Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372


НазваПриватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372
Дата17.04.2013
Розмір43.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


ВИСНОВОК незалежного аудитора

про фінансову звітність

Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ»

за 2011 рік
Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», що діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., подовженого рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23.12.2010 року, дійсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ» від імені якого діє ТОВ «Компанія з управління активами «Український капітал» на підставі Договору №29072011 про управління активами закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду від 29.07.2011р., за 2011 рік.

Основні відомості про ПАТ «ЗНВКІФ «УСПІХ»: Повна назва фонду - Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ»; Код ЄДРПОУ 35043692; Свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування - № 811 від 19.10.2007 р.; Місцезнаходження 69035, м. Запоріжжя, вул. Сорок років Рад. України, буд. 62, кв. 46.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ» станом на 31.12.2011 року, які складають повний комплект фінансової звітності: форма № 1 „Баланс” станом на 31.12.2011 р., форма № 2 „Звіт про фінансові результати” за 2011 р., форма № 3 „Звіт про рух грошових коштів” за 2011 р., форма № 4 „Звіт про власний капітал” за 2011 р.

Бухгалтерський облік та показники фінансової звітності в Публічному акціонерному товаристві «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ» достовірно відображають фінансовий стан фонду і відповідають встановленим нормативам бухгалтерського обліку, згідно концептуальної основи фінансової звітності, яка визначається Національними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності України та прийнятої облікової політики фонду. Бухгалтерський облік фонду комп'ютеризований, та ведеться за допомогою програми «1-С: Бухгалтерія».

Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і достовірно та повно подає фінансову інформацію про фонд. Дані окремих форм фінансової звітності відповідають одна одній, показники статей бухгалтерського балансу фонду станом на 31.12.2011 р. відповідають даним синтетичного обліку. Фінансова звітність складається своєчасно.

Показники фінансового стану Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ» відображені в синтетичному обліку адекватно, що дає підстави для підтвердження достовірності та повноти показників фінансової звітності станом на 31.12.2011р.
Умовно-позитивна думка: отримані нами результати перевірки в цілому достатні та відповідні аудиторським доказам для висловлення нашої думки, за винятком питання, щодо отримання аудитором не в повному обсязі підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов’язань, відображених на балансі фонду станом на 31.12.2011 року.

Таким чином, за виключенням обмежень, зазначених в попередньому параграфі, Аудитор вважає, що фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан фонду на 31 грудня 2011р. та її фінансові результати за 2011 рік відповідно до установлених вимог чинного Законодавства України і прийнятої облікової політики.

Статутний капітал сформований згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» у сумі 50 600 тис. грн. та відповідає регламенту і проспекту емісії.

Власний капітал Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ» станом на 31.12.2011 р. складає 55511 тис. грн. Облік власного капіталу відповідає національним стандартам бухгалтерського обліку в Україні.

Оцінка вартості чистих активів фонду здійснюється у відповідності «Положенням про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)» №201 від 02.07.02р. зі змінами. Вартість чистих активів фонду станом на 31.12.2011 р. становить 55511тис. грн.

Довідка про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «УСПІХ» за 2011рік:

Загальний (коефіцієнт покриття) коефіцієнт ліквідності=101,56; Коефіцієнт поточної ліквідності=101,56; Коефіцієнт абсолютної ліквідності=20,69; Чистий оборотний капітал. тис грн.= 55511; Коефіцієнт платоспроможності (автономії)= 0,99; Коефіцієнт фінансування=0,01.

Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Успіх» на 31 грудня 2011 р. платоспроможне та ліквідне.

Генеральний директор

ПП "Аудиторська фірма "Синтез-Аудит-Фінанс" В.Г. Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23 грудня 2010 року,

дійсне до 23.12.2015 р

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серія АБ № 000265, виданого Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 15 березня 2007 р., дійсне до 23.12.2015р.

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2012р. …………………………..
Схожі:

АУДИТОРСЬКА ФІРМА РЕСПЕКТ- ЛЛ
Свідоцтво Аудиторської палати України про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2968
Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВО"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Приватне підприємство "Аудиторська фірма ДіВо"
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №2469 від 26. 01. 2001р
Відповідальність за фінансові звіти несє управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
Відповідальність за фінансові звіти несе управлінський персонал підприємства
Аудитор: Приватне підприємство «Аудиторська фірма «ТЕСТ» Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4179
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
Аудиторської фірми «НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК незалежного аудитора
Аудиторської фірми «НІКА-Аудит», яка здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та...
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
“Аудиторська фірма “Аудит-Партнер –2003”
Свідоцтво №3228 про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, видане рішенням АПУ від 25. 09. 2003 р. №127
ПП «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АМБ-АУДИТ»
Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №0682, виданого рішенням...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка