коштів за 2012 р.;

 • Звіт про власний капітал за 2012 р.;

 • Примітки до річної фінансової звітності за 2012 р.1.3.Важливі аспекти облікової політики
Товариство здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до принципів і методів, передбачених Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку використовується автоматизована облікова програма "1С Бухгалтерія".

Організація й методологія бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності здійснювалась відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-ХІV від 16.07.1999 року, затверджених національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативних документів із питань організації бухгалтерського обліку.

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складаються на типових формах, затверджених Міністерством статистики України.

Методологія ведення бухгалтерського обліку забезпечує безперервність відображення операцій і достовірно відображає оцінку активів, зобов'язань, капіталу в бухгалтерському обліку. Товариство також забезпечує незмінність правил, якими варто керуватися при виміру, оцінці й реєстрації господарських операцій, визначених в Наказі про облікову політику Товариства.

Згідно Наказу про облікову політику основні засоби в бухгалтерському обліку класифікуються за групами «Машини та обладнання», «Інструменти,прилади та інвентар»і, «Інші основні засоби», які використовуються у господарській діяльності, з терміном експлуатації більше 365 днів та вартістю більше 1000 грн. Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів в бухгалтерському обліку нараховується при передачі в експлуатацію в розмірі 100 відсотків його вартості, яка амортизується.

По нематеріальних активах амортизація нараховується прямолінійним методом, ліквідаційна вартість дорівнює нулю.

Матеріальні активи з терміном корисного використання менше одного року, незалежно від їх первісної вартості, обліковуються як малоцінні швидкозношувані предмети. Одиницею запасів вважати їх найменування.

Дебіторська заборгованість визнається активом у випадку, якщо існує впевненість в отриманні економічних вигід при їх погашенні.

Первісна вартість фінансових інвестицій формується з врахуванням П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».

Дохід відображається з урахуванням норм П(С)БО 15 «Дохід».

Згідно Наказу про облікову політику для узагальнення інформації про витрати підприємства використовуються рахунки класу 8 та 9.

Фінансова та податкова звітність складається своєчасно та подається до відповідних органів у встановлені законодавством терміни.


2.Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності. Концептуальною основою фінансової звітності є Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні , інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів , які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики , а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


3. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й використання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудитор здійснював перевірку відповідно до припущень, що:

 • Замовник має право і повноваження по наданню інформації і документів для перевірки;

 • Інформація, надана для перевірки достовірна і повна.


4. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації товарно-матеріальних цінностей станом на 31 грудня 2012 року, оскільки інвентаризація проводилася до тієї дати, коли нас залучили для проведення аудиту.

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості проводилась відповідно до ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість". Однак, в порушення вимог даного ПСБО Товариством не проведена класифікація дебіторської заборгованості за строками її непогашення зі встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної з групи, а також не створювався резерв сумнівних боргів. Таким чином, при наявності сумнівних боргів, дебіторська заборгованість по чистій реалізаційній вартості може бути меншою, ніж вказано в балансі.

Також не проведено оцінку фінансових інвестицій на дату балансу згідно облікової політики та вимог ПСБО 12 «Фінансові інвестиції».

5. Висловлення думки

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан товариства з обмеженою відповідальністю "Регістр Інфо" станом на 31 грудня 2012 року та її фінансові результати, рух грошових коштів та зміни щодо власного капіталу за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до чинних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку України і відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні.
6. Допоміжна інформація
В цьому розділі аудиторського висновку висвітлено думку аудитора стосовно розкриття інформації відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1360 від 29.09.2011р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 2011р. за № 1358/20096.

  1. Відповідність чистих активів


Показник вартості чистих активів є основою балансової оцінки Товариства як цілісного майнового комплексу. Вартість чистих активів обчислюють як різницю між сумою всіх активів Товариства за балансовою вартістю та сумою використовуваного Товариством позикового капіталу. Чисті активи це сукупність майнових цінностей (активів) Товариства, сформованих за рахунок власного капіталу. Вартість чистих активів Товариства на 31 грудня 2011 року становить 1081 тис. грн. , вартість чистих активів станом на 31 грудня 2012 року складає 1094 тис. грн. Аналіз даного показника станом на 31 грудня 2012 року показує, що вартість чистих активів Товариства перевищує розмір статутного капіталу та відповідає вимогам ст. 144 ЦКУ.


  1. Оцінка аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності


Основна відповідальність за запобігання та виявлення шахрайства покладається на найвищий управлінський та управлінський персонал Товариства.

Ця відповідальність включає розробку та впровадження контролю, що стосується мети Товариства щодо підготовки фінансових звітів, які справедливо й достовірно відображають фінансовий стан згідно з прийнятою концептуальною основою фінансової звітності, та управління ризиками, що можуть викликати суттєві викривлення у фінансових звітах.

У відповідності до Концептуальної основи завдань з надання впевненості аудитор отримав достатню впевненість, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок. При отриманні достатньої впевненості аудитор діяв під час проведення аудиторської перевірки у відповідності до принципу професійного скептицизму, розглянув можливість уникнення управлінським персоналом заходів контролю та визнає той факт, що аудиторські процедури, які є ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контексті ідентифікованого ризику суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.

Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб»єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка , ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб»єкта господарювання, счтруктуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов»язані з ним бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитор не отримав доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того,що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.
6.3. Додаткові пояснення щодо фінансової звітності
6.3. Класифікація та оцінка активів .

6.3.1. Необоротні та нематеріальні активи .
Основні засоби обліковувались на балансовому рахунку 10 “ Основні засоби” , що відповідає Плану рахунків та Положенню ( стандарту ) бухгалтерського обліку 7 “ Основні засоби “ із дотримання класифікації , встановленої даним ПСБО. Метод оцінки вартості основних засобів не суперечить вимогам ПСБО 7 “ Основні засоби “. Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку .

В бухгалтерському обліку амортизація нараховувалась прямолінійним методом. Товариством забезпечена незмінність обраного методу нарахування амортизації протягом звітного періоду.

На кінець звітного періоду на балансі Товариства у складі необоротних активів обліковувались:

- основні засоби за залишковою вартістю на суму 2,0 тис. грн..

- нематеріальні активи за залишковою вартістю на суму 2,0 тис. грн..

6.3.2. Фінансові інвестиції.
На балансі Товариства у звітному періоді обліковувались поточні фінансові інвестиції на суму 995 тис. грн. .
6.3.3. Запаси.
Виробничі запаси , а саме сировина , паливо, запасні частини, інші запаси , малоцінні швидкозношувані предмети, товари обліковувались на відповідних рахунках бухгалтерського обліку у відповідності до вимог ПСБО-9 “Запаси” . Одиницею обліку запасів є їх найменування .

Протягом періоду перевірки придбані або вироблені запаси зараховувались на баланс за первісною вартістю . Оцінка вибуття запасів здійснювалась за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів на протязі звітного періоду .

На кінець звітного періоду на балансі Товариства запаси не обліковувались :

6.3.4. Дебіторська заборгованість .

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості проводилась відповідно до ПСБО 10 "Дебіторська заборгованість". Однак, в порушення вимог даного ПСБО Товариством не проведена класифікація дебіторської заборгованості за строками її непогашення зі встановленням коефіцієнта сумнівності для кожної з групи, а також не створювався резерв сумнівних боргів. Таким чином, при наявності сумнівних боргів, дебіторська заборгованість по чистій реалізаційній вартості може бути меншою, ніж вказано в балансі.

На кінець звітного періоду на балансі Товариства обліковувалась :

- дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 23,0 тис.

грн..

 • дебіторська заборгованість з бюджетом в сумі 3,0 тис. грн.

 • інша поточна дебіторська заборгованість в сумі 62,0 тис. грн.


6.3.5. Класифікація та оцінка зобов”язань.

6.3.5.1. Забезпечення наступних витрат і платежів .
Забезпечення наступних витрат і платежів на протязі періоду перевірки не створювались .

6.3.5.2 Довгострокові зобов”язання .
Довгострокові зобов”язання на кінець звітного періоду не обліковувались .
6.3.5.3. Поточні зобов”язання .
Товариством дотримуються вимоги ПСБО 11 “ Зобов”язання “ . Визнання та оцінка зобов”язань відповідає критеріям визначення зобов”язань згідно ПСБО 11 “Зобов”язання “ .

Дані аналітичного обліку відповідають даним синтетичного обліку . Поточні зобов”язання відображаються за сумою погашення .

На кінець звітного періоду на балансі Товариства обліковувалась :
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги в сумі 2,0 тис. грн..,
6.3.6. Власний капітал

Статутний капітал становить 1000,0тис. грн. Бухгалтерський облік статутного капіталу проводиться на рахунок 40 “Статутний капітал “ у відповідності до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку , затвердженої наказом Міністерства Фінансів України від 30.11.1999року № 291 .
Інший додатковий капітал та резервний капітал протягом періоду перевірки не формувався.

7. Основні відомості про аудитора
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма

„ Альянс аудиторів”
Код ЄДРПОУ: 37446839
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 4421 видане 27.01.2011 р. Аудиторською Палатою України.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ 001407 , строк дії свідоцтва з 18.04.2011 р. до 27.01.2016 р.
Місцезнаходження: 33027 , м. Рівне вул. Київська 12 ,т/ф 26-39-61.

Проведення аудиту здійснювалось у відповідності з договором № 9 від 21.02.2013 р.
Початок аудиторської перевірки 21.03.2013 р. , закінчення – 27.03.2013 р.
Дата аудиторського висновку: 27 березня 2013 року.

Генеральний директор

ТзОВ АФ "Альянс аудиторів" Шамаєва Н.А.

(сертифікат аудитора серія А № 003936,

виданий АПУ 24.09.1999р.)
Аудитор Міщанчук В.А.

(сертифікат аудитора серія А № 002261,

виданий АПУ 25.04.1995р.)

Схожі:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності
МСА, зокрема до МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОЛИЦЯ» станом на 31 грудня...
Звіт незалежного аудитора
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» станом на 31 грудня...
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора ) аудиторської фірми ТОВ «КИЇВАУДИТ»
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТИЙ СТАНДАРТ» станом на...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Місцезнаходження аудиторської компанії
Звіт (висновок) незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка