АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 84.02 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата14.05.2013
Розмір84.02 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ"

м. Харків, 2013 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ"

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" (далі – Звіт) адресовано Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) у відповідності до п. 3 Рішення НКЦПФР від 25.09.2012 № 1283 "Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", та керівництву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" (далі - ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ").

Звіт щодо фінансової звітності

Вступний параграф

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ", що подається до НКЦПФР, яка включає:

 • Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2012;

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2012 рік.

Ці звіти додаються до Звіту незалежного аудитора.

Склад фінансової звітності встановлений відповідно до нормативно-правового акту, який діяв на 31.12.2012, а саме відповідно до пп. 3.4 п. 3 Розділу II Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 279 від 08.06.2004.

Звіт підготовлено у відповідності до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також вимог чинного законодавства України, зокрема Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 №1528 (далі – Положення щодо підготовки аудиторських висновків №1528).

Основні відомості про учасника фондового ринку – ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" наведено у Додатку 1 до цього Звіту.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 06.07.1999 №996-XIV та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Відображення у фінансовій звітності ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" вартості цінних паперів, що відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку підлягають відображенню за справедливою вартістю, без врахування їх справедливої вартості на кінець звітного періоду (зокрема, вартості, що склалася на фондовому ринку), призвело до завищення вартості поточних фінансових інвестицій та суми прибутку ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ".

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання описаного у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" на 31.12.2012, та його фінансові результати за 2012 рік, у відповідності до чинного законодавства України, зокрема Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" від 06.07.1999 №996-XIV та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Пояснювальний параграф

Крім того, не змінюючи нашої думки, вважаємо за необхідне звернути увагу на те, що на початок і на кінець звітного періоду у складі статті 150 "Векселі одержані" Балансу (форма № 1) ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" враховані векселі з обумовленим строком сплати більше одного року з дати балансу, які підлягають відображенню у складі статті 050 "Довгострокова дебіторська заборгованість". Необхідно також зазначити, що дане порушення призвело до завищення оборотних активів і заниження необоротних активів, але не призвело до викривлення валюти Балансу.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Відповідно до Положення щодо підготовки аудиторських висновків №1528 аудиторський висновок повинен додатково містити аудиторську думку стосовно окремих питань. Думка, наведена у параграфі "Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів" висловлена з урахуванням інформації та умов, наведених у параграфі "Звіт щодо фінансової звітності" цього аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора).

Щодо вимог Положення щодо підготовки аудиторських висновків №1528

Відповідно до вимог п. 2 Розділу ІІ Положення щодо підготовки аудиторських висновків №1528 додатково зазначаємо, що на нашу думку, за винятком впливу питання описаного у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", а також з урахуванням інформації, що наведена у "Пояснювальному параграфі", станом на 31.12.2012:

 • інформація за видами активів ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" розкрита достовірно у всіх суттєвих аспектах відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку;

 • інформація про зобов'язання ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" розкрита достовірно у всіх суттєвих аспектах відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку;

 • інформація про власний капітал ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" розкрита достовірно у всіх суттєвих аспектах відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку;

 • вартість чистих активів ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" відповідає вимогам законодавства;

 • статутний капітал ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" сплачений в повному обсязі та у встановлені законодавством України терміни;

 • показники ліквідності ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" як професійного учасника фондового ринку відповідають загальноприйнятим значенням;

 • випуск цінних паперів із забезпеченням ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" не здійснювало;

 • випуск іпотечних облігацій ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" не здійснювало;

 • інформація щодо обсягу чистого прибутку ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" розкрита достовірно у всіх суттєвих аспектах відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку;

 • протягом 2012 року ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" не здійснювало емісію (відповідно до проспектів емісії) боргових та іпотечних цінних паперів і станом на 31.12.2012 не має зобов'язань за такими цінними паперами;

 • ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" не є компанією з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних фондів;

 • ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ" не є емітентом цінних паперів, тому не має обов’язку розкривати інформацію про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів у відповідності до статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 №3480-IV.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАВІС"

Номер та дату видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України

Свідоцтво № 1022 видане за рішенням Аудиторської палати України від 23 лютого 2001 р. за №99

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що надають послуги на ринку цінних паперів, видане рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (лише для фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів) 

Свідоцтво АБ № 001385 (реєстраційний номер 1484) внесено до Реєстру відповідно до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 322 від 29.03.2011 р., чинне до 24.02.2016 р. 

Місцезнаходження юридичної особи

Україна, 61072, м. Харків, пр. Леніна, 56

Телефон (факс) юридичної особи

(050) 329-09-90Підпис аудитора

Генеральний директор ТОВ "АФ "Гравіс"
Черв'як С.В.

(сертифікат аудитора серія А № 006226, виданий згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 171/3 від 19.01.2007 року)Дата аудиторського звіту

19 квітня 2013 року

Адреса аудитора
Україна, 61072, м. Харків, пр. Леніна, 56

Тел.: (050) 329-09-90

E-mail: info@gravis-audit.com.ua


Додаток 1

Основні відомості про

професійного учасника фондового ринку – ТОВ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ"

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВІЗІТ-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ

30592351

Місцезнаходження

61166, Харківська обл., місто Харків, Дзержинський район, ВУЛИЦЯ КОЛОМЕНСЬКА, будинок 15

Дата реєстрації

03.11.1999 року

Статутний капітал

Статутний капітал становить 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривень

Ліцензії

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами Брокерська діяльність серія АЕ №185300 (строк дії ліцензії з 20.11.2012 необмежений)

Ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами Дилерська діяльність серія АЕ №185301 (строк дії ліцензії з 20.11.2012 необмежений)

(видані згідно Наказу НКЦПФР від 20.11.2012 №1072)

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка