Товариство з обмеженою відповідальністю


Скачати 180.36 Kb.
НазваТовариство з обмеженою відповідальністю
Дата16.03.2013
Розмір180.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи

УКРАЇНА
UKRAINE

Товариство з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма

“УКРВОСТОКАУДИТ”Limited libilsty

company

«UKRVOSTOKAUDIT»
UKRVOSTOKAUDIT
Свідотцтво

Аудиторської Палати України

про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0025

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про надання впевненості

щодо фінансової звітності

та річних звітних даних страховика
ТДВ СК „НІКА»

за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року

м.Київ

2012 рік
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

про надання впевненості

щодо фінансової звітності та

річних звітних даних страховика

ТДВ СК „ НІКА ”

за рік, який закінчився 31 грудня 2011 року

АДРЕСАТ : Висновок незалежного аудитора призначається для акціонерів та керівництва суб’єкту господарювання, фінансовий звіт якого перевіряється і може бути використаний для подання до Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
Основні відомості про аудитора :


Назва аудиторської фірми

ТОВ АФ “Укрвостокаудит»


Ідентифікаційний код юридичної особи

19348835


Юридична адреса

83000, м. Донецьк, вул... Артема,74,

Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Свідоцтво № 1 266 120 0000 000870

Від 19.05.1999 р.

Місцезнаходження

83017, м. Донецьк,

бул. Шевченка, 31, 5-й поверх

Телефон

38 (0622) 97-13-04

38 (062) 333-38-83

38 (050) 470-70-72

Відомості про аудитора:
- П.І.Б.

Сочинська Галина Валентинівна

- Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати

Аудиторську діяльність

Свідоцтво № 0025

видане Аудиторською палатою України

26.01.2001р. продовжено:15.12.2005р., термін дії: до 04.11.2016 р.

- Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторів, які можуть

проводити аудиторські перевірки

фінансових установ

Свідоцтво серії А № 000464,

видане Державною комісією

з регулювання ринків фінансових

послуг України 13.07.2004 р.,

термін дії: до 23.12.2012 р.

- Номер, дата видачі свідоцтва про внесення

до Реєстру аудиторів, які можуть

проводити аудиторські перевірки

фінансових установ, що надають послуги

на ринку цінних паперів

Свідоцтво серії АБ № 000391,

видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку

02.01.2005 р.

термін дії: до 04.11.2015 р.

- Номер, дата видачі сертифіката аудитора

Сертифікат серії А № 000039,

серії Б №00066

виданий Аудиторською палатою України 23.12.1993 р.

продовжено: 31.10.2002 р., термін дії: до 23.12.2012 р.Основні відомості про страховика:Повна назва


Товариство з додатковою відповідальністю „Страхова компанія „НІКА”

Скорочена назва


ТДВ СК „ НІКА ”

Код за ЕДРПОУ30415998

Місцезнаходження:

Юридична та фактична адреса


Юридична адреса:

01001, м. Київ, вул. Заньковецької/Станіславського,

буд. 3-1.

Дата державної реєстрації


Зареєстровано 12.05.1999 року за

№ 1 266 105 0004 003286 виконавчим комітетом Донецької міської Ради Донецької області


Основні види діяльності відповідно до установчих документів


Страхові послуги


Чисельність працівників на звітну дату


4 чоловіка

Номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової діяльності1. Ліцензія № 082203 Серія АВ, дата видачі 22.05.2006 р., строк дії ліцензії з 22.05.2006 по 23.02.2010 р.р.

2. Ліцензія № 082224 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

3. Ліцензія № 082246 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

4. Ліцензія № 082247 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

5. Ліцензія № 082248 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

6. Ліцензія № 082249 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

7. Ліцензія № 082250 Серія АВ, дата видачі 05.06.2006 р., строк дії ліцензії з 01.06.2006 безстроковий

8. Ліцензія № 299231 Серія АВ, дата видачі 10.01.2007 р., строк дії ліцензії з 26.12.2006 безстроковий

Кількість відокремлених підрозділів


3, у тому числі:

1. Донецька філія ТДВ СК "НІКА".

2. Дніпропетровське представництво ТДВ СК "НІКА".

3. Луганське представництво ТДВ СК "НІКА".ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОГОВІР НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ
У відповідності з договором № 04-01 від 01.04.2012 року між ТДВ СК „ НІКА ” та ТОВ АФ “Укрвостокаудит» , аудитором Сочинською Г.В.(сертифікат серії А № 000039 , виданий Аудиторською палатою України 23.12.1993 р.термін дії: до 23.12.2012 р.) прове­дено незалежну аудиторську перевірку фінансової звітності ТДВ СК „ НІКА ” за 2011 рік.

Аудиторську перевірку проведено з 01 квітня по 25 квітня 2012 року.

Дата складання висновку : 25 квітня 2012 року
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

До складу перевіреної фінансової інформації входить баланс станом на 31.12.2011 р. (ф.1), звіт про фінансові результати за 2011 р. (ф.2), звіт про рух грошових коштів за 2011 р. (ф.3), звіт про власний капітал за 2011 р. (ф.4), примітки до фінансової звітності (ф.5) ), додаток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами» за 2011 р. (ф.6 ) та звітні дані страховика за 2011 рік.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Відповідальність за підготовку та надання інформації для проведення аудиторської перевірки у відповідності з вимогами МСА № 200 “Мета і загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів” несе управлінський персонал суб’єкта господарювання.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви­користання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помил­ки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА


Відповідальністю аудитора є висловлення думки стосовно цього фінансового звіту на основі результатів аудиторської перевірки.
Аудитор здійснив перевірку у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (далі — МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан­дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122/2 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Аудиторський висновок про фінансову звіт­ність», МСА № 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», №720 «Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти».

Ці стандарти зобов'язують аудитора планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджу­ють суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих

прин­ципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Розмір суттєвості обумовлювався при складанні договору на проведення аудиту і встановлювався за базовими показниками перевіряємого балансу згідно розрахунку аудиторів.
Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій висловлено довіру, згідно вимог МСА. Аудитором були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторо­ві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.
На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки.


ОБСЯГ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан­дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122-2 від 31 березня 2011 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов’язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджу­ють суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих прин­ципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторо­ві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

Висновок незалежного аудитора складено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.12.2005 № 5204 (в редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.10.2006 № 6313), погоджених рішенням Аудиторської палати України від 28.09.2006 № 166.
На думку аудитора, фінансова звітність Страховика станом на 31.12.2011р. складена на основі дійсних облікових даних за результатами операцій за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р.
Висловлення думки, щодо розкриття інформації по видам активів та ЗОБОВ”ЯЗАНЬ :


 • Стосовно розкриття інформації про основні засоби аудитори висловлюють думку, що вартість основних засобів відображена у звітності, відповідає даним бухгалтерського обліку. Аудитор не отримав достатніх доказів, що могли б свідчити про порушення при обліку основних засобів вимог П(С)БО 7 “Основні засоби”. Балансова вартість основних засобів – 4,0 тис.грн.(Інструменти та інвентар-2,0 тис.грн.;машини та обладнання-2 тис.грн.). Нараховано амортизації за 2011 рік - 1,0 тис.грн.

 • Стосовно розкриття інформації про нематеріальні активи аудитор висловлює думку , що нематеріальні активи СК складають 93 тис.грн. і це є авторське право та суміжні з ними права.Амортизація не нараховулася у 2011 році.
 • На балансі підприємства утримуються довгострокові фінансові інвестиції. При обліку фінансових інвестицій застосовуються методи оцінки передбачені П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” та наказом про облікову політику. Довгострокові фінансові інвестиції в асоційовані підприємства, які відповідно до вимог П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції” на балансі СК утримуються інші фінансові інвестиції 9779 тис.грн. ( 59,92 % усіх активів) відображені у звітності за собівартістю придбання, а саме акції..
 • По статті “Незавершене будівництво” протягом 2011 року підприємство у відповідності до вимог П(С)БО 7 “Основні засоби” відображало суму капітальних інвестицій, вкладених у вартість придбаних основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, поліпшення основних засобів. Станом на 31.12.2011р. незавершені капітальні вкладення у товариства складають 0 тис.грн..
 • Перевіркою аналітичного обліку запасів аудитор не отримав свідоцтв, щодо невідповідності обліку запасів вимогам П(С)БО 9 “Запаси”. Станом на 31.12.2011 року запаси відсутні. • Довгострокової дебіторської заборгованості у підприємства немає. Вся дебіторська заборгованість є поточною за строками непогашення до 3-х місяців загальною сумою 188,0 тис.грн.( 24,0 % усіх активів). Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги по чистій реалізаційній вартості складає 0 тис.грн. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Інша поточна заборгованість складає 188,0 тис.грн.. Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів -0 тис.грн. Стосовно розкриття інформації про дебіторську заборгованість аудитор висловлює думку про відсутність достатніх свідоцтв щодо наявності порушень вимог П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” при обліку дебіторської заборгованості. У зв’язку з тим, що аудитор не був присутнім при проведенні інвентаризації дебіторської заборгованості , аудитор з обмеженнями може зробити висновок про достовірність сум дебіторської заборгованості, відображених у обліку та фінансовій звітності.

 • На балансі страхової компанії утримуються векселі одержані у розмірі 6255 тис.грн., що складає 38,32 %. усіх активів.
 • Стосовно обліку грошових коштів аудитор висловлює думку, що на підприємстві відсутні відхилення між даними синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів. Дані про залишок грошових коштів, відображені у звітності ( в національній валюті 0 тис.грн. та в іноземній валюті -0 тис.грн.), відповідають даним бухгалтерського обліку.

 • Аудитор висловлює думку, що облік витрат майбутніх періодів на підприємстві здійснюється відповідно П(С)БО.


Загальна сума активів станом на 31.12.2011 р. складає 16319,0 тис. грн.

Аудитором не виявлено порушень в обліку зобов’язань відповідно до вимог П(С)БО

11 „ Зобов’язання”. У зв’язку з тим, що аудитор не був присутнім при проведенні інвентаризація кредиторської заборгованості , аудитор з обмеженнями може зробити висновок про достовірність зобов’язань, відображених в обліку та фінансовій звітності. Довгострокові зобов’язання ( кредити банку) у СК складають 703 тис.грн. Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом - 0 тис.грн.; кредиторська заборгованість за послуги та товари -49,0 тис.грн. ;Розрахунки по оплаті праці 12,0 тис.грн. інші поточні зобов’язання склали на кінець року -185,0 тис.грн. Поточні зобов’язання покривають 5,82 % усіх активів.
Загальна сума зобов’язань на 31.12.2011р. складає 950 тис. грн.

Висловлення думки, щодо розкриття інформації про забезпечення наступних витрат і платежів:

Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Утворення страхових резервів передбачено ст.31 Закону України “Про страхування” № 2745-III від 04.10.2001р. Стосовно розкриття інформації що до обліку забезпечень наступних витрат і платежів аудитори висловлюють думку, що на дату складання балансу формування та облік страхових резервів відбувається відповідно до нормативних документів, сума страхових резервів, що відображена у звітності відповідає обліковим даним як забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань : страхові резерви – 0 тис.грн. Частка перестраховиків у страхових резервах складає 0 тис.грн. У звітному році нараховано резервів 0 тис.грн. Було використано 0 тис.грн резервів сумнівних боргів

Цільове фінансування складає 0 тис. грн.

Загальна сума забезпечення наступних витрат і платежів на 31.12.2011р. складає 0 тис. грн.

Висловлення думки, щодо розкриття інформації про власний капітал:
ТДВ „СК “НІКА” зареєстровано 12.05.1999 року за № 1 266 105 0004 003286 виконавчим комітетом Донецької міської Ради Донецької області.

Зміни в Статутному Фонді проводилися 24.07.2002 р., 01.10.2003 р,. затверджені Виконавчим комітетом Ворошиловської районної Ради м. Донецька №№ 404053186100143305, 404053186100154345 відповідно. Рішенням зборів учасників (протокол № 2 від 16 січня 2006 року) була затверджена нова редакція Статуту, яка була зареєстрована 31.01.2006 року за № 12661050004003286 Донецьким виконавчим комітетом міської ради.

Протоколом № 5 Загальних зборів учасників ТДВ „СК „НІКА” від 23 грудня 2005 р. було прийняте рішення про збільшення статутного капіталу. Розмір заявленого Статутного Фонду товариства складає 7 210 000,00 грн.

Протоколом № 9 від 17.08.06 р. загальних зборів учасників змінився склад учасників товариства.

Тарадайко Д.О., Полянська Т.П., Яновська Т.В. продали свої частки у розмірі 5% кожний третій особі - Щербенко В.В. Продаж був зроблений згідно договорам купівлі–продажу від 17.09.06 р.

Реєстрація змін до статуту була проведена 04.09.2006 року за № 10701050009018766.

Протокол № 1 Загальних зборів учасників ТДВ „СК „НІКА” від 20 січня 2011 року змінився склад учасників товариства.

ТОВ «Парадайс Укрейн» - 99,9998%

Даниленко Ігор Михайлович – 0,0001

Новгородський Дмитро Юрійович – 0,0001

Реєстрація змін до статуту була проведена 23.06.2011 року за № 10701050023018766.
Власний капітал Товариства станом на 31.12.2011 р. представлено статутним капіталом, іншим додатковим капіталом, резервним капіталом та фінансовим результатом, який існує у вигляді нерозподіленого прибутку. Стосовно розкриття інформації про власний капітал можна зробити висновки, що:
-статутний капітал сформовано відповідно до статуту у сумі 7210,0 тис. грн.

На дату балансу заявлений та сплачений статутний капітал товариства відповідає статутним вимогам та підтверджується даними бухгалтерського обліку; Для створення зареєстрованого статутного фонду учасниками страховика не залучалися векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи.
-Кошти іншого додаткового капіталу складають на дату балансу 237,0 тис.грн.


  • сума резервного капіталу не збільшилась за поточний рік і склала 1803,0 тис.грн. за рахунок розподілу прибутку попередніх років. що відповідає 11,73 % від власного капіталу. Резервний капітал у річній звітності відповідає статутним вимогам та підтверджений даними бухгалтерського обліку;


підприємство формувало фінансовий результат у відповідності з діючим законодавством. Результат по статті балансу "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" на 31.12.2011 року складає у вигляді збитку 1266,0 тис.грн. Нерозподілений прибуток на початок року (7385,0 тис.грн.) , а на кінець року (6119 тис.грн.) і відповідає обліковим даним.
Загальна сума власного капіталу станом на 31.12.2011р. складає 15369 тис.грн. тис. грн. і покриває 94,17 % власних активів.
АудиторськА ДУМКА (висновок )щодо фінансових звітів в цілому.

( Висловлення думки щодо достовірності річних звітних даних страховика)
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансову та бухгалтерську звітність ТДВ „ СК „ НІКА” станом на 31.12.2011 року. (Ф.№1 „Баланс” станом на 31.12.2011 р., Ф.№2 „Звіт про фінансові результати” за 2011 р Ф.№3 «Звіт про рух грошових коштів»,Ф.№4 « Звіт про власний капітал», Ф.№5 « Примітки до річної фінансової звітності», «Звіт про доходи та витрати страховика» ).

Відповідальність за надані фінансові звіти несе управлінський персонал товариства. Аудитор несе відповідальність за висловлення думки щодо цих фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.
Аудитори провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійсненних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України.
Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам П(С)БО.
Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.
На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності ТДВ „ СК „ НІКА” за 2011 рік фінансовій звітності вказаного періоду, складеній Страховиком.
Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність ТДВ „ СК „ НІКА” в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2011р. згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України.
Річні звітні дані страховика у складі звіту про доходи та витрати страховика, звіту про страхові платежі та витрати та пояснювальної записки до звітних даних страховика, складені на основі дійсних облікових даних відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями.«25» квітня 2012 р.

м. Київ


Генеральний директор ТОВ «АФ «Укрвостокаудит»
сертифікат серії А № 000039, виданий рішенням Аудиторської палати України № 8 від 23.12.1993 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати України №182-9 від 27.09.2007 р. до 23.12.2012 р.


______________

Г.В.Сочинська
м.Донецьк, 83017

б.Шевченко,31

тел.(063)333-38-83

Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Золотий Екватор»
Товариство з обмеженою відповідальністю”Оті Груп”, назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Товариство з обмеженою відповідальністю “Атлантіс”
Товариство з обмеженою відповідальністю Україно-Чеське спільне підприємство «Влтава-Дніпро»
31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
М. Донецьк «01» квітня 2011 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП»
Товариство з обмеженою відповідальністю «ОТІ ГРУП», назване в подальшому “Продавець”, в особі директора Мірошніченко М. В., що діє...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР» (далі по тексту – «Агент»), в особі директора Крячун Ірини...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Укравіатрансагентство «АРТ-ТУР» (далі по тексту – «Агент»), в особі директора Крячун Ірини...
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінком-Інвест"
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінком-Інвест» (далі –Компанія), створене 25 січня 2011 року,підготувало фінансову звітність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка