ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство Дата(рік,місяць,число) 2012 | 01 | 01 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584 Адміністрування Пенсійних Фондів "Астарта-Інвест"


Скачати 179.37 Kb.
НазваФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА Коди Підприємство Дата(рік,місяць,число) 2012 | 01 | 01 Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584 Адміністрування Пенсійних Фондів "Астарта-Інвест"
Дата29.03.2013
Розмір179.37 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток 1

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Коди
Підприємство Дата(рік,місяць,число) 2012 | 01 | 01


Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з Управління Активами та за ЄДРПОУ 33348584

Адміністрування Пенсійних Фондів "Астарта-Інвест"

Територія за КОАТУУ 8038500000

Організаційно- правова

форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю За КОПФГ 240

Орган державного управління за КОДУ

ВИД економічної ДІЯЛЬНОСТІ Біржові операції з фондовими цінностями За КВЕД 67.12.0

Середня кількість працівників 5

Одиниця виміру: тис. грн

Адреса Почайнинська, б.38/44, м.Київ, 04070
Форма № 1-м1.Баланс

Код за ДКУД

1801006
на 31 грудня 2011 р.


АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду
1

2

3

4
І.Необоротні активи


Незавершені капітальні інвестиції

020

-

-
Основні засоби:

залишкова вартість

030

17

27
первісна вартість

031

47

68
знос

032

( 30 )

( 41 )
Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

035

-

-
первісна вартість

036

-

-
накопичена амортизація

037

( - )

( - )
Довгострокові фінансові інвестиції

040

2

2
Інші необоротні активи

070

-

-
Усього за розділом І

080

19

29
II.Оборотні активи


Виробничі запаси

100

-

-
Поточні біологічні активи

110

-

-
Готова продукція

130

-

-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

237

49
первісна вартість

161

237

49
резерв сумнівних боргів

162

( - )

( - )
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170

-

-
Інша поточна дебіторська заборгованість

210

555

4331
Поточні фінансові інвестиції

220

-

-
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

6797

3210
у тому числі в касі

231

-

-
в іноземній валюті

240

-

-
Інші оборотні активи

250

-

-
Усього за розділом II

260

7589

7590
III.Витрати майбутніх періодів

270

-

-
IV.Необоротні активи та групи вибуття

275

-

-
Баланс

280

7608

7619

ПАСИВ
Код

рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду


1
2

3

4


І.Власний капітал
Статутний капітал
300

8000

8000


Додатковий капітал
320

-

-


Резервний капітал
340

-

-


Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
350

(405)

(388)


Неоплачений капітал
360

- )

- )


Усього за розділом І
380

7595

7612


N.Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування
430

-

-


ІІІ.Довгострокові зобов'язання
480

-

-


IV.Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків
500

-

-


Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
510

-

-


Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги
530

6

-


Поточні зобов'язання за розрахунками:


з бюджетом
550

5

5


зі страхування
570

-

-


з оплати праці*
580

-

-


Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу
605

-

-


Інші поточні зобов'язання
610

2

2


Усього за розділом IV
620

13

7


У.Доходи майбутніх періодів
630

-

-


Баланс
640

7608

7619

* 3 рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

2. Звіт про фінансові результати за Рік 2011

Форма № 2-м

Код за ДКУД | 1801007

СТАТТЯ

Код рядка

За звітний період

За аналогіч. період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

391

570

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

-

-

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

391

570

Інші операційні доходи

040

639

569

у т. ч. доход від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

201-


-

Інші доходи

050

-

5

Разом чисті доходи (030+040+050)

070

1030

1144

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

080

( )

( - ) )

Інші операційні витрати

090

( 14 )

( 1 )

у тому числі:

091

-

-
092

( - )

( - )

Інші витрати

100

( 980 )

( 978 )

Разом витрати (080+090+100)

120

( 994 )

( 979 ) )

Фінансовий результат до оподаткування (070-120)

130

36

165

витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

202

( )

( - )

Податок на прибуток

140

( 19 )

( 22 )

Чистий прибуток (збиток) (130-140)

150

17

144

Забезпечення матеріального заохочення

160

-

-

Керівник ____________ Майборода Микола Миколайович

(підпис) {ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер Ростункова Наталія Юріївна

(підпис) (ініціали, прізвище)

Схожі:

КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Ф'южн Капітал Партнерз"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ...
Код ЄДРПОУ 33417982,Св-во про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги №3555,...
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
...
Свідоцтво про включення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №4429
...
Інформація про небанківську фінансову установу
Товариство з обмеженною відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ"
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
Товариства з обмеженою відповідальністю “Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів УКРМАШІНВЕСТ, фінансова...
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністью «Кримський фінансовий центр»
Звіт про власний капітал за Рік 2011 р
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Сприяння"
КОДИ Дата (рік, місяць, число) 2012
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю
ТОВ «Компанія з управління активами «Еско Капітал» Дата (рік, місяць, число)   2012   01

Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка