Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової компанії за 2012 рік Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А. В. та Клименко Ю.Є.)


Скачати 119.77 Kb.
НазваАудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової компанії за 2012 рік Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А. В. та Клименко Ю.Є.)
Дата14.05.2013
Розмір119.77 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


Товариство з обмеженою відповідальністю «Ярус. Аудиторські послуги»Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року № 4390

79070, Україна, місто Львів, вулиця Довженка, 11/27. Код за ЄДРПОУ 37304205
Аудиторський висновок

щодо фінансових звітів та звітності фінансової компанії за 2012 рік

Повного Товариства «Ломбард «Сапфір» (Клименко А.В. та Клименко Ю.Є.)
Львів 05 квітня 2013 року

Власникам та управлінському персоналу

Повного Товариства «Ломбард «Сапфір»

(Клименко А.В. та Клименко Ю.Є.)

вулиця Саксаганського, 16/1

місто Львів

Україна

79005
Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансових звітів Повного Товариства «Ломбард Сафір»( Клименко А.В. та Клименко Ю.Є) далі за текстом - Товариство, що включають баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіт про власний капітал за 2012 рік, Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік та додаток до приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству, встановленим нормативам.

Також перевірено звітність фінансової компанії за 2012 рік, що включає Загальну інформацію про ломбард, Звіт про склад активів ломбарду, та Звіт про діяльність ломбарду, на предмет достовірності, повноти та відповідності показників і нормативів граничним величинам, установленим для фінансових компаній чинним законодавством України.

Аудиторська перевірка проведена у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (МСА), Закону України «Про аудиторську діяльність», з врахуванням вимог розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20 листопада 2012 року № 2316.

Міжнародні стандарти аудиту надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні, вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Документи та інформація були перевірені вибірково, під час перевірки бралася до уваги тільки наявність суттєвих помилок.

Перевірено інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу фінансових звітів, проаналізовано бухгалтерські принципи, що застосовуються в Товаристві, а також дана оцінка їх відповідності нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні в період, що перевірявся. Крім того, досліджено принципи оцінки матеріальних статей фінансової звітності та здійснено оцінку відповідності даних цієї звітності.

Аудиторська перевірка фінансових звітів проведена з 01 квітня 2013 року по 05 квітня 2013 року за місцем знаходження Товариства.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цих фінансових звітів (представлених на аркушах з 9 по 24 даного аудиторського висновку) відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства України.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення вищезгаданих фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Нами проведено аудит у відповідності до міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для дотримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудиторів. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитори розглядають заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки щодо фінансових звітів

Як зазначено у примітках до фінансових звітів 4, 5 даного Аудиторського висновку, ми не спостерігали під час інвентаризацій підрахунок основних засобів, нематеріальних активів та запасів, оскільки наше призначення аудиторами Товариства відбулося після їх проведення. Через характер облікових запасів Товариства ми не мали змоги підтвердити їх наявність за допомогою інших аудиторських процедур.

На нашу думку, за винятком впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться в попередньому параграфі, фінансові звіти достовірно в усіх суттєвих аспектах представляють фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2012 року, а також результати його діяльності та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності з національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Ми не отримали відповідних аудиторських доказів щодо існування загрози безперервності діяльності Товариства.

Висловлення думки щодо відповідності показників і нормативів вимогам, встановленим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 05 грудня 2003 року № 152 (із змінами та доповненнями).

На нашу думку, звітність фінансової компанії в цілому відповідає вимогам, встановленим Положенням про внесення інформації щодо фінансових компаній до Державного реєстру фінансових установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 05 грудня 2003 року № 152, із змінами та доповненнями.


Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Ярус. Аудиторські послуги» В.В. Ярчук

сертифікат Аудиторської палати України

від 02 липня 2009 року № 006607.

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки

фінансових установ від 05 січня 2010 року,

серія А, № 001666.

Примітки до фінансових звітів

1. Сфера діяльності

Основним видом діяльності Товариства є діяльність у сфері надання послуг ломбарду та надання фінансових позик під заставу.

Протягом 2012 року Товариство знаходилося на загальній системі оподаткування (податок на прибуток підприємств за ставкою 21 %).

Середня чисельність працівників Товариства у 2012 році становить 3 чоловіка.

2. Загальна інформація та облікова політика

Товариство зареєстроване Виконавчим комітетом Львівської міської ради 15 жовтня 2009 року із наступними змінами та доповненнями.

Юридична та фактична адреса: 79005, Україна, місто Львів, вулиця Саксаганського, 16/1.

Фінансові звіти Товариства складені у відповідності до вимог Закону України від 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із внесеними змінами і доповненнями), національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, наказу Товариства про облікову політику.

Облікова політика в Товаристві у 2012 році регламентувалася наказом від 31 березня 2011 року № 31/03-01 «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику».

3. Нематеріальні активи

За даними фінансових звітів Товариства станом на 31 грудня 2012 року нематеріальні активи на балансі не обліковуються.

4. Основні засоби

Всі групи основних засобів Товариства наводяться за первісною вартістю. Фінансовий результат від вибуття об’єкту основних засобів визначається як різниця між доходом від вибуття основних засобів їх залишковою вартістю, непрямими податками і витратами, що пов’язані з вибуттям основних засобів.

Фінансовий результат від вибуття основних засобів визнається в Звіті про фінансові результати.

Товариством застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів у відповідності до норм Податкового кодексу України. Строк корисного використання встановлюється Товариством індивідуально для кожного об’єкту в межах норм підпункту 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 Податкового кодексу України в залежності від групи, до якої віднесено основний засіб.

Стаття «Основні засоби» у фінансовій звітності Товариства складається з залишку по рахунку бухгалтерського обліку 10 «Основні засоби» та рахунку бухгалтерського обліку 117 «Інші необоротні матеріальні активи».

За даними фінансової звітності станом на 31 грудня 2012 року на балансі обліковуються основні засоби залишковою вартістю 6 тисяч гривень.

Ми не спостерігали під час інвентаризації підрахунок основних засобів, оскільки наше призначення аудиторами Товариства відбулося після її проведення.

5. Запаси

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року виробничі запаси не рахуються.

Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають: основні матеріали та малоцінні і швидкозношувані предмети. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група.

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.

Активи, що використовуються протягом не більше одного року, визнаються малоцінними та швидкозношуваними предметами та обліковуються на рахунку бухгалтерського обліку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети».

При відпуску запасів, продажі чи іншому вибутті оцінка їх здійснюється за методом середньозваженої собівартості.

У звітному періоді проведено інвентаризації заставного майна та товарно-матеріальних цінностей станом на 30 червня 2012 року згідно наказу № 300612 від 30 червня 2012 року та 31 грудня 2012 року згідно наказу № 311212 від 31 грудня 2012 року.

Ми не спостерігали під час інвентаризації підрахунок запасів, оскільки наше призначення аудиторами Товариства відбулося після їх проведення.

6. Дебіторська заборгованість

За даними фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2012 року рахується дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (рядок 160 Балансу) в сумі 4 тисячі гривень. Інша поточна дебіторська заборгованість становить 165 тисяч гривень (рядок 210 Балансу).

Величина резерву сумнівних боргів визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, тобто величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

У 2012 році резерв на покриття сумнівних боргів не встановлювався.

Управлінський персонал підтвердив відсутність на 31 грудня 2012 року сумнівної дебіторської заборгованості.

7. Власний капітал.

Статутний капітал відображається за номінальною вартістю відповідно до зареєстрованих установчих документів Товариства.

Статутний капітал внесений повністю, станом на 31 грудня 2012 року становить 210 тисяч гривень.

8. Зобов’язання.

Визнання, бухгалтерський облік та оцінка зобов’язань в Товаристві здійснюється згідно П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Зобов’язання Товариства складаються з кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги) та іншої кредиторської заборгованості.

Зобов'язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду.

Кредиторська заборгованість, що рахується на балансі Товариства станом на 31 грудня 2012 року є поточною.

Спостерігається збільшення кредиторської заборгованості за товари (роботи, послуги) з 3 тисяч гривень до 5 тисяч гривень (рядок 530 Балансу на початок і на кінець звітного періоду).

Спостерігається зменшення інших поточних зобов’язань з 1 тисячі гривень до нуля (рядок 610 Балансу на початок і на кінець звітного періоду).

9. Доходи

Облік доходів Товариства ведеться згідно з вимогами Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід».

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визнається, виходячи зі ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції.

Дохід відображається в бухгалтерському обліку в сумі справедливої вартості активів, що отримані або підлягають отриманню.

Фінансовий результат діяльності визначається щомісячно та відображається на рахунку бухгалтерського обліку 79 «Фінансові результати».

10. Витрати

Бухгалтерський облік витрат здійснюється на підставі наступних первинних документів: актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), прибуткових накладних та інших розрахункових документів.

Регістрами бухгалтерського обліку витрат є журнали-ордери та відомості обліку по окремих субрахунках витрат.

В Товаристві витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань, а у Звіті про фінансові результати – одночасно з доходами, для отримання яких вони понесені. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, за умови достовірної оцінки витрат.

Витрати, пов’язані з операційною діяльністю (адміністративні витрати та інші), класифікуються відповідно до Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», до собівартості реалізованої продукції (послуг) не відносяться та вважаються витратами звітного періоду з відповідним відображенням у фінансовій звітності.

Адміністративні витрати Товариства включають наступні статті:

 

2012,

тисяч гривень

2011,

тисяч гривень

Оплата праці

35

34

Єдиний соціальний внесок

13

13

Амортизація

3

2

Інші витрати

9

7

Сума

60

56

12. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти Товариства та їх еквіваленти включають грошові кошти у касі та кошти на банківських рахунках.

13. Події після дати балансу

Після дати балансу не відбулося подій, які могли б вплинути на спроможність Товариства безперервно продовжувати свою діяльність.

14. Судові процеси

Станом на 31 грудня 2012 року судові позови або виставлені претензії до Товариства відсутні.
Директор

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Ярус. Аудиторські послуги» В.В. Ярчук

сертифікат Аудиторської палати України

від 02 липня 2009 року № 006607.

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки

фінансових установ від 05 січня 2010 року,

серія А, № 001666.


Схожі:

Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський висновок щодо фінансових звітів та звітності фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
Аудиторський висновок про фінансові звіти та звітність фінансової...
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів від 04 листопада 2010 року №4390
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, №4400, від 30. 11....
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повного товариства «Ломбард Андрієвська і компанія» (далі Товариство), що включає баланс станом на 31 грудня 2012 року, звіт про...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ 12. 04. 2012 р м. Одеса Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА Т
Аудиторською Палатою України, провело аудиторську перевірку балансу ПОВНОГО ТОВАРИСТВА ЛОМБАРД «ШАНС» КОСТЮЧЕНКО І КОМПАНІЯ (надалі...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Згідно з Договором № ?? від ??? 2012 року Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Імона – Аудит» (надалі – Аудитор)...
ЗВІТ незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» щодо фінансової...
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є Національні...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка