Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»


Скачати 135.48 Kb.
НазваАудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Дата16.03.2013
Розмір135.48 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська Фірма

«УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»

Код ЕДРПОУ 24095382

01103, Україна, м. Київ,

бул. Дружби народів, №6-б,

р/р 26006000016880, в ПАТ

«Укрсоцбанк», МФО 300023

т/ф (044)-564-07-42, м.8-050-380-88-00

e-mail uias@i.ua, uaservice@ukr.net

Общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская Фирма

«УНИВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВИС»

Код ЕДРПОУ 24095382

01103, Украина, г. Киев,

бул. Дружбы народов 6-б,

т/с 26006000016880, в ПАТ

«Укрсоцбанк»», МФО 300023

т/ф (044)-564--07-42, м. 8-050-380-88-00

e-mail uias@i.ua, uaservice@ukr.net

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1452 від 23 лютого 2001 року.,

продовжено рішенням Аудиторської палати № 227/3 від 27 січня 2011 року.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ТОВ "Компанії з управління активами "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за 2011 рік.

м. Київ “24” лютого 2012 р.

(дата видачі аудиторського висновку)
ВСТУП
ТОВ Аудиторська фірма «Універсал аудит сервіс», за дорученням ТОВ "Компанії з управління активами "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (надалі Товариство) на підставі Договору про проведення аудиту №13 рз - 13 від 15.02.12р. та свідоцтва про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 1425, дійсного до 27 січня 2016 року, в особі аудитора Димарчука Сергія Миколайовича (сертифікат серії “А” №000565 виданий в відповідності з рішенням Аудиторської палати України №41/3 від «24» грудня 2009 р.) провів аудит поданого в додатку фінансової звітності ТОВ "Компанії з управління активами "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за 2011 рік з метою висловлення думки щодо фінансової звітності.

Аудит проводився в м. Києва шляхом вибіркової перевірки наявності і відсутності суттєвих розбіжностей між даними наданих первинних документів, матеріалів синтетичного і аналітичного обліку та показниками фінансової звітності. Перевірку розпочато 15.02.12 р. і закінчено 24.02.12 р.
При перевірці нами використано такі документи:


  • Установчі документи.

  • Свідоцтво про державну реєстрацію.

  • Фінансова звітність за 2011 рік.

  • Облікові документи (оборотно-сальдові відомості, відомості по рахунках, відомості аналітичного обліку).

  • Первинні документи (розрахункові документи, акти виконаних робіт, угоди та ін.)

  • Пояснення бухгалтера.ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ)


Повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24095382

Місцезнаходження

01103, Україна, м. Київ, бул. Дружби народів, № 6-б

Тел./факс (044)-564-07-42

Реєстраційні дані

Зареєстровано 08.02.1996 р. Печерською районною державною адміністрацією міста Києва

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року, продовжено рішенням Аудиторської палати № 227/3 від 27 січня 2011 року, дійсне до 27 січня 2016 року

Номер, серія, дата видачі сертифіката аудитора Димарчука Сергія Миколайовича

сертифікат аудитора: серія А №000565 виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 41 від 25 січня 1996р., продовжений рішенням Аудиторської палати України № 41/3 від 24 грудня 2009р. дійсний до 25 січня 2015 року

Номер та дата видачі Свідоцтва ДКЦПФР про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Реєстраційний номер свідоцтва: 625;

серія та номер свідоцтва: АБ 000573;

Строк дії Свідоцтва: з 01.03.2011 року до 27.01. 2016 року.

Номер та дата видачі Свідоцтва ДКРРФП про внесення до Реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ.

Реєстраційний номер свідоцтва: 001436;

серія та номер свідоцтва: А №001436;

Строк дії Свідоцтва: з 15.01.2008 року до 25.01. 2015 року.

Повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24095382


ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО

Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ";

код ЄДРПОУ - 33943393;

організаційно-правова форма - товариства з обмеженою відповідальністю;

дата реєстрації - 08 грудня 2005 року, свідоцтво серії АОО № 075733 видане

Святошинською районною у м. Києві державною адміністрацією, номер запису про державну реєстрацію 1 072 105 0003 005730.

місцезнаходження - 03150 м. Київ, вул. Анрі Барбюса, 28-Б.

Види діяльності за КВЕД:

65.23.0 Інші фінансового посередництва, не віднесені до інших угрупувань

67.12.0 Біржові операції з фондовими цінностями

67.11.0 Управління фінансовими ринками

74.14.0 Консультації з питань комерційної діяльності та управління
МАСШТАБ ПЕРЕВІРКИ

Перевірка проведена у відповідності до вимог Законів України “Про аудиторську діяльність”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про господарські товариства”, “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, “Міжнародних нормативів аудиту” (зокрема 700,701,720), інших законодавчих та нормативних актів, регулюючих діяльність підприємства. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обгрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам з організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, діючих протягом періоду перевірки. Крім того, шляхом тестування здійснено також оцінку відповідності даних звітності даним бухгалтерського обліку. На нашу думку, проведена перевірка забезпечує достовірну основу для аудиторського висновку за період роботи Товариства з 01.01.11 р. по 31.12.11 р.

ЗАГАЛЬНИЙ СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ

Ведення бухгалтерського обліку ТОВ "Компанії з управління активами "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 р., затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Порядок організації і ведення бухгалтерського обліку Товариства визначений Наказом «Про облікову політику» і протягом періоду, що перевірявся, не змінювався.

Бухгалтерський облік ТОВ "Компанії з управління активами "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" відповідає вимогам П(С)БО 1 та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Класифікація та оцінка активів у бухгалтерському обліку товариства є правильною, Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку в Україні відповідає.

Фінансова та статистична звітність за 2011 рік складені своєчасно та у відповідності до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-XIV і П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Дані фінансової звітності відповідають даним обліку, а окремі форми звітності – одна одній. Подана інформація дає дійсну і повну уяву про фактичний фінансовий стан на 31.12.11 р.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ

Управлінський персонал Товариства, несе відповідальність за початкові залишки, дотримання порядку ведення бухгалтер­сь­кого та податкового обліку, визначеного законодавством України, своєчасне, повне та достовірне надання фінансової звітності та інших документів користувачам та аудиторам у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог чинного законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальні особи за ведення бухгалтерського та податкового обліку, складання фінансової звітності є:

Директор – Кулаков В.Є.;

Головний бухгалтер – Святенька Л.П.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА

Аудитором проведена аудиторська перевірка згідно з вимогами Закону України "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів аудиту "Надання впевненості та етики" Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом Товариства, та загального надання фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в Україні.

На думку аудитора, фінансові звіти справедливо та достовірно відображають фінансовий стан підприємства станом на 31.12.2011 р., та фінансові результати за 2011 рік.
ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Аудиторський висновок складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 720. Незалежний аудитор провів аудит фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю „Компанія з управління активами "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", що включають баланс станом на 31.12.2011 р. та звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та Примітки до річної фінансової звітності за період, що минув на зазначену дату.

На думку Аудитора фінансові звіти ТОВ „Компанія з управління активами "КРІСТАЛ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" за 2011 р. справедливо і достовірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31.12.2011 р. та фінансові результати за рік, що минув на зазначену дату, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Система бухгалтерського обліку, що використовується Товариством, відповідає законодавчим та нормативним вимогам чинним в Україні.

Фінансова звітність Товариства підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку станом на 31.12.2011 року згідно з нормативними вимогами щодо фінансової звітності в Україні.

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ

ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Облік основних засобів - матеріальних активів, які підприємство утримує з метою використання їх в процесі виробництва або поставки товарів, надання послуг, передачі в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних та соціально-культурних функцій, очікуваний строк використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він більше року), здійснюється у відповідності до П(С)БО 7. Згідно з даними бухгалтерського обліку станом на 31.12.11р.

Товариство має власних основних засобів на загальну суму 173 тис. грн. за первісною вартістю, знос яких складає 80 тис. грн. Первісна оцінка об’єкта основних засобів у Товариства здійснюється за собівартістю.

Станом на 31.12.2011 р. не виявлено розбіжностей між аналітичним та синтетичним обліком основних засобів, а також між даними обліку та поданої фінансової звітності.

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальний актив – це немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

Станом на 31.12.11 р. Товариство має на балансі нематеріальні активи на суму 38 тис. грн. за первісною вартістю, знос яких складає 6 тис. грн.

ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Згідно з П(С)БО 2 “Баланс” фінансові інвестиції – це активи, якими розпоряджається підприємство з метою збільшення прибутку (процентів, дивідендів, тощо), збільшення вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Станом на 31.12.11 р. довгострокові фінансові інвестиції складають 1000 тис. грн., поточні фінансові інвестиції на балансі підприємства відсутні.

ОБЛІК ЗАПАСІВ

Згідно з П(С)БО  9 Запаси – це активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

У зв’язку з особливим видом діяльності Товариство у 2011 р. не мало операцій щодо придбання та продажу товарів.

Товариство відображає в бухгалтерському обліку відповідно до засад облікової політики операції з обліку запасів, їх залишки та залишки на малоцінних та швидкозношуваних на 31.12.11 р. предметів відсутні.

ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Визнання і оцінку дебіторської заборгованості – суми заборгованості дебіторів підприємству на певну дату – Товариство здійснює відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Наказом “Про облікову політику підприємства” Товариства створення резерву сумнівних боргів не передбачено, що не відповідає П(С)БО 10.

Станом на 31.12.11 р. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги відсутня, по розрахунках с бюджетом склала 1 тис. грн., із нарахованих доходів – 93 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 6805 тис. грн.

ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ

Грошові кошти Товариство зберігає на рахунках в установах банків. На початок 2011 року розмір грошових коштів на розрахунковому рахунку та в касі Товариства становив1646 тис. грн., а на кінець – 4 тис. грн.

ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Визнання і оцінку зобов’язань Товариство здійснює відповідно до П(С)БО 11 "Зобов’язання", тобто якщо їх оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звітного періоду. Станом на 31.12.11 р. Товариство не має довгострокових зобов’язань, поточні складають 1002 тис. грн. у т.ч.

Вид поточного зобов’язання за розрахунками

31.12.10 р.

31.12.11 р.

За товари, роботи, послуги

3

2

З бюджетом

2

-

Зі страхування

-

-

З оплати праці

-

-

Інші поточні зобов’язання

1000

1000

Разом:

1005

1002

У 2011 випуску цінних паперів Товариство не проводило.

ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

Аудиторською перевіркою встановлено правильність та адекватність визначення Власного капіталу, його структури та призначення. Облік власного капіталу відповідає вимогам П(С)БО в Україні. Сума Власного капіталу дорівнювала7024 тис. грн., у т. ч.:

Статутний капітал – 9400 тис. грн.

Непокритий збиток – (2376) тис. грн.

Статутний капітал, станом на 31.12.2011р. сформований повністю. Операції відображені в бухгалтерському обліку належним чином, сплата внесків Статутного капіталу здійснена відповідно до чинного законодавства.

ВАРТІСТЬ ЧИСТИХ АКТИВІВ

 

Найменування статті 

За даними балансу, на початок звітного періоду 

За даними балансу, на кінець звітного періоду 

1

Активи, усього 

8055

8026

2

Зобов'язання, усього 

1005

1002

3

Розрахункова вартість чистих активів (3=1-2)

7050

7024

Таким чином, сума власного капіталу, станом на 31.12.2011 року, склала 7024 тис. грн., що відповідає нормативним вимогам.

Недержавних пенсійних фондів в управлінні, Товариство не має.
ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Згідно з П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” було перевірено достовірність даних про виручку (валовий дохід) від реалізації продукції (робіт, послуг); згідно з П(С)БО 15 "Доходи" – правильність класифікації та оцінки доходу, правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного законодавства.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Відхилень в обліку витрат нами не виявлено. За результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році Товариство має збиток сумі 26 тис. грн.

Директор АФ „Універсал аудит сервіс” С.М. Димарчук

Дата аудиторського висновку - 24.02.2012 р.


Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 р., продовжено рішенням Аудиторської палати №227/3 від 27.01.11р. Свідоцтво чинне до «27» січня 2016 р. Ідентифікаційний код 24095382, поточний рахунок – 26006000016880 в ПАТ "Укрсоцбанк" МФО 300023

Схожі:

Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
Аудиторська Фірма «УНІВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВІС»
Свідоцтво про внесення до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №1425 від 23 лютого 2001 року
"Аудиторська фірма "Аудит-сервіс"
Сімферополь, пров. М. Підпільників, б. 7 95050, м
КЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВА
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
АУДИТОРСЬКА ФІРМА «АУДИТ К» 20300 м. Умань Черкаська обл вул. Енгельса...
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Аудит К" м. Умань Черкаської області на підставі договору від 22. 03....
«АУДИТ СЕРВІС» 58029, м. Чернівці, проспект Незалежності, 106,офіс. 419 тел. 57-90-01, 50-10-11
ПАФ «Аудит Сервіс» Янчука Р. О. проведена аудиторська перевірка достовірності відображення в усіх суттєвих аспектах інформації в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка